Ewolucja pieniądza Pieniądz

advertisement
Makroekonomia
Pieniądz
i system bankowy
PIENIĄDZ
„Pieniądz to niezwykłe dobro. Na równi z miłością stanowić
może źródło najwyższego szczęścia człowieka. Na równi ze
śmiercią leży u podstaw największych ludzkich tragedii. Od
wielu wieków w dwojaki sposób zaprząta uwagę ludzkości,
niekiedy jest dobrem występującym w wielkiej obfitości lecz
niepewnym, niekiedy jest pewnym ale rzadkim. Ponadto jest
jeszcze grupa ludzi dla których pieniądz ma jeszcze jeden zespół
właściwości: jest dobrem niepewnym i rzadkim.”
John Kenneth Galbraith
Pieniądz
„Teoria pieniądza jest jak japoński ogród. Stanowi
estetyczną jedność wywodzącą się z różnorodności. […]
Zarówno japoński ogród jak i teoria pieniądza mogą zostać
w pełni docenione, jeśli będą postrzegane z różnych
punktów widzenia […]”
Milton Friedman „The Optimum Quantity of Money”
Pieniądz a wymiana
• Dlaczego Robinson Crusoe nie
potrzebował pieniędzy ????
• Bo na wyspie byli tylko: on i Piętaszek!
• Czy nam jest potrzebna wymiana? Czy
nam są potrzebne pieniądze?
Warunki wymiany
• Założenie o równowartości wymienianych
towarów (Od Arystotelesa do Marksa),
• Każda strona czerpie korzyść z wymiany, jest ona
dobrowolna (wolność), każda ze stron wyżej ceni
to co otrzymuje niż to co posiada (Szkoła
Austriacka).
Pieniądz – jego powstanie
• Ewolucja pieniądza, powstanie pieniądza to
proces.
• Forma pieniądza jest wynikiem stopniowej
selekcji środka wymiany na (wolnym) rynku.
• Żaden podmiot (rząd) nie ma możliwości
tworzenia pieniądza dla gospodarki.
• Pieniądzem staje się to co jest powszechnie
akceptowane przez społeczeństwo.
Ewolucja pieniądza
Pieniądz jest wszystkim co służy jako powszechnie
akceptowalny nośnik wymiany.
Pieniądz definiujemy jako powszechnie
akceptowalny w danym kraju środek płatniczy.
7
Ewolucja pieniądza
Cechy materiału z jakiego wykonany jest pieniądz:
• Łatwo podzielny,
• Trwały,
• Stosunkowo wygodny w transporcie,
• Rzadki, a więc sam stanowi pewną wartość i jest
stosunkowo trudny do podrobienia
Ewolucja pieniądza
Barter – wymiana jednych dóbr na inne. Barter jest
lepszy od całkowitego braku handlu jednak
nastręcza sporych trudności.
Głodny krawiec kontra nagi rolnik – czy się
spotkają?
Słabości barteru …
W miarę rozwoju gospodarek zaprzestano wymiany
barterowej zastępując ją wymianą dobra na
pieniądze.
9
Ewolucja pieniądza
Pieniądz jako środek wymiany pojawił się po raz pierwszy w
historii pod postacią towarów. W ramach waluty w różnych
czasach funkcjonowały przeróżne dobra:
• bydło
• oliwa z oliwek
• piwo lub wino
• miedź, żelazo
• złoto i srebro
• diamenty
• pierścienie
10
Ewolucja pieniądza
Inne towary używane jako środek wymiany:
• Tytoń w kolonialnej Wirginii,
• Cukier w Indiach Zachodnich,
• Sól w Abisynii,
• Gwoździe w Szkocji,
• Zboże,
• Paciorki,
• Herbata,
• Muszelki kauri (monetki),
• Haczyki wędkarskie
Ewolucja pieniądza
Aż do XVIII wieku pieniądz towarowy ograniczał się
wyłącznie do metali: srebra i złota. Obydwie formy
pieniądza miały wartość wewnętrzną, co oznacza, że były
wartościowe same w sobie.
Pieniądz metalowy miał swoje wady, ponieważ należało go
pozyskiwać z rzadkich zasobów i przeciwnie – czasem
mogło się to okazać zbyt łatwe, gdy niespodziewanie
natrafiono na żyłę złota.
12
Ewolucja pieniądza
Pieniądz współczesny nie stanowi obiektu pożądania sam w
sobie, lecz z powodu dóbr, które można za niego kupić.
• Gotówkowy – papierowy (banknoty i bilon),
• Bezgotówkowy (bankowy, żyrowy, wkładowy) – jest to
zapis na rachunku bankowym, pieniądz kreowany przez
banki
• Elektroniczny (karty płatnicze)
Współczesny pieniądz
Fiducjarny – oparty na zaufaniu społecznym (on
ma wartość dopóki ludzie myślą, że ma wartość)
https://www.youtube.com/watch?v=xYl-wKLocKg
Pieniądz to towar
• Występuje w określonej ilości,
• Ma swoją cenę,
• Jest przedmiotem wymiany handlowej (jest
kupowany i sprzedawany),
• jest przechowywany (ma wartość, jest
aktywem),
• „Różni się od innych towarów tym, że popyt nań
wiąże się przede wszystkim z funkcją
wymiany”.
Istota i funkcje pieniądza
Funkcje jakie pełni pieniądz:
• środek wymiany (cyrkulacji),
• jednostka obrachunkowa (miernik wartości dóbr i usług),
• środek płatniczy (realizacja odroczonych płatności),
• środek przechowywania bogactwa.
16
Istota i funkcje pieniądza
Pieniądz może być wykorzystany jako środek wymiany przy
spełnieniu warunków:
• musi być powszechnie akceptowalny,
• musi być łatwo przenośny,
• musi być łatwo podzielny,
• musi być trudny do podrobienia.
17
Istota i funkcje pieniądza
Pieniądz pełni funkcje jednostki obrachunkowej, w której
wyrażane są ceny towarów. Wystarczy znać wartość różnych
towarów i wartość jednostki pieniężnej.
Wartość jednostki pieniężnej określa państwo,
wprowadzając tak zwaną skalę cen, czyli ustalając nazwę
podstawowej jednostki pieniądza i sposób jej dzielenia na
mniejsze części.
18
Istota i funkcje pieniądza
W momencie zawierania transakcji pieniądz nie występuje
realnie, pełni on jedynie funkcje jednostki rozrachunkowej
(miernika wartości). Pieniądz realny pojawia się dopiero
później, gdy odbiorca dokonuje płatności za dostarczone
wcześniej produkty albo też reguluje inne zobowiązania (np.
Podatki). Pieniądz pełni wówczas funkcję środka
płatniczego.
Transakcje kredytowe oznaczają odroczoną spłatę
zobowiązań i wiążą się ze stratami dla sprzedawców.
19
Istota i funkcje pieniądza
Pieniądz jako środek wszędzie przyjmowany i poszukiwany,
pozwala przechowywać siłę nabywczą. Wszelkie
zaoszczędzone dochody przedsiębiorstw i ludności, z chwilą
gdy zostaną odłożone w postaci nagromadzonych pieniędzy,
wychodzą z obiegu i staja się środkiem tezauryzacji
(przechowywania bogactwa). Aby pieniądz w sposób
satysfakcjonujący pełnił tę funkcję, musi mieć stabilną siłę
nabywczą.
20
Prawo Kopernika - Greshama
• Mikołaj Kopernik (1473-1543): 1517 – projekt
reformy walutowej, 1526 – traktat pt. Monetae
cudendae ratio
• Thomas Gresham (1519-1579), zwolennik
merkantylizmu:
Prawo Kopernika - Greshama
• Wypieranie z obiegu lepszej monety przez
gorszą,
• „pieniądz, któremu rząd nada sztucznie
zawyżoną wartość, będzie wypierał z obiegu
pieniądz, którego wartość zostanie sztucznie
zaniżona”
Wyspa Kamiennego Pieniądza
• 1899-1919 Wyspy Karoliny, należące do
Mikronezji, były kolonią niemiecką,
• Wyspa Uap (Yap) – najbardziej wysunięta na
zachód wyspa tego archipelagu.
• 1903 r. antropolog William Henry Furness III
spędził na wyspie kilka miesięcy,
• W 1910 napisał książkę Wyspa
Kamiennego Pieniądza
Rys. 1
• Na wyspie Yap brakuje
złóż metali, dlatego jej
mieszkańcy byli zmuszeni
do poszukiwań innego
trwalszego i rzadkiego
surowca, który pełniłby
funkcje pieniądza. Takim
cennym środkiem okazały
się wapienie zwane fei,
grube krążki z dziurkami
w środku dla ułatwienia
transportu.
Ilustracje: Katarzyna Rajzer, Studentka PWr, Kierunek studiów: Zarządzanie i Marketing
Rys. 2
• Wartość fei zależała
od wielkości
kamienia.
Wydobywano je i
obrabiano na
sąsiedniej wyspie.
Brak wapieni na
wyspie Yap
gwarantował wysoką
wartość wymienną i
utrudniał fałszowanie.
Ilustracje: Katarzyna Rajzer, Studentka PWr, Kierunek studiów: Zarządzanie i Marketing
Rys. 3
• Monety Yapskie miały
jedną ważną cechę. Przy
transakcjach sprzedaży
żaden z handlarzy nie
zmieniał fizycznie stanu
posiadanych zasobów
pieniężnych. Kiedy
transport wielu ciężkich
kamieni stawał się
uciążliwy, przyjmowano
do wiadomości nowy stan
posiadania.
Ilustracje: Katarzyna Rajzer, Studentka PWr, Kierunek studiów: Zarządzanie i Marketing
Rys 4.
• Bogata rodzina i jej
przodek.
Ilustracje: Katarzyna Rajzer, Studentka PWr, Kierunek studiów: Zarządzanie i Marketing
Rys. 5
• Sankcje Niemców
Ilustracje: Katarzyna Rajzer, Studentka PWr, Kierunek studiów: Zarządzanie i Marketing
Instytucje pośrednictwa
finansowego:
1. Bankowe,
2. Pozabankowe (niebankowe).
Ad. 1. Bankowe instytucje
pośrednictwa finansowego
•
•
•
•
Bank centralny,
Banki komercyjne (handlowe),
Banki specjalne,
Kasy oszczędności (Powszechna Kasa
Oszczędności),
• Instytucje drobnego kredytu (banki spółdzielcze,
komunalne kasy kredytowe)
• Instytucje kredytu konsumpcyjnego (domy
kredytowe)
Ad. 2. Pozabankowe instytucje
pośrednictwa finansowego:
•
•
•
•
Firmy ubezpieczeniowe,
Fundusze emerytalne,
Fundusze powiernicze,
Giełda
Aktywa głównych instytucji
finansowych w USA
1965
2007
Aktywa (mld $)
Odsetek
Aktywa (mld $) Odsetek
Rezerwa Federalna
112
11
2 863
5
Banki komercyjne
342
33
11 195
18
Inne instytucje kredytowe
198
19
2 575
4
Towarzystwa emerytalne i
ubezpieczeniowe
325
31
16 557
27
Rynki pieniężne i fundusze
inwestycyjne
43
4
11 509
19
Firmy udzielające kredytów
hipotecznych (rządowe)
20
2
9 322
15
Papiery wartościowe
0
0
4 221
7
Domy maklerskie i inne
10
1
3 095
5
Razem
1 050
100
61 337
100
Odsetek PKB
146%
450%
Powstanie i rozwój systemu
bankowego
• Lichwiarze i lichwa,
• Średniowieczni złotnicy i handlarze pieniędzmi,
• Pierwsze banki handlowe – po raz pierwszy
połączono świadczenie dwóch rodzajów usług
przez jedną instytucję, tj. udzielanie pożyczek i
przyjmowanie depozytów.
