Szkoła Promująca Bezpieczeństwo

advertisement
Projekt Zintegrowanej Polityki
Bezpieczeństwa
„Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”
Szkoła Podstawowa
im. Królowej Jadwigi w Sierczy
Analiza badania ankietowego



Celem badań była próba zdiagnozowania uczniów oraz rodziców
dzieci z oddziału przedszkolnego, pod kątem poczucia
bezpieczeństwa dzieci w szkole.
Narzędziem badawczym były kwestionariusze ankiet dla uczniów
– z klasy I 14 pytań zamkniętych), z klasy V (13 pytań,
w tym 1 pytanie otwarte dające możliwość podzielenia się swoimi
uwagami na temat przemocy w szkole) i dla rodziców dzieci
z oddziału przedszkolnego (4 pytania zamknięte i 2 otwarte).
Badanie przeprowadzono w październiku 2011r. na terenie
szkoły. Objęto nim łącznie 40 uczniów i 44 rodziców.
Respondenci, poinformowani o celu oraz anonimowym
charakterze badań – wypełniali kwestionariusz w szkole.
Wyniki ankiety przeprowadzonej
w klasie I
Spośród ogółu badanych – 100% uczniów twierdzi, że:
- w szkole, w klasie oraz podczas drogi do i ze szkoły czuje się
bezpiecznie,
- w środowisku szkolnym nie ma osób, których się obawiają,
- nikt nie stosuje wobec nich agresji i przemocy (wyśmiewanie,
bicie, zabieranie rzeczy, niszczenie cudzej własności, używanie
brzydkich słów),
- w szkole są osoby, od których mogą uzyskać pomoc w sytuacji
trudnej lub niebezpiecznej.
Wyniki ankiety przeprowadzonej
w klasie V
uczniowie czują się w szkole
dobrze i nie są zagrożeni
uczniowie odczuwają
w szkole zagrożenie
uczniowie twierdzą,
że boją się innych uczniów
77,7%
16,6%
11,1%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Najczęściej występujące
zachowania agresywne
przezywanie, wyśmiewanie
obgadywanie
100,0%
popychanie, szarpanie
72,2%
kopanie, bicie
dokuczanie, grożenie
55,5%
38,8%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Gdzie dochodzi do zachowań agresywnych?
72,25% - korytarz i teren poza szkołą
33,3% - klasa szkolna
Kogo uczniowie informują, gdy są świadkami agresji
lub jej doświadczają?
89,0%
nauczycieli
podejmują próbę
załagodzenia konfliktu
33,3%
nie reagują
11,0%
0%
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Wyniki ankiety przeprowadzonej
wśród rodziców
95,3% rodziców jest bardzo zadowolonych z oddziału
przedszkolnego, do którego uczęszcza jego dziecko.
84% rodziców twierdzi, że ich dzieci nie spotkały się z agresją
ze strony kolegów.
97,7% rodziców nie dostrzega w oddziale przedszkolnym
zagrożenia dla zdrowia lub bezpieczeństwa ich dzieci.
Jedynym zagrożeniem są dzieci przeziębione lub chore, które są
przyprowadzane przez rodziców na zajęcia.
86,3% rodziców nic nie martwi i nie budzi niepokoju
w funkcjonowaniu oddziału przedszkolnego.
Uzyskane wyniki zostały potwierdzone
i poszerzone dodatkowymi informacjami
w czasie kolejnego badania ankietowego,
związanego z przystąpieniem szkoły
do projektu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”.
Badaniem zostali objęci uczniowie klas I –VI.
57,7% uczniów uważa, że nie byli ofiarami przemocy
w szkole i jej okolicy.
35% uczniów było przeciwnego zdania.
82,4% uczniów uważa, że czuje się w szkole bezpiecznie.
Do aktów przemocy najczęściej
dochodzi :
53,6%
w szkole
w drodze
do i ze szkoły
4,1%
na boisku szkolnym
3,0%
0%
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Wnioski i proponowane kierunki pracy
nad wzrostem bezpieczeństwa wśród dzieci
1. Podejmowane przez szkołę działania wychowawcze
i profilaktyczne spełniają swoją rolę, choć należy zauważyć,
iż w dalszym ciągu utrzymuje się tendencja do spadku poczucia
bezpieczeństwa wśród starszych uczniów.
2. W pracy wychowawczej należy więcej uwagi poświęcać
na komunikację interpersonalną wykluczającą stosowanie
agresji słownej.
3. Należy kontynuować działania profilaktyczne dotyczące agresji
i przemocy, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów
przejawiających patologiczne zachowania.
W czasie godzin wychowawczych systematycznie rozmawiać
z uczniami o pojawiających się konfliktach i doskonalić
konstruktywne metody ich rozwiązywania.
4. Konsekwentnie dyscyplinować uczniów stosujących zachowania
agresywne, zwracać baczniejszą uwagę na zachowania dzieci
w czasie przerw śródlekcyjnych.
5. Zwrócić rodzicom uwagę na ich odpowiedzialność prawną
za dzieci w drodze do i ze szkoły.
6. Zwracać uwagę na konieczność zamykania sal lekcyjnych
po zakończonych lekcjach.
W marcu 2012 roku koordynatorzy programu
Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa
przeprowadzili wizję lokalną miejsc najbardziej
zagrożonych w szkole i jej okolicy.
Aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa
na terenie szkoły, naprawy i modernizacji
wymaga kilka szczególnych miejsc.
Schody wejściowe na teren szkoły
Pasy na jezdni przy szkole
i na skrzyżowaniu
Płyty chodnikowe
przy parkingu szkolnym
Ogrodzenie od strony zachodniej
przy planowanym placu zabaw
Teren pod budowę placu zabaw
Droga od szkoły w stronę Sygneczowa
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards