UNIT 3 TEST

advertisement
Rozkład materiału do podręcznika Switch into English 3
zgodny z Nową Podstawą Programową
(Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r, Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17)
Rozdział
Temat/
Liczba lekcji
LEKCJA 1:
Let’s start
(Rozgrzewka
językowa)
Praca na
lekcji
SB/WB
Praca domowa/Materiał
dodatkowy
SB: ćw. 1-16, WB: str. 4-5
str. 5-7
Zgodność z Nową Podstawą Programową
Funkcje językowe
Materiał gramatyczny
Słownictwo/Tematyka





LET’S START
WRZESIEŃ
Podawanie danych
 Czasownik to be –
powtórzenie
Mówienie o
ulubionych rzeczach
 Wyrażenia there is/
there are –
Nazywanie
powtórzenie
przedmiotów
znajdujących się
 Wyrażenia
w klasie
have/has got –
powtórzenie
Używanie wyrażeń
związanych z
przebiegiem lekcji
Mówienie o zawartości
podręcznika





Umiejętności
CZŁOWIEK

Dane personalne
Upodobania i
preferencje
SZKOŁA
Przedmioty znajdujące
się w klasie

Zwroty i instrukcje
używane podczas lekcji
języka angielskiego
Sekcje podręcznika
Switch into English 3



Switch into English 3 – rozkład materiału
© Macmillan Polska 2010
Czytanie pytań dotyczących
danych osobowych
i dopasowywanie do nich
odpowiedzi; czytanie
informacji o Halle Berry
i kwizu Ready for English
w celu ogólnego zrozumienia
Pisanie – odpowiedzi na
pytania dotyczące danych
personalnych i upodobań;
własne zdania z wyrażeniem
there is/there are
Mówienie – zadawanie pytań
i udzielanie odpowiedzi na
temat danych osobowych,
ulubionych rzeczy,
zawartości podręcznika
i gotowości do rozpoczęcia
nauki języka angielskiego
w nowym roku szkolnym
Przetwarzanie – treści
tekstu przeczytanego w
języku polskim lub treści
przedstawionych w materiale
ikonograficznym i wyrażanie
ich w języku obcym
Reagowanie – uzyskiwanie
i przekazywanie informacji
na temat danych osobowych
i ulubionych rzeczy
1
1.
FRIENDS
LEKCJA 2:
Adjectives of
personality
(Przymiotniki
opisujące cechy
osobowości)
SB: ćw. 1-7,
str. 8-9
WB: Vocabulary str. 6

Opisywanie
osobowości i wyglądu
postaci

Słowotwórstwo:
przedrostki un-,
dis-, im- w
tworzeniu
przymiotników
o znaczeniu
przeciwnym

CZŁOWIEK
Przymiotniki opisujące
cechy osobowości







Switch into English 3 – rozkład materiału
© Macmillan Polska 2010
Ogólne zapoznanie się
z treścią
i celami rozdziału
Czytanie Rack Your Brains
w celu ogólnego zrozumienia
– odgadywanie haseł
krzyżówki; dopasowywanie
przymiotników do podanych
definicji
Pisanie zdań na temat osób
przedstawionych na
ilustracjach,
z wykorzystaniem poznanych
przymiotników
Mówienie – opisywanie
kolegów/koleżanek
Wymowa – akcent
wyrazowy w przymiotnikach
z przedrostkami
un-, dis-, imPrzetwarzanie – treści
tekstu przeczytanego w
języku polskim lub treści
przedstawionych w materiale
ikonograficznym i wyrażanie
ich w języku obcym
Reagowanie – uzyskiwanie
i udzielanie informacji na
temat wyglądu innych osób
2
LEKCJA 3:
Friends quiz!
(Czas present
simple oraz
wyrażanie
częstotliwości )
SB: ćw.1-9,
str. 10 - 11
WB: Grammar str. 6-7 oraz 
Reading str. 10
Opisywanie czynności
rutynowych


Czas present
simple
Przysłówki
częstotliwości oraz
wyrażenia
określające
częstotliwość


CZŁOWIEK
Cechy osobowości
Upodobania i
preferencje




SB: ćw.1-13,
LEKCJA 4:
Appearance – str. 12-13
clothes and hair
(Wygląd
zewnętrzny –
ubranie i włosy)
WB: Vocabulary str. 8 i
Grammar str.8-9

Opisywanie wyglądu
zewnętrznego

Czas present
continuous


CZŁOWIEK
Nazwy części
garderoby
Przymiotniki opisujące
włosy





Switch into English 3 – rozkład materiału
© Macmillan Polska 2010
Czytanie kwizu Friends
Quiz
w celu ogólnego zrozumienia
znalezienia szczegółowych
informacji
Pisanie – zdania o sobie
z zastosowaniem podanych
czynności i przysłówków
częstotliwości
Mówienie – praca w parach:
zadawanie pytań
dotyczących częstotliwości
wykonywania czynności i
udzielanie odpowiedzi
Reagowanie – uzyskiwanie
i udzielanie informacji
Wymowa – nowe wyrazy
Słuchanie rozmowy
telefonicznej
w celu ogólnego zrozumienia
(dopasowanie osoby
mówiącej do ilustracji,
układanie zdań
z rozmowy telefonicznej we
właściwym porządku)
Mówienie – rozmowa
z kolegą/koleżanką na temat
czynności wykonywanych
przez osoby na ilustracji
Przetwarzanie – treści
tekstu przeczytanego
w języku polskim lub treści
przedstawionych w materiale
ikonograficznym i wyrażanie
ich w języku obcym
Reagowanie – uzyskiwanie
i udzielanie informacji na
temat wykonywanych
czynności
3
SB: ćw. 1-5,
LEKCJA 5:
ENGLISH
str. 14
IN USE
Expressing likes
and dislikes
(Wyrażanie
upodobań)
SB: Extra activity, str.131
WB: English in Use str. 9

Opisywanie upodobań
i preferencji


CZŁOWIEK /
ŻYCIE RODZINNE
I TOWARZYSKIE
Nazwy czynności
Wyrażanie upodobań





1.
FRIENDS
LEKCJA 6:
WRITING
A personal
description
(Opis osobowy)
SB: ćw. 1-4,
str. 15
WB: Writing str. 11
SB: Language Guide str.
16-17

Opisywanie
najlepszego przyjaciela



Switch into English 3 – rozkład materiału
© Macmillan Polska 2010
Słuchanie rozmowy w celu
ogólnego zrozumienia
(rozpoznawanie czynności,
o których mówią rozmówcy)
i uzyskania szczegółowych
informacji (uzupełnianie luk
w dialogu)
Pisanie – pytania dotyczące
różnych upodobań
Mówienie – rozmowa z
partnerem na temat upodobań
Przetwarzanie – uczeń
przekazuje w języku obcym
informacje zawarte w
materiałach wizualnych
Reagowanie – uzyskiwanie
i udzielanie informacji na
temat preferencji
Czytanie tekstu My best
friend
w celu uzyskania
szczegółowych informacji na
temat opisywanej postaci
(uzupełnianie tabeli)
Omówienie zasad
związanych ze stosowaniem
wielkich liter
i znaków interpunkcyjnych
Pisanie – opis najlepszego
kolegi/najlepszej koleżanki
na podstawie podanego
wzoru
4
LEKCJA 7:
(opcjonalnie)
DVD UNIT 1
Teen Culture
DVD Lesson
(Kultura
młodzieżowa –
film na DVD)

DVD Activity
Book: Unit 1,
Worksheets
1-4

Opisywanie subkultur
młodzieżowych
Mówienie o rzeczach
ważnych dla
nastolatków


Czas present
simple
Przysłówki
częstotliwości
i wyrażenia
określające
częstotliwość


LEKCJA 8:
UNIT 1
PROGRESS
CHECK/
ENGLISH IN
THE WORLD
(Powtórzenie
materiału z
rozdziału 1. /
Czytanie tekstu)
LEKCJA 9:
UNIT 1 TEST
(Sprawdzian
wiadomości z
rozdziału 1.)
SB: ćw. 1-6,
str. 18 oraz
ćw. 1-5 str.
19
Test 1
SB: Extra activity, str.131
TRF: Revision Unit 1, str.
7-8
WB:
Revision/Consolidation
/Extension str. 12-14
 Opis preferencji
Powtórzenie i
utrwalenie struktur
gramatycznych
z rozdziału 1.:
 Czasy present
simple
i present
continuous
 Przysłówki
częstotliwości
i wyrażenia
określające
częstotliwość
CZŁOWIEK /

ŻYCIE RODZINNE I
TOWARZYSKIE /
KULTURA
Kultura młodzieżowa:
muzyka, telefony
komórkowe,
komputery, filmy,

ubrania, Internet,
zespoły, marki
Subkultury
młodzieżowe: hippisi,
punki, rockersi itp.

CZŁOWIEK
Powtórzenie i utrwalenie
słownictwa z rozdziału 1.:
 Przymiotniki opisujące
cechy osobowości
 Nazwy części
garderoby
 Przymiotniki opisujące
włosy


(Worksheet 1) Rozgrzewka
językowa: burza
mózgów/skojarzenia ze
słowem teenager;
wprowadzenie słownictwa
związanego z epizodem
filmu
(Worksheets 2-3) Oglądanie
epizodu filmu w celu
ogólnego zrozumienia
i znalezienia szczegółowych
informacji
(Worksheet 4) Praktyczne
wykorzystanie słownictwa
z filmu: krótki opis ulubionej
subkultury młodzieżowej;
projekt okładki czasopisma
dla nastolatków z
uwzględnieniem tytułów
i podtytułów artykułów
Samodzielna praca nad
językiem: korzystanie z
Language Guide i Grammar
Summary
Dokonywanie samooceny:
ćwiczenia powtórzeniowe
i samoocena stopnia
opanowania materiału:
Progress Check
TRF: Consolidation Unit 2
str. 27-28

Test 1 – sprawdzian wiadomości
Switch into English 3 – rozkład materiału
© Macmillan Polska 2010
5
LEKCJA 10: SB: ćw. 1-8,
str. 20-21
Musical
instruments and
musicians
(Instrumenty
muzyczne
i muzycy)
WB: Vocabulary str.15

PAŹDZIERNIK
Mówienie o muzyce




KULTURA
Nazwy instrumentów
muzycznych
Muzycy
Gatunki muzyki
Słowotwórstwo:
przyrostki -ist, -er
w tworzeniu
rzeczowników
oznaczających
wykonawców
czynności (np.
muzyków)





2. DON’T STOP THE MUSIC


LEKCJA 11: SB: ćw. 1-11, WB: Grammar str. 15-16,
str. 22-23
Reading str. 19
Firsts in the
history of pop!
(Czas past simple
czasownika to be,
użycie określenia
ago)

Mówienie o faktach
związanych z historią
muzyki pop



Czas past simple
czasownika to be
Wyrażenie there
was/there were
Ago

KULTURA

Pekursorzy muzyki pop


Switch into English 3 – rozkład materiału
© Macmillan Polska 2010
Ogólne zapoznanie się z
treścią i celami rozdziału
Czytanie Rack Your Brains
w celu ogólnego zrozumienia
– wybór jednej z trzech
odpowiedzi na pytania kwizu
muzycznego
Mówienie – rozmowa na
temat ulubionych gatunków
muzyki
Wymowa – nowe wyrazy:
instrumenty muzyczne,
muzycy
Pisanie – zdania na temat
znanych muzyków
Przetwarzanie – Uczeń
przekazuje w języku obcym
informacje zawarte w
materiałach wizualnych
Reagowanie – uzyskiwanie
i przekazywanie informacji
na temat preferencji
Czytanie kwizu związanego
z muzyką pop w celu
ogólnego zrozumienia (ocena
zdań) i tekstu Firsts in the
history of pop w celu
uzyskania szczegółowych
informacji
Mówienie – pytania
i odpowiedzi na temat
przeszłych zdarzeń
i doświadczeń związanych ze
szkołą, z wykorzystaniem
formy przeszłej czasownika
to be
Reagowanie – uzyskiwanie
i przekazywanie informacji
6
LEKCJA 12: SB: ćw. 1-10, WB: Vocabulary, str.17,
Grammar, str.17-18
A career in pop str. 24-25
music
(Czas past
simple)

Mówienie
o czynnościach
i zdarzeniach
wykonanych
w przeszłości

Czas past simple –
forma twierdząca,
pytająca i
przecząca
czasowników
regularnych
i nieregularnych

KULTURA
Etapy kariery
muzycznej





2. DON’T STOP THE MUSIC AINMENT
LEKCJA 13:
ENGLISH IN
USE
Talking about
abilities with
can and could.
(Czasownik
modalny can
/could)
SB: ćw. 1-5,
str. 26
SB: Extra activity, str.131
WB: English in Use, str.18

Wyrażenie

umiejętności lub
możliwości wykonania
czynności w
teraźniejszości lub
przeszłości
Czasowniki
modalne:
can/can’t,
could/couldn’t

ŻYCIE RODZINNE I 
TOWARZYSKIE
Nazwy czynności




Switch into English 3 – rozkład materiału
© Macmillan Polska 2010
Słuchanie wywiadu z
zespołem Atomic Tiger
w celu uzyskania odpowiedzi
na pytania
Wymowa – końcówka
-ed
Mówienie – pytania
i odpowiedzi w czasie
past simple
Przetwarzanie – Uczeń
przekazuje w języku obcym
informacje zawarte w
materiałach wizualnych
Reagowanie – uzyskiwanie
i przekazywanie informacji
Słuchanie rozmowy w celu
ogólnego zrozumienia
i uzyskania konkretnych
informacji: nazw czynności
wymienionych w dialogu
Pisanie – pytania
zaczynające się od Can
you...?/Could you...?
Mówienie – ćwiczenie
dialogu
w parach; pytania
i odpowiedzi na temat
umiejętności obecnych
i przeszłych
Przetwarzanie – uczeń
przekazuje w języku obcym
informacje zawarte w
materiałach wizualnych
Reagowanie – uzyskiwanie
i przekazywanie informacji
na temat umiejętności
obecnych
i przeszłych
7
LEKCJA 14:
WRITING
A biography
(Pisanie
biografii)
SB: ćw.1-4,
str. 27
WB: Writing str.20
SB: Language Guide str.
28-29

Pisanie biografii

Wyrażenia
określające czas
i sekwencję

wydarzeń: first,
then, next, in, after,
later, when
CZŁOWIEK /
KULTURA
Biografia piosenkarki




LEKCJA 15:
(opcjonalnie)
DVD UNIT 2
Rock and Roll
DVD Lesson
(Rock and Roll
– film na DVD)
DVD Activity
Book: Unit 2,
Worksheets
1-4

Mówienie o
narodzinach rocka
i muzyce pop




Czas past simple
czasownika to be
Wyrażenie: there
was/there were
Ago
Past simple
czasowników
regularnych
i nieregularnych

KULTURA
Muzyka



Switch into English 3 – rozkład materiału
© Macmillan Polska 2010
Czytanie biografii w celu
uzyskania odpowiedzi na
pytania
Analiza wyrażeń służących
do określania czasu
i sekwencji wydarzeń
Pisanie biografii Kasi
Kowalskiej na podstawie
tekstu modelowego,
z wykorzystaniem podanych
informacji i omówionych
wyrażeń
Wykorzystanie technik
samodzielnej pracy
z językiem – prowadzenie
notatek, poprawianie błędów,
korzystanie ze słownika
(Worksheet 1) Rozgrzewka
językowa: przypomnienie
słownictwa związanego z
muzyką; wprowadzenie
słownictwa związanego z
epizodem filmu
(Worksheets 2-3) Oglądanie
epizodu filmu dla ogólnego
zrozumienia i w celu
znalezienia szczegółowych
informacji
(Worksheet 4) Praktyczne
wykorzystanie słownictwa
z filmu: sporządzenie listy
znanych zespołów lub
wykonawców muzyki pop z
przeszłości, wybór jednego
z nich i opracowanie jego
charakterystyki
8
2. DON’T STOP THE MUSIC
LEKCJA 16:
UNIT 2
PROGRESS
CHECK/
ENGLISH IN
THE WORLD:
A pop song – I
Love Rock and
Roll
(Powtórzenie
materiału
z rozdziału .2/
Piosenka)
3. A FANTASTIC WEEKEND
LEKCJA 17:
UNIT 2 TEST
(Sprawdzian
wiadomości
z rozdziału 2.)
LEKCJA 18:
LEKCJA
OKOLICZNOŚCIOWA:
ŚWIĘTA
JESIENNE
SB: ćw. 1-6,
str. 30;
ćw. 1- 2 str.
31
Test 2
Powtórzenie i
utrwalenie struktur
gramatycznych
z rozdziału 2.:
 Czas past simple
czasownika to be
 Wyrażenie there
was/there were
 Czas past simple
 Ago
 Czasowniki
modalne: can,
could
SB: Extra activity, str.131
TRF: Revision Unit 2,
str. 7-8
WB:
Revision/Consolidation /
Extension str. 21-23
KULTURA

Powtórzenie i utrwalenie
słownictwa z rozdziału 2.:
 Nazwy instrumentów
muzycznych

i muzyków
 Kariera w muzyce pop
 Miasta i fakty związane
z rockiem


Czytanie tekstu o miastach
związanych z rockiem w celu
ogólnego zrozumienia
i określenia z czego słyną
Słuchanie piosenki I Love
Rock and Roll w celu
uzyskania szczegółowych
informacji – zakreślanie
usłyszanych słów
Samodzielna praca nad
językiem: korzystanie z
Language Guide i Grammar
Summary
Dokonywanie samooceny:
ćwiczenia powtórzeniowe
i samoocena stopnia
opanowania materiału:
Progress Check
TRF: Consolidation Unit 2,
str. 29-30
 Test 2 – sprawdzian wiadomości
Materiały
Materiały własne
własne
przygotowane przez
przygotowane nauczyciela
przez
nauczyciela
 Porównywanie świąt
jesiennych z angielskiego
obszaru językowego ze
świętami polskimi
Switch into English 3 – rozkład materiału
© Macmillan Polska 2010
ELEMENTY WIEDZY O 
KRAJACH
ANGLOJĘZYCZNYCH
 Hallowe’en

 Bonfire Night
 Thanksgiving
(Święta według wyboru
klasy i nauczyciela)
Materiały własne
przygotowane przez
nauczyciela
Rozwijanie w uczniach
postawy ciekawości,
otwartości i tolerancji wobec
innych kultur
9
LEKCJA 19:
Socializing
(Utrzymywanie
kontaktów
towarzyskich –
wyrażenia z
czasownikiem
have)
SB: ćw. 1-6,
str. 32-33
WB: Vocabulary str. 24

Mówienie
o utrzymywaniu
kontaktów
towarzyskich

Wyrażenia
z czasownikiem
have

ŻYCIE RODZINNE I 
TOWARZYSKIE
Kontakty towarzyskie



SB: ćw.1-9,
LEKCJA 20:
Past continuous str. 34-35
(Czas past
continuous,
określniki some,
any, a lot of, much
i many)
WB: Grammar str. 24 -25,
Reading str. 28


LISTOPAD
Mówienie o tym, co  Czas past
się działo na
continuous
przyjęciu

 Określniki some,
Określanie ilości
any, a lot of, much,
many
ŻYCIE RODZINNE I 
TOWARZYSKIE
Spotkanie towarzyskie
3. A FANTASTIC WEEKEND




Switch into English 3 – rozkład materiału
© Macmillan Polska 2010
Ogólne zapoznanie się
z treścią i celami rozdziału
Mówienie – burza mózgów
na temat słownictwa
związanego z przyjęciem
towarzyskim; pytania
i odpowiedzi na temat
przyjęcia
Słuchanie i powtarzanie –
nowe wyrazy: formy
kontaktów towarzyskich
Reagowanie – nawiązywanie
kontaktów towarzyskich
Przetwarzanie – uczeń
przekazuje w języku obcym
informacje zawarte
w materiałach wizualnych
Czytanie e-maila na temat
przyjęcia w celu ogólnego
zrozumienia (uszeregowanie
zdjęć według treści e-maila,
dopasowywanie imion do
osób na zdjęciach)
i uzyskania szczegółowych
informacji (odpowiedzi na
pytania związane
z e-mailem)
Wymowa – was/were
Mówienie – pytania
i odpowiedzi na temat tego,
co się działo
w określonym momencie
w przeszłości
Przetwarzanie – treści
tekstu przeczytanego
w języku polskim lub treści
przedstawionych w materiale
ikonograficznym i wyrażanie
ich w języku obcym
Reagowanie – uzyskiwanie
i przekazywanie informacji
10
LEKCJA 21:
Weekend
activities
(Zajęcia
weekendowe czasy past simple
i past continuous)
SB: ćw. 1-12, WB: Vocabulary, Grammar 
str. 36-37
str. 26-27
Opisywanie
sposobów spędzania
weekendów

Czasy past
continuous i past
simple

ŻYCIE RODZINNE I 
TOWARZYSKIE
Zajęcia i czynności
weekendowe





3. A FAMTASTIC
WEEKEND
SB: ćw. 1-4,
LEKCJA 22:
str. 38
ENGLISH
IN USE
Describing scenes
in the past
(Opisywanie
wydarzeń z
przeszłości)
SB: Extra activity, str.131
WB: English in Use str. 27

