geologia20070210 geologia20070210

advertisement
Załącznik nr 38
Standardy kształcenia dla kierunku studiów:
Geologia
A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
I. WYMAGANIA OGÓLNE
Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie
powinna być mniejsza niż 2200. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie
powinna być mniejsza niż 180.
II. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
Absolwenci powinni posiadać wiedzę szczegółową z zakresu geologii oraz wiedzę ogólną z
zakresu nauk o ziemi i nauk przyrodniczych. Nabyta wiedza i umiejętności powinny
umożliwiać im wykonywanie pomocniczych prac geologicznych na poziomie odtwórczym
(zawodowym). Powinni umieć uczestniczyć w pracy grupowej i kierować niewielkimi
zespołami wykonującymi zadania zlecone. Powinni znać język obcy na poziomie biegłości B2
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać
się językiem specjalistycznym z zakresu problematyki geologicznej. Absolwenci powinni być
przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia.
III. RAMOWE TREŚCI KSZTAŁCENIA
III.1 GRUPY TREŚCI KSZTAŁCENIA, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJĘĆ
ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS
A. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH
B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH
Razem
godziny ECTS
180
19
675
72
855
91
III.2 SKŁADNIKI TREŚCI KSZTAŁCENIA W GRUPACH, MINIMALNA
LICZBA GODZIN ZAJĘĆ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA
LICZBA PUNKTÓW ECTS
godziny ECTS
A. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH
Treści kształcenia w zakresie:
1. Matematyki
2. Fizyki
3. Chemii
4. Metod komputerowych w geologii
B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH
Treści kształcenia w zakresie:
1. Geologii fizycznej
180
19
60
45
45
30
675
72
2. Geofizyki
3. Geochemii
4. Geologii historycznej i stratygrafii
5. Paleontologii
6. Tektoniki
7. Mineralogii i petrologii
8. Geologii złóż
9. Geologii regionalnej Polski
10. Kartografii geologicznej
11. Hydrogeologii i ochrony wód podziemnych
12. Geologii stosowanej i ochrony środowiska
III.3 WYSZCZEGÓLNIENIE TREŚCI I EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
A. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH
1. Kształcenie w zakresie matematyki
Treści kształcenia: Geometria – układy współrzędnych dla płaszczyzny i przestrzeni.
Elementy geometrii analitycznej – prosta, płaszczyzna, powierzchnie drugiego stopnia
w przestrzeni trójwymiarowej. Elementy geometrii wykreślnej – rzut cechowany prostej
i płaszczyzny, zastosowania w geologii. Elementy algebry – wektory w przestrzeni
trójwymiarowej, macierze, wyznaczniki, układy równań liniowych. Elementy analizy
matematycznej – szeregi liczbowe, szeregi potęgowe. Rachunek różniczkowy funkcji
jednej zmiennej (logarytmicznej, wykładniczej, cyklometrycznej). Rachunek całkowy
funkcji jednej zmiennej – całka nieoznaczona, całka oznaczona, całka niewłaściwa.
Ciągi w przestrzeni trójwymiarowej. Pochodna funkcji wielu zmiennych. Elementy
teorii pola skalarnego i pola wektorowego. Równania różniczkowe zwyczajne
pierwszego rzędu. Liczby zespolone. Podstawy statystyki matematycznej i rachunku
prawdopodobieństwa – zmienna losowa, rozkłady zmiennej losowej, statystyka opisowa
(jedna lub dwie cechy, korelacja, regresja liniowa). Elementy wnioskowania
statystycznego.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: posługiwania się podstawowymi
metodami matematycznymi; stosowania metod matematycznych w rozwiązywaniu
zagadnień geologicznych.
2. Kształcenie w zakresie fizyki
Treści kształcenia: Prawa mechaniki punktu materialnego i bryły sztywnej. Zasady
zachowania pędu, momentu pędu i energii. Drgania i fale. Elementy termodynamiki –
funkcje i parametry stanu, kinetyczna teoria gazów, zasady termodynamiki, przemiany
fazowe, opis termodynamiczny zjawisk i procesów w przyrodzie. Mechanika cieczy –
prawa hydrostatyki, prawa przepływu cieczy, dynamika cieczy lepkich. Pole
elektryczne i magnetyczne. Właściwości magnetyczne materii – indukcja
elektromagnetyczna, fale elektromagnetyczne. Fale świetlne, optyka geometryczna.
Elementy fizyki kwantowej – kwantowa teoria atomu. Fizyka jądrowa – budowa jądra
atomowego, promieniotwórczość naturalna i sztuczna, przemiany promieniotwórcze.
Oddziaływanie promieniowania z materią – podstawy spektroskopii, rodzaje
spektroskopii. Przewodniki i półprzewodniki.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: rozumienia podstawowych praw fizyki
w stopniu umożliwiającym opanowanie różnych działów geologii; opisu procesów
fizycznych dokonujących się w przyrodzie.
2
3. Kształcenie w zakresie chemii
Treści kształcenia: Budowa jądra atomowego i powłok elektronowych a właściwości
chemiczne pierwiastków. Właściwości pierwiastków w relacji do ich miejsca w
układzie okresowym. Rodzaje wiązań chemicznych. Klasyfikacja związków
chemicznych. Budowa i podstawowe właściwości związków nieorganicznych,
organicznych i kompleksowych najczęściej występujących w przyrodzie. Reakcje
utleniania i redukcji. Elementy termodynamiki i kinetyki chemicznej. Roztwory wodne,
dysocjacja elektrolityczna, teorie kwasów i zasad. Aktywność substancji w roztworze.
pH, roztwory buforowe. Hydroliza. Rozpuszczalność, iloczyn rozpuszczalności.
Koloidy. Metody analizy ilościowej i jakościowej. Metody badania ciał stałych –
rentgenografia, mikroskopia elektronowa. Mikrosondy.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: rozumienia podstawowych praw,
chemii w stopniu umożliwiającym opanowanie różnych działów geologii; opisu
procesów chemicznych zachodzących w przyrodzie.
4. Kształcenie w zakresie metod komputerowych w geologii
Treści kształcenia: Sieci komputerowe lokalne, regionalne i globalne. Oprogramowanie
specjalistyczne – programy graficzne, statystyczne, analizy i wizualizacji danych
geologicznych. Edytory tekstu do przetwarzania i opracowywania wyników badań.
Arkusze kalkulacyjne do przetwarzania i prezentacji wyników badań. Zasady tworzenia
i stosowania systemów geoinformacyjnych w geologii i ochronie środowiska.
Specjalistyczne programy geologiczne. Zasady konstruowania i analizowania
algorytmów przetwarzania danych geologicznych.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: stosowania podstawowej wiedzy
informatycznej; wykorzystywania programów mających zastosowanie w praktyce
geologicznej.
B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH
1. Kształcenie w zakresie geologii fizycznej
Treści kształcenia: Ziemia we wszechświecie. Formowanie się planety Ziemia.
Powstanie litosfery, hydrosfery i pierwotnej atmosfery. Fizyka wnętrza Ziemi –
temperatura, trzęsienia Ziemi. Procesy endogeniczne. Procesy magmowe – plutonizm i
wulkanizm. Deformacje skorupy ziemskiej – elementy geologii strukturalnej. Procesy
egzogeniczne – wietrzenie i jego produkty, powierzchniowe ruchy masowe, erozja,
transport, sedymentacja: eoliczna, rzeczna, lodowcowa i morska. Fizyczne i chemiczne
podstawy procesów egzogenicznych. Tektonika kier litosfery. Krążenie materii i energii
w tektonosferze. Metody fizyki poszukiwawczej, powierzchniowej i otworowej.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: rozumienia procesów kształtujących
wnętrze Ziemi i litosferę; czytania i interpretowania map geologicznych; stosowania
metod fizycznych w geologii.
2. Kształcenie w zakresie geofizyki
Treści kształcenia: Ruch obrotowy i kształt Ziemi. Pole grawitacyjne Ziemi. Izostazja.
