1 grudnia 2006

advertisement
Oferta stypendialna Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej
(DAAD) na rok akademicki 2007/2008 i
programy międzyuczelniane
09.11.2006
Stypendia DAAD:
1. Kursy językowe i krótkie pobyty w Niemczech dla studentów
2. Studia magisterskie uzupełniające bądź pomagisterskie w Niemczech
3. Badania naukowe w Niemczech
4. Stypendia dla mniejszości niemieckiej
09.11.2006
1.
Kursy językowe, podróże grupowe i krótkie pobyty w
Niemczech dla studentów
1.1.
Stypendia na wakacyjne kursy języka
niemieckiego dla studentów wszystkich
kierunków
1.2.
Stypendia na podróże grupowe do Niemiec
dla polskich grup studenckich
1.3.
Stypendia krótkoterminowe dla studentów
germanistyki ostatniego roku
09.11.2006
1.1.
Stypendia na wakacyjne kursy języka niemieckiego dla
studentów wszystkich kierunków
Cel
Uczestnictwo w wakacyjnym kursie
językowym
Czas trwania
stypendium
3-4 tygodni
Wysokość
stypendium
870 Euro
Kandydaci
Studenci wszystkich kierunków studiów,
którzy ukończyli I rok studiów
Termin składania
wniosków
31 stycznia 2007
09.11.2006
1.2.
Stypendia na podróże grupowe do Niemiec dla polskich
grup studenckich
Cel
Umożliwienie grupom studenckim nawiązanie
kontaktów w Niemczech
Czas trwania
stypendium
7-12 dni
Wysokość
stypendium
35 Euro na każdy dzień pobytu w Niemczech na
każdego uczestnika
Kandydaci
Studenci wszystkich kierunków studiów, którzy
ukończyli I rok studiów (od 10 do 15 studentów)
Termin składania
wniosków
15 października na podróże od stycznia do marca
15 stycznia na podróże od kwietnia do czerwca
15 kwietnia na podróże od lipca do września
15 lipca na podróże od października do grudnia
09.11.2006
1.3.
Stypendia krótkoterminowe dla studentów germanistyki
ostatniego roku
Cel
Zebranie materiałów do pracy magisterskiej
składanej na polskiej uczelni
Czas trwania
stypendium
1-3 miesięcy
Wysokość
stypendium
615 Euro na każdy miesiąc
Kandydaci
Studenci germanistyki, lingwistyki stosowanej,
którzy w momencie rozpoczęcia stypendium
znajdują się na ostatnim roku studiów
Termin składania
wniosków
31 stycznia 2007
09.11.2006
2.
Studia magisterskie uzupełniające bądź pomagisterskie
2.1.
Stypendia na pobyty studyjne dla
absolwentów wszystkich kierunków
2.2.
Stypendia Fundacji im. Beatrice i
Rochusa Mummerta dla studentów
kierunków ekonomicznych i
technicznych
2.3.
Stypendia na uczestnictwo w
międzynarodowym programie dla
absolwentów prawa
09.11.2006
2.1.
Stypendia na pobyty studyjne dla absolwentów wszystkich
kierunków
Cel
Podjęcie studiów podyplomowych lub
magisterskich uzupełniających
Czas trwania
stypendium
10-24 miesięcy
Wysokość
stypendium
715 Euro lub 975 Euro (absolwenci z dwuletnim
stażem naukowym) na każdy miesiąc
Kandydaci
Absolwenci oraz studenci ostatniego roku
studiów licencjackich lub magisterskich
Termin składania
wniosków
15 listopada 2006
09.11.2006
2.2.
Stypendia Fundacji im. Beatrice i Rochusa Mummerta dla
studentów kierunków ekonomicznych i technicznych
Cel
Kontynuacja studiów od trzeciego roku (i uzyskanie
dyplomu) na Politechnice Akwizgrańskiej lub na
Uniwersytecie w Kolonii
Czas trwania
stypendium
Maksymalnie 36 miesięcy
Wysokość
stypendium
765 Euro przez pierwszy rok, 790 Euro w drugim
roku oraz 815 Euro w trzecim roku
Kandydaci
Studenci kierunków ekonomicznych lub
technicznych, którzy do momentu rozpoczęcia
stypendium ukończą trzeci rok studiów (lub
ukończą studia licencjackie)
Termin składania
wniosków
15 listopada 2006
09.11.2006
2.3.
