pobierz - I Liceum Ogólnokształcące w Świdniku

advertisement
Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu pomocy naukowych w ramach projektu
„Wiedza mostem na Uniwersytet”
Numer i nazwa Priorytetu: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w rejonach Numer i
nazwa Działania: 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości
usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
Numer i Nazwa Poddziałania: 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o
utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług
edukacyjnych
Zamawiający
I Liceum Ogólnokształcące im. W. Broniewskiego w Świdniku ul. Gen. L. Okulickiego
13 21-040 Świdnik
1.
2. Tryb postępowania
Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia poniżej wartości 14 000 euro netto realizowane
jest w oparciu art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. Nr113,
poz.759)
Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z „zasadą konkurencyjności” określoną w
„Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki”
3. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są pomoce naukowe według poniższego zestawienia:
POMOCE NAUKOWE BIOLOGIA
Szkiełka nakrywkowe i podstawowe szlifowane
100 sztuk
Narzędzia preparacyjne ze stali chirurgicznej
2 zestawy
Skalpele
100 sztuk
Igły 31G x 5mm
100 sztuk
Zakraplacze
20 sztuk
Ciśnieniomierz np. Panasonic EW-BU15
5 sztuk
Model przestrzenny - model serca dwuczęściowy, 5.,
1 sztuka
Model przestrzenny - nerka z nadnerczem (model dwuczęściowy)
1 sztuka
Model przestrzenny - wątroba człowieka z trzustką i dwunastnic
1 sztuka
Model przestrzenny - Model blokowy skóry człowieka
1 sztuka
Model przestrzenny - Kolorowy model mózgu
1 sztuka
Modele komórki roślinnej i zwierzęcej (średnica 20cm)
Po 1 sztuce
Modele oka i ucha ludzkiego, oko w pięciokrotnym powiększeniu,
Po 1 sztuce
ucho w 6 częściach
Modele tętnicy i żyły w 14tokrotnym powiększeniu
1 sztuka
Model tułowia człowieka 85 cm
1 sztuka
Szkielet ptaka (gołębia) na podstawie NIE w pleksi
1 sztuka
POMOCE NAUKOWE CHEMIA
Plansza dydaktyczna do nauki chemii: budowa materii
1 sztuka
Plansza dydaktyczna do nauki chemii: kwasy nieorganiczne
1 sztuka
beztlenowe
Plansza dydaktyczna do nauki chemii: tlenowe kwasy nieorganiczne
Plansza dydaktyczna do nauki chemii: związki nieorganiczne
Odczynniki chemiczne: Żelazocyjanek potasowy cz., aceton,
izopropanol, azotan sodu, chlorek magnezu, chlorek wapnia,
dwuchromian potasowy, dwutlenek ołowiu, formaldehyd, fosfor
czerwony, gliceryna, glikol etylenowy, jod, jodek potasu, kwas
oleinowy, kwas salicylowy, kwas szczawiowy, azotan srebra,
perhydrol-3x,siarczan magnezu, siarczan6medzi,siarczan potasu,
siarczek sodu,, tiosiarczan sodu, węglan sodu, węglan wapnia, woda
wapienna, woda bromowa, wodorotlenek potasu, butanol, chlorek
amonu, chlorek żelaza, etanol
Zestaw zlewek od 250 ml do 50 ml (4 zlewki)
Zestaw do generowania gazów
Metalowy pilnik
Minidetektor do badania przewodnictwa
Zestaw probówek
Zestaw kolb stożkowych z lejkiem
Uniwersalne paski wskaźnikowe
Podstawowy zestaw organiczny ze 104 elementami k węgiel, wodór,
tlen,azot i chlor oraz 2 rodzaje łączników (sztywne i giętkie)
symbolizujących różne wiązania (m.in. pojedyncze kowalencyjne,
wodorowe i inne)
Model trójwymiarowy chlorku sodu
Model trójwymiarowy grafitu
Model trójwymiarowy kryształu diamentu
Model atomu 3D
Waga laboratoryjna elektroniczna dokładna 2000 g
Phmetr
Elektrolizer z żarówką i przełącznikiem
Zestaw plansz chemicznych: Woda, Wodór, Atom – budowa, Tlenek
węgla, Tlen
POMOCE NAUKOWE FIZYKA
Maszyna elektrostatyczna – średnica tarcz 27 cm
Zasilacz laboratoryjny napięcie 0÷30 V DC, prąd 0÷5 A DC.
Zestaw do demonstracji oddziaływania bezpośredniego i na
odległość zasady zachowania pędu oraz badania ruchu
jednostajnego i jednostajnie przyspieszonego
Tor powietrzny z poduszką powietrzną, Podstawowe komponenty:
liniowy tor powietrzny, zegar z komputerem (czasomierz
elektroniczny), kompresor (dmuchawa powietrza i regulator
napięcia)
Generator Graffa
3.1.
3.2.
1 sztuka
1 sztuka
Po 1 sztuce
3 zestawy
1 sztuka
1 sztuka
1 sztuka
1 sztuka
2 zestawy
1 sztuka
1 zestaw
1 sztuka
1 sztuka
1 sztuka
1 sztuka
1 sztuka
1 sztuka
1 sztuka
1 zestaw
1 sztuka
1 sztuka
1 sztuka
1 sztuka
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających? NIE
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej? NIE
4.
Termin wykonania zamówienia: 30 września 2014
5.
Wymagania
Zapewnienie potencjału technicznego i kadrowego oraz transportu materiałów objętych
przedmiotem zamówienia do siedziby Zamawiającego.
2. Oświadczenie o dotrzymaniu terminu wykonania oferty.
Wykonawcy muszą spełniać następujące warunki:
- rozpoczęcie usługi - niezwłocznie po podpisaniu umowy.
6. Opis sposobu przygotowywania oferty
Oferent powinien przedstawić swoją ofertę na formularzu załączonym do niniejszego
zapytania - Załącznik nr 1
1.
7.
1)
a)
b)
2)
3)
4)
5)
6)
Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy składać do 19 września 2014 r. do godziny 10.00 w jeden z
poniżej wskazanych sposobów:
Pocztą tradycyjną lub kurierem na adres podmiotu realizującego zamówienie: I
Liceum Ogólnokształcące im. W. Broniewskiego 21-040 Świdnik, ul. Okulickiego
13
Osobiście do sekretariatu I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
Termin dokonania oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty
upływa w dniu 19 września 2014 r.
Do wybranych podmiotów w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zostanie
skierowane zlecenie realizacji zamówienia
Zamawiający zastrzega sobie prawo informowania o wynikach wyboru
najkorzystniejszej oferty tylko i wyłącznie Wykonawcę, który spełnił stawiane
wymogi i złożył ofertę z najniższą ceną brutto
Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania w każdej chwili do
dnia zwarcia umowy bez podania przyczyny. W takiej sytuacji zamawiający nie
ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej
Kryteria i sposób oceny ofert
1) W formularzu ofertowym należy podać cenę brutto wyrażoną w polskich złotych
2) Głównym kryterium oceny ofert jest spełnienie wymagań i cena
9. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami
Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:
Aneta Jagieła – p.o. dyrektora
I Liceum Ogólnokształcące im. W. Broniewskiego w Świdniku Tel 81 75 157
14
8.
p.o. Dyrektora I Liceum
Ogólnokształcącego im. W.
Broniewskiego w Świdniku
Aneta Jagieła
Miejscowość, data
…………………………………….……………………………
Nazwa firmy wraz z adresem i numerem telefonu
…………………………………………………………………………………………..
NIP, REGON
……………………………………………………………………………………………….
Oferta zakupu pomocy naukowych w ramach projektu „Wiedza mostem na
Uniwersytet”
POMOCE NAUKOWE BIOLOGIA
Szkiełka nakrywkowe i podstawowe szlifowane
100 sztuk
Narzędzia preparacyjne ze stali chirurgicznej
2 zestawy
Skalpele
100 sztuk
Igły 31G x 5mm
100 sztuk
Zakraplacze
20 sztuk
Ciśnieniomierz np. Panasonic EW-BU15
5 sztuk
Model przestrzenny - model serca dwuczęściowy, 5.,
1 sztuka
Model przestrzenny - nerka z nadnerczem (model
1 sztuka
dwuczęściowy)
Model przestrzenny - wątroba człowieka z trzustką i
1 sztuka
dwunastnic
Model przestrzenny - Model blokowy skóry człowieka
1 sztuka
Model przestrzenny - Kolorowy model mózgu
1 sztuka
Modele komórki roślinnej i zwierzęcej (średnica 20cm)
Po 1 sztuce
Modele oka i ucha ludzkiego, oko w pięciokrotnym
Po 1 sztuce
powiększeniu, ucho w 6 częściach
Modele tętnicy i żyły w 14tokrotnym powiększeniu
1 sztuka
Model tułowia człowieka 85 cm
1 sztuka
Szkielet ptaka (gołębia) na podstawie NIE w pleksi
1 sztuka
POMOCE NAUKOWE CHEMIA
Plansza dydaktyczna do nauki chemii: budowa materii
1 sztuka
Plansza dydaktyczna do nauki chemii: kwasy nieorganiczne 1 sztuka
beztlenowe
Plansza dydaktyczna do nauki chemii: tlenowe kwasy
1 sztuka
nieorganiczne
Plansza dydaktyczna do nauki chemii: związki
1 sztuka
nieorganiczne
Odczynniki chemiczne: żelazocyjanek potasowy cz., aceton, Po 1 sztuce
izopropanol, azotan sodu, chlorek magnezu, chlorek wapnia,
dwuchromian potasowy, dwutlenek ołowiu, formaldehyd,
fosfor czerwony, gliceryna, glikol etylenowy, jod, jodek
potasu, kwas oleinowy, kwas salicylowy, kwas szczawiowy,
azotan srebra, perhydrol-3x,siarczan magnezu,
siarczan6medzi,siarczan potasu, siarczek sodu,, tiosiarczan
sodu, węglan sodu, węglan wapnia, woda wapienna, woda
bromowa, wodorotlenek potasu, butanol, chlorek amonu,
chlorek żelaza, etanol
Zestaw zlewek od 250 ml do 50 ml (4 zlewki)
Zestaw do generowania gazów
Metalowy pilnik
Minidetektor do badania przewodnictwa
Zestaw probówek
Zestaw kolb stożkowych z lejkiem
Uniwersalne paski wskaźnikowe
Podstawowy zestaw organiczny ze 104 elementami k
węgiel, wodór, tlen,azot i chlor oraz 2 rodzaje łączników
(sztywne i giętkie) symbolizujących różne wiązania (m.in.
pojedyncze kowalencyjne, wodorowe i inne)
Model trójwymiarowy chlorku sodu
Model trójwymiarowy grafitu
Model trójwymiarowy kryształu diamentu
Model atomu 3D
Waga laboratoryjna elektroniczna dokładna 2000 g
Phmetr
Elektrolizer z żarówką i przełącznikiem
Zestaw plansz chemicznych: Woda, Wodór, Atom –
budowa, Tlenek węgla, Tlen
POMOCE NAUKOWE FIZYKA
Maszyna elektrostatyczna – średnica tarcz 27 cm
Zasilacz laboratoryjny napięcie 0÷30 V DC, prąd 0÷5 A DC.
Zestaw do demonstracji oddziaływania bezpośredniego i na
odległość zasady zachowania pędu oraz badania ruchu
jednostajnego i jednostajnie przyspieszonego
Tor powietrzny z poduszką powietrzną, Podstawowe
komponenty: liniowy tor powietrzny, zegar z komputerem
(czasomierz elektroniczny), kompresor (dmuchawa
powietrza i regulator napięcia)
Generator Graffa
3 zestawy
1 sztuka
1 sztuka
1 sztuka
1 sztuka
2 zestawy
1 sztuka
1 zestaw
1 sztuka
1 sztuka
1 sztuka
1 sztuka
1 sztuka
1 sztuka
1 sztuka
1 zestaw
1 sztuka
1 sztuka
1 sztuka
1 sztuka
Podpis osoby upoważnionej do składania oferty
……………………………………………………………………….
Download