Podejmowanie pracy we Włoszech

advertisement
Podejmowanie pracy we Włoszech
2015-12-20 21:10:14
2
Zasady meldunkowe
1. Zasady meldunkowe
Przed podjęciem pracy we Włoszech przez obywatela polskiego trzeba pamiętać przede wszystkim o
zmianie przepisów meldunkowych we Włoszech.
Zgodnie z rozporządzeniem z mocą ustawy (nr 30 z dnia 06.02.2007r.) z dniem 11.04.2007 r.
zmieniły się zasady pobytowe dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej.
Powyższe rozporządzenie, opublikowane we włoskim dzienniku ustaw w dniu 27.03.2007 r., implementuje
Dyrektywę 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli
Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium Państw Członkowskich.
Zgodnie z nowymi przepisami pobytowymi:
• obywatele państw członkowskich UE mogą zamieszkiwać i pracować na terenie Włoch przez okres trzech
miesięcy bez dokonywania jakichkolwiek formalności. Jedynym wymogiem prawnym jest posiadane ważnego
dokumentu tożsamości (paszport/dowód osobisty);
• obywatele państw członkowskich UE legitymujący się ważnym dokumentem tożsamości mogą przebywać we
Włoszech dłużej niż trzy miesiące pod warunkiem, iż prowadzą działalność gospodarczą na zasadzie
samozatrudnienia, są pracownikami najemnymi, studentami lub posiadają zabezpieczenie majątkowe oraz
posiadają ubezpieczenie zdrowotne. Obywatele państw UE nie muszą już ubiegać się o dokumenty pobytowe we
Włoszech (zezwolenia na pobyt), dotychczas uzyskiwane na policji (wł. Questura); wystarczy zwykła rejestracja
we włoskim odpowiedniku polskiego USC miejsca zamieszkania – znajdującym się w gminie albo dzielnicy (wł.
Ufficio Anagrafe del Comune lub Municipio).
2. Otwarcie rynku pracy
Z dniem 1 sierpnia 2006 r. rząd Republiki Włoskiej otworzył rynek pracy dla obywateli nowych państw UE
(okólnik nr 21 z 31.07.2006r), co oznacza zniesienie stosowania procedur związanych z uzyskaniem zgody na
pracę (tzw. nulla osta al lavoro)
Zniesienie powyższego ograniczenia nie zwalnia pracodawcy z obowiązku zgłoszenia pracownika do ubezpieczeń
społecznych.
Każda osoba wyjeżdżająca z Polski do Włoch celem podjęcia zatrudnienia powinna ponadto pobrać z NFZ w
Polsce druk E106, który stanowi podstawę rejestracji w lokalnym ośrodku zdrowia (ASL), a w konsekwencji
umożliwia korzystanie z usług państwowej służby zdrowia na takich samych warunkach, jak obywatele włoscy.
Szczegółowe informacje na stronach internetowych NFZ: http://www.nfz.gov.pl/ oraz w lokalnych urzędach ds.
opieki zdrowotnej – Azienda Sanitaria Locale (ASL):
http://www.ministerosalute.it/infoSalute/atlante.jsp?lingua=italiano&menu=atlante&id=40 (adresy ASL).
3. Warunki pracy we Włoszech
3
Prawo pracy we Włoszech regulują przepisy kodeksu cywilnego Codice Civile – Księga Piąta „O pracy” art. 20602642 z 1942 r. z późniejszymi zmianami.
Warunki pracy określone są przez zbiorowe kontrakty pracy CCNL (Contratto Colletivo Nazionaledi Lavoro) dla
poszczególnych 14 sektorów działalności zawodowej: rolnictwo, chemia, mechanika, tekstylia, żywność i
przemysł rolny, budownictwo, poligrafia i rozrywka, handel, transport, kredyty i ubezpieczenia, firmy usługowe,
administracja państwowa, instytucje prywatne i inne.
Każdy z sektorów jest dodatkowo podzielony na kategorie, np. sektor budowlany na kategorie: cementową,
kamieniarską, drewnianą, budowlano-rzemieślniczą, budowlano-przemysłową itp.
Na portalu Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (Krajowa Rada Gospodarki i Pracy): www.cnel.it można
znaleźć treść CCNL dla poszczególnych sektorów.
Poniżej podajemy tytułem orientacji podstawowe informacje nt. czasu pracy i wynagrodzenia obowiązujące we
Włoszech. Celem ustalenia warunków pracy zatrudnionego konieczne jest jednak szczegółowe zapoznanie się z
właściwym CCNL.
Czas pracy
Normalny tydzień roboczy wynosi 40 godz. (CCNL może przewidywać niższe limity na korzyść pracownika).
Czas pracy nie może przekroczyć 48 godz. w okresie 7 dni włączając nadgodziny.
Nadgodziny nie mogą przekroczyć 250 godz. rocznie.
Jeśli czas pracy jest dłuższy niż 6 godz. obowiązuje przerwa.
Pracownikowi musi być zapewniona 11 godz. przerwa non-stop co 24 godz.
Musi być zapewniony 24 godz. odpoczynek co 7 dni (z reguły w niedzielę).
Za pracę nocną uważa się pracę, która jest wykonywana non-stop przez 7 godz. i obejmuje godz. 24.00-5.00.
Wynagrodzenie
Prawo włoskie nie określa zagwarantowanego wynagrodzenia minimalnego. Minimalne wynagrodzenie jest
określone przez zbiorowe kontrakty pracy. Poszczególne składowe wynagrodzenia ustalane są na podstawie
zbiorowych kontraktów pracy. Wynagrodzenie miesięczne otrzymują urzędnicy, pracownicy wyższego szczebla i
tylko w niektórych sektorach robotnicy. Większość robotników jest wynagradzana na podstawie efektywnie
przepracowanych godzin. Zgodnie z większością CCNL pracownikom przysługuje 13-te (w grudniu) i 14-te (w
czerwcu) uposażenie. Praca w nadgodzinach jest wynagradzana dodatkowo.
4. Nasze rady:
Przed przyjazdem do Włoch radzimy zapoznać się z warunkami życia, pobytu i pracy we Włoszech. Informacje te
są dostępne m.in. na stronach:
http://www.msz.gov.pl/ w poradniku „Polak za granicą”
4
http://www.eures.praca.gov.pl/
http://www.polacco.it/
http://www.mediolankg.polemb.net/
http://www.stranieriinitalia.it/
http://europa.eu/youreurope/citizens/work/index_en.htm
5
Download