Zaproszenie do złożenia oferty

advertisement
Projekt nr RPLD.11.01.02-10-B045/16 pn. „Szansa dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej
Woli” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
ZAPROSZENIE
do złożenia oferty na przeprowadzenie cyklu szkoleń z Metody Krakowskiej:
„Symultaniczno- Sekwencyjnej Nauki Czytania”
„Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji”
„Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych”,
„Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych”,
„Terapia Neurobiologiczna”.
1. Nazwa i adres Zamawiającego:
MIASTO ZDUŃSKA WOLA, NIP: 829 170 82 73
Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli
ul. Jana Kilińskiego 27, 98-220 Zduńska Wola
tel: (43) 8233143,
2.
Tryb udzielania zamówienia publicznego:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania
ofertowego na podstawie:
art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015
poz. 2164 ze zm.)
3.
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie cyklu szkoleń z Metody Krakowskiej w
ramach realizacji projektu nr RPLD.11.01.02-10-B045/16 pn. „Szansa dla uczniów i
nauczycieli z Zespołu Szkol nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedmiot zamówienia
składa się z 5 częsci:
1. „Symultaniczno- Sekwencyjnej Nauki Czytania”
2. „Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji”
3. „Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych”,
4. „Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych”,
5. „Terapia Neurobiologiczna”.
Kod CPV
80511000-9
Nazwa kodu CPV
Usługi szkolenia personelu
Projekt nr RPLD.11.01.02-10-B045/16 pn. „Szansa dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej
Woli” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wykonawca w ramach realizacji usługi zapewni:
a) miejsce realizacji zamówienia - salę wykładową z niezbędnym wyposażeniem i pomocami
dydaktycznymi,
b) materiały dydaktyczne dla uczestnika szkolenia,
c) certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia
1.
2.
3.
4.
5.
Minimalny zakres tematyczny szkolenia musi obejmować zagadnienia:
1. „Symultaniczno- Sekwencyjnej Nauki Czytania”,
I. Od samogłosek prymarnych do sylaby otwartej
Nauka powtarzania, rozpoznawania i odczytywania samogłosek
Nauka globalnego rozpoznawania i odczytywania wyrażeń dźwiękonaśladowczych
Nauka powtarzania, rozpoznawania i odczytywania sylab otwartych
Nauka globalnego rozpoznawania wyrazów
II. Od sylaby otwartej do pierwszych wyrazów
III. Czytanie sylab zamkniętych
IV. Czytanie nowych sylab otwartych i zamkniętych
V. Samodzielne czytanie tekstów
Zasada: POWTARZANIE, ROZUMIENIE, NAZYWANIE
2. „Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji”
I. Typologia zaburzeń mowy wg S. Grabiasa oraz procedura postępowania logopedycznego.
II. Model rozwoju mowy dzieci z głuchotą, niedosłuchem, afazją, autystycznych.
III. Zasady minimalizacji systemu językowego i komunikacyjnego. Ustalenie hierarchii
kategorii językowych.
IV. Zminimalizowanie gramatyki i powiązanie ustalonego zasobu reguł gramatycznych z
regułami komunikacyjnymi.
V. Etapy programowania języka:
- od samogłosek i wyrażeń dźwiękonaśladowczych do prymarnych sylab,
- od sylaby otwartej do pierwszego słowa,
- od pierwszych słów do wypowiedzi wieloczłonowych,
- od wypowiedzi wieloczłonowych do minimalnego zasobu leksykalnego.
Budowanie tekstów na odpowiednich etapach programowania języka.
3. „Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych”
I. Wczesne symptomy zaburzeń autystycznych.
II. Najważniejsze różnice między autyzmem a zespołem Aspergera
III. Podstawy Manualnego Torowania Głosek (forma warsztatowa)
IV. Programowanie terapii neurobiologicznej dla dzieci autystycznych - studium przypadku.
4. „Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych”
I. Funkcje językowe i poznawcze lewej półkuli mózgu
Projekt nr RPLD.11.01.02-10-B045/16 pn. „Szansa dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej
Woli” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
II. Stymulacja i terapia mechanizmów lewopółkulowych
a) sekwencje
b) analiza
c) relacje
III. Dominacja lewej półkuli mózgu a poziom sprawności językowych
IV.Objawy braku dominacji lewej półkuli dla funkcji językowych (kliniczne konsekwencje
wzorca lateralizacji)
5. „Terapia Neurobiologiczna”
I. Funkcje językowe i poznawcze lewej półkuli mózgu
II. Stymulacja i terapia mechanizmów lewopółkulowych
a) sekwencje
b) analiza
c) relacje
III. Dominacja lewej półkuli mózgu a poziom sprawności językowych
IV.Objawy braku dominacji lewej półkuli dla funkcji językowych (kliniczne konsekwencje
wzorca lateralizacji)
Metody szkoleniowe:
Podczas szkoleń stosowane powinny być: prezentacje poparte praktycznymi przykładami,
ćwiczenia w grupach, sesje pytań i odpowiedzi prowadzące do dyskusji, filmy instruktażowe
Adresaci szkolenia: Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów wczesnej interwencji,
pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli.
Łączna liczba uczestników szkolenia: 2.
4.
Termin i miejsce realizacji zamówienia
Termin realizacji zamówienia: szkolenia maja być zrealizowane w terminie od marca 2017 r.
do końca kwietnia 2018 r., do uzgodnienia z Wykonawcą.
Miejsce realizacji zamówienia – do 250 km w promieniu Zduńskiej Woli.
Zamówienie realizowane jest w ramach realizacji projektu nr RPLD.11.01.02-10B045/16 pn. „Szansa dla uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkol nr 1 z Oddziałami
Integracyjnymi w Zduńskiej Woli” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego.
5.
Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonania ich oceny
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, ktorzy spełniają warunki
dotyczące:
Projekt nr RPLD.11.01.02-10-B045/16 pn. „Szansa dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej
Woli” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
a) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowaniem potencjałem
technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia- Zamawiający nie
wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
b) znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy:
1) pełnomocnictwo jeśli ofertę podpisuje inna osoba niż wskazana do reprezentacji
Wykonawcy w dokumentach rejestrowych.
2) kserokopię potwierdzoną za zgodność z orginałem aktualnego odpisu z właściwego rejestru
lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Dokument potwierdzający prowadzenie
kształcenia w zakresie objętym zamówieniem.
3) oświadczenia o braku powiązań (Załącznik nr 3)
4) do oferty należy dołączyć program oraz harmonogram szkolenia uwzględniający liczbę
godzin i proponowane terminy.
6. Opis kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty
a. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie je do rozpatrywania jeżeli:
oferta, spełnia wymagania określone w zaproszeniu do składania ofert oraz oferta złożona
została w odpowiednim terminie,
b. Wybór oferty w zakresie każdego z zadań zostanie dokonany w oparciu o przyjęte kryteria
oceny ofert i wagi punktowe przedstawione poniżej:
- cena wykonania zamówienia – oceniana w skali punktowej 1-10, waga 80%
- doświadczenie-liczba przeprowadzonych szkoleń w tym samym zakresie tematycznym –
oceniany w skali punktowej 1-10, waga 20%
W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane będą punkty
według następujących zasad:
(cena najniższa/cena oceniana) x 10 pkt. x 80%
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 8 punktów.
Sposób obliczania oceny za liczba przeprowadzonych szkoleń w tym samym zakresie
tematycznym:
(liczba szkoleń oceniana/liczba szkoleń najwyższa) x 10 pkt. x 20%
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 2 punkty.
7. Miejsce, termin składania i otwarcia ofert
a.
Termin składania ofert upływa w dniu 03.03.2017r. o godzinie 15.00
b.
Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
c. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie w Sekretariacie Zespołu Szkół nr 1 z
Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli, ul. Kilińskiego 27, 98-220 Zduńska Wola. Za
Projekt nr RPLD.11.01.02-10-B045/16 pn. „Szansa dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej
Woli” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
termin złożenia oferty uważa się termin jej wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po
tym terminie zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania – niezwłocznie.
d.
Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania o zamówienie
publiczne pod warunkiem dostarczenia ich przez pocztę w miejsce i w czasie określonym
ppkt a.
8. Opis sposobu przygotowania ofert.
a.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim w jednym egzemplarzu;
b.
Oferta powinna być czytelna i napisana drukiem niezmywalnym, na maszynie,
wydrukowana na drukarce lub napisana odręcznie czytelnym pismem;
c.
Ofertę oraz wszystkie załączniki do oferty podpisują osoby uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy;
d.
Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest
on zobowiązany do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego;
e.
Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były trwale ze sobą połączone, kolejno
ponumerowane i parafowane, wszystkie poprawki lub korekty parafowane przez
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy;
f.
Za podpisanie uznaje się własnoręczny czytelny podpis lub podpis wraz z pieczątką
pozwalającą na zidentyfikowanie podpisu;
g.
Wymaga się, by oferta była dostarczona do Zamawiającego w opakowaniu
uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania;
h.
Na kopercie /opakowaniu/ umieścić:

nazwę i adres Zamawiającego

nazwę i adres Wykonawcy – dopuszcza się odcisk pieczęci z nazwą Wykonawcy

napis:
„Oferta na na cykl szkoleń z Metody Krakowskiej w ramach projektu „Szansa dla
uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej
Woli” współfinansowanego ze środków Europejskiego ”
a.
Oferta oraz formularz ofertowy, dla którego Zamawiający określił wzór w formie
załącznika, winny być sporządzone zgodnie z tym wzorem co do treści.
b.
Składane dokumenty i zaświadczenia powinny posiadać aktualne daty zgodnie
z wymaganiami Zapytania Ofertowego oraz powinny być złożone w oryginale lub kserokopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
c.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego
oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji,
Projekt nr RPLD.11.01.02-10-B045/16 pn. „Szansa dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej
Woli” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
w szczególności za złe skierowanie przesyłki i jej nieterminowe dostarczenie jak
i przedterminowe otwarcie.
9. Sposób porozumiewania się z Zamawiającym:
a.
Zamawiający ustala, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie
bądź faksem lub drogą elektroniczną na adres: [email protected] z zastrzeżeniem pkt b.
b.
Zamawiający wymaga, aby oferty wraz z dokumentami i oświadczeniami
wymaganymi przez Zamawiającego, były składane pod rygorem nieważności w formie
pisemnej.
c.
Do kontaktów z Wykonawcami uprawnieni są pracownicy Zespołu Szkół nr 1 z
Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli: Mirosław Potoniec, Violetta Bryl-Szlagowska
(tel 506223282)
10. Zastrzeżenia Zamawiającego:
a.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
b.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do uzupełnienia
oferty o brakujące dokumenty w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
c.
Zamawiający zastrzega możliwość unieważniania zapytania ofertowego w przypadku
braku wystarczających środków finansowych zarezerwowanych na jego realizację.
Załączniki:
Załącznik nr 1: Formularz ofertowy
Załącznik nr 2: Wzór umowy o dofinansowanie szkolenia
Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia o braku powiązań
Download