Opisywanie sytuacji
i czynności
niedokonanych
w przeszłości

Czas past
continuous



Switch into English 3 – rozkład materiału
© Macmillan Polska 2010
ŻYCIE RODZINNE I 
TOWARZYSKIE /
CZŁOWIEK
Zajęcia i czynności
z życia codziennego
Opis postaci
Uczucia i emocje

Wymowa – nowe wyrazy:
zajęcia
i czynności weekendowe
Mówienie – pytania
i odpowiedzi na temat zajęć
i czynności weekendowych
Słuchanie i czytanie tekstu
An embarrassing story
w celu ogólnego zrozumienia
(układanie fotografii zgodnie
z treścią tekstu)
i uzyskania szczegółowych
informacji (udzielanie
odpowiedzi na pytania,
wynajdywanie różnic
pomiędzy tekstem pisanym
a słyszanym)
Mówienie – pytania i
odpowiedzi z zastosowaniem
czasów past continuous
i past Simple
Przetwarzanie – uczeń
przekazuje w języku obcym
informacje zawarte w
materiałach wizualnych
Reagowanie – uzyskiwanie i
przekazywanie informacji na
temat czynności i sytuacji w
przeszłości i teraźniejszości
Słuchanie w celu ogólnego
zrozumienia (określanie
zdjęcia, o którym jest mowa
w dialogu) i uzyskania
szczegółowych informacji
(uzupełnianie luk
w dialogu)
Mówienie – opisywanie
scenek
z przeszłości,
przedstawionych na
fotografiach
11
SB: ćw. 1-5,
LEKCJA 23:
str. 39
WRITING
A narrative
(Relacja wydarzeń)
WB: Writing str.29
SB: Language Guide str.
40-41


Relacjonowanie
nieudanego
weekendu



LEKCJA 24:
(opcjonalnie)
DVD UNIT 3
Working at the
weekend
DVD Lesson
(Praca w weekend
– film na DVD)
DVD
Activity
Book: Unit 3,
Worksheets
1-4

Opisywanie prac

zarobkowych
wykonywanych przez
nastolatki w czasie

wolnym i podczas
weekendów
Określniki some,
any, a lot of, much, 
many
Czasy: past
continuous i past
simple
PRACA
Miejsca pracy
zarobkowej



Switch into English 3 – rozkład materiału
© Macmillan Polska 2010
Czytanie tekstu w celu
ogólnego zrozumienia
(podanie powodów, dla
których przyjęcie było
nieudane) i uzyskania
konkretnych informacji
(błędów w szyku wyrazów w
zdaniu)
Analiza informacji na temat
poprawnego szyku wyrazów
w zdaniach twierdzących,
pytających i przeczących
Porządkowanie wyrazów w
zdaniu
Pisanie kilku zdań o
nieudanym weekendzie na
podstawie podanego modelu
i wskazówek
(Worksheet 1) Rozgrzewka
językowa: przypomnienie
słownictwa związanego
z zawodami; wprowadzenie
słownictwa związanego z
epizodem filmu
(Worksheets 2-3) Oglądanie
epizodu filmu dla ogólnego
zrozumienia
i w celu znalezienia
szczegółowych informacji
(Worksheet 4) Praktyczne
wykorzystanie słownictwa
z filmu: ankieta na temat
pracy zarobkowej
podejmowanej przez
młodzież polską,
sprawozdanie
z ankiety
12
LEKCJA 25:
UNIT 3
PROGRESS
CHECK/
ENGLISH IN THE
WORLD:
(Powtórzenie
materiału
z rozdziału 3./
Czytanie tekstu)
SB: ćw. 1-5,
str. 42,
ćw. 1-4, str.
43
SB: Extra activity, str.131
TRF: Revision Unit 3, str.
9-10
WB:Revision/Consolidation
/Extension str. 30-32
Opisywanie prac
zarobkowych
podejmowanych przez
amerykańską młodzież
podczas weekendów
Powtórzenie i
utrwalenie struktur
gramatycznych
z rozdziału 3.:
 Czas past
continuous
 Określniki some,
any, a, an, a lot of,
many, much
ŻYCIE RODZINNE I
TOWARZYSKIE /
PRACA
Powtórzenie i utrwalenie
słownictwa z rozdziału 3.:
 Rodzaje kontaktów
towarzyskich
 Zajęcia weekendowe
 Rodzaje pracy
weekendowej



3. A FANTASTIC WEEKEND



LEKCJA 26:
UNIT 3 TEST/
(Sprawdzian
wiadomości
z rozdziału 3.)
Test 3
Samodzielna praca nad
językiem: korzystanie z
Language Guide i Grammar
Summary
Dokonywanie samooceny:
ćwiczenia powtórzeniowe
i samoocena stopnia
opanowania materiału:
Progress Check
Czytanie tekstu Saturday
jobs in the USA w celu
ogólnego zrozumienia –
ocena zdań techniką
prawda/fałsz
Mówienie – wyrażanie opinii
na temat prac weekendowych
podejmowanych przez
młodzież
Przetwarzanie – treści
tekstu przeczytanego w
języku polskim lub treści
przedstawionych w materiale
ikonograficznym i wyrażanie
ich w języku obcym
Reagowanie – uzyskiwanie
i udzielanie informacji
TRF: Consolidation Unit 3,
str.31-32
 Test 3 – sprawdzian wiadomości
Switch into English 3 – rozkład materiału
© Macmillan Polska 2010
13
LEKCJA 27:
CONSOLI
DATION A
UNITS 1-3
(Powtórzenie
i utrwalenie
wiadomości z
rozdziałów 1-3)
REVISION UNITS 1-3
LEKCJA 28:
FILM FUN:

SB: ćw.1-2,
WB: str.90-92
str. 44, ćw. 1- SB: Language guide, str.
2, str. 45
16-17, 28-29, 40-41
Grammar Summary, str.
132-137
SB: ćw.1-3,
str. 46


Powtórzenie i
utrwalenie
wiadomości
z rozdziałów 1-3


Utrwalenie
zagadnień
gramatycznych
z rozdziałów 1-3
Opowiadanie
biografii słynnej
gwiazdy filmu
Mówienie o
ulubionych filmach i
aktorach
Utrwalenie
słownictwa
z rozdziałów 1-3




KULTURA/
CZŁOWIEK
Film
Opis postaci




Switch into English 3 – rozkład materiału
© Macmillan Polska 2010
Gra leksykalna Definition
race – praca w parach lub
w grupach
Utrwalenie zagadnień
gramatycznych w kontekście
– praca indywidualna:
wybór jednej z dwóch
podanych form czasowników
w zdaniu; uzupełnianie
dialogu właściwą formą
czasowników podanych
w nawiasach; porównywanie
wyników w parach
Czytanie tekstu Keira
Knightley:
A new British star w celu
uzyskania szczegółowych
informacji – uzupełnianie
kwestionariusza osobowego
aktorki
Słuchanie programu
radiowego na temat Keiry
Knightley w celu ogólnego
zrozumienia – wybór jednej
z dwóch mozliwości
w podanych zdaniach
Mówienie – dyskusja na
temat kina i ulubionych
filmów
Reagowanie – uzyskiwanie
i udzielanie informacji
14
LEKCJA 29:
A PERSONAL
DESCRIPTION
AND
BIOGRAPHY
(Praca projektowa 1)

SB: Project 1,
str. 47
KULTURA /
CZŁOWIEK
 Utrwalenie
poznanego
słownictwa
Praktyczne
wykorzystanie
zdobytych
wiadomości
i umiejętności w
pracy projektowej
na temat słynnej
gwiazdy filmowej




Mówienie – rozmowa w
parach lub grupach na temat
wybranej gwiazdy, zebranie
danych
Pisanie – sporządzanie
charakterystyki gwiazdy
Wykorzystanie technik
samodzielnej pracy
z językiem – prowadzenie
notatek, poprawianie błędów,
korzystanie ze słownika
Prezentacja prac
projektowych
GRUDZIEŃ
LEKCJA 30: TEST UNITS 1-3: Sprawdzian wiadomości z rozdziałów 1-3
4. FEELING GOOD, LOOKING GOOD
LEKCJA 31:
Healthy and
unhealthy
habits
(Zdrowe
i niezdrowe
nawyki)
SB: ćw.1-8,
str. 48-49
WB: Vocabulary, str. 33

Mówienie o zdrowych
i niezdrowych
nawykach


CZŁOWIEK /
ZDROWIE
Zdrowe i niezdrowe
nawyki
Wyrazy, będące
zarówno
rzeczownikami, jak
i czasownikami




Switch into English 3 – rozkład materiału
© Macmillan Polska 2010
Ogólne zapoznanie się
z treścią i celami rozdziału
Wymowa – nowe wyrazy:
zdrowe
i niezdrowe nawyki
Mówienie – podawanie
sposobów na utrzymanie
sprawności fizycznej
i zdrowia
Przetwarzanie – uczeń
przekazuje w języku obcym
informacje zawarte
w materiałach wizualnych
15
LEKCJA 32: SB: ćw. 1-8,
How healthy are str. 50-51
today’s
teenagers?
(Stopniowanie
przymiotników)
WB: Grammar, str. 33-34,
Reading, str. 37

Porównywanie różnych 
stylów życia
nastolatków

Stopniowanie
przymiotników

4. FEELING GOOD, LOOKING GOOD



LEKCJA 33:
Adjectives
describing
clothes
(Przymiotniki
opisujące
ubrania)
SB: ćw. 1-10, WB: Vocabulary, str. 35,
str. 52-53
Grammar, str. 35-36

Opisywanie ubrań

Przysłówek too
i wyrażenie (not)
enough

CZŁOWIEK /
ZAKUPY I USŁUGI
Przymiotniki opisujące
ubrania




Switch into English 3 – rozkład materiału
© Macmillan Polska 2010
Czytanie tekstu How healthy
are today’s teenagers? dla
ogólnego zrozumienia
(sprawdzenie trafności
przewidywań odnośnie treści
tekstu) i znalezienia
konkretnych informacji
(znalezienie szczegółowych
odpowiedzi na pytania)
Wymowa – słaba forma /ə/
w końcówce –er i than
Pisanie – porównania
Mówienie – pytania i
odpowiedzi
z zastosowaniem stopnia
najwyższego przymiotników
Reagowanie – uzyskiwanie
i przekazywanie informacji
Wymowa – nowe wyrazy:
przymiotniki opisujące
ubrania
Pisanie/mówienie – pytania
i odpowiedzi na temat ubrań
Słuchanie rozmowy
o podkoszulkach dla
ogólnego zrozumienia –
wybieranie właściwej
odpowiedzi spośród
podanych możliwości; ocena
zdań techniką prawda/ fałsz
Przetwarzanie – uczeń
przekazuje w języku obcym
informacje zawarte
w materiałach wizualnych
Reagowanie – uzyskiwanie
i udzielanie informacji:
robienie zakupów
16
LEKCJA 34: SB: ćw. 1-4,
str. 54
ENGLISH
IN USE
Giving advice
with should and
shouldn’t
(Czasownik
modalny should /
shouldn’t)
SB: Extra activity, str.131

WB: English in Use, str. 36
Udzielanie porad


Czasownik
modalny
should/shouldn’t

LEKCJA 35:
WRITING:
Writing
opinions
(Pisanie opinii)
SB: ćw. 1-3,
str. 55
WB: Writing, str.38
SB: Language Guide str.
56-57

Wyrażanie opinii

CZŁOWIEK /

ZDROWIE /
ZAKUPY I USŁUGI
Zwroty stosowane przy
wyrażaniu opinii: In my
opinion ...,

I think tha t..., I don’t
think that ..., I’m not
sure if ...

