MG_Odniesienie do uwag_Konsultacje publiczne_20150713

advertisement
Tabela konsultacje publiczne
(dotyczy projektu z dnia 7 maja 2015 r.)
Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie sieci ciepłowniczej lub
chłodniczej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
(poprzedni tytuł: Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie budowy lub
przebudowy sieci ciepłowniczej lub chłodniczej)
L
p
Instytucja
zgłaszająca
uwagę
Przepis
projekt
u
Urząd M. St. § 1
Warszawy
Uwaga
Stanowisko MG
W § 1 ograniczono wsparcie tylko do budowy lub
przebudowy sieci ciepłowniczej lub chłodniczej, która
jest częścią efektywnego energetycznie systemu
ciepłowniczego lub chłodniczego, o którym mowa w art.
2 pkt 124 rozporządzenia 651/2014. Podejście
zaproponowane w projekcie może zagrozić znacząco
stabilności istnienia i rozwoju wielu systemów
ciepłowniczych w naszym kraju, poprzez brak dostępu
przedsiębiorstw
ciepłowniczych
do
środków
publicznych na budowę i modernizację sieci. Według
szacunków IGCP, przy projektowanych założeniach, na
wsparcie będzie mogło liczyć zaledwie 10-15 %
podmiotów w sektorze ciepłowniczym, zlokalizowanych
głównie w miastach wojewódzkich i na ich obszarach
funkcjonalnych. Pozostałe 85-90 % przedsiębiorstw, a
tym samym miast, dla których przedsiębiorstwa te
Uwaga nieuwzględniona.
Wymóg efektywnych systemów ciepłowniczych i
chłodniczych dla projektów budowy lub przebudowy sieci
ciepłowniczych, i tym samym wymóg dla samych sieci, by
były częścią efektywnego energetycznie systemu, wynika z
przepisów o pomocy publicznej. Istnieją dwa schematy w
tym zakresie:
1) rozporządzenie 651/2014 (kształtujące zakres tzw.
wyłączeń blokowych), które opisuje zasady wspierania
sieci w art. 46;
2) Wątpliwości związane z brakiem możliwości wsparcia
sieci nie będących elementami efektywnego energetycznie
systemu zdaje się także całkowicie rozwiewać przepis pkt.
139 Wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę
dostarczają ciepło, zostanie bez jakichkolwiek
możliwości aplikowania o pomoc publiczną na poprawę
efektywności systemów ciepłowniczych, zarówno ze
środków unijnych jak krajowych. Ponieważ istnieją
wątpliwości co do zakresu stosowania wymogu
efektywnego systemu ciepłowniczego i w związku z
tym, iż UOKIK prowadzi obecnie konsultacje z KE w
sprawie interpretacji przepisów wspólnotowych o
pomocy publicznej dla systemów ciepłowniczych,
wnioskuje się aby do czasu jednoznacznego wyjaśnienia
tej kwestii nie zamykać prac nad tym rozporządzeniem.
środowiska i cele związane z energią na lata 2014-2020.
Biorąc pod uwagę treść powyższych aktów oraz to, że co
do zasady rozporządzenie 651/2014 nie może obejmować
większej liczy typów wspieranych projektów niż Wytyczne,
a także restrykcyjny charakter rozporządzenia 651/2014 i
niemożność rozszerzania jego zakresu, wsparcie sieci
ciepłowniczych lub chłodniczych wydaje się możliwe tylko
pod warunkiem zachowania wymogu dla efektywnych
energetycznie systemów ciepłowniczych i chłodniczych.
To stanowisko zostało potwierdzone podczas roboczych
spotkań z przedstawicielami Komisji Europejskiej.
W razie otrzymania odmiennej intepretacji UOKiK w tym
zakresie, odpowiednie zmiany w programie pomocowym
zostaną poczynione.
IGCP
§1
W § 1 ograniczono wsparcie tylko do budowy lub
przebudowy sieci ciepłowniczej lub chłodniczej, która
jest częścią efektywnego energetycznie systemu
ciepłowniczego lub chłodniczego, o którym mowa w art.
