Katowice, 22 lutego 2011r

advertisement
OPIEKUNOWIE NAUKOWI DOKTORANTÓW - BAZA
Imię i nazwisko pracownika UE
w Katowicach
stopień/tytuł naukowy
Dyscyplina
Prof. dr hab. Anna Urszula Lipka
Katedra
Katedra Zarządzania Organizacjami
Wydział
Wydział Ekonomii
Specjalność naukowa/obszary
badań realizowanych przez
pracownika
Kierunki prac naukowobadawczych
Gospodarowanie kapitałem ludzkim; zarządzanie zasobami ludzkimi
Wykaz publikacji z ostatnich 5
lat (może być odnośnik do
strony www, na której wykaz
się znajduje)
Ekonomia; zarządzanie
Inwestycje w kapitał ludzki; strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi
(szzl); marketing personalny; grywalizacja w zzl; kierowanie zespołami;
ryzyko personalne; zarządzanie czasem pracy; eksperyment w HR;
twórczość pracowników; gospodarka kreatywna; pracoholizm; koszty
jakości zzl; generacje pracowników; lojalność pracownicza; wizerunek
pracodawcy; cyberdyskredytacja pracowników; wycena kapitału
ludzkiego
I. Artykuły:
1. „Portfel projektów strategicznych z zakresu HR”, „Marketing i
Rynek” 2015, nr 9 (przyjęty po recenzji do publikacji w tym
numerze).
2. „Szkolnictwo zawodowe w powiecie-mieście Gliwice”, czasopismo
GWSP, e-publikacja, 2015.
3. „Pomiar wiedzy poprzez metody wyceny kapitału ludzkiego”,
czasopismo GWSP, e-publikacja, 2015.
4. „Scieżki twórczych karier a realizowana strategia uczelni”, „HRM.
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2015, nr 3-4 (104-105), s. 43-56.
5. „Różnice między- i pozapokoleniowe w lojalności względem
organizacji – metody diagnozy” (współautorzy: A. Winnicka-Wejs,
J. Acedański), „HRM. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2015, nr 1
(102), s. 9-23.
6. „Loyality and workaholism in the methods of human capital
evaluation in a organisation – a comparative stude”,
współautorzy: A. Waszczak, A. Winnicka-Wejs, „Journal of
Economics and Management” 2014.
7. Świadomość temporalna zarządzających zmianami – próba
typologii i definicji”, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2013, nr 2,
s. 9-25.
8. ”Dynamika lojalności pracowników a deprecjacja kapitau
ludzkiego organizacji”, współautor: A. Winnicka-Wejs, red.
naukowy: B. Kos, „Studia Ekonomiczne - Zeszyty Naukowe
Wydziałowe”, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w
Katowicach, Katowice 2013, nr 136.
9. „Pracoholizm w ujęciu ekonomii behawioralnej i tradycyjnej”, w:
„Pracoholizm w kategoriach ekonomii”, „Studia Ekonomiczne –
Zeszyty Naukowe Wydziałowe UE w Katowicach”, nr 148,
Katowice 2013, s. 9-28.
10. „Prewencja pracoholizmu a funkcje gospodarowania kapitałem
ludzkim w organizacji”, w: „Pracoholizm w kategoriach
ekonomii”, „Studia Ekonomiczne –Zeszyty Naukowe Wydziałowe
UE w Katowicach”, nr 148, Katowice 2013, s. 39-60.
11. „Propozycja modelu długookresowych relacji lojalnościowych
firmy z pracownikami”, „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów”
styczeń-marzec 2012, nr 1 (23), s. 85-99.
12. ”Wybrane teorie twórczości – wnioski dla kształtowania
kreatywnego kapitału ludzkiego”, w: „Kształtowanie kreatywnego
kapitału ludzkiego (wybrane zagadnienia)”, red. A. Lipka, „Studia
Ekonomiczne - Zeszyty Naukowe Wydziałowe UE w Katowicach”,
nr 83, Katowice 2012, s. 11-35;
13. „Ryzyko związane z aktywnością twórczą – typologia, diagnoza
percepcji oraz ewaluacja”, w: „Kształtowanie kreatywnego
kapitału ludzkiego (wybrane zagadnienia)”, red. A. Lipka, „Studia
Ekonomiczne - Zeszyty Naukowe Wydziałowe UE w Katowicach”,
nr 83, Katowice 2012, s. 119-142;
14. „Wartość relacji: mistrz – współpracownik”, w: „Współczesne
obrazy polityki społecznej i gospodarczej. Księga pamiątkowa
dedykowana Profesor Lucynie Frąckiewicz, red. W. Koczur, A.