Ziemskie pole magnetyczne. Różnookresowe zmiany pola magnetycznego,
paleomagnetyzm, magnetosfera. Pole termiczne Ziemi. Elementy sejsmologii – skale
intensywności wstrząsów, mechanizmy ogniskowe, rozkłady energetyczne wstrząsów,
fale sejsmiczne. Elementy sejsmotektoniki – przyczyny trzęsień Ziemi, strefy
sejsmiczne. Pasywna tomografia sejsmiczna. Budowa wnętrza Ziemi. Metody geofizyki
– refrakcyjne, refleksyjne, elektrooporowe, elektromagnetyczne, grawimetryczne,
magnetometryczne. Metody geofizyki otworowej – karotaż elektryczny. Metody
jądrowe. Metody geofizyczne w: rozpoznawaniu struktury litosfery i skorupy ziemskiej,
rozpoznawaniu basenów osadowych, analizie płytkich prac geologicznych.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: stosowania powierzchniowych metod
geofizycznych; wykonywania geofizycznych pomiarów otworowych; wykorzystywania
3
3.
4.
5.
6.
danych geofizycznych w kartografii geologicznej, hydrogeologii, geologii inżynierskiej
oraz geologii środowiskowej.
Kształcenie w zakresie geochemii
Treści kształcenia: Pochodzenie i częstość występowania pierwiastków chemicznych
we Wszechświecie. Geochemiczna charakterystyka meteorytów. Ewolucja
geochemiczna Ziemi. Zróżnicowanie składu chemicznego geosfer – jądra, płaszcza,
litosfery, pedosfery, hydrosfery, atmosfery, biosfery. Geochemia procesów
magmowych, metamorficznych i hipergenicznych. Mechanizm i dynamika obiegu
pierwiastków głównych i śladowych w przyrodzie. Identyfikacja środowisk i procesów
geochemicznych. Geochemiczna klasyfikacja pierwiastków. Hydrogeochemia.
Biogeochemia. Geochemia atmosfery, geochemia gazów cieplarnianych. Geochemia
strefy hipergenezy. Geochemia metali ciężkich. Izotopy trwałe i promieniotwórcze.
Efekty izotopowe i frakcjonowanie izotopowe. Techniki izotopowe. Geochronologia
izotopowa. Izotopowy bilans mas. Termochronologiczne i petrogenetyczne badania
izotopowe. Bilans cieplny i geotermia.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: wykorzystywania wiedzy z zakresu
krążenia pierwiastków w przyrodzie; stosowania geochemicznych metod badawczych;
stosowania wiedzy geochemicznej w rozwiązywaniu problemów z zakresu geologii i
dziedzin pokrewnych.
Kształcenie w zakresie geologii historycznej i stratygrafii
Treści kształcenia: Metodyka, zakres i pojęcia podstawowe stratygrafii. Historia
poglądów na skalę czasu geologicznego. Pojęcie wieku w geologii – metody określania
czasu względnego i bezwzględnego. Profil stratygraficzny, zasada superpozycji.
Klasyfikacja bio- lito- i chronostratygraficzna oraz skala geochronologiczna. Korelacja
stratygraficzna. Konstrukcja tabeli chronostratygraficznej. Prekambr – zapis skalny,
epizody orogeniczne, zlodowacenia. Najwcześniejsza historia życia. Fanerozoik –
pojęcie stratotypu, metody ustalania granic systemów. Paleogeografia – fluktuacje
poziomu oceanu światowego, zlodowacenia, epizody orogeniczne i powstałe w ich
wyniku: pasma górskie, świat organiczny i charakterystyczne facje osadowe (ich
rozprzestrzenienie w Polsce na tle Europy). Elementy stratygrafii sekwencyjnej,
zdarzeniowej i magnetostratygrafii.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: rozróżniania i szeregowania – w
sekwencji chronologicznej – skał z poszczególnych okresów geologicznych;
rozróżniania najważniejszych cykli orogenicznych oraz najważniejszych taksonów flory
i fauny poszczególnych okresów geologicznych.
Kształcenie w zakresie paleontologii
Treści kształcenia: Procesy fosylizacji. Formy zachowania skamieniałości.
Skamieniałości śladowe (ichnofosylia). Przyczyny deformacji zapisu paleontolicznego.
Zasada aktualizmu. Gatunek kopalny i współczesny. Skamieniałości przewodnie. Zarys
teorii ewolucji. Podstawowe hipotezy powstania życia na Ziemi. Podstawy klasyfikacji
świata organicznego. Mikroskamieniałości. Bezkręgowce i półstrunowce (archeocjaty,
gąbki), koralowce, pierścienice, stawonogi, mięczaki, ramienionogi, mszywioły,
szkarłupnie, graptolity. Kręgowce kopalne – cechy morfologiczne ryb, płazów, gadów,
ptaków i ssaków. Etapy filogenezy i cechy form przejściowych. Rośliny kopalne –
cechy morfologiczne psylofitów, roślin widłakowych, roślin skrzypowych, benetytów,
roślin nagozalążkowych i roślin okrytozalążkowych.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: rozumienia wiedzy z zakresu
kopalnych taksonów zwierząt i roślin; stosowania wiedzy o skamieniałościach do
wydzieleń bio-stratygraficznych.
Kształcenie w zakresie tektoniki
Treści kształcenia: Rejestracja danych tektonicznych i strukturalnych. Fizyczne
mechanizmy procesów tektonicznych. Właściwości deformacyjne skał. Fałdy, elementy
4
geometryczne fałdów, przyczyny i mechanizmy fałdowania. Mezostruktury i ich
geneza. Uskoki – geometria, klasyfikacja, mechanizmy tworzenia. Spękania – rola w
hydrogeologii i mineralogenezie. Tektonity. Tektonika kompleksów metamorficznych.
Tektonika ciał magmowych. Tektonika solna. Glacitektonika.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: identyfikowania struktur
geologicznych; rozpoznawania ewolucji struktur geologicznych.
7. Kształcenie w zakresie mineralogii i petrologii
Treści kształcenia: Elementy krystalografii i krystalochemii. Wzrost kryształów. Skład
chemiczny i struktura minerałów. Właściwości fizyczne, optyczne i mechaniczne
minerałów. Klasyfikacja i przegląd gromad minerałów z uwzględnieniem ich genezy i
charakterystyką przedstawicieli. Metody badania minerałów i skał. Skały magmowe –
geneza, struktury i tekstury, klasyfikacje, charakterystyka skał plutonicznych i
wylewnych. Skały osadowe – podział i geneza, klasyfikacja i charakterystyka skał
okruchowych oraz węglanowych. Facje geochemiczne, diageneza, procesy
mikrobiologiczne. Skały metamorficzne – geneza, struktury i tekstury, klasyfikacja i
charakterystyka. Zastosowania minerałów i skał.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: makroskopowego i mikroskopowego
rozpoznawania (wraz z opisem) ważniejszych minerałów – w szczególności minerałów
skałotwórczych; makroskopowego i mikroskopowego rozpoznawania skał
magmowych, osadowych i metamorficznych.
8. Kształcenie w zakresie geologii złóż
Treści kształcenia: Geneza i klasyfikacja złóż surowców. Złoża soli i surowców
skalnych. Złoża surowców energetycznych. Geologiczne warunki powstawania złóż:
węgli, torfów, ropy naftowej, gazu ziemnego i łupków bitumicznych. Jakość kopalin
energetycznych. Geochemia i skład petrograficzny kopalin energetycznych. Budowa
geologiczna polskich zagłębi węglowych oraz zagłębi na świecie. Znaczenie surowców
energetycznych dla bilansu energetycznego – w Polsce i na świecie. Złoża rud metali –
geneza i klasyfikacja. Geologiczne warunki powstawania złóż – procesy złożotwórcze,
migracja i koncentracja pierwiastków w skorupie ziemskiej. Złoża endogeniczne,
egzogeniczne i metamorficzne. Metalogenia obszarów stabilnych i mobilnych kuli
ziemskiej. Formy ciał złożonych, rodzaje rud – skład mineralny, jakość. Budowa i
rozmieszczenie złóż metali na świecie – zasoby, wydobycie, znaczenie w światowej
bazie zasobowej. Złoża rud: żelaza, miedzi cynku, ołowiu, niklu, chromu, cyny i arsenu
w Polsce – charakterystyka. Metalogenia Sudetów i rejonu śląsko-krakowskiego.
Historia eksploatacji złóż metali w Polsce.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: rozpoznawania złóż krajowych i
światowych metali; wykorzystywania wiedzy geologicznej w poszukiwaniu i
dokumentowaniu złóż.
