Opis projektu systemowego PARP „Zarządzanie kompetencjami w

advertisement
Opis projektu systemowego PARP
„Zarządzanie kompetencjami w MŚP”
Poddziałanie 2.1.3 PO KL
Uzasadnieniem do podjęcia realizacji projektu, kierowanego do małych i średnich przedsiębiorstw, są
następujące uwarunkowania rynkowe:
1. konieczność zwiększania konkurencyjności firm;
2. konieczność strategicznego podejścia do zarządzania kadrami;
3. niedobór wykwalifikowanych pracowników;
4. uświadomienie korzyści wynikających z dbania o markę pracodawcy.
I.
Cele projektu
Projekt „Zarządzanie kompetencjami w MŚP” ma pomóc MŚP wdrożyć system zarządzania przez
kompetencje z wykorzystaniem modeli kompetencji przedsiębiorstwa, przygotować Plan Rozwoju
Kompetencji w przedsiębiorstwie oraz umożliwić rozwój kompetencji kluczowych pracowników
przedsiębiorstwa.
Ponadto projekt ma na celu wskazanie właścicielom, kadrze zarządzającej i kadrze HR przedsiębiorstw
korzyści związanych z budowaniem marki pracodawcy (employer branding).
II.
Grupy docelowe

Przedsiębiorcy z sektora MSP, kadra zarządzająca i kadra HR (600 osób);

Kluczowi pracownicy MSP (600 osób).
Rekrutacja będzie prowadzona spośród firm, które nie są w trakcie wdrażania systemu zarządzania
przez kompetencje w przedsiębiorstwie
III.
Działania
1. Kampania
zwiększająca
świadomość
przedsiębiorców
nt.
korzyści
płynących
z zarządzania przez kompetencje.
Kampania będzie polegać na przeprowadzeniu 10 seminariów dla przedsiębiorców i kadry
zarządzającej. W każdym weźmie udział co najmniej 70 uczestników – przedstawicieli MŚP.
Celem
spotkań
będzie
przybliżenie
uczestnikom
różnorodnych
aspektów
zarządzania
kompetencjami i konieczności budowania marki pracodawcy oraz wskazanie korzyści wynikających
z wprowadzenia w przedsiębiorstwie modelu zarządzania przez kompetencje.
2. Prowadzenie
strony
internetowej
projektu
promującej
działania
realizowane
w projekcie.
Na stronie znajdą się również materiały informacyjne, artykuły z zakresu zarządzania przez
kompetencje,
np.
sposobów
tworzenia
programów
rozwoju
kompetencji,
zarządzania
1
efektywnością pracowników, zarządzania talentami, zwiększania zaangażowania i motywacji
pracowników oraz dotyczące budowania przez przedsiębiorstwa swojej marki pracodawcy.
3. Analiza
potencjału
przedsiębiorstwa
do
zarządzania
przez
kompetencje
oraz
kompleksowa analiza prowadząca do stworzenia Planu Rozwoju Kompetencji (PRK) w
300
przedsiębiorstwach
oraz
Przedsiębiorstwa uczestniczące
opracowanie
w projekcie
mapy
kompetencji
zostaną poddane
analizie
przedsiębiorstwa.
swojego potencjału
w zakresie możliwości wprowadzenia modelu zarządzania przez kompetencje. Efektem takiej
analizy będzie stworzenie Planu Rozwoju Kompetencji, tj. określenie działań rozwojowych
przedsiębiorstw w zakresie kompetencji pracowników prowadzących do wdrożenia PRK.
4. Szkolenia dla kadry zarządzającej i kadry HR.
Będą dotyczyć zagadnień zarządzania przez kompetencje w kontekście niedoboru na rynku pracy
pracowników o kluczowych kompetencjach zarządzania efektywnością pracowników i talentami w
przedsiębiorstwie, zarządzania marką pracodawcy.
Szkolenia będą prowadzone w formie warsztatów na których uczestnicy będą mogli zapoznać się z
podstawowymi
narzędziami
HR
z
zakresu
rekrutacji,
rozwoju
i
oceny
pracowników,
umożliwiającymi wdrożenie w przedsiębiorstwie PRK.
Udział w nich weźmie 600 przedstawicieli kadry menedżerskiej i kadry HR. Szkolenia będą co
najmniej 5 dniowe. Łącznie zostanie przeprowadzonych 3 000 osobodni szkoleniowych.
5. Wdrożenia systemu zarządzania przez kompetencje w wybranych firmach.
5.1.
Wybór firm do wdrożenia systemu zarządzania przez kompetencje
Spośród 300 przedsiębiorstw uczestniczących w szkoleniach dla kadry zarządzającej i
kadry HR zostanie wyłonionych 100 podmiotów, w których zostaną wdrożone działania
szkoleniowo-doradcze
Działania
zmierzające
szkoleniowo-doradcze
do
będą
wdrożenia
PRK
ukierunkowane
w
na
danym
przedsiębiorstwie.
wzmocnienie
kompetencji
kluczowych pracowników oraz rozwój umiejętności kadry odpowiedzialnej za HR w
zakresie zarządzania przez kompetencje w przedsiębiorstwie.
5.2.
Szkolenia dla kadry HR.
Szkolenia dla kadry odpowiedzialnej za HR zostaną przeprowadzone w formie warsztatów.
Ich celem będzie
rozwijanie
narzędzi
dotyczących najważniejszych procesów HR:
rekrutacji, oceny i planowania ścieżek rozwoju. Każdy uczestnik weźmie udział w co
najmniej 5 dniach warsztatów.
5.3.
Szkolenia dla kluczowych pracowników.
W
zakresie
rozwoju
kompetencji
kluczowych
pracowników
zostaną
zorganizowane
szkolenia z umiejętności miękkich dla 600 osób.
Decyzja o tym, którzy z pracowników zostaną delegowani na szkolenie zostanie podjęta na
podstawie wyników analizy potencjału danego przedsiębiorstwa.
Każdy uczestnik weźmie udział w co najmniej 3 dniach szkolenia.
2
5.4.
Doradztwo dla właścicieli przedsiębiorstw i kadry zarządzającej.
Doradztwo będzie dotyczyć budowania pozytywnego wizerunku pracodawcy i zarządzania
kompetencjami pracowników w kontekście potrzeb danego przedsiębiorstwa.
Każdemu z 100 przedsiębiorstw zostanie udzielone doradztwo w wymiarze 40 godzin.
Wynikiem udzielonego doradztwa będzie opracowanie kierunków działań w ramach
wdrożenie
PRK
i
zmian
w
obszarze
employer
brandingu
dla
danej
organizacji
z uwzględnieniem jej specyfiki.
IV.
Termin realizacji
Projekt będzie realizowany w latach 2012-2015.
3
Download