Załącznik nr 1

advertisement
(pieczęć firmy)
………….………
miejscowość, data
OFERTA
1. Dane Wykonawcy:
Nazwa: ...................................................................................................................
Siedziba: ..................................................................................................................
Numer telefonu ……………………………
Numer faksu …………..…………………………………..
Numer REGON ………………………………… Numer NIP …………………………..........................
Adres poczty elektronicznej……………………………………………………………………………….
Numer Rachunku bankowego…………………………………………………………………...……...
…………………………………………………………………………………………………………..…………
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę w zakresie
badania wody ze studni głębinowych i pomiaru zwierciadła wody wraz z opracowaniem
wyników (spr. SOŚ/PN/3/U/3) składamy niniejsza ofertę:
1. Cena oferty:
Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia, obliczona zgodnie z zasadami
opisanymi w SIWZ wynosi:
ELEMENT I
Cena netto /bez VAT/ …................................................................………….…...zł.
(Słownie:………………………………………………………………………………..)
Cena brutto ……......................................................................………………………….….zł.
(Słownie:………………………………………………………………………………..)
....................................................................
/podpis osoby uprawnionej/
ELEMENT II
Cena netto /bez VAT/ …................................................................………….…...zł.
(Słownie:………………………………………………………………………………..)
Cena brutto ……......................................................................………………………….….zł.
(Słownie:………………………………………………………………………………..)
...........................................................
/podpis osoby uprawnionej/
/
2
Oświadczam, że zapoznałem/am się oraz uzyskałem/am na własną odpowiedzialność
i ryzyko, wszelkie istotne informacje warunkach, w których będzie realizowany przedmiot
zamówienia i uwzględniłem/am je w kalkulacji ceny oferty;
...............................................
( podpisy upełnomocnionych
przedstawicieli Wykonawcy)
2. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie określonym
w SIWZ
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ oraz wyjaśnieniami i modyfikacjami SIWZ
przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w niej
zapisami
4. Uważamy się za związanych ofertą przez okres wskazany w SIWZ
5. Zapoznaliśmy się z załączonym projektem umowy i zobowiązujemy się,
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach w niej
określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego
7. Zamówienie wykonamy samodzielnie*/ część zamówienia (określić zakres)
……...........................................................................................................................
.................................... zamierzamy powierzyć podwykonawcom*
* niepotrzebne skreślić
8. Ofertę składamy na ……. stronach, której załącznikami są:
1)
2)
……………………………………………………… ………..........................str. ....
……………………………… ……………………………………………….……....str. ....
3)
.............................................................................................str. ....
4)
.............................................................................................str……
5)
.............................................................................................str. ....
6)
.............................................................................................str. ....
7)
.............................................................................................str. ....
8)
………………………………………………………………………………………..str ……
9)
……………………………………………………………………………………….. str ……
............................, dnia .....................
...............................................
( podpisy upełnomocnionych
przedstawicieli Wykonawcy)
3
Załącznik nr 1
OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1
Ustawy Prawo zamówień publicznych
nazwa wykonawcy
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
usługę w zakresie badania wody ze studni głębinowych
oraz pomiary zwierciadła wody wraz z opracowaniem wyników
(nr sprawy SOŚ/PN/3/U/3)
w imieniu Wykonawcy
…………………………………………………………………………………………………………..
oświadczam/-my, że brak jest podstaw do wykluczenia z niniejszego postępowania,
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. –
Prawo zamówień publicznych.
.....................................
miejscowość i data
........................................
podpis osób/osoby uprawnionej
4
Załącznik nr 2
OŚWIADCZENIE
o
spełnianiu
warunków
udziału
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1
Ustawy Prawo zamówień publicznych
nazwa wykonawcy/nazwy wykonawców
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
usługę w zakresie badania wody ze studni głębinowych
oraz pomiary zwierciadła wody wraz z opracowaniem wyników
(nr sprawy SOŚ/PN/3/U/3)
w imieniu Wykonawcy
…………………………………………………………………………………………………………..
oświadczam/-my, że spełniam/-my wymagane warunki udziału w postępowaniu
dotyczące:
1) posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności;
2) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
.....................................
miejscowość i data
........................................
podpis osób/osoby uprawnionej
5
Załącznik nr 3
nazwa wykonawcy/nazwy wykonawców
POTENCJAŁ KADROWY –
WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ REALIZOWAĆ
ZAMÓWIENIE
(dotyczy Elementu I)
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
usługę w zakresie badania wody ze studni głębinowych
oraz pomiary zwierciadła wody wraz z opracowaniem wyników
(nr sprawy SOŚ/PN/3/U/3)
w imieniu Wykonawcy
…………………………………………………………………………………………………………..
przedkładam wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, celem
wykazania spełniania opisanego przez Zamawiającego warunku dysponowania osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia
Lp
funkcja/zakres
wykonywanych
czynności
imię i nazwisko
nr, klauzula
poświadczenia
bezpieczeństwa
podstawa dysponowania
pracownik Wykonawcy/
pracownik innego
podmiotu2
Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia
posiadają wymagane uprawnienia.
Oświadczam, że:
1. dysponujemy osobą wymienioną w poz. ….. wykazu,
2. nie dysponujemy osobą wymienioną w poz. …. wykazu, lecz będziemy dysponować,
na potwierdzenie czego załączamy pisemne zobowiązanie podmiotu/ów do
udostępnienia ww. osoby.
Dla ww. osób załączam kserokopie poświadczeń
...................................
miejscowość i data
podpis osób/osoby uprawnionej
2
Jeżeli Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, do wykazu należy załączyć pisemne zobowiązanie tego
podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na korzystania z nich przy realizacji zamówienia
2 niepotrzebne skreślić
Download