Folder EC KPG - Katowickie Przedsiębiorstwo Geologiczne

advertisement
SIĘBIORSTW
O
PRZED
KATOWICKIE
O GICZNE
GEOL
EC Katowickie
Przedsiębiorstwo
Geologiczne Sp. z o.o.
W KAT
H
O WICAC
BADANIA GEOLOGICZNE
PROJEKTOWANIE GÓRNICZE
www.kpg-katowice.com.pl
GEOLOGIA INŻYNIERSKA
- monitorowanie i prognozowanie osuwisk;
- badanie warunków geologicznoinżynierskich terenu dla realizacji
inwestycji infrastrukturalnych i budowli;
- dokumentowanie wierceń geologicznych
na wszystkich głębokościach.
Przygotowane przez nas dokumentacje
geotechniczne służą ocenie przydatności
gruntu dla budownictwa i składowania
odpadów
GEOLOGIA ZŁOŻOWA:
-
-
-
dokumentowanie i badanie złóż kopalin i surowców;
kompleksowe przygotowanie dokumentacji związanej z uzyskaniem koncesji
na eksploatację zgodnie z Prawem Geologicznym i Górniczym ;
projekty badań geologicznych złóż oraz dokumentacje geologiczne złóż węgla
kamiennego, brunatnego, rud i surowców skalnych;
świadczenie kompleksowych usług
o charakterze studialno-projektowym
w zakresie planowania eksploatacji
węgla:
o Projekty Zagospodarowania Złóż
Kopalin,
o Wyceny informacji geologicznej
dla wniosków koncesyjnych,
o Tworzenie Założeń Techniczno
Ekonomicznych kopalń;
kartografia geologiczna, atlasy
i arkusze map geologicznych
i geologiczno-gospodarczych Polski;
badanie i wyznaczanie obszarów
dla podziemnego składowania
dwutlenku węgla metodą CCS.
Ponadto prowadzimy wykonawstwo studni,
piezometrów i otworów odwodnieniowych, wraz
z opracowaniem dokumentacji projektowej.
BADANIA LABORATORYJNE
-
laboratoryjne badanie składu
i parametrów skał, gazów i wód;
badania skażeń podłoża na
próbkach gruntów i wód;
Ponadto oferujemy wykonanie analiz
chemicznych, fizyko-mechanicznych
oraz badań petrograficznych węgli i skał.
HYDROGEOLOGIA
-
-
-
-
-
Jesteśmy autorami i dysponentami
własnych dokumentacji wszystkich
złóż surowców i kopalin
wykonywanych od ok. 110 lat.
tworzenie projektów i dokumentacji
hydrogeologicznych dla ustalenia
zasobów wód podziemnych oraz
warunków hydrogeologicznych złóż,
obszarów lub obiektów;
projekty i wykonawstwo ujęć
studziennych przemysłowych,
komunalnych i indywidualnych;
operaty do pozwoleń wodno prawnych;
badania hydrogeologiczno-gazowe,
dokumentacje zasobów metanu
w pokładach węgla kamiennego;
określanie warunków wodno-gruntowych
dla potrzeb posadowienia obiektów
budowlanych;
monitoring wysypisk odpadów
przemysłowych i komunalnych, oraz
innych obiektów
Pracujemy m.in. dla:
-
Ministerstwa Środowiska RP,
Ministerstwa Gospodarki RP,
Państwowego Instytutu
Geologicznego,
Samorządów lokalnych,
Kopalń i zakładów górniczych,
Inwestorów zagranicznych.
IĘBIORSTW
O
PRZEDS
KATOWICKIE
O GICZNE
GEOL
W KAT
H
O WICAC
40-156 Katowice, Al. W. Korfantego 125a
tel. +48 32 258 04 71
fax +48 32 258 21 45
e-mail: [email protected]
www.kpg-katowice.com.pl
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards