Geografia Praca semestralna

advertisement
Imię i nazwisko słuchacza ………………………………..…………………..
przedmiot:
semestr:
Geografia
IV (Zaoczne Liceum Ogólnokształcące „Cosinus”)
Praca semestralna
Zadanie 1
Uzupełnij tabelę wpisując odpowiedni rodzaj skały (magmowa głębinowa, magmowa
wylewna, osadowa okruchowa, osadowa organiczna, osadowa chemiczna, metamorficzna)
Nazwa skały
Wapień
Gnejs
Zlepieniec
Granit
Sól kamienna
Marmur
Węgiel kamienny
Rodzaj skały
Zadanie 2
Na poniższym rysunku przedstawiono wulkan w czasie erupcji wulkanicznej. Obok pojęć
związanych z wulkanem dopisz cyfry im odpowiadające
A - Gazy i popioły
B - Stożek pasożytniczy
C - Komin wulkaniczny
D - Krater wulkaniczny
E - Ognisko magmy
Zadanie 3
Himalaje są najwyższymi górami na powierzchni ziemi, nadal wypiętrzają się. Odpowiedz na
pytania dotyczące tych gór.
a. Himalaje są górami typu .......................................................
b. Powstały w strefie zderzania się płyt, strefa ta nazywa się strefą
..........................................
c. Zderzające
się
płyty
to:
płyta
...........................................
i
płyta
..........................................
d. Himalaje zostały wypiętrzone w orogenezie ........................................... , największe
nasilenie
tych
ruchów
górotwórczych
przypadło
na
okres
....................................................
e. Himalaje znajdują się w strefie młodej geologicznie, występują tam częste
.............................................................................................
f. W Himalajach często możemy spotkać skamieniałości przewodnie dla mezozoiku. Ich
odciski
przypominają
współczesne
ślimaki.
Skamieniałości
te
to:
......................................, powstałe w skałach ....................................................
Zadanie 4
Uzupełnij tekst:
Klif to wynik erozyjnej działalności ................................... .
Grzyby skalne powstają wskutek .................................................................................................
Delta powstaje w miejscu gdzie rzeka .............................................................................
Morena jest przykładem ..................................... działalności .................................
Dolina „U-kształtna” jest utworzona przez ............................... a „V-kształtna” – przez
................................
Zjawiska krasowe są przykładem wietrzenia .....................................
W
wyniku
orogenezy
kaledońskiej
i
...........................
wypiętrzyły
się
......................................; a w wyniku orogenezy .......................... - powstały .........................
Największy zasięg miało zlodowacenie ..........................
Najmłodsze góry w Polsce to ........................
Zadanie 5
a. uzupełnij tabelę wpisując odpowiednie wartości w brakujące miejsca
Liczba urodzeń w 2000
115 000
Liczba zgonów w 2000
182 000
Imigracja w 2000
82 000
Emigracja w 2000
58 000
Saldo migracji
Przyrost naturalny
Przyrost rzeczywisty
b. podaj 5 państw emigracyjnych i 5 państw imigracyjnych
Państwa emigracyjne
Państwa imigracyjne
............................................................
........................................................
............................................................
........................................................
............................................................
........................................................
............................................................
........................................................
............................................................
........................................................
c. podaj skutki odpływu ludności dla państw z których ta ludność wyjeżdża
1. .............................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
2. .............................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Zadanie 6
Wymień 3 języki należące do grupy języków słowiańskich i romańskich:
języki słowiańskie: …………..
języki romańskie: …………..
Zadanie 7
a. Korzystając z danych zawartych w tabeli, przedstaw za pomocą diagramu prostokątnego
strukturę zatrudnienia w dwóch, dowolnie wybranych, ale znacznie różniących się pod
tym względem krajach.
0
100%
0
..............................................
Legenda:
................
Kraje
Rok
100%
..............................................
...................
..................
Sektory
I – rolnictwo
II – przemysł
III – usługi
Francja
1990
7, 9
28, 9
63, 3
Indie
1990
66, 4
12, 5
21, 1
Japonia
1991
7, 1
33, 4
59, 5
Polska
1992
29, 9
30, 5
39, 6
Zadanie 8
W której części Europy rozwinęło się prawosławie? Gdzie głównie wyznawany jest islam Religią politeistyczną jest Obowiązkiem muzułmanina jest m.in. Święta księga w islamie to Chrześcijaństwo dzieli się na Co to jest reinkarnacja Świętym miejscem (celem pielgrzymek) dla islamu jest Jaka religia wyznawana jest w Tybecie –
Najstarszą religią na świecie jest –
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards