Program "Bezpieczna i przyjazna szkoła"

advertisement
PROGRAM
„BEZPIECZNA I PRZYJAZNA
SZKOŁA”
ZESPÓŁ SZKÓŁ
W GRANOWCU
1
WSTĘP
Na jakość i efektywność procesów nauczania oraz wyniki kształcenia bezpośrednio
wpływa sposób i rodzaj podejmowanych w szkole działań wychowawczo - profilaktycznych, a
także klimat społeczny szkoły, rozumiany jako współdziałanie wszystkich członków wspólnoty
szkolnej, relacje interpersonalne, sposób komunikowania się oraz stawianie i konsekwentne
przestrzeganie uzgodnionych zasad, norm i reguł współżycia społecznego w szkole.
Program profilaktyczny „Bezpieczna i przyjazna szkoła” umożliwia realizację
zagadnień oraz wykształcenie umiejętności i kompetencji zawartych w „Programie
Wychowawczym i Programie Profilaktycznym szkoły”. Obejmuje I i II etap edukacji szkoły
podstawowej oraz gimnazjum. Program jest dostosowany do rozwoju psychicznego i
intelektualnego uczniów.
I. ZAŁOŻENIA PROGRAMU
Najważniejszym zadaniem w procesie przeciwdziałania agresji i przemocy w
szkołach jest przebudowa relacji interpersonalnych i tworzenie przyjaźnie
wspierającego klimatu społecznego w szkole.
Wysiłki podejmowane w ramach szkolnej edukacji profilaktycznej przyniosą efekty, jeżeli:
- treści, zakres i metody edukacji profilaktycznej uwzględniać będą oczekiwania
uczniów klas I-VI szkoły podstawowej oraz I-III gimnazjum i będą dostosowane do
ich potrzeb i problemów,
- program ten będzie realizowany w systemie obowiązujących zajęć dla uczniów,
podczas różnych prelekcji i pogadanek, w czasie zajęć pozalekcyjnych i w domu
rodzinnym,
- za realizację programu odpowiedzialni będą: dyrektor, nauczyciele, pracownicy
administracyjni i obsługi, rodzice,
- instytucjami wspomagającymi realizację programu będą: policja, poradnia
psychologiczno pedagogiczna, służba zdrowia, opieka społeczna, sąd dla nieletnich,
samorząd lokalny, organizacje pozarządowe.
- podejmowane działania wychowawcze w szkole powinny obejmować promocję
zdrowia, w tym zdrowia psychicznego, profilaktykę, interwencje kryzysowe, terapię,
korektę zachowań oraz przeciwdziałanie, a także redukcję agresji i przemocy.
2
II. PRZEPISY PRAWA OBOWIAZUJĄCE W ZAKRESIE ZADAŃ OBJĘTYCH
PROGRAMEM
1. ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.
2572, z późn. zm.);
2. ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674,
z późn. zm);
3. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w
sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia
ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 51, poz. 458, z późn. zm.);
4. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie
ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61,
poz. 624, z późn. zm.);
5. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r.
w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz. U. Nr 52, poz. 466);
6. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r.
w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych,
warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad
odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U.
Nr 52, poz. 467, z późn. zm.);
7. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005 r.
w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych
8. przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (Dz. U. Nr 19, poz. 166);
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno
pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 5,
poz. 46);
9. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r.
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
(Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.);
10. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r.
w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 11, poz. 114);
11. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie
warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży
szkolnej, a także zasady jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67,
z późn. zm.);
12. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r.
w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły
i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 135, poz. 1516).
oraz
1. ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich
(Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109, z późn. zm.);
3
2. ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111,
poz. 535, z późn. zm.);
3. ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.);
4. ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz.
1485, z późn. zm.);
5. ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180,
poz. 1493).
III. CELE PROGRAMU
1. Cele ogólne:
- poprawa stanu bezpieczeństwa w szkole poprzez poprawę relacji
interpersonalnych i klimatu społecznego;
- zwiększenie wpływu rodziców na życie szkoły;
- przekazywanie rodzicom informacji dotyczących skutków prawnych czynów
nieakceptowanych społecznie;
- zwiększenie kompetencji społecznych i emocjonalnych uczniów;
- indywidualizacja kształcenia uczniów, rozwój ich zainteresowań, zwiększenie
autonomii uczniów w szkole;
- wzmocnienie i rozszerzenie specjalistycznej pomocy psychologiczno pedagogicznej;
- przeciwdziałanie agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży;
- konsekwencja w postępowaniu z uczniami regularnie zakłócającymi pracę na
lekcji.
2. Cele szczegółowe:
Uczeń:
- dba o higienę osobistą i rozumie wpływ zdrowego stylu życia oraz
właściwego odżywiania na zdrowie i życie człowieka;
- „ ma świadomość zagrożeń wynikających z używania alkoholu, papierosów,
narkotyków, dopalaczy oraz korzystania z programów komputerowych i telewizyjnych
niedostosowanych do wieku;”
- „ uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych oraz rozwija swoje zainteresowania;
- potrafi zachować bezpieczeństwo w szkole i poza nią;
- umie budować poprawne relacje w kontaktach z rodziną i rówieśnikami;
- potrafi rozwiązywać swoje problemy i wie, kogo prosić o pomoc w sytuacjach
trudnych;
- jest wrażliwy na problemy, które dotykają jego rówieśników;
- wie czym charakteryzuje się postawa asertywna i wypracowuje w sobie taki model
postępowania;
- zna i przestrzega:
a. prawa i obowiązki ucznia,
b. procedury w zakresie profilaktyki i bezpieczeństwa,
c. zasady wystawiania ocen z zachowania
4
IV. ADRESACI PROGRAMU
- uczniowie szkoły w tym ofiary przemocy;
- sprawcy i świadkowie przemocy;
- dyrektor, nauczyciele, wychowawcy i pracownicy administracyjni;
- rodzice i opiekunowie uczniów i wychowanków;
- przedstawiciele administracji oświatowej, środowisk lokalnych, organizacji
pozarządowych i organizacji młodzieżowych.
V. INSTYTUCJE I ORGANIZACJE WSPOMAGAJĄCE REALIZACJĘ
PROGRAMU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Ostrowie Wlkp.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośniach
Powiatowa Komenda Policji w Ostrowie Wlkp.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sośniach
Ośrodek Zdrowia w Sośniach
Powiatowa Komenda Straży Pożarnej
Samorząd Uczniowski.
PCK
5
6
Download