• Złotnicy – przechowują złoto i kosztowności
swoich klientów
Pierwsze banki komercyjne:
Nazwa bank pochodzi od włoskiej nazwy kontuaru (banco –
stół), za którym prowadzono transakcje finansowe
1. Na północy Włoch:
– Casa di San Giorgio w Genui – 1586 r.,
– Banco de Rialto w Wenecji – 1587 r.,
– Banco di San Ambrosio w Mediolanie – 1593,
2. Na północy Europy:
– W Amsterdamie -1609 r.,
– W Hamburgu – 1619 r.,
– W Rotterdamie – 1635 r.,
Funkcje banków:
• Przyjmowanie zwrotnych wkładów pieniężnych
(depozytów) w zamian za odsetki,
• Świadczenie usług finansowych związanych z obiegiem
pieniądza jako środka cyrkulacji i środka płatniczego,
• Udzielanie kredytów dla przedsiębiorstw i osób
fizycznych,
• Kreacja pieniądza.
Rodzaje banków według wybranych kryteriów
Kryterium podziału
Forma prawna
Rodzaje banków
1.
2.
3.
Lokalizacja właścicieli
kapitału
1.
2.
3.
Zakres oferowanych
usług
1.
2.
Państwowe,
Spółdzielcze,
Prywatne - Spółki Akcyjne.
Krajowe,
Zagraniczne,
Z udziałem kapitału
zagranicznego
Specjalistyczne (Bank Ochrony
Środowiska S.A.);
Uniwersalne (BZ WBK S.A.)
Rodzaje banków według wybranych kryteriów
Kryterium
podziału
Zasięg
terytorialny
Rodzaje banków
1.
2.
3.
4.
Liczba
oddziałów
1.
Rodzaj
klientów
1.
2.
2.
Banki o zasięgu światowym (np. Citicorp),
Banki o zasięgu międzynarodowym (np.
Banque National de Paris),
Banki o zasięgu krajowym,
Banki lokalne (np. Bank Spółdzielczy w
Oleśnicy)
Jednoodziałowe,
Wieloodziałowe
Banki detaliczne – indywidualni klienci,
Banki hurtowe – większe jednostki
gospodarcze
Bank Centralny
Bank Centralny
to instytucja, która w imieniu państwa prowadzi
politykę pieniężną, pomaga innym bankom i
nadzoruje ich działalność, kontroluje podaż
pieniądza w gospodarce, zarządza długiem
państwa, przechowuje wkłady państwa, może
finansować wydatki państwa.
Podstawowe funkcje banku centralnego
Bank banków. NBP pełni w stosunku do banków funkcje
regulacyjne, które mają na celu zapewnienie
bezpieczeństwa depozytów zgromadzonych w bankach oraz
stabilności sektora bankowego. Organizuje system rozliczeń
pieniężnych, prowadzi bieżące rozrachunki międzybankowe
i aktywnie uczestniczy w międzybankowym rynku
pieniężnym. Narodowy Bank Polski jest odpowiedzialny za
stabilność i bezpieczeństwo całego systemu bankowego.
Pełniąc funkcję banku banków, sprawuje kontrolę nad
działalnością banków, a w szczególności nad
przestrzeganiem przepisów prawa bankowego. Ponadto NBP
nadzoruje systemy płatności w Polsce.
Podstawowe funkcje banku centralnego
Bank emisyjny. NBP ma wyłączne prawo emitowania
znaków pieniężnych będących prawnym środkiem
płatniczym w Polsce. Narodowy Bank Polski określa
wielkość ich emisji oraz moment wprowadzenia do obiegu,
za którego płynność odpowiada. Ponadto, organizuje obieg
pieniężny i reguluje ilość pieniądza w obiegu.
Centralny bank państwa. NBP prowadzi obsługę bankową
budżetu państwa, prowadzi rachunki bankowe rządu i
centralnych instytucji państwowych, państwowych funduszy
celowych i państwowych jednostek budżetowych oraz
realizuje ich zlecenia płatnicze.
Banki Centralne
– Bank Anglii – 1694 r. i znacjonalizowany w 1947 r.,
– System Rezerwy Federalnej – Bank USA – 1913 r.,
– Bank Polski Spółka Akcyjna – 1924 r., w 1936 utracił swoją
autonomię. Po wojnie połączono dyrekcję emigracyjną
(wraz z nią powrócił do kraju zapas złota) z dyrekcją
krajową, jednakże w związku z powstaniem NBP, Bank
Polski został postawiony w stan likwidacji, zakończonej w
1952 r.
Download