Rączaszek, „Studia Ekonomiczne – Zeszyty Naukowe Wydziałowe
UE w Katowicach”, nr 87, Katowice 2012, s. 19-29;
15. „Ekonomia kreatywności – z pogranicza kreatologii i ekonomii”,
w: „Ekonomia kreatywności. Jakość kapitału ludzkiego jako
stymulator rozwoju społeczno-gospodarczego”, red. A. Lipka, S.
Waszczak, s. 9-28.
16. ”Cechy klienta wewnętrznego w kształtowaniu wartości
przedsiębiorstwa”, współautot: S. Waszczak, Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Szczecińskiego, 2012, nr 55 (736 ), s. 657-681.
17. „Zaufanie w metodach wyceny kapitału ludzkiego organizacji”,
„Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance”,
październik 2012, rok 10, nr 4, część 1, s. 451-470.
II. Książki – współautorstwo:
1. „Eksperyment w obszarze HR” (współautorzy: S. Waszczak, A.
Winnicka-Wejs), CedeWu, Warszawa 2015; wkład własny: rozdz.
2 pt. „Organizacja eksperymentu w obszarze HR” (s. 35-73) i
rozdz. 3 pt. „Ryzyko badań eksperymentalnych zorientowanych
na weryfikację rozwiązań HR-owych” (s. 75-90), wstęp (s. 7-10) i
zakończenie (s. 135-137).
2. „Postawy wobec czasu pracy jako źródło ryzyka personalnego”
(współautorzy: M. Król, S. Waszczak, J. Dudek), Wyd. Difin,
Warszawa 2014; wkład własny: rozdz. 1, 2,7 oraz współautorstwo
rozdz. 8.
3. „Aktywność twórcza a pracoholizm. Jak utrzymać kapitał
kreatywności pracowników?”(współautorzy: S. Waszczak, A.
Winnicka-Wejs), Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013 rozdz. 3
(100%), s. 81-99, s. 34-55, tj. 50% rozdz. 1, s. 56-58 i 66-80 (75%
rozdz. 2), s. 100-111, 117-128, 135-136, 149-150 (tj. 50% rozdz.
4), s. 154-155, 189-193 (rozdz. 5), wstęp (s. 9-19), zakończenie (s.
194-199).
4. „Lojalność pracownicza. Od diagnozy typów lojalności
pracowników do Zarządzania Relacjami z Pracownikami
(Employee Relationship Management)”, współautorzy: A.
Winnicka, Wejs, J. Acedański, Wyd. Difin, Warszawa 2012, 224
strony; udział własny: 53%; 5,5 arkusza.
III. Rozdziały w pracach zbiorowych:
1. „Stopień zaawansowania controllingu personalnego”, rozdział
pracy zbiorowej pod red. P. Górskiego przyjęty do druku przez
Wydawnictwo AGH w 2015 roku.
2. „Ryzyko selekcjina kreatywne stanowiska pracy”, w:
„Współczesne organizacje wobec wyzwań zarządzania ryzykiem –
aspekty poznawcze”, monografia naukowa pod red. naukową:
K.Z. Kapuścińska, S. Lachiewicz, M. Matejun, Wydawnictwo
Politechniki Łódzkiej, Lódz 2015, s. 11-22.
3. „Controlling wartości kapitału ludzkiego”, „Funkacja personalna w
przedsiębiorstwie. Zakres, pomiar realizacji, uwarunkowania”,
red. naukowa: M. Król, A. Warzecha, M. Zieliński, CEDEWU.Pl,
Warszawa 2014, s. 81-97.
4. „Ryzyko pracoholizmu w małych przedsiębiorstwach”,
współautorzy: A. Winnicka-Wejs, S. Waszczak, część II, rozdz. 12
pracy zbiorowej pt. „Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i
średnich przedsiębiorstwach”, red. naukowa: Z. Wiśniewski,
Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013, s. 145-166.
5. „Strategie personalne i związane z nimi ryzyko”, w: „Ryzyko w
zarządzaniu strategicznym. Aspekty podmiotowe i
przedmiotowe”, red. naukowa: E. Urbanowska-Sojkin, P.
Bartkowiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w
Poznaniu, Poznań 2013, s. 275-286.
IV. Recenzje (opublikowane):
1. Recenzje kilku rozdziałów do pracy zbiorowej podanej w III.2.
2. Recenzja książki W. Jareckiego, M. Kunasza, E. MazurekWierzbickiej, P. Zwiech pt. „Gospodarowanie kapitałem ludzkim”,
w: „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów” styczeń-marzec 2012,
nr 1 (23), s. 227-235.
V. Inne:
1. Współredakcja naukowa (z: S. Waszczak): „Pracoholizm w
kategoriach ekonomii”, „Studia Ekonomiczne – Zeszyty Naukowe
Wydziałowe UE w Katowicach”, nr 148, Katowice 2013.
2. Redakcja tematyczna nr 1 (23), styczeń-marzec 2012 czasopisma
„Edukacja Ekonomistów i Menedżerów”, 241 stron.
3. Redakcja (wspólnie z: S. Waszczak): „Ekonomia kreatywności.
Jakość kapitału ludzkiego jako stymulator rozwoju społecznogospodarczego”, „Studia Ekonomiczne – Zeszyty Naukowe
Wydziałowe UE w Katowicach”, nr 87, Katowice 2012, 228 stron;
4. Redakcja: „Kształtowanie kreatywnego kapitału ludzkiego
(wybrane zagadnienia)”, „Studia Ekonomiczne – Zeszyty Naukowe
Wydziałowe UE w Katowicach”, nr 83, Katowice 2012, 166 stron.
Publikacje – 2016:
1. Współautorstwo książki pt. „Cyberdyskredytacja pracowników
(uwarunkowania, formy, implikacje“, współautorzy: M. Król, S.
Waszczak, A. Winnicka-Wejs; autorstwo rozdz. 3 pt. „Formy
cyberdyskredytacji pracowników (na przykładzie nauczycieli
akademickich“- s. 65-94; rozdz. 5 pt. „(Cyberdyskredytacja)
pracowników a wartość kapitału ludzkiego organizacji“ – s. 111124; wstęp (s. 9-12) i zakończenie (s.165-167), CeDeWu,
Warszawa 2016.
2. „Źródła trudności w definiowaniu i analizowaniu inteligentnego
przedsiębiorstwa“, współautor – S. Waszczak, w: „Zarządzanie
przedsiębiorstwem inteligentnym. Wybrane zagadnienia“, red. S.
Gregorczyk, W. Mierzejewska, Oficyna Wydawnicza SGH,
Warszawa 2016, s. 321-336.
3. „Inteligencja przedsiębiorstwa jako behawioralna dźwignia jego
wartości“, w: „Organizacja inteligentna. Perspektywa zasobów
ludzkich“, red. C. Suszyński, G. Leśniak-Łebkowska, Oficyna
Wydawnicza SGH, Warszawa 2016, s. 471-483.
4. „Controlling dyskredytacji pracowników przez klientów (obszary,
mierniki i wskaźniki, miejsce w controllingu)“, „Marketing i
Rynek“ 2016, nr 3 (na płycie CD), s. 490-501.
5. „Ryzyko personalne i realizacja strategii kadrowych w kontekście
megatrendów“, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu: „Sukces w zarządzaniu kadrami. Dylematy
zarządzania kadrami w organizacjach krajowych i
międzynarodowych. Problemy zarządczo-ekonomiczne“,
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2016,
nr 429, s. 101-111.
6. „Rezyliencja organizacji w warunkach cyberdyskredytacji –
definicja i determinanty“, „Zarządzanie i Finanse. Journal of
Management and Finance“ 2016, rok 14, nr 2, część 2, s. 193-204.
7. „Koszty jakości związane z metodami wyceny kapitału ludzkiego
organizacji“, czasopismo Uniwersytetu Jagiellońskiego,
opracowanie zaakceptowane (po recenzji). DąbrowaGórnicza,
współautorzy: A. Winnicka-Wejs, S. Waszczak (po recenzji)
Preferowana forma kontaktu
(np. telefon, poczta
elektroniczna)
[email protected], tel. 32 257 73 75 Sekretariat Katedry
lub osobista wizyta w czasie konsultacji (terminy na stronie Katedry
Zarządzania Organizacjami)
Download