Wdrażanie systemu ocen

advertisement
Warsztat z zakresu ocen pracowniczych dla menedżerów HR
 Termin: 12-13 września, 10:00 – 17:00
 Miejsce: Siedziba Mercedes Benz Polska, ul. Daimlera 1, Warszawa
Ocena pracownika oraz system ocen okresowych to niezwykle istotne i bardzo skuteczne narzędzie
zarządzania zasobami ludzkimi. Jak rzadko które rozwiązanie z tej dziedziny, potrafi wzbudzić wiele
emocji zarówno wśród kadry managerskiej jak i pracowników liniowych. Zwłaszcza kiedy dochodzi do
rozmów oceniających należy mieć świadomość siły tego narzędzia oraz zadbać o profesjonalne
przygotowanie się do ich przeprowadzania.



Jeżeli w Twojej firmie nie funkcjonuje system ocen pracowniczych, to wiedzę i umiejętności
wyniesione ze szkolenia możesz wykorzystać do opracowania i wdrożenia tego systemu
Jeżeli Twoja firma posiada wdrożony i funkcjonujący system ocen, to szkolenie pomoże w
pełni wykorzystać jego potencjał.
Szkolenie daje okazje do porównania funkcjonujących systemów ocen z wzorcowymi
rozwiązaniami funkcjonującymi w innych firmach i instytucjach
Plan szkolenia:
1 dzień zajęć: start 10.00 | koniec 17.00
(przerwa kawowa 12.00-12.30, przerwa obiadowa 14.00- 14.30)
2 dzień zajęć: start 10.00 | koniec 17.00
(przerwa kawowa 12.00-12.30, przerwa obiadowa 14.00- 14.30)
Prowadzący szkolenie:
Anita Ciesielska – trener biznesu, psychopedagog procesów kompetencyjnych
Beata Tylus – trener biznesu, coach
Obszary kompetencyjne szkolenia
Dzięki praktycznemu charakterowi szkolenia jego Uczestnicy dowiedzą się jak konstruować i wdrażać
systemy ocen okresowych skutecznie wspierające realizację strategii firmowej. Poznają metody doboru
właściwych kryteriów oceny i wskaźników realizacji zadań, nauczą się tworzyć przejrzyste arkusze
ocen z właściwie dobraną skalą. Zdobędą wiedzę na temat efektywnego wykorzystania wyników oceny
w procesie zarządzania personelem; dowiedzą się jak uniknąć błędów i zagrożeń związanych z
budową, wdrożeniem i funkcjonowaniem systemu ocen w organizacji.
Uczestnicy poznają także standardy prowadzenia rozmów okresowych z pracownikami. Dowiedzą się,
w jaki sposób właściwie przygotować i przeprowadzić rozmowę planującą czy oceniającą, w tym jak
profesjonalnie udzielić informacji zwrotnej pracownikowi oraz wyrazić konstruktywną krytykę. Zdobędą
także umiejętność
przekazywania pracownikowi informacji o ocenie jego osiągnięć i potencjału w motywujący sposób
oraz radzenia sobie z sytuacjami trudnymi w rozmowie.
Metodyka
Szkolenie, prowadzone przez dwóch trenerów, w swojej części warsztatowej będzie zbiorem
najlepszych przykładów – case study - wziętych z zawodowych doświadczeń osób pracujących jako
managerowie HR, o parametrach i charakterze pracy zbliżonych do kontekstu zawodowego
uczestników szkolenia.
Program szkolenia umożliwia nabycie profesjonalnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności
związanych z tworzeniem kryteriów oraz stosowaniem narzędzi i metod oceny kompetencji
pracowników.
Uczestnicy szkolenia nauczą się analizy i tworzenia arkuszy ocen okresowych . Osiągną poziom
całkowitej, efektywnej samodzielności w projektowaniu i stosowaniu narzędzi oceny kompetencji.
Nauczą się także praktycznych, skutecznych sposobów prowadzenia rozmowy oceniającej. Będą mieli
okazję zdiagnozować swój potencjał, wiedzę, kwalifikacje managerskie związane z obszarem HR oraz
pracować nad ich doskonaleniem.
Zajęcia będą prowadzone w formie treningu, w czasie którego uczestnicy staną przed zadaniami,
wymagającymi generowania nowych pomysłów, przetwarzania posiadanej wiedzy i nawyków tak, by
móc potem doświadczenia te wykorzystywać w praktyce realizowanych działań.
Format szkolenia
Szkolenie, uwzględniając jego cele i problematykę zostało podzielone na tematyczne moduły. Każdy
realizowany będzie wg następującego scenariusza:
• Wykład wprowadzający
• Aktywna dyskusja nad zagadnieniem
• Ćwiczenia praktyczne (quizy, symulacje, zadania praktyczne, tzw. scenki maksymalnie oddające
realia)
problemów, których na co dzień doświadczają uczestnicy szkolenia)
• Analiza przypadków
• Indywidualne konsultacje
• Fokus / analiza stanu wiedzy i umiejętności, podsumowanie, wymiana opinii, praktyczne konkluzje i
wnioski do zastosowania.
Program szkolenia
Moduł I - wprowadzenie