9. Kształcenie w zakresie geologii regionalnej Polski
Treści kształcenia: Definicje i klasyfikacja jednostek geologicznych. Charakter i
grubość skorupy litosferycznej jednostek geologicznych Polski. Stopień deformacji
struktur tektonicznych w relacji do ich geometrii. Polski węzeł tektoniczny – platforma
wschodnioeuropejska, waryscydy zachodnio-europejskie, alpidy. Jednostki geologiczne
Polski w kontekście tektoniki kier litosfery.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: wykorzystywania wiedzy z zakresu
geologii Polski; wykorzystywania prospektywnych badań złóż surowców mineralnych
w Polsce.
10. Kształcenie w zakresie kartografii geologicznej
Treści kształcenia: Rodzaje, metody i techniki kartowania geologicznego. Kartografia
powierzchniowa i wgłębna. Zapis warstwy na mapie. Intersekcja. Mapy geologiczne –
rodzaje, treść, zastosowania. Symbole stosowane na mapach geologicznych.
Objaśnienia do mapy geologicznej. Kartowanie powierzchniowe w terenie. Kartowanie
5
odsłonięć i między odsłonięciami. Mapa dokumentacyjna. Konstruowanie przekrojów
geologicznych. Wiercenia w kartowaniu geologicznym. Fotointerpretacja i teledetekcja
w kartowaniu geologicznym. Geologiczne kartowanie wgłębne. Geologiczne mapy
ilościowe. Edycja map geologicznych. Metody geofizyczne w kartografii geologicznej.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: stosowania metod kartograficznych;
dokumentowania obserwacji; konstruowania map, przekrojów i profili.
11. Kształcenie w zakresie hydrologii i ochrony wód podziemnych
Treści kształcenia: Woda w przyrodzie – jej rola. Obieg wody w cyklu hydrologicznym
– wody atmosferyczne, powierzchniowe i podziemne. Hydrogeologia a geologia.
Zakres badań hydrogeologicznych. Rozwój hydrogeologii. Geneza wód podziemnych.
Woda w strefie aeracji. Woda w strefie saturacji. Właściwości hydrogeologiczne skał.
Systematyka i hydrogeologiczna charakterystyka wód podziemnych. Fizyczne,
organoleptyczne i chemiczne właściwości wód podziemnych. Wody zwykłe, mineralne,
termalne i lecznicze. Jakość wód podziemnych – metodyka badań. Podstawowe prawa i
parametry ruchu wód podziemnych. Metody terenowych i laboratoryjnych badań
hydrogeologicznych. Sporządzanie przekrojów hydrogeologicznych oraz map
hydroizohips i hydroizobat. Metodyka obliczeń hydrogeologicznych. Bilans wodny.
Zasoby i ujęcia wód podziemnych. Ochrona wód podziemnych. Rodzaje i treści map
hydrogeologicznych.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: wykorzystywania wiedzy o wodach
podziemnych i ich związkach z atmosferą, z wodami powierzchniowymi oraz
procesami hydrogeologicznymi; analizy warunków hydrogeologicznych oraz ich
schematyzacji; wykonywania obliczeń hydrologicznych.
12. Kształcenie w zakresie geologii stosowanej i ochrony środowiska
Treści kształcenia: Metody badań polowych i laboratoryjnych. Właściwości fizyczne i
mechaniczne skał i gruntów. Procesy geologiczne oddziaływujące na skały i grunty –
ich znaczenie w górnictwie i geotechnice. Działanie wód podziemnych na fundamenty
budowli. Wzmacnianie i uszczelnianie gruntów. Grunty budowlane w Polsce – badania
geologiczno-inżynierskie dla różnych obiektów. Mapy geologiczno-gospodarcze.
Zanieczyszczenia powietrza, gleb, wód powierzchniowych i podziemnych. Zagrożenia
radiologiczne. Monitorowanie zmian w środowisku przyrodniczym. Monitoring
antropogenicznych odkształceń mas skalnych, stoków i powierzchni terenu.
Składowanie odpadów i substancji w strukturach geologicznych. Geologiczne
uwarunkowania kształtowania krajobrazu. Katastrofy ekologiczne. Rekultywacja i
zagospodarowanie obszarów zdegradowanych i zdewastowanych. Ochrona
ekosystemów wodnych i gleb przed skażeniami chemicznymi i radioaktywnymi.