Stypendia na uczestnictwo w międzynarodowym
programie dla absolwentów prawa
Cel
Zapoznanie się z niemieckim prawodawstwem ze
szczególnym uwzględnieniem publicznego i
prywatnego prawa gospodarczego
Czas trwania
stypendium
Dwa miesiące kursu językowego + 6 miesięcy nauki
zintegrowanej z praktyką w kancelariach, bankach,
firmach ubezpieczeniowych
Wysokość
stypendium
2x615 Euro oraz 6x975 Euro
Kandydaci
Absolwenci studiów prawniczych z minimum
rocznym doświadczeniem zawodowym
Termin składania
wniosków
10 lutego 2007
09.11.2006
3.
Badania naukowe w Niemczech
3.1.
Stypendia na pobyty badawcze dla doktorantów i młodych
naukowców wszystkich kierunków
3.2.
Stypendia na pobyty badawcze dla naukowców i
nauczycieli
akademickich
3.3.
Stypendia Wspólnoty Naukowej im. Gottfireda Wilhelma
Leibniza i DAAD dla doktorantów i młodych naukowców
(doktorów) wybranych kierunków studiów, miejsce
realizacji: wybrane Instytuty Leibniza
3.4.
Stypendia Wspólnoty Hermanna von Helmholza i DAAD dla
doktorantów i młodych naukowców (doktorów) wybranych
kierunków studiów, miejsce realizacji: wybrane Centra
Wspólnoty Helmholza
09.11.2006
3.
Badania naukowe w Niemczech
3.5.
Stypendia Federalnego Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych i
DAAD na pobyty badawcze dla naukowców po doktoracie
(nowoczesne zastosowania biotechnologii)
3.6.
Powtórne stypendium dla byłych stypendystów DAAD
09.11.2006
3.1.
Stypendia na pobyty badawcze dla doktorantów i młodych
naukowców wszystkich kierunków
Cel
Czas trwania
stypendium
Limit wieku
Zebranie materiałów do pracy
1–10 miesięcy 32 lata
doktorskiej składanej na polskiej
uczelni
Doktorat na niemieckiej uczelni
36 miesięcy
32 lata
Realizacja projektów
badawczych po doktoracie
1-6 miesięcy
36 lat
Termin składania wniosków:
09.11.2006
15 listopada 2006
3.2.
Stypendia na pobyty badawcze dla naukowców i
nauczycieli akademickich
Cel stypendium
Pobyt badawczy w Niemczech
Długość stypendium
1 – 3 miesięcy w okresie od kwietnia
2007 do stycznia 2008
Kandydaci
Naukowcy po doktoracie zatrudnieni
w szkołach wyższych lub instytutach
badawczych
Termin składania wniosków:
09.11.2006
31 grudnia 2006
3.3.
Stypendia Wspólnoty Naukowej im. Gottfrieda Wilhelma
Leibniza i DAAD
www.leibniz-gemeinschaft.de
Cel
Czas trwania
stypendium
Limit wieku
Zebranie materiałów do
pracy doktorskiej składanej
na polskiej uczelni
12–24 miesięcy
36 lat
Doktorat na niemieckiej
uczelni
36 miesięcy
32 lata
Realizacja projektów
badawczych po doktoracie
12-24 miesięcy
42 lat
Kierunki: Fizyka, Chemia, Biologia, Biochemia, Geofizyka, Elektrotechnika
Termin składania wniosków:
1 grudnia 2006
09.11.2006
3.4.
Stypendia Wspólnoty Hermanna von Helmholza i DAAD
www.helmholtz.de
Cel
Czas trwania
stypendium
Limit wieku
Doktorat na niemieckiej uczelni
36 miesięcy
32 lata
Realizacja projektów
badawczych po doktoracie
12-24 miesięcy Doktorat w 2005
lub 2006 roku
Kierunki:
Energy, Earth and Environment, Health,
Key Technologies, Strukture of Matter
Termin składania wniosków: 1 grudnia 2006
09.11.2006
3.5.
Stypendia Federalnego Ministerstwa Edukacji i Badań
Naukowych i DAAD – Nowoczesne zastosowania Biotechnologii
Cel
Realizacja projektów badawczych po
doktoracie
Czas trwania stypendium
6-24 miesięcy
Kierunki
•Medical biotechnology
•Engineering biotechnology
•Agricultural biotechnology
•Molecular life sciences
Kandydaci
Maksymalnie 3 lata po uzyskaniu tytułu
doktora, mile widziana znajomość języka
niemieckiego
Termin składania wniosków: 15 stycznia 2007
09.11.2006
3.6.
Powtórne stypendium dla byłych rocznych stypendystów
DAAD
Cel
• Podtrzymanie nawiązanych kontaktów
• Przeprowadzenie projektu badawczego
w Niemczech
Czas trwania stypendium
1-3 miesiące
Wysokość stypendium
1.840 Euro miesięcznie – doktorzy,
adiunkci, docenci
1.990 Euro miesięcznie – profesorowie
Kandydaci
minimum 3 lata po odbyciu stypendium
Termin składania wniosków:
09.11.2006
31 grudnia 2006
4. Stypendia dla mniejszości niemieckiej
Cel:
pobyty studyjne i naukowe w Niemczech dla studentów i
absolwentów przynależących do mniejszości niemieckiej w Polsce
Typy stypendiów:
1. Stypendia na wkacyjny kurs języka niemieckiego dla zaawansowanych
studentów
2. Stypendia krótkoterminowe dla studentów germanistyki ostatniego roku
3. Stypendia na (1-6 miesięczne) pobyty badawcze dla doktorantów i
młodych naukowców
Termin składania wniosków:
31 stycznia 2007
09.11.2006
Partnerstwa międzyuczelniane
1. Wspólny program DAAD i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Projektbezogener Personenaustausch (PPP)
2. Partnerstwa między uczelniami niemieckimi a uczelniami Europy
Wschodniej
Ostpartnerschaften
3. Partnerstwa między Instytutami Germanistyki
Germanistische Institutspartnerschaften (GIP)
4. Niemieckojęzyczne kierunki studiów
Deutschsprachige Studiengänge (DSG)
09.11.2006
1.
Wspólny program DAAD i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego
•
•
•
•
Program wspólnego wspierania wymiany osobowej związanej z
realizacją projektów badawczych
Skierowany do polskich i niemieckich zespołów naukowców,
realizujących wspólne projekty badawcze we wszystkich
dziedzinach naukowych
Maksymalny okres wspierania projektu: 2 lata
Termin składania wniosków: 31.07.2007
 Polski partner składa wniosek w polskim Ministerstwie Nauki i
Szkolnictwa Wyższego, a partner niemiecki w DAAD w Bonn.
 Szczegółowe informacje na stronach: www.mnisw.gov.pl
oraz: www.daad.de (pod hasłem „PPP Polen“)
09.11.2006
Partnerstwa między uczelniami niemieckimi a uczelniami Europy
Wschodniej
2.
•
•
•
Program ma na celu wspieranie istniejącego lub inicjację nowego
partnerstwa międzyuczelnianego
Wymiana niemieckich i zagranicznych nauczycieli akademickich,
naukowców, absolwentów i studentów
Wymagania: zawarta przez rektorów umowa o współpracy między
uczelniami z dokładnym programem roboczym
 Wniosek składa w niemiecka uczelnia w DAAD w Bonn.
 Szczegółowe informacje na stronach: www.daad.de (pod hasłem:
„Ostpartnerschaften“)
09.11.2006
Partnerstwa między Instytutami Germanistyki
3.
Program ma na celu wspieranie j. niemieckiego poprzez:
•
•
•
•
•


09.11.2006
Wymianę studentów między partnerskimi instytutami
Wspierania młodych naukowców w I.G. poprzez wspólną opiekę nad
doktoratami i habilitacjami
Dokształcanie nauczycieli akademickich
Wspieranie wspólnych projektów naukowych
Nauczyciele akademiccy zapraszani są na pobyty dydaktyczne lub
badawcze do partnerskiego I.G.
Wniosek składa niemiecka uczelnia w DAAD w Bonn.
Szczegółowe informacje na stronach: www.daad.de (pod
hasłem: „Germanistische Institutspartnerschaften“)
Niemieckojęzyczne kierunki studiów
Deutschsprachige Studiengänge (DSG)
4.
•
Kierunki studiów magisterskich, podyplomowych i dodatkowych z
wykładowym językiem niemieckim
•
Niemieccy wykładowcy
•
Podwójny dyplom lub certyfikat
 Wniosek składa niemiecka uczelnia w DAAD w Bonn.
 Szczegółowe informacje na stronach: www.daad.de (pod pod
hasłem: „Deutschsprachige Studiengänge“)
09.11.2006
Jak uzyskać wiecej informacji?
DAAD – Przedstawicielstwo w
Warszawie
ul. Czeska 24/2
03-902 Warszawa
Tel.: 022-617 48 47
E-Mail: [email protected]
www.daad.pl
09.11.2006
Download