2 pkt 124 rozporządzenia Komisji nr 651/2014. Taki
zapis jest niezgodny z rozporządzeniem Komisji nr
651/2014, ponieważ zgodnie z art. 46 tego
rozporządzenia
finansowaniu
podlegają
koszty
inwestycji, które mają doprowadzić do tego aby był
eksploatowany jako efektywny energetycznie system
ciepłowniczy lub chłodniczy.
Uwaga nieuwzględniona.
Podejście zaproponowane w pojekcie rozporządzenia
może zagrozić znacząco stabilności istnienia i rozwoju
wielu systemów cipłowniczych w naszym kraju,
poprzez brak dostępu przedsiębiorstw ciepłowniczych
do środków puczlicznych na budowę i modernizację
sieci. Wdług szacunków IGCP. Przy projektowych
2) Wątpliwości związane z brakiem możliwości wsparcia
sieci nie będących elementami efektywnego energetycznie
systemu zdaje się całkowicie rozwiewać przepis pkt. 139
Wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę
środowiska i cele związane z energią na lata 2014-2020.
Biorąc pod uwagę treść powyższych aktów oraz to, ze co
Wymóg efektywnych systemów ciepłowniczych i
chłodniczych dla projektów budowy lub przebudowy sieci
ciepłowniczych, i tym samym wymóg dla sieci, by była
częścią efektywnego energetycznie systemu, wynika z
przepisów o pomocy publicznej. Istnieją dwa schematy w
tym zakresie:
1) rozporządzenie 651/2014 (kształtujące zakres tzw.
wyłączeń blokowych), które opisuje zasady wspierania
sieci w art. 46;
założeniach, na wsparcie będzie mogło licznyć zaledwie
10-15 % podmiotów w sektorze ciepłowniczym,
zlokalizowanych głównie w miastach wojewódzkich i w
ich obszarach funkcjonalnych. Pozostał 85-90 %
przedsiębiorstw, a w tym samym miast, dla których
przdsiębiorstwa te dostarczają ciepło, zostanie bez
jakichkolwiek możliwości aplikowania o pomoc
publiczną na poprawę efektywności systemów
ciepłwoniczych, zarówno ze środków unijnych jak i
krajowych.
do zasady rozporządzenie 651/2014 nie może obejmować
większej liczy typów wspieranych projektów niż
Wytyczne, a także restrykcyjny charakter rozporządzenia
651/2014 i niemożność rozszerzania jego zakresu, wsparcie
sieci ciepłowniczych lub chłodniczych wydaje się możliwe
tylko pod warunkiem zachowania wymogu dla
efektywnych energetycznie systemów ciepłowniczych i
chłodniczych. to stanowisko zostało potwierdzone podczas
roboczych spotkań z przedstawicielami Komisji
Europejskiej.
W razie otrzymania odmiennej intepretacji UOKiK w tym
Ponieważ istnieją wątpliwości co do zakresu stosowania zakresie, odpowiednie zmiany w programie pomocowym
wymogu efektywnego systemu ciepłowniczego i w zostaną poczynione.
związku z tym, iż UOKiK prowadzi obecnie konsultacje
z Komisją Euroopejską w sprawie interpretacji
przepisów wspólnotowych o pomoc publiczną dla
systemów ciepłoniczych, wnioskuje aby do czasu
jednoznacznego wyjaśnienia tej kwestii, nie zamykać
prac nad tym rozporządzeniem.
Zwracamy się z wnioskiem o rozszerzenie zakresu
przedmiotowego rozporządzenia Ministra Gospodarki w
sprawie udzielenia pomocy publicznej na inwestycje w
zakresie budowy lub przebudowy sieci ciepłowniczej
lub chłodniczej, poprzez zmianę jego § 1 w następujący
sposób:
„ Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie,
warunki i tryb udzielania w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
pomocy publicznej, zwanej dalej „pomocą”, oraz
podmioty udzielające tej pomocy, na inwestycje w
zakresie budowy lub przebudowy sieci ciepłowniczej
lub chłodniczej:
a) będącej częścią efektywnego energetycznie
systemu ciepłowniczego lub chłodniczego, o
którym mowa w art. 2 pkt 124 rozporządznia
Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca
2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za
zgodne z rynkiem wewnętrznym w zakresie art.