Skuteczny manager HR – praca na zasobach osobistych

Techniki motywacji i oceny kompetencji jako przykłady narzędzi pracy managera
HR

Czym jest ocena pracowników? - definicja pojęcia: System Ocen Okresowych
Pracowników (SOOP)

Cele i korzyści systemu ocen - punkt widzenia pracownika i menedżera

Kontrowersje i oczekiwania względem systemu ocen

SOOP jako narzędzie realizowania polityki personalnej w organizacji
Moduł II – program i wdrożenie systemu ocen pracowniczych

Zasady konstruowania SOOP
o
SOOP a strategia firmowa i metody zarządzania
o
dobór właściwych kryteriów i częstotliwości oceny
o
kompetencje czy efektywność? - ocena jakościowa i ilościowa
o
wskaźniki oceny - dobór i ich dostępność w organizacji
o
kogo oceniamy? - uczestnicy procesu i ich rola
o
schemat i formalności procesu oceny
o
jakie są konsekwencje oceny? - powiązanie wyników z pozostałymi procesami zzl

Metody oceniania pracowników
o
metody relatywne - ranking, porównywanie parami i rozkład normalny
o
metody absolutne - oceny opisowe, punktowe skale ocen, zdarzenia krytyczne
o
samoocena i oceny typu 360°
o
kompetencje - jak je ocenić?
o
wykorzystanie DC w procesie oceny pracownika
o
którą metodę zastosować? - kryteria wyboru i ocena efektywności różnych metod oceny

Arkusze oceny
o
co to znaczy "dobry arkusz oceny"? - zasady konstruowania formularzy oceny
o
uwarunkowania formalne procesu oceny
o
jak skutecznie zarządzać SOOP? - koordynacja procesu, work-flow, archiwizacja i agregacja
danych
o
najczęstsze błędy w arkuszach ocen i sposoby ich uniknięcia

Zastosowanie systemów oceny w zarządzaniu kapitałem ludzkim
o
integracja SOOP z pozostałymi systemami ZZL w firmie
o
system ocen okresowych a działania szkoleniowo-rozwojowe
o
powiązanie polityki płacowej firmy z wynikami ocen
o
wykorzystanie SOOP do budowy potencjału organizacji
o
wyniki oceny a decyzje dotyczące zwalniania pracowników

Wdrażanie systemu ocen
o etapy wdrażania systemu i ramy czasowe
o bariery we wdrażaniu SOOP i metody minimalizowania zagrożeń
o pomiar efektywności systemu i modyfikacja
o mity dotyczące funkcjonowania SOOP w organizacjach
o najczęstsze błędy systemów ocen - jak ich uniknąć?
Moduł III - Standardy prowadzenia rozmów okresowych

Rozmowa oceniająca - funkcja motywacyjna, korekcyjno-rozwojowa, zasady
przygotowania i prowadzenia

Metody kierowania rozmową i zarządzania czasem

Budowanie skutecznej argumentacji

Atmosfera spotkania i inne elementy wpływające na przebieg rozmowy

Zasada neutralności menedżera

Zasady udzielania informacji zwrotnej
o
właściwe przygotowanie się menedżera do udzielenia informacji zwrotnej
o
reguła OKA i główne zasady udzielania informacji zwrotnej
o
metody udzielania informacji zwrotnej - model "kanapka", "Z", "AID", "ZEEP" i inne
o
udzielanie pisemnej informacji zwrotnej
o
bariery w udzielaniu i przyjmowaniu informacji zwrotnej

Trudne sytuacje w rozmowach okresowych
o
opór i negowanie oceny, zrzucanie odpowiedzialności, "łatwa zgoda" - trudne sytuacje w
rozmowach
o
oceniających
o
jak radzić sobie z emocjami, biernością czy agresją pracownika?
o
karta praw - o czym nie wolno zapominać w trakcie rozmów okresowych?

Rodzaje ocen pracowników, cele oceny okresowej

Kryteria oceny – rodzaje kryteriów i zasady ich konstruowania

Tworzenie profili kompetencyjnych

Metody oceny kompetencji pracowników
o
ocena metodą 180 i 360 stopni
o
ocena metodą oceny testami i kwestionariuszami kompetencyjnymi
o

ocena metodą AC/DC
Narzędzia oceny kompetencji interpersonalnych pracowników
o
model Okien Johari,
o
kładka Fayola
Koszt uczestnictwa

800 zł netto
Program promocyjny:




Przy zgłoszeniu do 31 sierpnia, cena za szkolenie wynosi 690 zł netto
Przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób z jednej Firmy: 10% rabatu
Promocje można łączyć!
Kontakt do organizatora: [email protected] , 531-799-306
Do zobaczenia na szkoleniu!
Download