Zadanie 1 Przedsiębiorstwo X produkuje trzy asortymenty wyrobów

advertisement
Zadanie 1 Przedsiębiorstwo X produkuje trzy asortymenty wyrobów A, B, C. Produkcja odbywa się na jednym
wydziale produkcyjnym. Określić rentowność poszczególnych wyrobów i podjąć decyzję w zakresie kontynuacji
bądź też eliminacji wyrobów nierentownych w przypadku braku możliwości zwiększenia ceny i redukcji kosztów.
A
B
C
 Wielkość produkcji równa sprzedaży w szt.
20 000 15 000 30 000
 Cena jednostkowa sprzedaży w zł/szt
50
80
120
 Koszt jednostkowy pełny w zł/szt
40
72
122
 koszty administracyjne w zł
150 000
Przedsiębiorstwo stosuje rachunek kosztów pełnych (tzw. sprawozdawczy rachunek kosztów)
Produkty
A
1.
Przychód za sprzedaży produktów
2.
Koszt własny sprzedanych produktów
3.
Zysk brutto na sprzedży
4.
Koszt zarządu
5.
Zysk na sprzedazy
B
C
RAZEM
Zadanie 2 Przedsiębiorstwo X produkuje trzy asortymenty wyrobów A, B, C. Produkcja odbywa się na jednym
wydziale produkcyjnym. Określić rentowność poszczególnych wyrobów i podjąć decyzję w zakresie
kontynuacji bądź też eliminacji wyrobów nierentownych w przypadku braku możliwości zwiększenia ceny i redukcji
kosztów.
A
B
C
 Wielkość produkcji równa sprzedaży w szt.
20 000 15 000 30 000
 Cena jednostkowa sprzedaży w zł/szt
50
80
120
 Koszt jednostkowy pełny
40
72
122
 Koszt jednostkowy zmienny
39
68
115
 koszty stałe wydziałowe
290 000
 koszty administracyjne
150 000
Przedsiębiorstwo stosuje rachunek kosztów zmiennych.
A
1.
2.
3.
4.
5.
Produkty
B
C
Razem
Przychód ze sprzedaży
Koszt zmienny sprzedanych wyrobów
Marża brutto
Koszt stały
Zysk ze sprzedaży
Zadanie 3 Określić charakter kosztów (stały- zmienny), jeżeli wielkość produkcji i koszty jednostkowe
kształtują się następująco:
produkcja
A
B
C
D
E
1
2
1
2
10
10
2
2
1,2
1,8
5
5
3
2
1,3
1,7
3,33
3,33
4
2
1,5
1,6
2,5
5
5
2
1,8
1,5
2
4
Zadanie 3a
Metoda regresji liniowej – metoda najmniejszych kwadratów(MNK)
kz 
n
n
n
i 1
i 1
i 1
2
n   x  KC   x   KC


n   x 2   x 
i 1
 i 1 
n
Miesiąc
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Razem
n
Wielkość
produkcji (X)
80
90
100
80
120
110
580
n
KS 
 KC
i 1
n
n

Koszty całkowite
(KC)
10 200
10 900
12 100
10 800
13 700
12 500
70 200
x
i 1
n
 kz
X x KC
X2
816 000
981 000
1 210 000
864 000
1 644 000
1 375 000
6 890 000
6 400
8 100
10 000
6 400
14 400
12 100
57 400
Zadanie 4
ASMB Sp. Z o.o. producent wyrobu X zlecił firmie RAF Consulting opracowanie analizy progu rentowności . Dla celów
analitycznych zebrano następujące informacje: 1) koszty stałe przedsiębiorstwa 10 mln zł 2) jednostkowa marża brutto 5
zł /szt. 3) koszty zmienne wyrobów 20 mln zł – w tym a) koszty robocizny bezpośredniej 10 mln zł, b) zużycie materiałów
bezpośrednich 5 mln zł c) pozostałe koszty zmienne 5 mln zł
4) liczba sprzedanych sztuk wyrobów 4 mln.
Problemy decyzyjne:
1) Oceń planowaną strategię wzrostu ceny. Spółka zamierza zwiększyć cenę sprzedaży produktu o 20 %. Analiza
rynku wykazała i wzrost ceny spowoduje spadek sprzedaż (wariant optymistyczny o 5%, wariant najbardziej realny
o 10%, wariant pesymistyczny o 30%)? Wskaż, czy spółka powinna przyjąć taką strategię oraz określ potencjalne
zagrożenia z niej wynikające.
2) Ustal ile wyrobów należy sprzedaż, aby osiągną wzrost zysku zbliżony do tego jaki firma osiągnie w strategii
wzrostu ceny – oceń możliwość realizacji strategii wzrosty sprzedaży.
3) Dyrektor sprzedaży rozważa przeprowadzenie kampanii reklamowej. Jej szacowany koszt to 800 000zł a planowana
korzyść to wzrost sprzedaży o 3% (wariant pesymistyczny), 5 % (wariant najbardziej realny) i 8% (wariant
optymistyczny). Ocenić opłacalność takiego przedsięwzięcia.
4) Ustal próg rentowności ilościowy i wartościowy oraz dokonaj interpretacji.
5) Ustalić margines bezpieczeństwa i ocenić sytuację firmy na tle konkurencji ( wielkość średnia dla branży 40%,
największy konkurent 55%).
6) W spółce wyczuwa się silną presję związków zawodowych na wzrost wynagrodzeń. Zarząd może rozważyć
podwyżkę wynagrodzeń jednakże pod warunkiem, że nie odbije się to na zysku. Jaka musi być cena sprzedaży
wyrobów, aby przy wzroście kosztów wynagrodzeń o 10%, utrzymać dotychczasowy poziom zysku operacyjnego?
Czy poziom wzrostu ceny może być zagrożeniem dla popytu.
7) Ustalić stopień dźwigni operacyjnej oraz określić poziom zysku operacyjnego w kolejnym roku jeżeli zakłada się,
iż sprzedaży wzrośnie o 5%. Określ przydatność decyzyjną dźwigni operacyjnej.
Zadanie 5
Przedsiębiorstwo X produkuje wyrób A. Dla celów analitycznych zebrano następujące dane:
•
Wielkość produkcji równa sprzedaży w szt.
20 000
•
Cena jednostkowa sprzedaży
w zł/szt
50
•
Jednostkowa marża brutto w zależności od sezonu w zł/szt
30
•
Koszty stałe w zł
50 000
1)
Ustalić wynik na sprzedaży oraz ustalić próg rentowności (wartościowy i ilościowy) – zinterpretować wyniki.
2)
Ustalić margines bezpieczeństwa (zinterpretować wyniki). Określić jakie ryzyko dla firmy niesie zapowiadane
wejście na rynek konkurenta i wiążący się z tym prognozowany spadek popytu o 20%.
3) Określić jakie ryzyko dla firmy niesie zapowiadane wejście na rynek konkurenta i zapowiadane przez niego wojna
cenowa.
Zadanie 6.
Spółka carForYou oferuje sportowe samochody za cenę 1 mln EURO. Zdolności przerobowe firmy wynoszą 40
sztuk w roku. Koszt zmienny wytworzenia samochodu wynosi 0,8 mln EURO zaś koszty stałe kształtują się na
poziomie 10 mln EURO. Firma rozważa także reorganizację procesu produkcyjnego. Część procesów produkcyjnych
zamierza zlecić zewnętrznym nisko kosztowym firmom. W spółce realizowany miałby być jedynie proces montażowy.
Taka organizacja procesu produkcyjnego zwiększy, zdaniem zarządzających, zdolność produkcyjną do poziomu 60
sztuk rocznie i obniży koszt jednostkowy wytworzenia produktu do poziomu 0,70 mln EURO. Zakłada się także, że
koszty stałe w wyniku wykorzystania zewnętrznych podwykonawców zostaną zredukowany do 9 mln EURO. Określić
szanse firmy na osiągnięcie progu rentowności przy założeniu, że w pierwszym roku ilość złożonych zamówień wynosi
20 sztuk, w drugim roku 30 sztuk, w trzecim 40 sztuk a w roku piątym 60 sztuk.
Zadanie 7.
Spółka BikeForYou oferuje rowery za cenę 500 EURO. Przy dotychczasowym sposobie produkcji opartym na pracy
ręcznej koszt zmienny wytworzenia roweru wynosi 400 EURO przy zaś koszty stałe kształtują się na poziomie 100
tys. EURO. Firma rozważa także reorganizację procesu produkcyjnego. Część procesów produkcyjnych zamierza
wykonywać przy użyciu zautomatyzowanych maszyn. Taka organizacja procesu produkcyjnego zwiększy, zdaniem
zarządzających, koszt stały (amortyzacja) do poziomu 300 000 EURO ale jednocześnie zredukuje koszt zmienny do
poziomu 300 EURO. Określić poziom sprzedaży, przy której rozwiązanie w zakresie procesu technologicznego nie
będzie miał wpływ na poziom zysku. Wyprowadzić z przeprowadzonej analizy wnioski przydatne dla zarządzających.
Zadanie 8.
Przedsiębiorstwo produkuje trzy asortymenty wyrobów (A, B i C). Wielkość produkcji i sprzedaży w ciągu miesiąca
przedstawiała się następująco:
Cena
koszty zmienne
Wyrób A – 1500 sztuk 180
80
Wyrób B – 2000 sztuk
200
100
Wyrób C – 1000 sztuk
280
130
Koszty stałe przedsiębiorstwa kształtują się na poziomie 400 000 zł w miesiącu.
Obliczyć progi rentowności poszczególnych wyrobów oraz globalny próg rentowności .
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards