Matryca Profili Rozwoju Zawodowego maproza

advertisement
©
Matryca Profili Rozwoju Zawodowego maproza
Czym jest
maproza©
α
maproza©α?
pomaga precyzyjnie dobrać dla pracownika program rozwoju zawodowego, który
doskonali jego kompetencje; program ten jest wyznaczany przez odpowiednio przygotowane i
zidentyfikowane względem potrzeb pracownika bazy profili rozwojowych i jego silną stroną jest
stałość i spójność w czasie; oznacza to, że raz dobrany program szkoleniowy w założeniu trwa do
końca cyklu wyznaczonego pulą ściśle zdefiniowanych szkoleń; program rozwoju nie jest zatem od
nowa tworzony po każdym okresie oceny, lecz jest sukcesywnie kontynuowany; bieżące potrzeby
mogą go jedynie nieco modyfikować lub wyznaczać dodatkowe działania rozwojowe; warunkami
realizacji programu jest zadawalający wynik SOOP, będący dowodem zaangażowana i starań
pracownika oraz jego chęć dalszego uczestnictwa
maproza©
oferuje plan rozwoju zawodowego, który ma charakter projektu; oznacza to
precyzyjny opis i cel końcowy, podział na etapy rozłożone w czasie, a także systematyczne
kontrolowanie efektów; programy szkoleniowe w zindywidualizowanej ścieżce rozwoju zawodowego
nie mogą być od siebie niezależne;
©
maproza oferuje programy skoordynowane między sobą,
czyli gwarantujące spójne i sukcesywne doskonalenie, a także programy zgodne metodologicznie i
merytorycznie; wskazane jest, by kolejni trenerzy zapoznawali się z opisem materiału już
zrealizowanego; zalecane jest także stosowanie pre-testów i post-testów przy każdym kolejnym
programie szkoleniowym
maproza©
w swych bazach rozwoju zawodowego określa jedynie tematykę doskonalenia
zawodowego, które jest realizowane za pomocą programów szkoleniowych dobranych indywidualnie
pod względem szybkości uczenia się pracownika i stopnia wykorzystywania oferowanego wsparcia;
oznacza to, że analogiczna lub bardzo zbliżona tematyka szkoleniowa dla różnych pracowników
może być realizowana na różnym poziomie zaawansowania i w różnych formach; w ten sposób
jedno „okno” w bazie profili zawodowych nie jest równoznaczne z jednym szkoleniem, może to być
cykl szkoleń zapewniających indywidualnie wyznaczony poziom kompetencji; osiągnięcie takiego
poziomu może być sygnałem do przejścia do kolejnego etapu programu; bazy profili rozwoju
zawodowego zdefiniowane w systemie
©
maproza stanowią jedynie wytyczne i zakres rozwoju,
szczegółowy plan jego realizacji jest uzgadniany z pracownikiem podczas rocznej rozmowy
oceniającej i zatwierdzany / korygowany zgodnie z rezultatami oceny rocznej i oceny efektywności
©
samego systemu maproza
maproza© ma podwójne działanie – z jednej strony pomaga osobom odpowiedzialnym za oceny
i rozwój pracowników ucząc je, jak identyfikować potrzeby rozwojowe i jak oferować pracownikom
rozwiązana adekwatne do ich oczekiwań i możliwości, a z drugiej strony pomaga pracownikom w
odkrywaniu preferencji zawodowych czy określeniu kierunku rozwoju w najbliższym okresie; jest
zatem narzędziem podnoszącym kompetencje menedżerskie w sferze działań związanych z oceną i
rozwojem pracowników oraz narzędziem wspierającym doradztwo zawodowe, szczególnie wobec
tych pracowników, którzy jeszcze nie zdefiniowali siebie w kategoriach zawodowych; działając
zgodnie z jego założeniami systemu
©
maproza tworzy się jednorodną lub wielowątkową ścieżkę
rozwoju dla pracownika opartą główne na szkoleniach oraz rozłożoną w czasie i ściśle powiązaną z
działaniami ewaluacyjnymi (SOOP).
Copyright © 2008 ESSEY Doradztwo Personalne
©
MPRZ maproza jest produktem autorskim podlegającym każdorazowo adaptacji do specyficznych warunków klienta
Download