Ochrona obszarów powierzchni Ziemi wybranych dla celów badawczych i rekreacyjnoturystycznych. Regulacje prawne w zakresie geologii i ochrony środowiska.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: wykorzystywania wiedzy o zasobach
kopalin użytecznych i ich eksploatacji; wykorzystywania metod badania gruntów do
celów budownictwa; rozumienia interakcji między środowiskiem a działalnością
człowieka; zapobiegania negatywnym skutkom działalności człowieka.
IV. PRAKTYKI
Praktyki (ćwiczenia terenowe) – będące nieodłącznym elementem przygotowania do
wykonywania zawodu – powinny trwać nie krócej niż 7 tygodni.
Zasady i formę odbywania praktyk (ćwiczeń terenowych) ustala jednostka uczelni
prowadząca kształcenie.
6
V. INNE WYMAGANIA
1. Programy nauczania powinny przewidywać zajęcia z zakresu wychowania fizycznego –
w wymiarze 60 godzin, którym można przypisać do 2 punktów ECTS; języków obcych
– w wymiarze 120 godzin, którym należy przypisać 5 punktów ECTS; technologii
informacyjnej – w wymiarze 30 godzin, którym należy przypisać 2 punkty ECTS.
Treści kształcenia w zakresie technologii informacyjnej: podstawy technik
informatycznych, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika
menedżerska i/lub prezentacyjna, usługi w sieciach informatycznych, pozyskiwanie i
przetwarzanie informacji – powinny stanowić co najmniej odpowiednio dobrany
podzbiór informacji zawartych w modułach wymaganych do uzyskania Europejskiego
Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL – European Computer Driving
Licence).
2. Programy nauczania powinny zawierać treści humanistyczne, z zakresu prawa,
ekonomii lub inne poszerzające wiedzę humanistyczną w wymiarze nie mniejszym niż
60 godzin, którym należy przypisać nie mniej niż 3 punkty ECTS.
3. Programy nauczania powinny przewidywać zajęcia z zakresu ochrony własności
intelektualnej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.
4. Przynajmniej 50% zajęć powinny stanowić seminaria, ćwiczenia audytoryjne,
laboratoryjne lub terenowe.
5. Student otrzymuje 10 punktów ECTS za przygotowanie do egzaminu dyplomowego (w
tym za przygotowanie pracy dyplomowej, jeśli przewiduje ją program nauczania).
7
B. STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
I. WYMAGANIA OGÓLNE
Studia drugiego stopnia trwają nie krócej niż 4 semestry. Liczba godzin zajęć nie powinna
być mniejsza niż 1000. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 120.
II. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
Absolwenci powinni umieć posługiwać się samodzielnie wiedzą geologiczną. Powinni
posiadać umiejętności kierowania zespołami oraz wykazywania inicjatywy twórczej. Powinni
być przygotowani do współpracy z przedstawicielami innych dyscyplin zajmujących się
gospodarczym wykorzystaniem surowców mineralnych oraz ochroną i kształtowaniem
środowiska. Powinni być przygotowani do pracy w administracji państwowej i samorządowej.
Wyróżniający się absolwenci powinni być przygotowani do podjęcia studiów trzeciego stopnia
(doktoranckich) oraz pracy badawczej.
III. RAMOWE TREŚCI KSZTAŁCENIA
III.1 GRUPY TREŚCI KSZTAŁCENIA, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJĘĆ
ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS
A. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH
B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH
Razem
godziny ECTS
30
3
180
19
210
22
III.2 SKŁADNIKI TREŚCI KSZTAŁCENIA W GRUPACH, MINIMALNA
LICZBA GODZIN ZAJĘĆ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA
LICZBA PUNKTÓW ECTS
godziny ECTS
A. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH
Treści kształcenia w zakresie:
1. Zagadnień prawnych w geologii i ochronie środowiska
B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH
Treści kształcenia w zakresie:
1. Geologii regionalnej świata
2. Oceny oddziaływania na środowisko
30
3
30
180
19
8
III.3 WYSZCZEGÓLNIENIE TREŚCI I EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
A. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH
1. Kształcenie w zakresie zagadnień prawnych w geologii i ochronie środowiska
Treści kształcenia: Ustawa – Prawo geologiczne i górnicze. Projektowanie i
dokumentowanie. Procedury administracyjno-prawne. Organy administracji
geologicznej i nadzoru górniczego – ich kompetencje. Przepisy innych ustaw – Prawo
ochrony środowiska, Prawo wodne, Prawo ochrony przyrody oraz ustawy o odpadach –
w kontekście przepisów ustawy Prawo geologiczne i górnicze.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: rozumienia aktów prawnych z zakresu
geologii i dziedzin pokrewnych; stosowania aktów prawnych z zakresu geologii i
dziedzin pokrewnych.
B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH
1. Kształcenie w zakresie geologii regionalnej świata
Treści kształcenia: Budowa globu – skład, struktura, dynamika płaszcza i litosfery,
tomografia sejsmiczna. Kry litosfery – granice i procesy tektoniczne na obrzeżach oraz
we wnętrzu. Pionowe i poziome ruchy kier. Główne elementy tektoniczne skorupy
ziemskiej. Rozrost skorupy oceanicznej. Mechanizmy przyrostu skorupy
kontynentalnej. Następstwo zdarzeń i procesów tektogenicznych. Procesy
tektonotermiczne w litosferze – deformacje, magmatyzm, metamorfizm. Struktura pasm
orogenicznych – modele orogenów. Neotektonika. Rekonstrukcje paleogeograficzne
kontynentów. Prawidłowości genezy i rozmieszczenia złóż surowców użytecznych.
Regionalne jednostki tektoniczne – piętra strukturalne, kryteria wydzielania.
Interpretacja budowy jednostek tektonicznych – dynamiczna stratygrafia, ewolucja
tektoniczna.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: rozumienia procesów zachodzących na
obrzeżach i wewnątrz kier litosfery; kojarzenia różnorodnych danych geologicznych w
spójny model czasowo-przestrzenny rozwoju ciał skalnych w skali regionalnej;
przewidywania występowania złóż surowców skalnych.
2. Kształcenie w zakresie oceny oddziaływania na środowiska
Treści kształcenia: Podstawy prawne dokonywania oceny oddziaływania na
środowisko. Metodyka badań i zakres stosowania oceny oddziaływania na środowisko.
Analiza, ocena i waloryzacja środowiska. Charakterystyka elementów biotycznych i
abiotycznych. Przedsięwzięcia inwestycyjne – klasyfikacja pod kątem oddziaływania na
środowisko. Wymogi stawiane obiektom w kontekście środowiska geologicznego.
Wzajemne oddziaływanie obiektów budowlanych i środowiska przyrodniczego. Wpływ
zbiorników wodnych na środowisko – metody badania, prognozowanie zmian, metody
przeciwdziałania zmianom. Wpływ obiektów liniowych (dróg, linii kolejowych) na
środowisko. Oddziaływanie na środowisko składowisk odpadów komunalnych i
przemysłowych, obiektów dystrybucji i magazynowania produktów ropopochodnych,
oczyszczalni ścieków, cmentarzy, obiektów przemysłowych oraz osiedli
mieszkaniowych. Zakres badań w zakresie oceny oddziaływania na środowisko
obiektów pod kątem ich szkodliwości. Czynnik społeczny w procedurach oceny
oddziaływania na środowisko. Formy opracowywania oceny.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: oceny stanu środowiska pod kątem
geologicznym oraz podatności na oddziaływanie człowieka; dokonywania oceny
oddziaływania na środowisko.
9
ZALECENIA
1. Kształcenie na drugim stopniu mogą podjąć osoby, które zaliczyły 60% treści
podstawowych i kierunkowych przewidzianych w standardach kształcenia dla studiów
pierwszego stopnia kierunku studiów geologia, w tym wszystkie treści podstawowe.
2. Przynajmniej 50% zajęć powinny stanowić seminaria, względnie ćwiczenia
audytoryjne, laboratoryjne lub terenowe. Ćwiczenia terenowe powinny trwać nie krócej
niż 5 tygodni.
3. Za przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego
student otrzymuje 20 punktów ECTS.
10
Download