107 i 108 Traktatu ( Dz. Urz. UE L. 187 z
26.6.2014,
str.
1),
zwanego
dalej
rozporządzeniem 651/2014,
b) które
umożliwiają
przedsiębiorstwom
zastosowanie norm surowszych nż normy unijne
w zakresie ochrony środowiska lub podniesienie
poziomu ochrony środowiska w przypadku
braku norm unijnych, zgodnie z art. 36
rozporządzenia 651/2014;
c) Które umożliwiają pzedsiębiorstwom osiągnięcie
efektywności energetycznej, zgodni z art. 38
rozporządzenia 651/2014,
zwane dalej „inwestycjami”.
Niezależnie od sformułowanego powyżej wniosku w
zakresie zmiany zakresu przedmiotowego treści § 1
projektu Rozporządzenia Ministra Gospodarki w
sprawie udzielenia pomocy publicznej na inwestycje w
zakresie budowy lub przebudowy sieci ciepłowniczej
lub chłodniczej, zwracamy się z wnioskiem o
wyjaśnienie, czy w świetle postanowień § 1 projektu
ww. rozporządzenia w brzmieniu przesłanym przez
Pana Ministra, z siecią będącą częścią efektywnego
energetyczni systemu ciepłowniczego lub chłodniczego,
będziemy mogli mieć do czynienia wówczas, gdy
spełnione zostaną jedynie kryteria efektywnego systemu
ciepłowniczego i chłodniczego zdefiniowane a art. 2 pkt
42 dyrektywy 2012/27/UE?
Urząd M. St. § 4 ust. Proponuje się zmienić § 4 ust. 1 poprzez zastosowanie
zapisu, jak w rozporządzeniu Komisji nr 651/2014
Warszawy
1
„Pomoc dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt
inwestycyjny nie może przekroczyć kwoty 20 mln
euro”, ponieważ zaproponowany obecnie zapis może
budzić wątpliwości interpretacyjne.
IGCP
§ 4 ust. Proponujemy zmienić § 4 ust. 1.
Proponujemy zastosować wyraźny zapis, jaki jest w
1
rozporządzeniu Komisji nr 651/2014, ponieważ
zaproponowany w rozporządzeniu zapis może budzić
wątpliwości. „Pomoc dla przedsiębiorcy, na jeden
projekt inwestycyjny nie może przekroczyć kwoty 20
mln euro.”
Urząd M. St. § 8 ust. Proponuje się zmianę § 8 ust. 2 poprzez zastosowanie
zapisu, jak w rozporządzeniu Komisji 651/2014
Warszawy
2
(„kosztami kwalifikowalnymi są koszty inwestycji, w
szczególności
poniesione
na…”),
ponieważ
zaproponowany obecnie zapis może wprowadzić
ograniczenie zakresu kosztów kwalifikowalnych.
Proponowany zapis nie będzie wymagał też, aby w
rozporządzeniu wprowadzić definicje poszczególnych
wylistowanych kategorii kosztów kwalifikowalnych.
Uwaga uwzględniona.
Uwaga uwzględniona.
Uwaga nieuwzględniona.
Rolą programu pomocowego jest wskazanie zasad
udzielania pomocy publicznej w danym obszarze
(działaniu/działaniach) PO IiŚ 2014-2020. Katalog został
ukształtowany w sposób konkretny, aby wskazać
konkretne kategorie, spośród których koszty inwestycyjne
mogą zostać uznane za kwalifikowalne jako pomoc
publiczna (koszty te będą musiały być bezpośrednio
związane z projektem inwestycyjnym). Należy bowiem
pamiętać, że koszty, aby mogły zostać uznane za
kwalifikowalne na mocy rozporządzenia 651/2014, muszą
spełniać warunki pomocy publicznej określone w tym
rozporządzeniu, i tylko spośród tych kategorii można
będzie kwalifikować koszty w projekcie inwestycyjnym.
Z drugiej zaś strony katalog jest na tyle ogólny, aby w
ramach wskazanych kategorii pozwolić spełnić dodatkowe
warunki jakie będą określały przyszłe Wytyczne Ministra
Infrastruktury i Rozwoju w sprawie kwalifikowalności
wydatków w ramach POIIŚ 2014-2020.
IGCP
§ 8 ust. Proponuje się zmianę § 8 ust. 2 poprzez zastosowanie
zapisu, jak w rozporządzeniu Komisji 651/2014
2
(„kosztami kwalifikowalnymi są koszty inwestycji, w
szczególności
poniesione
na…”),
ponieważ
zaproponowany obecnie zapis może wprowadzić
ograniczenie zakresu kosztów kwalifikowalnych.
Proponowany zapis nie będzie wymagał też, aby w
rozporządzeniu wprowadzić definicje poszczególnych
wylistowanych kategorii kosztów kwalifikowalnych.
Uwaga nieuwzględniona – j.w.
Rolą programu pomocowego jest wskazanie zasad
udzielania pomocy publicznej w danym obszarze
(działaniu/działaniach) PO IiŚ 2014-2020. Katalog został
ukształtowany w sposób konkretny, aby wskazać
konkretne kategorie, spośród których koszty inwestycyjne
mogą zostać uznane za kwalifikowalne jako pomoc
publiczna (koszty te będą musiały być bezpośrednio
związane z projektem inwestycyjnym). Należy bowiem
pamiętać, że koszty, aby mogły zostać uznane za
kwalifikowalne na mocy rozporządzenia 651/2014, muszą
spełniać warunki pomocy publicznej określone w tym
rozporządzeniu, i tylko spośród tych kategorii można
będzie kwalifikować koszty w projekcie inwestycyjnym.
Z drugiej zaś strony katalog jest na tyle ogólny, aby w
ramach wskazanych kategorii pozwolić spełnić dodatkowe
warunki jakie będą określały przyszłe Wytyczne Ministra
Infrastruktury i Rozwoju w sprawie kwalifikowalności
wydatków w ramach POIIŚ 2014-2020.
Urząd M. St. § 8 ust. Proponuje się rozszerzyć § 8 ust. 2 o dodatkowy punkt Uwaga uwzględniona.
8). W związku z tym, iż prowadzenie działań
Warszawy
2
informacyjnych i promocyjnych będzie obowiązkiem,
beneficjenta, proponuje się rozszerzenie katalogu
kosztów kwalifikowalnych o „działania informacyjne i
promocyjne”.
IGCP
§ 8 ust. Proponuje się rozszerzyć § 8 ust. 2 o dodatkowy punkt
8). W związku z tym, iż prowadzenie działań
2
informacyjnych i promocyjnych będzie obowiązkiem,
beneficjenta, proponuje się rozszerzenie katalogu
kosztów kwalifikowalnych o „działania informacyjne i
promocyjne”.
W dokumencie Ocena Skutków Regulacji zarówno w
Urząd M. St. Ocena
Warszawy
skutków pkt 2 „Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane
regulacji narzędzia interwencji i oczekiwany efekt”, jak i w pkt 6
„Wpływ na sektor finansów publicznych, jako
pozytywny skutek wprowadzenia rozporządzenia”
przywołana jest możliwość rozdysponowania alokacji
środków przeznaczonych na priorytet inwestycyjny 4.v
POIIŚ 2014-2020, gdzie tymczasem również w ramach
priorytetu inwestycyjnego 4.vi POIIS 2014-2020
przewidywane jest wsparcie na sieci ciepłownicze i
chłodnicze. Czy takie zawężenie wynika wyłącznie z
faktu, iż przywołano ten jeden priorytet w ramach
przykładu priorytetów POIIŚ 2014-2020 w których
zakresem wsparcia objęte sa sieci ciepłownicze, czy tez
intencją autora było faktycznie udzielenie pomocy
publicznej na sieci ciepłownicze i chłodnicze tylko w
ramach priorytetu PI 4.v POIIS 2014-2020? Takie
podejście stałoby w sprzeczności z celami określonymi
w dokumentach programowych w zakresie wspierania
inwestycji w sieci ciepłownicze zarówno w ramach PI
4.v i PI 4.vi POIŚ 2014-2020 wpisanych do Strategii
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
W dokumencie Ocena Skutków Regulacji zarówno w
IGCP
Ocena
skutków pkt 2 „Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane
regulacji narzędzia interwencji i oczekiwany efekt”, jak i w pkt 6
Uwaga uwzględniona.
Uwaga uwzględniona.
Wyjaśnienie - choć pierwotnie zabrakło w OSR wskazania
PI 4.vi, to był on uwzględniony w szacunkowej kwocie
alokacji.
Uwaga uwzględniona.
Wyjaśnienie - choć pierwotnie zabrakło w OSR wskazania
Towarzystwo Uwaga
Obrotu
ogólna
Energią
Towarzystwo Uwaga
Obrotu
ogólna
Energią
Towarzystwo Uwaga
„Wpływ na sektor finansów publicznych, jako
pozytywny skutek wprowadzenia rozporządzenia”
przywołana jest możliwość rozdysponowania alokacji
środków przeznaczonych na priorytet inwestycyjny 4.v
POIIŚ 2014-2020, gdzie tymczasem również w ramach
priorytetu inwestycyjnego 4.vi POIIS 2014-2020
przewidywane jest wsparcie na sieci ciepłownicze i
chłodnicze. Czy takie zawężenie wynika wyłącznie z
faktu, iż przywołano ten jeden priorytet w ramach
przykładu priorytetów POIIŚ 2014-2020 w których
zakresem wsparcia objęte sa sieci ciepłownicze, czy tez
intencją autora było faktycznie udzielenie pomocy
publicznej na sieci ciepłownicze i chłodnicze tylko w
ramach priorytetu PI 4.v POIIS 2014-2020? Takie
podejście stałoby w sprzeczności z celami określonymi
w dokumentach programowych w zakresie wspierania
inwestycji w sieci ciepłownicze zarówno w ramach PI
4.v i PI 4.vi POIŚ 2014-2020 wpisanych do Strategii
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
Wskazanie we wszystkich projektach rozporządzeń
kwot maksymalnych preferuje mniejsze podmioty.
Uzasadnionym wydaje się wprowadzenie drugiego
ograniczenia
zachowującego
proporcjonalność
udzielanych środków od kwoty inwestycji (np. nie
więcej niż x% całkowitych kosztów kwalifikowanych).
PI 4.vi, to był on uwzględniony w szacunkowej kwocie
alokacji.
W projektach rozporządzeń brak jest zapisów w celu
uniknięcia podwójnej kwalifikacji tych samych
kosztów: np. pierwszy raz w przypadku starania się o
dotację ze środków unijnych, drugi raz w przypadku
składania wniosku taryfowego.
Można dyskutować czy wykluczenie preferencji dla
dostawców krajowych jest słuszne, ale tu zapewnia się
Uwaga nieuwzględniona. Rozporządzenie, podobnie jak
rozporządzenie 651/2014, wskazuje na kumulację pomocy
publicznej.
Uwaga niezasadna. Należy zauważyć, że proporcjonalność
pomocy publicznej jest zagwarantowana przepisami o
pomocy publicznej – przepisami rozporządzenia 651/2014.
Jeśli chodzi o ewentualne ograniczenia – mogą one
nastąpić, lecz w dokumentach systemu realizacji PO IiŚ
innych niż program pomocowy.
Uwaga nieuwzględniona. Pomoc publiczna, aby była
Obrotu
Energią
ogólna
dostęp do nowych technologii (art. 1 ust. 2 lit d „wyłączona blokowo”, musi być udzielana w oparciu o
Rozporządzenia KE nr 651/2014).
przepisy zgodne z rozporządzeniem 651/2014.
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards