WIEDZA A MORALNOŚĆ

advertisement
STUDIA NAD WIEDZĄ
OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA:
WIEDZA A MORALNOŚĆ
Lublin, 18-19.11.2015 r.
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin,
Kolegium Jana Pawła II, Aula C-1031
ORGANIZATORZY:
Katedra Socjologii Wiedzy i Edukacji KUL
Katedra Filozofii Społecznej KUL
Katedra Socjologii Makrostruktur i Ruchów Społecznych KUL
Patronat Honorowy
Patronat Medialny
DZIEŃ 1 (Środa 18.11.2015)
9.15-9.30
Otwarcie konferencji
JM Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II – ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych KUL - prof. dr hab. Stanisław Fel
Dyrektor Instytutu Socjologii KUL - prof. dr hab. Arkadiusz Jabłoński
9.30-15.00
I SESJA PLENARNA
Część I MORALNOŚĆ W NAUCE I EDUKACJI
Przewodniczy: ks. prof. dr hab. Janusz Mariański
prof. dr hab. Marek S. Szczepański UŚ, prof. dr hab. Anna Śliz UO, O naprawie uniwersytetu?
prof. dr hab. Andrzej Boczkowski UŁ, Moralność i anomia w praktyce oceniania uniwersyteckiego
prof. dr hab. Marek Rembierz UŚ, Wiedza – moralność – edukacja. Kształtowanie moralności myślenia
i samodzielności poznawczej a aksjologiczne ufundowanie etosu nauki i nauczania
prof. dr hab. Andrzej Tarczyński UKW, Moralność i nauka – autonomia czy komplementarność
dr hab. Ewa Narkiewicz-Niedbalec, prof. UZ, Związek między prawdą, dobrem i pięknem oraz wolnością w ujęciu
socjologicznym: To co prawdziwe, dobre i piękne w relacjach między ludźmi w nauce, w jej uprawianiu i nauczaniu
prof. dr hab. Wiesław Wójcik IHN PAN, Moralność uczonych w kontekście sporów o pierwszeństwo odkryć
naukowych
dr Piotr Pawliszak UG, Medialne diabły i bohaterowie. Jak (niektórzy) naukowcy nauczyli się skutecznie przemawiać do
zwykłych ludzi
9.30-11.30







11.30-12.00
Dyskusja
12.00-12.30
Przerwa kawowa
Część II WIEDZA A MORALNOŚĆ W SFERZE PUBLICZNEJ
Przewodniczy: ks. prof. dr hab. Stanisław Kowalczyk
prof. dr hab. Jerzy Jastrzębski UWr, Kult i złudzenia dialogu
prof. dr hab. Krzysztof Wielecki UKSW, Niemoralność i niewiedza
prof. dr hab. Jan Mazur OSPPE UPJPII, Ideologie jako formy symbolicznego zakłamywania rzeczywistości
prof. dr hab. Bartosz Jastrzębski UWr, Czy demokracja jest niemoralna? Uwagi o demokracji w pismach Mariana
Zdziechowskiego
prof. dr hab. Lech W. Zacher Akad. Koźmińskiego, Upraktyczniona wiedza i spragmatyzowana moralność czyli
człowiek w zdegenerowanym otoczeniu współczesnym
prof. dr hab. Krzysztof Łęcki UŚ, Normalność – hasło, ideologia, utopia
dr Paweł Ćwikła UŚ, Idealizm jako akt nadto rozumny – polityka i racje moralne
12.30-14.30







14.30-15.00
Dyskusja
15.00
Obiad
SESJA SPECJALNA – Jubileusz 75-lecia ks. prof. dra hab. Janusza Mariańskiego
Przewodniczy: prof. dr hab. Arkadiusz Jabłoński
 Wystąpienie JM Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II –
ks. prof. dra hab. Antoniego Dębińskiego
 Wystąpienie Dziekana Wydziału Nauk Społecznych KUL – ks. prof. dra hab. Stanisława Fela
17.00-19.30
 Uroczyste wręczenie numery specjalnego Roczników Nauk Społecznych KUL
ks. prof. dr. hab. Januszowi Mariańskiemu
 prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz UŚ, Kultura moralna i jej legitymizacje. W kręgu myśli socjologicznej Janusza
Mariańskiego
 prof. dr hab. Wojciech Misztal UMCS, Społeczeństwo obywatelskie w ujęciu Janusza Mariańskiego.
 ks. dr Tomasz Adamczyk KUL, Prezentacja Leksykonu Socjologii Moralności, Red. Janusz Mariański, Zakład
Wydawniczy NOMOS
 Słowo Jubilata – ks. prof. dra hab. Janusza Mariańskiego
20.00
Kolacja
DZIEŃ 2 (czwartek 19.11.2015)
9.00-15.00
II SESJA PLENARNA
9.00-11.15
Część I WIEDZA, AKSJOLOGIA, ETYKA, POLITYKA
Przewodniczy: prof. dr hab. Krzysztof Motyka
prof. dr hab. Jerzy Bartkowski UW, Argument estetyczny w etyce i nauce. Analogia między pięknem a prawdą i dobrem
 prof. dr hab. Zbigniew Rykiel URz, Moralność rynkowa w nauce, wiedza medialna i ideologia neoliberalna
 dr Łukasz Afeltowicz UMK, Etos dżentelmenów a narodziny (i śmierć) nowoczesnej nauki
 dr Maciej Gurtowski UMK, Cyfrowy Apartheid. Zautomatyzowane systemy kontroli jako nowe narzędzia społecznej
segregacji
 dr Marcin Gacek UŚ, Raymond Aron – socjologia, prawda i wolność
 dr Adam Buczkowski APS, Seksualność, wiedza i moralność
 dr Piotr Musiewicz AI, Wiedza a moralność w ujęciu Johna Henry'ego Newmana
 dr Agnieszka Karpińska, Wiedza w ogniu interesów. Mechanizmy konstrukcji wiedzy o innowacji w relacji do procesu
reprodukcji społecznej
 dr Stanisław Nurek UŚ, E.Durkheima „edukacja moralna” dzisiaj
 dr Krzysztof Piróg URz, Ewaluacja jako wiedza w służbie wartości
11.15-11.45
Dyskusja
12.45-12. 30
Przerwa kawowa
12.30-14.30
Część II. CZŁOWIEK PODMIOTEM MORALNOŚCI I EDUKACJA MORALNA
Przewodniczy: prof. dr hab. Jadwiga Plewko
 dr Piotr Kulas UW, Czy etosowa inteligencja jest nam dzisiaj jeszcze w Polsce potrzebna? Młodzi inteligenci i ich
publiczne role
 ks. dr Mariusz Sztaba KUL, W trosce o moralność myślenia ludzi nauki. Refleksje pedagoga społecznego
 dr Andrzej Górny UŚ, Nowe media – nowe wzory kulturowe – nowa moralność? Refleksje wokół roli Internetu w
procesie społecznego tworzenia rzeczywistości
 ks. dr Marek Jeżowski KUL, Ósma cnota główna. O znamiennym wpływie niewiedzy na zachowanie praktykujących
katolików, której duszpasterze wolą nie dostrzegać, a socjologowie nie mają odwagi badać
 dr Henryk Raszkiewicz SGGW, Wiedza obiektywna i wartości w naukach i praktykach psychologicznych
 dr Emilia Kramkowska UwB, Ludzie starzy jako źródło wiedzy o życiu i świecie
 ks. dr Jacek Poznański SJ AIK, Filozoficzne aspekty dyskusji wokół wiedzy zakazanej
 dr Marzena Kruk UMCS, Współpraca uczelni i biznesu w zakresie realizacji projektów innowacyjnych
 dr Ryszard Podgórski UWM, Między wiedzą a moralnością w socjologii Janusza Mariańskiego
Referaty wyłożone i postery:
 mgr Maria Banaś PŚ, Korpokratyzm jako forma symbolicznego zakłamania rzeczywistości w nowoczesnej
utopii na przykładzie Atlasu Chmur D. Mitchella
 mgr Maria Jarmuszczak UW, Poznawanie dobra wspólnego – o partycypacji politycznej w filozofii Chantal Delsol
 mgr Katarzyna Małysz KUL, Obraz ZSRR w podręcznikach szkolnych do geografii z okresu PRL - aspekt moralny
14.30-15.00
Dyskusja
15.00
Obiad
Download