Innowacyjne narzędzia do zarządzania i rozwoju

advertisement
Innowacyjne
narzędzia
do zarządzania kompetencjami i ich
rozwoju
Od
aspiracji...
…do realnych potrzeb
naszych klientów
Od aspiracji…
Przy planowaniu prac nad rozwojem
autorskiej platformy MN Portal
zapytaliśmy klientów z działów HR i
szkoleniowych, jakie narzędzia są im
potrzebne
do
sprawnej
pracy,
zarządzania pracownikami i realizacji
celów w organizacji.
… do realnych potrzeb
Wskazali na potrzebę wypracowania rozwiązania, które umożliwi
sprawne zarządzanie kompetencjami aktualnych i potencjalnych
pracowników.
Pokażemy, jak to osiągnąć poprzez:
•
•
•
•
przypisywanie profili stanowiskowych,
ocenianie kompetencji pracowników,
tworzenie ścieżek rozwoju w oparciu o wyniki,
możliwość weryfikacji wyników.
Od wdrożenia do korzyści
Krok 1 - MN Portal i MN Evaluation
Krok 2 - Wyodrębnienie listy kompetencji
Krok 3 - Stworzenie profili stanowiskowych
Krok 4 - Przypisanie profili do pracowników
Krok 5 - Ustalenie poziomu kompetencji pracowników
Krok 6 - Udostępnienie wyników
Krok 7 - Przypisanie kompetencji do aktywności
Krok 8 - Zarządzanie kompetencjami pracowników
Krok 9 - Zarządzanie rozwojem własnym
Krok 10 - Porównanie osiągniętych wyników z założeniami
Co to jest MN Portal?
MN Portal to:
• platforma HRM,
• autorskie narzędzie
MyNetwork,
• moduły do interakcji, wymiany
wiedzy i zarządzania nauką,
• zaawansowane narzędzie do
zarządzania kompetencjami.
MN Evaluation – moduł do zarządzania kompetencjami
MN Evaluation
umożliwia:
• zamieszczenie w jednym
miejscu opisów profili
stanowiskowych,
• sprawną rekrutację i selekcję
pracowników,
• stworzenie systemu ocen
pracowniczych,
• budowanie ścieżek
kariery dla poszczególnych
pracowników w perspektywie
całej organizacji.
Krok 2
Wyodrębnienie listy
kompetencji
Lista zdefiniowanych kompetencji
Krok 3
Stworzenie profili
stanowiskowych
Przykładowe profile stanowiskowe
Do stanowiska
przypisuje się
wymagane
kompetencje oraz
na jakim poziomie
są potrzebne.
Krok 4
Przypisanie profili
do pracowników
Przykładowy profil stanowiskowy
Krok 5
Określenie poziomu
kompetencji pracowników
Krok 5
Określenie poziomu
kompetencji pracowników
za pomocą:
•
testów kompetencyjnych,
•
testów wiedzowych,
•
oceny rocznej 360 stopni,
•
gry strategicznej.
Określenie poziomu kompetencji pracowników
Testy kompetencyjne:
1.
Do ich stworzenia wykorzystuje się wypracowane przez
organizację testy.
2.
Tworzenie i przygotowanie testów, które są w pełni
dostosowane do potrzeb danej organizacji.
3.
Opcjonalnie można skorzystać z komercyjnych,
certyfikowanych testów.
Określenie poziomu kompetencji pracowników
Testy wiedzy
1.
Mogą to być na przykład ankiety lub kwestionariusze
zawierające pytania zarówno otwarte jak i
zamknięte.
2.
Przeprowadza się je również w oparciu o dostępne
rozwiązania e-learning. Ich forma może być
różnorodna.
Przykład testów wiedzy
Określenie poziomu kompetencji pracowników
Ocena 360 stopni
Ocena kompetencji powstaje w oparciu o wyniki z
ankiet uzyskanych od:
• przełożonych,
• współpracowników,
• klientów,
• samych pracowników.
Określenie poziomu kompetencji pracowników
Gra strategiczna
To narzędzie umożliwia:
• badanie poziomu kilku kompetencji równocześnie,
• symulację dowolnego środowiska np. pracy w biurze,
• wierne odwzorowanie środowiska pracy i
charakterystycznych dla niego czynników.
MN Evaluation - Przykład
Krok 6
Udostępnienie wyników
Przykład luk kompetencyjnych pracownika
Krok 7
Przypisanie kompetencji
do aktywności
Krok 7
Przypisanie kompetencji
do aktywności umożliwia:
•
budowanie ścieżek rozwoju,
•
łatwą filtrację danych,
•
włączenie do procesu aktywności innych
niż szkolenia,
•
tworzenie szkoleń, na które jest
zapotrzebowanie.
Krok 8
Zarządzanie kompetencjami
pracowników
Krok 8
Kompetencje można rozwijać m.in. poprzez:
•
udział w szkoleniach tradycyjnych,
•
samodzielną naukę, m.in. w kursach e-learning,
•
udział w projektach i codziennych działaniach,
•
symulację działań w bezpiecznym środowisku gry,
•
Coaching, mentoring i shadowing.
Krok 8 - podsumowanie
Zarządzanie kompetencjami
pracowników umożliwia:
•
•
•
•
•
•
rozwój zgodny ze ścieżką kariery,
monitorowanie wyników,
automatyczną weryfikację wyników,
podjęcie działań umożliwiających
poprawę wyników pracowników,
szybsze i pewniejsze wyznaczanie
zastępstw,
krótszą rekrutację wewnętrzną.
Krok 9
Zarządzanie rozwojem
własnym
Korzyści dla pracownika
•
•
Pracownik jest bardziej zmotywowany, znając
konkretne wymagania i możliwości ich realizacji.
Pracownik może na bieżąco kontrolować swoje
wyniki i postępy.
•
Wzrasta jego motywacja dzięki poczuciu rozwoju i
osiągania wyznaczonych celów.
•
Pracownik aktywnie wpływa na swój rozwój i może
sam wyznaczać sobie cele zawodowe, wpisując się
w potrzeby organizacji.
Krok
Krok910
Pracownik zyskuje możliwość:
•
•
kontroli nad rozwojem swojej kariery
zgłaszania potrzeb szkoleniowych
przełożonym osiągniętych
Porównanie
•
monitorowania osiąganych wyników
wyników
z
założeniami
•
realizacji swoich aspiracji zawodowych w
odpowiedzi na realne potrzeby
pracownika i organizacji
Porównanie zaplanowanych osiągnięć z rzeczywistymi
Korzyści
Korzyści dla organizacji
•
•
•
•
•
•
•
Planowanie potrzeb szkoleniowych oparte jest na analizie
twardych danych.
Efektywność szkoleń staje się łatwo mierzalna.
Szkolenia są lepiej dostosowane do wymagań
biznesowych.
Zbędne szkolenia zostają zlikwidowane, co redukuje
koszty.
Procesy oceny i podnoszenia kompetencji pracowników
zostają zautomatyzowane, co ułatwia pracę działów HR i
szkoleniowym.
Komunikacja między pracownikiem, przełożonym, a
pracodawcą staje się sprawniejsza, co ułatwia wzajemne
rozpoznanie potrzeb.
Pracownicy lepiej spełniają potrzeby kompetencyjne
swojej firmy.
Dziękujemy!
Download