Sektor zaopatrzenia w ciepło w Polsce

advertisement
Sektor zaopatrzenia w ciepło w Polsce
Bogusław Regulski
Wiceprezes Zarządu
Dr Wojciech Bujalski
Politechnika Warszawska
Ciepłownictwo polskie w liczbach - 2013
Moc
zainstalo
wana –
ok. 56500
MW
Sprzedaż
ciepła dla
odbiorców
– 243 800
TJ
Przedsięb
iorstwa455
CS w
Polsce
Udział CS
w miastach
– ok.
Długość
sieci – 20
138 km
60%
Konsume
nci– ok.
15 mln
Przychody
– ok. 17,5
mld zł
*Energetyka cieplna w liczbach 2013 - Urząd Regulacji Energetyki
Stan ciepłownictwa w Polsce (ad 2013 wg URE)
 Dekapitalizacja majątku trwałego :
51,6%
 Udział ciepła z kogeneracji dostarczonego odbiorcom
przyłączonym do sieci ciepłowniczych: ok
50%
 Udział źródeł o mocy mniejszej niż 50 MWt: 57,8%
 Udział paliwa węglowego w produkcji ciepła: 76,6%
 Sprawność wytwarzania ciepła :
85,9%
 Sprawność przesyłania ciepła :
87,0%
 Udział sieci preizolowanych:
ok. 50%
3
Struktura form zaopatrzenia gospodarstw
domowych w ciepło w Polsce ogółem*
17%
1%
42%
38%
2%
Ciepło z sieci
Ze źródeł lokalnych
Ogrzewanie indywidualne
Ogrzewanie piecowe
Inne sposoby
*Mieszkania 2011 - Narodowy Spis Powszechny – GUS 2013
4
Struktura form zaopatrzenia gospodarstw
domowych w ciepło w miastach w Polsce *
12%
1%
59%
26%
2%
Ciepło z sieci
Ze źródeł lokalnych
Ogrzewanie indywidualne
Ogrzewanie piecowe
Inne sposoby
*Mieszkania 2011 - Narodowy Spis Powszechny – GUS 2013
5
Podział przedsiębiorstw ciepłowniczych według
form własności*
*Energetyka cieplna w liczbach 2013 - Urząd Regulacji Energetyki (liczba przedsięciorst)
Podział przedsiębiorstw ciepłowniczych według
pochodzenia ciepła przeznaczonego do sprzedaży
odbiorcom (wg IGCP)
Struktura przedsiębiorstw ciepłowniczych wg
wielkości źródeł ciepła*
*Energetyka cieplna w liczbach 2013 – URE*
Struktura paliw wykorzystywanych w ciepłownictwie
systemowym w Polsce (%)*
*Energetyka cieplna w liczbach 2013 – URE
9
Rentowność działalności w ciepłownictwie
systemowym (w %) (wg opracowań URE)
Rentowność = (Przychody ogółem – Koszty ogółem)/ (Przychody ogółem).
Ceny ciepła w wybranych krajach UE*
*District Heating and Cooling Country by country - Euroheat&Power 2011
Ankietyzacja przedsiębiorstw ciepłowniczych
 Prezentowane dane są w oparciu o dane ankietowe
uzyskane tylko i wyłącznie z przedsiębiorstw
ciepłowniczych zrzeszonych w IGCP
 Struktura wytwarzania dla wszystkich jednostek będzie
nieco inna – szczególnie struktura mocy; spodziewane
jest znaczne obniżenie wielkości średnich mocy
 Prezentowane wyniki będą dobrze odzwierciedlały
możliwości implementacji projektu Dyrektywy MCP dla
jednostek większych
2014-11-27
Warsaw Climate and Energy Talks
12
Ankietyzacja przedsiębiorstw ciepłowniczych
 Na podstawie ankiet zidentyfikowano:
 676 urządzeń o mocy z zakresu od 1 MW do
50 MW
 łączna moc tych urządzeń to 5530 MW.
Liczba kotłów w podziale na rok produkcji
2014-11-27
Warsaw Climate and Energy Talks
14
Moc kotłów w podziale na rok produkcji
2014-11-27
Warsaw Climate and Energy Talks
15
Struktura wiekowa mocy zainstalowanej w
podziale na rodzaje paliw
Zestawienie liczby kotłów z podziałem na kotły
małe (1÷5 MW) i duże (5÷50 MW) oraz z
podziałem na typ paliwa
2014-11-27
Warsaw Climate and Energy Talks
17
Zestawienie mocy kotłów z podziałem na kotły
małe (1÷5 MW) i duże (5÷50 MW) oraz z
podziałem na typ paliwa
Średnia moc urządzeń z podziałem na kotły małe
(1÷5 MW) i duże (5÷50 MW) oraz z podziałem na
typ paliwa
Zestawienie energii w paliwie zużywanej rocznie z
podziałem na kotły małe (1÷5 MW) i duże (5÷50
MW) oraz z podziałem na typ paliwa
Średni czas wykorzystania mocy zainstalowanej
urządzeń z podziałem na kotły małe (1÷5 MW) i
duże (5÷50 MW) oraz z podziałem na typ paliwa
Dziękuję
Download