4. FEELING GOOD, LOOKING GOOD

LEKCJA 36:
(opcjonalnie)
DVD UNIT 4
School uniform
DVD Lesson
(Mundurek
szkolny
– film na DVD)
DVD Activity
Book: Unit 4,
Worksheets
1-4

Opisywanie mundurka 
szkolnego i ulubionych
ubrań

Stopień wyższy
i najwyższy
przymiotników
Too (not) enough


CZŁOWIEK /
SZKOŁA
Mundurek szkolny
Nazwy ubrań



Switch into English 3 – rozkład materiału
© Macmillan Polska 2010
Słuchanie/czytanie dialogu
w celu ogólnego zrozumienia
(wybór jednej z trzech
możliwości
w odpowiedzi na pytania)
i uzyskania konkretnych
informacji (uzupełnianie luk
wyrazami wybranymi
z ramki)
Reagowanie – prośba o radę
i udzielanie rady w dialogu
Czytanie opinii na temat
nastolatków i ich zdrowia
w celu ogólnego zrozumienia
(dopasowywanie pytań do
opinii)
Analiza zwrotów
przydatnych do wyrażania
opinii
Pisanie własnych opinii
w odpowiedzi na podane
pytania
z wykorzystaniem poznanych
zwrotów
Reagowanie – udzielanie
porad w formie listu,
propozycje i sugestie
(Worksheet 1) Rozgrzewka
językowa: wprowadzenie
słownictwa związanego z
epizodem filmu: mundurek
szkolny, ulubione ubrania
(Worksheets 2-3) Oglądanie
epizodu filmu w celu
ogólnego zrozumienia
i znalezienia szczegółowych
informacji
(Worksheet 4) Praktyczne
wykorzystanie słownictwa
z filmu: sporządzanie
projektu mundurka
szkolnego
17
LEKCJA 37:
CHRISTMAS
(Lekcja
okolicznościowa:
Boże Narodzenie)
LEKCJA 38:
UNIT 4
PROGRESS
CHECK/
ENGLISH IN
THE WORLD:
(Powtórzenie
materiału z
rozdziału 4. /
Czytanie tekstu)
Materiały
Materiały własne
własne
przygotowane przez
przygotowane nauczyciela
przez
nauczyciela
 Porównywanie
zwyczajów
bożonarodzeniowych
w Polsce i krajach
angielskiego obszaru
językowego
SB: ćw. 1-6, SB: Extra activity, str.131

str. 58, ćw. 1- TRF: Revision Unit 4,
4, str. 59
str.11-12
WB:Revision/Consolidation
/Extension str. 39-41
STYCZEŃ
Powtórzenie
Wyrażanie opinii na
i utrwalenie struktur
temat mundurka
gramatycznych
szkolnego
z rozdziału 4.:
 Stopień wyższy
i najwyższy
przymiotników
 Too, (not) enough
 Should/shouldn’t
ELEMENTY WIEDZY O 
KRAJACH
ANGLOJĘZYCZNYCH
 Słownictwo związane

ze świętami Bożego
Narodzenia
Materiały własne
przygotowane przez
nauczyciela
Rozwijanie w uczniach
ciekawości, otwartości
i tolerancji wobec innych
kultur
CZŁOWIEK/

ELEMENTY WIEDZY O
KRAJACH
ANGLOJĘZYCZNYCH
Powtórzenie i utrwalenie

słownictwa z rozdziału 4:
 Zdrowe i niezdrowe
nawyki
 Przymiotniki opisujące
ubrania

 Mundurek szkolny
Samodzielna praca nad
językiem: korzystanie z
Language Guide i Grammar
Summary
Dokonywanie samooceny:
ćwiczenia powtórzeniowe
i samoocena stopnia
opanowania materiału:
Progress Check
Mówienie – odpowiedzi
na pytania związane
z ilustracjami; opinie na
temat mundurków szkolnych
Czytanie tekstu School
uniform in Britain w celu
ogólnego zrozumienia –
ocean zdań techniką
prawda/fałsz
Przetwarzanie – uczeń
przekazuje w języku obcym
informacje zawarte
w materiałach wizualnych
Reagowanie – uzyskiwanie
i przekazywanie informacji


LEKCJA 39:
TEST UNIT 4
(Sprawdzian
wiadomości
z rozdziału 4)
Test 4
TRF: Consolidation Unit 4,
str. 33-34
 Test 4 – sprawdzian wiadomości
Switch into English 3 – rozkład materiału
© Macmillan Polska 2010
18
LEKCJA 40:
Dangerous
sports
(Niebezpieczne
sporty –
czasownik
go + -ing)
SB: ćw. 1-7,
str. 60-61
WB: Vocabulary, str. 42

Opisywanie
niebezpiecznych
sportów

konstrukcja
go + -ing

SPORT

nazwy niebezpiecznych
dyscyplin sportowych

i akcesorii niezbędnych
do ich uprawiania


5. LIVING DANGEROUSLY

LEKCJA 41:
Biker Sherlock
– ling of street
luging!
(Czas present
perfect – zdania
twierdzące
i przeczące)
SB: ćw. 1-7,
str. 62-63
WB: Grammar, str. 42-43,
Reading, str. 46

Wyrażanie czynności
wykonanych
niedawno,
w nieokreślonym
momencie
w przeszłości


Czas present
perfect
czasowników
regularnych
i nieregularnych –
forma twierdząca
i przecząca
Czasowniki
nieregularne –
imiesłów przeszły

SPORT
Sporty ekstremalne



Switch into English 3 – rozkład materiału
© Macmillan Polska 2010
Ogólne zapoznanie się
z treścią i celami rozdziału
Czytanie pytań z sekcji Rack
Your Brains i udzielanie
odpowiedzi opartych na
wiedzy ogólnej uczniów
z tematyki sportowej
Wymowa – nowe wyrazy:
niebezpieczne sporty
Mówienie – pytania
i odpowiedzi na temat
poznanych niebezpiecznych
sportów; zagadki:
opisywanie i odgadywanie
sportów
Przetwarzanie – uczeń
przekazuje w języku obcym
informacje zawarte w
materiałach wizualnych
Reagowanie – uzyskiwanie
i udzielanie informacji na
temat niebezpiecznych
sportów
Czytanie tekstu Biker
Sherlock, king of street
luging w celu ogólnego
zrozumienia
(dopasowywanie podtytułów
do akapitów) oraz
znalezienia szczegółowych
informacji (odpowiedzi na
pytania)
Wymowa – formy skrócone
czasowników have/has
Pisanie – zdania
o czynnościach wykonanych
lub niewykonanych
w ciągu ostatnich dwóch
tygodni
19
LEKCJA 42: SB: ćw. 1-14, WB: Vocabulary, str. 44,
Grammar, str. 44-45
Present Perfect str. 64-65
(Czas present
perfect – pytania
i krótkie
odpowiedzi.
Czasowniki
nieregularne)

Pytanie o czynności
wykonane w bliżej
nieokreślonej
przeszłości
i o doświadczenia
życiowe


Czas present
perfect – forma
pytająca
i krótkie
odpowiedzi
Przysłówki
ever/never

SPORT
Czasowniki
nieregularne –
imiesłów przeszły





5. LIVING DANGEROUSLY
LEKCJA 43: SB: ćw. 1-5,
str. 66
ENGLISH
IN USE
Talking about
special moments
in the past
(Mówienie
o znaczących
momentach
z przeszłości)
SB: Extra activity, str. 131
WB: Everyday English,
str. 45

Opisywanie

znaczących momentów
i doświadczeń
z przeszłości
Czas present
perfect

ŻYCIE RODZINNE I 
TOWARZYSKIE
Rodzaje znaczących
doświadczeń

Switch into English 3 – rozkład materiału
© Macmillan Polska 2010
Czytanie pytań na temat
kierowcy rajdowego Pawła
Brzozowskiego
i udzielanie odpowiedzi
korzystając z wiedzy ogólnej
na jego temat
Słuchanie wywiadu
z kierowcą gokartowym
w celu ogólnego zrozumienia
i uzyskania konkretnych
informacji (wybór właściwej
odpowiedzi)
Wymowa – nowe wyrazy:
imiesłów przeszły
czasowników nieregularnych
Mówienie – pytania
i odpowiedzi na temat
doświadczeń życiowych
z wykorzystaniem
przysłówków ever/never
Reagowanie – uzyskiwanie
i udzielanie informacji na
temat doświadczeń
życiowych
Słuchanie dialogu na temat
niezwykłych doświadczeń
życiowych w celu ogólnego
zrozumienia
(dopasowywanie do niego
jednej z ilustracji)
i znalezienia szczegółowych
informacji (uzupełnianie luk
brakującymi słowami)
Mówienie – rozmowa
z kolegą/koleżanką na temat
znaczących momentów
życiowych
20
LEKCJA 44:
WRITING:
Writing a
postcard
(Pisanie
pocztówki)
SB: ćw. 1-5,
str. 67
LEKCJA 45:
(opcjonalnie)
DVD UNIT 5
Extreme sports
DVD Lesson
(Sporty
extremalne
– film na DVD)
DVD Activity
Book: Unit 5,
Worksheets
1-4
WB: Writing, str.47
SB: Language Guide str.
68-69

Pisanie pocztówki

Spójniki also, too,
but




Zapoznanie się
z przykładami sportów
ekstremalnych


Czas present
perfect
Przysłówki
ever/never

ŻYCIE RODZINNE

I TOWARZYSKIE /
SPORT/CZŁOWIEK 
Formy spędzania czasu
wolnego

Zainteresowania
Wyrażenie upodobań

SPORT
Rodzaje sportów
ekstremalnych



Switch into English 3 – rozkład materiału
© Macmillan Polska 2010
Zasady dotyczące stosowania
spójników
Czytanie modelowej
pocztówki
Pisanie pocztówki z wakacji
na podstawie modelu,
uwzględnienie spójników
Reagowanie wyrażanie
emocji, przekazywanie
informacji
(Worksheet 1) Rozgrzewka
językowa: Powtórzenie
nazw niebezpiecznych
sportów, wprowadzenie
słownictwa związanego z
epizodem filmu
(Worksheets 2-3) Oglądanie
epizodu filmu w celu
ogólnego zrozumienia i
znalezienia szczegółowych
informacji
(Worksheet 4) Praktyczne
wykorzystanie słownictwa
z filmu: wybór i opis
ulubionego sportu
ekstremalnego,
projektowanie broszurki
informacyjnej
21
5. LIVING DANGEROUSLY
LEKCJA 46:
UNIT 5
PROGRESS
CHECK/
ENGLISH IN
THE WORLD:
A pop song –
Surfer Babe
(Powtórzenie
materiału z
rozdziału 5./
Piosenka)
SB: ćw. 1-5,
str. 70,
ćw.1-4, str.
71
SB: Extra activity, str.131

TRF: Revision Unit 5, str.
12-13
WB:Revision/Consolidation
/Extension str. 48-50
Opisywanie surfingu
Powtórzenie i
utrwalenie struktur
gramatycznych
z rozdziału 5:
 Czas present
perfect
 Przysłówki
ever/never
 Imiesłów przeszły
czasowników
nieregularnych
SPORT
Powtórzenie i utrwalenie
słownictwa z rozdziału 5:
 Rodzaje
niebezpiecznych
sportów





LEKCJA 47:
UNIT 5 TEST
(Sprawdzian
wiadomości z
rozdziału 5.)
Test 5
Samodzielna praca nad
językiem: korzystanie z
Language Guide i Grammar
Summary
Dokonywanie samooceny:
ćwiczenia powtórzeniowe
i samoocena stopnia
opanowania materiału:
Progress Check
Czytanie tekstu o surfingu i
tekstu piosenki Surfer Babe
w celu ogólnego;
uzupełnianie luk wybranymi
wyrazami pasującymi do
kontekstu
Słuchanie piosenki –
sprawdzenie trafności
wyboru słów
Rozmowa ogólna na temat
piosenki
TRF: Consolidation Unit 5,
str. 35-36
 Test 5 – sprawdzian wiadomości
Switch into English 3 – rozkład materiału
© Macmillan Polska 2010
22
LUTY
6. ADVENTUROUS PEOPLE
LEKCJA 48: SB: ćw. 1-8,
Places in the city str. 72-73
and the country
(Miejsca
w mieście i poza
nim)
WB: Vocabulary, str.51

PODRÓŻOWANIE I
TURYSTYKA
 Miejsca w mieście
i poza miastem
 Słowa o więcej niż
jednym znaczeniu
Opisywanie miejsc
w mieście i poza nim





LEKCJA 49: SB: ćw. 1-8,
Present Perfect str. 74-75
– for and since
(Czas present
perfect; przyimki
for/since)
WB: Grammar str. 51-52,
Reading, str. 55

Określanie długości
trwania czynności do
chwili obecnej


Czas present
perfect
z przyimkami
for/since
Pytanie:
How long ...?
PODRÓŻOWANIE
I TURYSTYKA
 Opis miejsca
 Określenia czasu
wyrażające długość
trwania danej sytuacji
i momentu jej
rozpoczęcia




Switch into English 3 – rozkład materiału
© Macmillan Polska 2010
Ogólne zapoznanie się z
treścią
i celami rozdziału
Czytanie pytań z sekcji Rack
Your Brains i udzielanie
odpowiedzi na temat
wycieczek i podróżowania na
podstawie wiedzy ogólnej
uczniów
Wymowa – nowe wyrazy:
miejsca w mieście i poza
miastem
Pisanie – zdania własne na
temat miejsc w najbliższej
okolicy
Przetwarzanie – uczeń
przekazuje w języku obcym
informacje zawarte
w materiałach wizualnych
Reagowanie – pytanie
i prośba o informację
Czytanie listu (w celu
ogólnej orientacji)
i uzyskania szczegółowych
informacji (znalezienie
odpowiedzi na pytania)
Pisanie - ćwiczenia
gramatyczne
z użyciem for/since i pytania
How long ...?
Mówienie – pytania
i odpowiedzi
z przyimkami for/since
Reagowanie – uzyskiwanie
i przekazywanie informacji
23
LEKCJA 50:
Activities on
trips and
excursions
(Czynności
wykonywane
podczas
wycieczek)
SB: ćw. 1-10, WB: Vocabulary, str. 53,
str. 76-77
Grammar, str. 53-54

Opisywanie czynności, 
które dopiero co miały
miejsce
Czas present
perfect
z przysłówkiem
just

PODRÓŻOWANIE I
TURYSTYKA
Czynności
wykonywane podczas
wycieczek



6. TRIPS AND EXCHANGES


LEKCJA 51:
ENGLISH
IN USE
Chatting to an
exchange
student
(Rozmawianie
z uczniem
z wymiany
międzynarodowej)
SB: ćw. 1-4,
str. 78
SB: Extra activity str.131
WB: English in Use str. 54

Rozmawianie
z uczniem z wymiany
międzynarodowej;
podtrzymywanie
rozmowy

Wyrazy pytające
who, what, where,
why, when, how


CZŁOWIEK /

ŻYCIE RODZINNE I
TOWARZYSKIE
Dane personalne
Czynności życia
codziennego


Switch into English 3 – rozkład materiału
© Macmillan Polska 2010
Wymowa – nowe wyrazy:
czynności wykonywane
podczas wycieczek; akcent
zdaniowy
Pisanie – pytania na temat
czynności wykonywanych
podczas wycieczek; zdania
na temat czynności, które
dopiero co miały miejsce
Słuchanie dialogu w celu
ogólnego zrozumienia
(udzielanie odpowiedzi na
pytania) i uzyskania
konkretnych informacji
(wybór jednej z dwóch opcji,
zgodnie z treścią nagrania)
Mówienie- opisywanie
nastroju Cindy i Briana
z zastosowaniem czasu
present perfect i przysłówka
just
Przetwarzanie – uczeń
przekazuje w języku obcym
informacje zawarte w
materiałach wizualnych
Reagowanie – uzyskiwanie
i udzielanie informacji na
swój temat; wyrażenie
upodobań
Słuchanie dialogu w celu
uzyskania konkretnych
informacji – udzielanie
odpowiedzi na pytania,
dopasowywanie pytań do
odpowiedzi
Mówienie – scenka z
uczniem
z wymiany: zadawanie pytań
i udzielanie odpowiedzi
Reagowanie – uzyskiwanie
i udzielanie informacji na
temat siebie, wyrażanie
opinii
24
LEKCJA 52: SB: ćw. 1-3,
str. 79
WRITING
Writing a letter
(Pisanie listu)
6. TRIPS AND EXCHANGES
LEKCJA 53:
(opcjonalnie)
DVD UNIT 6
New Zealand
DVD Lesson
(Nowa Zelandia
– film na DVD)
DVD Activity
Book: Unit 6,
Worksheets
1-4
WB: Writing, str. 56
SB: Language Guide str.
80-81


Pisanie listu
z podziałem na akapity
Opisywanie Nowej
Zelandii

Czas present
perfect
z for, since, just
CZŁOWIEK /
PODRÓŻOWANIE
I TURYSTYKA/
ELEMENTY WIEDZY
O KRAJACH
ANGLOJĘZYCZNYCH
 Wyrażenia stosowane
w listach
 Miejsca w mieście
i poza miastem
 Czynności
wykonywane podczas
wycieczek

PODRÓŻOWANIE
I TURYSTYKA /
ELEMENTY WIEDZY
O KRAJACH
ANGLOJĘZYCZNYCH
 Kultura Maorysów
 Symbole narodowe
Nowej Zelandii
 Aktywny wypoczynek
w Nowej Zelandii





Switch into English 3 – rozkład materiału
© Macmillan Polska 2010
Czytanie fragmentów listu
w celu ogólnego zrozumienia
– układanie ich
w określonym porządku
Pisanie – sporządzanie
notatek
o sobie według podanej
tematyki poszczególnych
akapitów; pisanie listu
z uwzględnieniem
sporządzonych notatek
i poznanych wyrażeń
Wykorzystanie technik
samodzielnej pracy
z językiem – prowadzenie
notatek, poprawianie błędów,
korzystanie ze słownika
(Worksheet 1) Rozgrzewka
językowa: Przypomnienie
wiadomości o Nowej
Zelandii
i wprowadzenie słownictwa
związanego z epizodem
filmu
(Worksheets 2-3) Oglądanie
epizodu filmu dla ogólnego
zrozumienia i w celu
znalezienia szczegółowych
informacji
(Worksheet 4) Praktyczne
wykorzystanie słownictwa
z filmu: projektowanie
strony internetowej o Nowej
Zelandii
z uwzględnieniem
wiadomości
o wybranym mieście lub
regionie
25
LEKCJA 54:
UNIT 6
PROGRESS
CHECK/
ENGLISH IN
THE WORLD;
A travel quiz –
New Zealand
(Powtórzenie
materiału z
rozdziału 6./
Czytanie tekstu)
SB: ćw. 1-4, SB: Extra activity, str.131
 Podawanie faktów
str. 82, ćw. 1- TRF: Revision Unit 6, str.
związanych z Nową
3, str. 83
15-16
Zelandią
WB:Revision/Consolidation
/ Extension str. 57-59
Powtórzenie i
utrwalenie struktur
gramatycznych
z rozdziału 6.:
 Czas present
perfect
z for, since i just
PODRÓŻOWANIE I
TURYSTYKA/
ELEMENTY WIEDZY O
KRAJACH
ANGLOJĘZYCZNYCH
Powtórzenie i utrwalenie
słownictwa z rozdziału 6.:
 Miejsca w mieście
i poza miastem
 Czynności
wykonywane podczas
wycieczek
 Ciekawostki związane
z Nową Zelandią





REVISION UNITS 4-6
LEKCJA 55:
TEST UNIT 6
(Sprawdzian
wiadomości z
rozdziału 6)
Test 6
LEKCJA 56:
CONSOLIDATION B
(Units 4-6)
(Powtórzenie
i utrwalenie
wiadomości z
rozdziałów 4-6)
SB: ćw. 1-2, WB: str. 93-95,
str. 84, ćw. 1- SB: Language Guide, str.
2, str. 85
56-57, 68-69, 80-81;
Grammar Summary, str.
137-140
Samodzielna praca nad
językiem: korzystanie z
Language Guide i Grammar
Summary
Dokonywanie samooceny:
ćwiczenia powtórzeniowe
i samoocena stopnia
opanowania materiału:
Progress Check
Rozwiązywanie kwizu
związanego z Nową Zelandią
na podstawie wiedzy ogólnej
Czytanie tekstu A Travel
quiz – New Zealand w celu
ogólnego zrozumienia
(dopasowywanie ilustracji do
akapitów) i uzyskania
szczegółowych informacji
(sprawdzenie trafności
odpowiedzi na pytania
kwizowe; poznanie nowych
ciekawostek)
Przetwarzanie - uczeń
przekazuje w języku obcym
informacje zawarte w
materiałach wizualnych
TRF: Consolidation Unit 6,
str.37-38
 Test 6 – sprawdzian wiadomości

