Instytut Socjologii UAM w Poznaniu

advertisement
Instytut Socjologii UAM w Poznaniu
oraz Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu
zapraszają na interdyscyplinarną konferencję naukową zatytułowaną:
Patrząc na starość.
Kultura wizualna starości
Która odbędzie się w dniach 28-29 listopada 2007 roku w Galerii Miejskiej „Arsenał” w
Poznaniu
Jednym z najważniejszych procesów zachodzących w europejskich społeczeństwach, w tym
również w polskim jest ich starzenie się. Wydłużanie się czasu życia jednostki połączone z
ujemnym przyrostem naturalnym sprawiają, iż ludzie starsi stają się rosnącą zarówno
liczebnie, jak i pod względem społecznego znaczenia kategorią społeczną. Zmianom tym
bardzo rzadko towarzyszy zmiana statusu kulturowego ludzi starszych, w dalszym ciągu
stanowią oni kategorię, którą traktuje się jako marginalną, nieistotną, funkcjonującą na
obrzeżach życia społecznego. Starzenie się jest traktowane jako proces nieunikniony, ale też
powszechnie nieakceptowany społecznie, preferowane jest bowiem to, co nowe,
bezprecedensowe, młode. Konferencja Patrząc na starość skoncentrowana będzie przede
wszystkim na próbie zaprezentowania zarówno kultury wizualnej ludzi starych, starości i
starzenia się, jak i sposobów patrzenia na nią, strategii radzenia sobie z nią i jej społecznego
zagospodarowywania. Chcielibyśmy dodatkowo potraktować centralną dla naszych rozważań
kategorię a więc starość, w sposób maksymalnie szeroki, nie tylko dosłowny, ale też
metaforyczny. Oznacza to, iż w polu naszego zainteresowania powinni się znaleźć nie tylko
ludzie starsi, ale również procesy starzenia się przedmiotów, mediów, idei, miejsc.
Wychodzimy bowiem z założenia, iż nasz stosunek wobec osób starych jest ściśle powiązany
z sposobami postrzegania starości w ogóle.
PROGRAM KONFERENCJI
28 listopad, środa
10:00 - otwarcie konferencji
Społeczne konstruowanie i postrzeganie starości
1. Honorata Jakubowska (10:15)
Społeczne wytwarzanie starości: definicje, granice, konteksty
2. Sabina Pawlas-Czyż, Daniela Dzienniak-Pulina (10:30)
Prywatność starości z perspektywy ludzi młodych
3. Katarzyna Bochenek (10:45)
Aktywność kulturalna ludzi starszych na terenie miasta Wrocławia
4. Marek Niezabitowski (11:00)
Przestrzeń i miejsce w życiu ludzi starych. Społeczne i wizualne aspekty środowiska
zamieszkania
5. Michał Podgórski (11:15)
Estetyczna fascynacja starością. Pytanie o człowieka
dyskusja
przerwa
Starość ciała
6. Elżbieta Struzik (12:00)
Dyskurs cielesności – antropologiczny wymiar starości
7. Aleksandra Patyna (12:15)
Starość jako abject w filozofii Julii Kristevy
8. Katarzyna Kolibabska (12:30)
Trwanie w młodości. Strategie
warszawiaków
odmładzające
stosowane
przez
starsze
9. Małgorzata Rutkowska (12:45)
Oblicza gender w środowisku ludzi starych
dyskusja
przerwa obiadowa
Starość miejsc i przedmiotów
10. Łukasz Rogowski (15:00)
Społeczne definiowanie starości przestrzeni i przedmiotów
11. Marta Skowrońska, Filip Schmidt (15:15)
Degradacja i rehabilitacja rzeczy: o odzyskiwaniu wartości przez stare przedmioty
12. Marta Zawodna (15:30)
Nowe-stare fotografie w twórczości Wojciecha Prażmowskiego
13. Maciej Frąckowiak (15:45)
Chronometr fotografii N. Nixona
dyskusja
przerwa
14. Bogumiła Mateja (16:30)
Archeologia mediów – nowe spojrzenie na stare programy telewizyjne
15. Radosław Skrobacki (16:45)
Starość w gospodarce – próba definicji, możliwości odwrócenia procesu
16. Michał Podgórski (17:00)
Współczesne ruiny. Próba estetyczna
dyskusja
przerwa
Panel dyskusyjny (17:45) - gerontologia a kultura wizualna starości
20:00 - bankiet
pokolenie
29 listopad, czwartek
Wizualne reprezentacje starości
17. Alicja Raciniewska (10:00)
Stylowa starość czy wiecznie młody styl?
18. Kazimierz S. Ożóg (10:15)
W obliczu majestatu: starzec na cokole
19. Andrzej Klimczuk (10:30)
W kreatywnym chaosie. O zróżnicowaniu starości na przykładzie prac społeczności
deviantART.com
20. Ewa Podsiadła (10:45)
Starość - nowe tabu? Czyli perspektywa starości w jędrnej popkulturze
21. Wojciech Olchowski, Magdalena Gajewska-Oseła (11:00)
Wizerunek dojrzałej kobiety w kampaniach i programach lifestyle-owych, czyli naga prawda o
starej babie
dyskusja
przerwa
Starość w filmie, film wobec starości
22. Anna Wiatr (11:45)
Po prostu starość. Socjologiczne uwagi na marginesie filmu
23. Joanna Preizner (12:00)
Starcy Krzysztofa Kieślowskiego
24. Jakub Myszkorowski (12:15)
"Z punktu widzenia emerytowanego nocnego portiera”, czyli studium starości
25. Adam Skrzypczak (12:30)
„Graue Panther – Siwa Pantera” - film
dyskusja
przerwa obiadowa
26. Łukasz Kumiega (14:30)
Starość medialna w kinie queerowym na przykładzie amerykańskiej serii queer as folk
27. Sabina Nawrocka (14:45)
Patrząc na starość w filmie "Pora umierać" Doroty Kędzierzawskiej
28. Magdalena Paszkowska (15:00)
Spojrzenie nietypowe, czyli portret starości w filmie „Niewinność” Paula Coxa
dyskusja
przerwa
Starość w perspektywie interdyscyplinarnej
29. Grażyna Kubica-Heller (15:45)
Starość i antropologia
30. Iwona Stachowska (16:00)
Aksjologiczne aspekty starości
31. Jolanta Baranowska (16:15)
Spojrzenie kobiety i mężczyzny na starość - w poezji Ludmiły Marjańskiej i Czesława Miłosza
32. Magdalena Ziółkowska-Kuflińska (16:30)
Antropologiczna mozaika starości w kulturach pozaeuropejskich
33. Marcela Kościańczuk (16:45)
Starość- problem pamięci
dyskusja
zakończenie konferencji
Kontakt z organizatorami:
[email protected]
0-605-821-195 - dr Jerzy Kaczmarek
0-608-070-212 - mgr Łukasz Rogowski
Download
Random flashcards
Create flashcards