MARZEC
Powtórzenie i
 Zebranie i
utrwalenie wiadomości
utrwalenie
z rozdziałów 4-6
zagadnień
gramatycznych
z rozdziałów 4-6
Switch into English 3 – rozkład materiału
© Macmillan Polska 2010
ELEMENTY WIEDZY O 
KRAJACH
ANGLOJĘZYCZNYCH 
 Utrwalenie słownictwa
z rozdziałów 4-6
Gra leksykalna Definition
race
Utrwalenie zagadnień
gramatycznych w kontekście
– praca indywidualna
(uzupełnianie luk w dialogu
wyrazami wybranymi
z ramki; wybieranie jednego
z dwóch słów podanych
w zdaniach, najlepiej
pasującego do kontekstu)
26
LEKCJA 57:
FILM FUN
SB: ćw. 1-3,
str. 86

Rozmawianie
o aktorach i ich rolach


CZŁOWIEK /
KULTURA
Sylwetka Cameron
Diaz
Dane personalne


REVISION UNITS 4-6


LEKCJA 58:
QUIZ ABOUT
FILMS AND
ACTORS /
(Praca
projektowa 2)
SB: Project 2,
str. 87

Praktyczne
wykorzystanie
nabytych wiadomości
i umiejętności w pracy
projektowej,
polegającej na
opracowaniu kwizu na
temat znanych filmów
i aktorów

KULTURA
Utrwalenie poznanego
słownictwa w Unitach
4-6




Czytanie pytań kwizowych
na temat Cameron Diaz,
wybór odpowiedzi na
podstawie wiedzy ogólnej na
temat tej
aktorki/odgadywanie
odpowiedzi
Słuchanie nagrania w celu
ogólnego zrozumienia –
wybór jednej z dwóch
możliwości
Mówienie – scenka: wywiad
reportera ze znanym aktorem
Reagowanie – uzyskiwanie
i przekazywanie informacji
na temat upodobań
Mówienie – rozmowa
w parach na temat znanych
filmów i aktorów
Pisanie – sporządzanie
i porządkowanie notatek,
pisanie pytań
Wykorzystanie technik
samodzielnej pracy
z językiem – prowadzenie
notatek, poprawianie błędów,
korzystanie ze słownika
Prezentacja prac
projektowych
LEKCJA 59: TEST UNITS 4-6: Sprawdzian wiadomości z rozdziałów 4-6
Switch into English 3 – rozkład materiału
© Macmillan Polska 2010
27
LEKCJA 60: SB: ćw. 1-8,
World problems str. 88-89
(Problemy
ogólnoświatowe)
WB: Vocabulary, str. 60


Opisywanie

problemów
ogólnoświatowych
Sugerowanie sposobów
zaradzenia problemom
ogólnoświatowym
Rzeczowniki
utworzone od
przymiotników
przez dodanie
przyrostka -ness
ŻYCIE SPOŁECZNE
 Problemy
ogólnoświatowe




7. HELP!



Switch into English 3 – rozkład materiału
© Macmillan Polska 2010
Ogólne zapoznanie się
z treścią
i celami rozdziału
Czytanie pytań z sekcji Rack
Your Brains i udzielanie
odpowiedzi na pytania
dotyczące organizacji
charytatywnych na podstawie
wiedzy ogólnej uczniów
Dopasowywanie problemów
do zdjęć
Wymowa – nowe wyrazy:
środki transportu
Słowotwórstwo: przyrostek
-ness w tworzeniu
rzeczowników od
przymiotników
Mówienie - praca w grupach:
sugestie odnośnie zaradzeniu
problemom
ogólnoświatowym
Przetwarzanie – uczeń
przekazuje w języku obcym
informacje zawarte
w materiałach wizualnych
28
LEKCJA 61: SB: ćw. 1-9,
MSF: Doctors str. 90-91
with no limits!
(Wyrażenia have
to oraz don’t
have to)
WB: Grammar,str. 60-61,
Reading, str. 64

Wyrażanie
konieczności i braku
konieczności

Have to/don’t have
to

PRACA
Praca
wolontariuszy
oraz lekarzy




Switch into English 3 – rozkład materiału
© Macmillan Polska 2010
Czytanie tekstu MSF:
Doctors with no limits w celu
ogólnego zrozumienia
(określenie problemów
poruszanych w tekście)
i znalezienia szczegółowych
informacji (odpowiedzi na
pytania)
Mówienie – pytania
i odpowiedzi na temat
obowiązków domowych
Reagowanie – uzyskiwanie
i udzielanie informacji na
temat obowiązków
domowych
Samodzielna praca nad
językiem – techniki uczenia
się: odgadywanie znaczenia
nowych wyrazów z kontekstu
29
LEKCJA 62: SB: ćw. 1-10, WB: Vocabulary, str. 62,
str. 92-93
Grammar, str. 62-63
Helping
charities
(Pozyskanie
funduszy na cele
charytatywne.
Wyrażenie be
going to)

Opisywanie sposobów 
pozyskiwania funduszy
na cele charytatywne
Wyrażenie be
going to
ELEMENTY WIEDZY O 
KRAJACH
ANGLOJĘZYCZNYCH /
ŻYCIE SPOŁECZNE 
 Nazwy czynności
wykonywane w celu
pozyskania funduszy na 
cele charytatywne

7. HELP!



Switch into English 3 – rozkład materiału
© Macmillan Polska 2010
Wymowa – nowe wyrazy:
sposoby zbierania pieniędzy
na cele charytatywne
Czytanie opisu przykładów
czynności, dopasowywanie
ich do rysunków
Słuchanie rozmowy o
planach na następny weekend
w celu ogólnego zrozumienia
i znalezienia konkretnych
informacji (ocena zdań
techniką prawda/fałsz)
Wymowa – intonacja w
pytaniach
Ćwiczenia gramatyczne
wyrażeniem be going to
Mówienie – rozmowa z
partnerem na temat planów
na następny tydzień,
uwzględnienie właściwej
intonacji
Przetwarzanie – uczeń
przekazuje w języku obcym
informacje zawarte w
materiałach wizualnych
Reagowanie – uzyskiwanie
i przekazywanie informacji
na temat planów i zamierzeń
30
LEKCJA 63:
ENGLISH
IN USE
Using mustn’t
and don’t have
to
(Użycie mustn’t
oraz don’t have
to)
SB: ćw. 1-5,
str. 94
SB: Extra activity, str.131
WB: English in Use str.63

Wyrażanie
konieczności, braku
konieczności
i zakazu

Czasowniki
must/mustn’t, have
to/don’t have to


ZDROWIE
Nakazy, zakazy,
obowiązki
Czynności
wykonywane podczas
udzielania pierwszej
pomocy




LEKCJA 64: SB: ćw. 1-5,
WRITING:
str. 95
Writing an email
(Pisanie e-maila)
WB: Whiting, str.65
SB: Language Guide str.
96-97

Pisanie e-maila

Spójniki so i
because


ŻYCIE RODZINNE I 
TOWARZYSKIE
Przydatne zwroty
stosowane

w e-mailach
Czynności z życia
codziennego


Słuchanie rozmowy na temat
udzielania pierwszej pomocy,
wybór jednej z dwóch
odpowiedzi
Pisanie dialogu na temat
reguł związanych z testem
z angielskiego
Mówienie – zastosowanie
napisanego dialogu
w praktyce
Przetwarzanie – uczeń
przekazuje w języku obcym
informacje zawarte
w materiałach wizualnych
Reagowanie – uzyskiwanie
i przekazywanie informacji
i wyjasnień
Czytanie wzorcowego
e-maila, analiza zastosowania
spójników so i because
Pisanie – uzupełnianie tekstu
spójnikami; pisanie e-maila
o czynnościach wykonanych
podczas poprzedniego
weekendu
i planach na następny
weekend, uwzględnienie
spójników so
i because
Reagowanie - uzgadnianie
formy spędzania czasu
wolnego; wyrażenie opinii,
zgody lub sprzeciwu
Wykorzystanie technik
samodzielnej pracy
z językiem – prowadzenie
notatek, poprawianie błędów,
korzystanie ze słownika
KWIECIEŃ
7
.
H
Switch into English 3 – rozkład materiału
© Macmillan Polska 2010
31
LEKCJA 65:
(opcjonalnie)
DVD UNIT 7
Oxfam
DVD Lesson
(Organizacja
Oxfam
– film na DVD)

DVD Activity
Book: Unit 7,
Worksheets
1-4
Opisywanie

działalności organizacji
charytatywnej Oxfam

i niektórych jej
projektów
Have to/don’t have
to
Be going to
ŻYCIE
SPOŁECZNE/
ELEMENTY WIEDZY
O KRAJACH
ANGLOJĘZYCZNYCH
 Problemy
ogólnoświatowe
 Organizacja Oxfam



LEKCJA 66:
UNIT 7
PROGRESS
CHECK/
ENGLISH IN
THE WORLD:
(Powtórzenie
materiału z
rozdziału 7./
Czytanie tekstu)
LEKCJA 67:
UNIT 7 TEST
(Sprawdzian
wiadomości z
rozdziału 7.)
SB: ćw.1-5,
str.98, ćw. 12, str. 99
Test 7
SB: Extra activity, str.131
TRF: Revision Unit 7,
str.17-18
WB:
Revision/Consolidation /
Extension str. 66-68
 Opisywanie problemów
występujących
w Indiach
Powtórzenie i
utrwalenie struktur
gramatycznych
z rozdziału 7.:
 Have to/don’t have
to
 Wyrażenie be
going to
 Czas present
continuous –
ustalenia na
przyszłość
 Must/mustn’t
ŻYCIE SPOŁECZNE /
ELEMENTY WIEDZY
O KRAJACH
ANGLOJĘZYCZNYCH
Powtórzenie i utrwalenie
słownictwa z rozdziału 7.:
 Problemy
ogólnoświatowe
 Akcje charytatywne na
rzecz potrzebujących
 Bezdomne dzieci
żyjące na dworcach
kolejowych



(Worksheet 1) Rozgrzewka
językowa: przypomnienie
słownictwa związanego
z problemami
ogólnoświatowymi,
wprowadzenie słownictwa
związanego z epizodem
filmu
(Worksheets 2-3) Oglądanie
epizodu filmu w celu
ogólnego zrozumienia
i znalezienia szczegółowych
informacji
(Worksheet 4) Praktyczne
wykorzystanie słownictwa
z filmu: projekt pomocy
wymyślonemu krajowi, który
dotknęła klęska żywiołowa
Samodzielna praca nad
językiem: korzystanie z
Language Guide i Grammar
Summary
Dokonywanie samooceny:
ćwiczenia powtórzeniowe
i samoocena stopnia
opanowania materiału:
Progress Check
Czytanie tekstu w celu
ogólnego zrozumienia
(wybieranie najlepszego
tytułu) i uzyskania
konkretnych informacji
(ocena zdań techniką prawda
/ fałsz)
TRF: Consolidation Unit 7,
str.39-40
 Test 7 – sprawdzian wiadomości
Switch into English 3 – rozkład materiału
© Macmillan Polska 2010
32
8. A QUESTION OF LUCK?
LEKCJA 68:
Adjectives of
emotion
(Przymiotniki
opisujące
emocje)
SB: ćw. 1-7,
str. 100 - 101
WB: Vocabulary, str. 69

Wyrażanie emocji
wywołanych przez
różne sytuacje

Przymiotniki
zakończone
na -ed/-ing

CZŁOWIEK
Uczucia i emocje





Switch into English 3 – rozkład materiału
© Macmillan Polska 2010
Ogólne zapoznanie się
z treścią
i celami rozdziału
Czytanie pytań z kwizu
dotyczącego przesądów,
wybór jednej z dwóch
odpowiedzi
Wymowa – nowe wyrazy:
przymiotniki wyrażające
emocje
Mówienie – pytania
i odpowiedzi na temat emocji
wywoływanych przez
sytuacje różnego typu
Przetwarzanie – uczeń
przekazuje w języku obcym
informacje zawarte
w materiałach wizualnych
Reagowanie – uzyskiwanie
i udzielanie informacji na
temat uczuć oraz wyrażanie
emocji
33
LEKCJA 69: SB: ćw.1-9,
str.102 - 103
Are you
astrologically
compatible?
(Czasownik will)
WB: Grammar, str. 69-70,
Reading, str. 73

Formułowanie opinii
i przypuszczeń na
temat przyszłości

Will/won’t w
opiniach i
przypuszczeniach na temat
przyszłości



CZŁOWIEK/ŻYCIE
RODZINNE I
TOWARZYSKIE
Znaki zodiaku
Styl życia
Cechy charakteru

8. A QUESTION OF LUCK?



LEKCJA 70:
EASTER (Lekcja
okolicznościowa
o Wielkanocy)
Materiały
Materiały własne
własne
przygotowane przez
przygotowane nauczyciela
przez
nauczyciela
 Porównywanie
zwyczajów
wielkanocnych w Polsce
i krajach angielskiego
obszaru językowego
Switch into English 3 – rozkład materiału
© Macmillan Polska 2010
ELEMENTY WIEDZY
O KRAJACH
ANGLOJĘZYCZNYCH
 Słownictwo związane
ze świętami
wielkanocnymi

Czytanie tekstu Are you
astologically compatible
w celu ogólnego zrozumienia
- dopasowywanie daty
urodzenia do znaku zodiaku,
ocena zdań techniką
prawda/fałsz
Wymowa – różnica
w wymowie pomiędzy won’t
i want
Mówienie - pytania
i odpowiedzi na temat
przyszłości
Reagowanie – uzyskiwanie
i przekazywanie informacji
na temat planów i zamierzeń
Materiały własne
przygotowane przez
nauczyciela
34
LEKCJA 71:
Superstitions
(Przesądy)
SB: ćw. 1-12, WB: Vocabulary, str. 71,
str. 104 - 105 Grammar, str. 71-72

Wyrażanie
konsekwencji
czynności lub zdarzeń
przyszłych

Pierwszy okres
warunkowy


CZŁOWIEK/ŻYCIE
RODZINNE I
TOWARZYSKIE
Przesądy
Styl życia






8. A QUESTION OF LUCK?
LEKCJA 72:
ENGLISH
IN USE
Making
suggestions
(Wyrażanie
sugestii)
SB: ćw. 1-5,
str. 106
SB: Extra activity, str. 131
WB: English in Use str. 72


Wyrażanie sugestii
Akceptowanie
i odrzucanie sugestii

ŻYCIE RODZINNE I 
TOWARZYSKIE
Wyrażenia przydatne w
formułowaniu,
przyjmowaniu

i odrzucaniu sugestii na
temat spędzania czasu
wolnego


Switch into English 3 – rozkład materiału
© Macmillan Polska 2010
Dopasowywanie nazw
przesądów do rysunków
Wymowa – nowe wyrazy:
przesądy
Słuchanie wywiadu
z psychologiem w celu
ogólnego zrozumienia
(określenie kolejności
omawianych tematów)
i znalezienia szczegółowych
informacji (wybór jednej
z dwóch możliwości)
Ćwiczenia gramatyczne –
dopasowywanie
konsekwencji do podanych
sytuacji;
Mówienie – formułowanie
zdań
w pierwszym okresie
warunkowym
Przetwarzanie – uczeń
przekazuje w języku obcym
informacje zawarte
w materiałach wizualnych
Reagowanie – wyrażanie
własnej opinii na temat
osoby, przedmiotu, sytuacji
Czytanie dialogu w celu
ogólnego zrozumienia –
uzupełnianie luk wyrazami
z ramki
Słuchanie dialogu w celu
sprawdzenia poprawności
dokonanych wyborów
Mówienie – dialog z
rozmówcą: sugerowanie
sposobów wspólnego
spędzenia weekendu,
przyjmowanie i odrzucanie
sugestii
Reagowanie – ustalanie
formy spędzenia czasu
wolnego,
35
MAJ
LEKCJA 73:
WRITING:
A personal
profile
(Pisanie
życiorysu)
SB: ćw. 1-4,
str. 107
WB: Writing, str.74
SB: Language Guide str.
108-109

Pisanie życiorysu

CZŁOWIEK /
ŻYCIE RODZINNE
I TOWARZYSKIE
Fakty z przeszłości,
teraźniejszości i plany
na przyszłość




LEKCJA 74:
(opcjonalnie)
DVD UNIT 8
Australia
DVD Lesson
(Australia
– film na DVD)
DVD Activity
Book: Unit 8,
Worksheets
1-4

Opisywanie Australii


Will
Pierwszy okres
warunkowy
PODRÓŻOWANIE I
TURYSTYKA /
ELEMENTY WIEDZY
O KRAJACH
ANGLOJĘZYCZNYCH
 Australia i jej cechy
charakterystyczne:
zwierzęta, cechy
geograficzne



Switch into English 3 – rozkład materiału
© Macmillan Polska 2010
Czytanie życiorysu Natalie
Imbruglia w celu uzyskania
szczegółowych informacji –
znalezienie odpowiedzi na
pytania
Uzupełnianie notatek
w planie swojego życiorysu
Pisanie własnego życiorysu
na podstawie modelu,
podanych sugestii
Wykorzystanie technik
samodzielnej pracy
z językiem – prowadzenie
notatek
(Worksheet 1) Rozgrzewka
językowa: przypomnienie
i wprowadzenie słownictwa
związanego z Australią
(Worksheets 2-3) Oglądanie
epizodu filmu dla ogólnego
zrozumienia i w celu
znalezienia szczegółowych
informacji
(Worksheet 4) Praktyczne
wykorzystanie słownictwa
z filmu: Sporządzenie
ilustrowanej mapy Australii
i tekstu reklamującego
główne atrakcje turystyczne
tego kraju
36
8. A QUESTION OF LUCK?
LEKCJA 75:
UNIT 8
PROGRESS
CHECK/
ENGLISH IN
THE WORLD:
A pop song –
Intuition
(Powtórzenie
materiału z
rozdziału 8/
Piosenka)
SB: ćw. 1-5,
str. 110, ćw.
1-4, str. 111
SB: Extra activity, str.131
TRF: Revision/ Unit 8, str.
20-21
WB:
Revision/Consolidation /
Extension str. 75-77
 Przedstawienie słynnych Powtórzenie
i utrwalenie struktur
gwiazd pochodzących
gramatycznych
z Australii
z rozdziału 8.:
 Will w wyrażaniu
opinii
i przewidywań
odnośnie do
przyszłości
 Pierwszy okres
warunkowy
 Sugerowanie,
akceptowanie
i odrzucanie
sugestii
CZŁOWIEK/ŻYCIE
RODZINNE I
TOWARZYSKIE
Powtórzenie i utrwalenie
słownictwa z rozdziału 8.:
 Przymiotniki
określające emocje
 Przesądy




LEKCJA 76:
UNIT 8 TEST
(Sprawdzian
wiadomości z
rozdziału 8)
Test 8
Samodzielna praca nad
językiem: korzystanie z
Language Guide i Grammar
Summary
Dokonywanie samooceny:
ćwiczenia powtórzeniowe
i samoocena stopnia
opanowania materiału:
Progress Check
Czytanie tekstu Famous
Australians w celu ogólnego
zrozumienia; czytanie tekstu
piosenki Intuition
w celu ogólnego zrozumienia
(uzupełnianie luk
w tekście)
Słuchanie piosenki
w celu sprawdzenia
poprawności dokonanych
wyborów
TRF: Consolidation Unit 8,
str. 41-42
 Test 8 – sprawdzian wiadomości
Switch into English 3 – rozkład materiału
© Macmillan Polska 2010
37
LEKCJA 77:
Computer
games
(Gry
komputerowe)
SB: ćw. 1-7,
str. 112 -113
WB: Vocabulary, str. 78


Opisywanie ulubionej
gry komputerowej
Mówienie o wadach
i zaletach gier
komputerowych


NAUKA I
TECHNIKA
Części komputera
Gry komputerowe

9. MULTIMEDIA MANIA





Switch into English 3 – rozkład materiału
© Macmillan Polska 2010
Czytanie pytań sekcji Rack
your Brains na temat
komputerów –(uzupełnianie
brakujących liter
w odgadywanych hasłach)
i czytanie tekstu o grach
komputerowych w celu
ogólnego zrozumienia
(odgadywanie znaczenia
wytłuszczonych wyrazów)
Wymowa – nowe wyrazy:
rodzaje gier komputerowych
Pisanie – opisywanie
ulubionej gry komputerowej
Mówienie - rozmawianie
o wadach i zaletach gier
komputerowych
Przetwarzanie – uczeń
przekazuje w języku obcym
informacje zawarte w
materiałach wizualnych
Reagowanie – wyrażanie
opinii
Świadomość językowa –
dostrzeganie podobieństw
i różnic między językami
(cognates)
38
LEKCJA 78: SB: ćw. 1-9,
str. 114-115
How are
computer games
made?
( Strona bierna
czasu present
simple)
WB: Grammar, str.78-79,
Reading, str. 82

Opisywanie procesu
wykonania gry
komputerowej/powsta
wania płyty CD

Strona bierna czasu
present simple


NAUKA I
TECHNIKA
Gry komputerowe
Nowoczesne
technologie




Switch into English 3 – rozkład materiału
© Macmillan Polska 2010
Czytanie tekstu How are
computer games made?
w celu ogólnego zrozumienia
(określenie kolejności
czynności przy powstawaniu
gry komputerowej)
i uzyskania szczegółowych
informacji (znalezienie
odpowiedzi na pytania)
Wymowa- forma słaba
wyrazu
are /ə/
Ćwiczenia gramatyczne –
podawanie strony biernej
czasowników z nawiasów;
wybieranie właściwej formy
czasownika; zamiana strony
czynnej na bierną
Przetwarzanie – uczeń
przekazuje w języku obcym
informacje zawarte w
materiałach wizualnych
Reagowanie – wyrażanie
uczuć, upodobań
39
LEKCJA 79:
Electronic
gadgets
(Gadżety
elektroniczne –
strona bierna
czasu past
simple)
SB: ćw. 1-14, WB: Vocabulary, str. 80,
str. 116-117
Grammar, str. 80-81


Opisywanie procesów 
w przeszłości
Wskazywanie, przez

kogo zostały wykonane
różne rzeczy
Strona bierna czasu
past simple

Strona bierna
z wykonawcą

czynności –
(The passive + by)
NAUKA I
TECHNIKA
Gadżety elektroniczne
Nowoczesne
technologie




9. MULTIMEDIA MANIA


LEKCJA 80: SB: ćw. 1-5,
ENGLISH
str. 118
IN USE
Giving opinions
( Wyrażanie
opinii )
SB: Extra activity, str.131
WB: English in Use str. 81


Wyrażanie opinii
Zgadzanie się lub nie
z czyjąś opinią


Switch into English 3 – rozkład materiału
© Macmillan Polska 2010
CZŁOWIEK /

NAUKA I
TECHNIKA
Wyrażenia
I think/don’t think,

I agree/don’t agree,
I’m not sure
Przymiotniki
wyrażające opinię:

great, fantastic,
interesting, OK, boring,
terrible itd.
Wymowa – nowe wyrazy:
gadżety elektroniczne
Słuchanie i czytanie –
rozwiązywanie i sprawdzanie
z nagraniem kwizu na temat
multimediów
Ćwiczenia gramatyczne zamiana zdań w stronie
biernej czasu present simple
na past simple; uzupełnianie
luk w zdaniach poprawną
formą czasowników: stroną
bierną czasu past simple
Pisanie – prawdziwe
i fałszywe zdania o rzeczach
wykonanych
w przeszłości przez różne
osoby
Mówienie – odczytywanie
partnerom swoich zdań,
odgadywanie, czy zdania
rozmówców są prawdziwe,
czy fałszywe (czy opisywane
przez nich rzeczy
rzeczywiście zostały
wykonane przez dane osoby)
Przetwarzanie – uczeń
przekazuje w języku obcym
informacje zawarte w
materiałach wizualnych
Słuchanie dialogów w celu
ogólnego zrozumienia –
dopasowywanie opinii do
osób
Mówienie – wyrażanie opinii
na różne tematy, zgadzanie
się lub nie z opinią
rozmówcy
Reagowanie – wyrażanie
opinii
40
LEKCJA 81:
WRITING:
A review
(Recenzja)
SB: ćw. 1-4,
str. 119
WB: Writing, str. 83, SB:
Language guide, str. 120121

Pisanie recenzji
ulubionej strony
internetowej lub
czasopisma




9. MULTIMEDIA MANIA
LEKCJA 82:
(opcjonalnie)
DVD UNIT 9
Technology
DVD Lesson
(Technologia
– film na DVD)
DVD Activity
Book: Unit 9,
Worksheets
1-4

Opisywanie Airbusa
A380 i jego budowy

Strona bierna
czasów present
simple i past simple 


KULTURA/

NAUKA I
TECHNIKA
Wyrażenia I like/don’t
like … because
Różnorodne
przymiotniki służące do 
wyrażania opinii
Słownictwo związane z
komputerami
(czasopismami)
Technologie

informacyjnokomunikacyjne
NAUKA I
TECHNIKA
Materiały
Budowa samolotów
Podróżowanie drogą
lotniczą



Czytanie przykładowych
recenzji
w celu rozpoznania różnego
typu błędów i poznania
właściwej struktury tego typu
wypowiedzi
Pisanie – sporządzanie
notatek do własnej recenzji,
poszerzanie
i porządkowanie notatek,
pisanie
i poprawa wersji końcowej
Wykorzystanie technik
samodzielnej pracy
z językiem – prowadzenie
notatek, poprawianie błędów,
korzystanie ze słownika
(Worksheet 1) Rozgrzewka
językowa: przypomnienie
słownictwa związanego
z lotnictwem, wprowadzenie
słownictwa związanego z
epizodem filmu
(Worksheets 2-3) Oglądanie
epizodu filmu w celu
ogólnego zrozumienia
i znalezienia szczegółowych
informacji
(Worksheet 4) Praktyczne
wykorzystanie słownictwa
z filmu: pisanie reklamy
Airbusa A380,
wyszczególnienie
udogodnień dla pasażerów
klasy pierwszej, wykazanie
jego wyższości nad innymi
statkami powietrznymi
CZERWIEC
Switch into English 3 – rozkład materiału
© Macmillan Polska 2010
41
LEKCJA 83:
UNIT 9
PROGRESS
CHECK/
ENGLISH IN
THE WORLD:
(Powtórzenie
materiału z
rozdziału
9./Czytanie
tekstu)
SB: ćw. 1-5,
str. 122, ćw.
1-3, str. 123
 Wyrażanie opinii na
temat wpływu
technologii
komputerowych na
młodzież
SB: Extra activity, str.131
TRF: Revision Unit 9, str.
21-22
WB:
Revision/Consolidation /
Extension str. 84-86
Powtórzenie i
NAUKA I TECHNIKA /
utrwalenie struktur
ELEMENTY WIEDZY
gramatycznych
O KRAJACH
z rozdziału 9.:
ANGLOJĘZYCZNYCH
Powtórzenie i utrwalenie
 Strona bierna
słownictwa z rozdziału 9.:
czasów present
simple i past simple  Typy gier
komputerowych
 Gadżety elektroniczne
 Korzystanie
z technologii
komputerowych –
statystyki brytyjskie





LEKCJA 84:
UNIT 9 TEST/
(Sprawdzian
wiadomości z
rozdziału 9.)
LEKCJA 85:
CONSOLIDATION C
(Units 7-9)
(Powtórzenie
i utrwalenie
wiadomości z
rozdziałów 7-9)
Test 9
Samodzielna praca nad
językiem: korzystanie z
Language Guide i Grammar
Summary
Dokonywanie samooceny:
ćwiczenia powtórzeniowe
i samoocena stopnia
opanowania materiału:
Progress Check
Czytanie tekstu British
teenagers and technology
w celu ogólnego zrozumienia
(rozpoznawanie intencji
autora) i znalezienia
konkretnych informacji
(dopasowywanie połówek
zdań, uwzględniających
zgodne z tekstem statystyki)
Mówienie – porównywanie
statystyki dotyczącej
Brytyjczyków z
analogicznym problemem
w Polsce; wyrażanie własnej
opinii
Reagowanie – wyrażanie
własnej opinii
TRF: Consolidation Unit 9,
str. 43-44
 Test 9 – sprawdzian wiadomości
SB: ćw. 1-2,
str. 124, ćw.
1-2, str. 125
WB: str. 96-98
SB: Language guide, str.
96-97,108- 109, 120- 121
Grammar Summary, str.
140-143

Powtórzenie i

utrwalenie wiadomości
z rozdziałów 7-9
Powtórzenie
i utrwalenie
zagadnień
gramatycznych
z rozdziałów 7-9
Switch into English 3 – rozkład materiału
© Macmillan Polska 2010

Powtórzenie

i utrwalenie słownictwa
z rozdziałów 7-9

Gra leksykalna Definition
race
Utrwalenie zagadnień
gramatycznych w kontekście
– praca indywidualna
(uzupełnianie luk w dialogu
wyrazami z ramki;
wybieranie jednego z dwóch
słów podanych w zdaniach,
najlepiej pasującego do
kontekstu)
42
LEKCJA 86:
FILM FUN
SB: ćw. 1-4,
str. 126

Recenzje i opisywanie
filmów z gatunku
science fiction


KULTURA
Sylwetka Willa Smitha
Film



REVISION UNITS 7-9
LEKCJA 87:
A REVIEW
(Praca
projektowa 3)
SB: Project 3,
str. 127

Praktyczne
wykorzystanie
nabytych wiadomości
i umiejętności w pracy
projektowej,
polegającej na
napisaniu recenzji
z obejrzanego filmu

KULTURA
Utrwalenie poznanego
słownictwa






Czytanie recenzji filmów I,
Robot
i Men In Black II w celu
ogólnego zrozumienia
(dopasowywanie zdań do
akapitów) i znalezienia
konkretnych informacji
(odpowiedzi na pytania)
Słuchanie nagrania w celu
ogólnego zrozumienia –
weryfikacja zdań na temat
Willa Smitha
Mówienie – wymyślony
przez siebie scenariusz filmu
science fiction
Mówienie – rozmowa
w parach na temat
obejrzanego filmu
Pisanie – sporządzanie
i porządkowanie notatek,
pisanie wersji końcowej
Korekta i ozdabianie pracy
projektowej
Prezentacja prac
projektowych
Reagowanie – uzyskiwanie
i przekazywanie informacji
na temat obejrzanego filmu
Wykorzystanie technik
samodzielnej pracy z
językiem – prowadzenie
notatek, poprawianie błędów,
korzystanie ze słownika
LEKCJA 88: TEST UNITS 7-9: Sprawdzian wiadomości z rozdziałów 7-9
Switch into English 3 – rozkład materiału
© Macmillan Polska 2010
43
LEKCJA 89:
LANGUAGE
PORTFOLIO
SB: Language
portfolio,
str.128-130
 Samoocena wiadomości
i umiejętności


LEKCJA 90:
Time for fun
(Gry językowe)
Czytanie zagadnień
z kwestionariusza
i dokonywanie samooceny;
podejmowanie postanowień
na kolejny rok nauki
Dokonywanie samooceny
przy użyciu portfolio
językowego: czytanie list
wiadomości i umiejętności,
dokonywanie samooceny;
podejmowanie postanowień
na kolejny rok nauki
Time for fun – lekcja z wykorzystaniem photocopiable materials z TFR
Switch into English 3 – rozkład materiału
© Macmillan Polska 2010
44
Download