FROM APPLICATION TO ADMISSION AND ENROLMENT

advertisement
Programy Stypendialne
Polsko-Amerykańskiej
Komisji Fulbrighta
POLISH-U.S. FULBRIGHT COMMISSION
Ola Augustyniak
[email protected]
Historia Programu Fulbrighta
► Program
Fulbrighta, opracowany przez
Senatora J. Williama Fulbrighta, uzyskał
podstawy prawne na mocy ustawy,
zatwierdzonej przez Kongres USA i
podpisanej przez Prezydenta Harry Trumana
w dniu 1 sierpnia 1946.
► Ostateczny kształt Programu Fulbrighta
określony został Ustawą o Wzajemnej
Wymianie Naukowej i Kulturalnej z 1961
roku.
Cele Programu Fulbrighta
Inicjowanie, wspieranie, prowadzenie i
organizowanie wszelkiej działalności w
zakresie studiów, badań naukowych,
szkoleń oraz innych przedsięwzięć z
dziedziny nauki, szkolnictwa wyższego,
oświaty, kultury i sztuki, prowadzonych
przez lub dla obywateli amerykańskich
poprzez wizyty i wymiany studentów,
stażystów, wykładowców, artystów,
dziennikarzy, nauczycieli, naukowców, oraz
innych osób ze środowisk nauki, kultury i
sztuki.
2010-2011 FULBRIGHT
GRADUATE STUDY AWARDS
► Stypendia
dla obywateli polskich na
pierwszy rok studiów magisterskich lub
doktoranckich w uczelniach amerykańskich.
► Wymagany dyplom magistra z polskiej
uczelni zdobyty nie wcześniej niż w 2006 r.
Wysoka średnia ocen, bardzo dobre opinie
profesorów, osiągnięcia, wyróżnienia.
► Stypendia na 1 rok akademicki
(9-12 mies.) programu Master’s i PhD w
uczelni amerykańskiej.
Kto powinien się ubiegać?
Kandydaci powinni posiadać:
► Ponadprzeciętne
osiągnięcia w
studiach – wysoką średnią
► Bardzo dobrą znajomość języka
angielskiego
► Umiejętność pracy w zespole i
komunikatywność
► Twórcze podejście do badań, studiów
2010-2011 FULBRIGHT
GRADUATE STUDY AWARDS
(cont.)
► Rekrutacja
na rok akademicki 2010-11
Otwarcie konkursu – I kwartał 2009
Termin składania dokumentów – 24.04.09
► Stypendia na dowolny kierunek studiów
Master’s lub doktoranckich oprócz
programów LLM, MBA i studiów
medycznych.
► Preferowane dziedziny: amerykanistyka,
ekonomia, nauki polityczne, socjologia,
administracja publiczna.
Wymagane dokumenty:
► Wymagane dokumenty:
► Wydrukowana kopia formularza
Supplemental Forms)
► karta
on-line (bez
przebiegu studiów wystawiona przez uczelnię
w j. polskim lub angielskim
► fotokopia dyplomu lub zaświadczenie z uczelni o
studiach
► aktualne wyniki testu TOEFL (minimum 213
punktów) lub kopia rejestracji na test
► trzy listy rekomendacyjne
► formularz adresowy
2010-2011 Fulbright Advanced Research
Grants: Polish Juniors (Przeddoktorskie)
► Stypendia
na badania naukowe dla
obywateli polskich na 5– 9 miesięcy.
► Dla doktorantów i asystentów
zatrudnionych w polskich
uczelniach/instytutach przygotowujących
pracę doktorską, bądź słuchaczy studiów
doktoranckich w polskich uczelniach.
► Wymagany stopień magistra.
Wymagania formalne
► Wysłanie
aplikacji w wyznaczonym terminie
► Zgłoszenie się na rozmowę kwalifikacyjną w
wyznaczonym terminie i zakwalifikowanie
kandydata na stypendium
► Uzyskanie przyjęcia na uczelnie
amerykańską programy: Master’s lub Ph.D,
► Aplikowanie o wizę studencką w
wyznaczonym terminie – ok. 60 dni przed
planowanym wyjazdem
Postępowanie kwalifikacyjne
► Ocena
aplikacji pod względem formalnym
► Ocena eksperta
► Zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną do
Komisji Fulbrighta
► Poinformowanie kandydata o wyniku
(ok. 8 miesięcy przed wyjazdem na
stypendium)
International Fulbright Science and
Technology Awards for Outstanding Foreign
Graduate Students
► Stypendia
dla wyróżniajacych się polskich
studentów na 3 lata studiów doktoranckich
w najlepszych uczelnich USA.
► Stypendium
obejmuje czesne, koszty
utrzymania, ubezpieczenia, podróży, oraz
dodatkowe środki na zakup sprzętu i książek
oraz udział w konferencjach.
International Fulbright Science and
Technology Awards for Outstanding Foreign
Graduate Students
► Stypendia
dla studentów ostatnich lat i
absolwentów polskich uczelni w następujących
dziedzinach:
► nauki biologiczne
► nauki chemiczne
► nauki fizyczne
► nauki matematyczne
► nauki o Ziemi
► nauki techniczne
International Fulbright Science and
Technology Awards for Outstanding Foreign
Graduate Students
► Warunki
ubiegania się o stypendium:
► bardzo wysoka średnia z toku studiów,
wyróżniające osiągniecia oraz sprecyzowane
zainteresowania naukowe,
► bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
► polskie obywatelstwo i stałe zamieszkanie w
Polsce,
► dyplom magistra lub uzyskanie dyplomu do 1
sierpnia 2010.
International Fulbright Science and
Technology Awards for Outstanding Foreign
Graduate Students
Dokumenty, które należy przesłać do Komisji Fulbrighta w
Warszawie:
► wydrukowana kopia zgłoszenia on-line z podpisaną
ostatnią stroną
► podpisany formularz adresowy
► karta przebiegu studiów wystawiona przez uczelnię
► aktualne wyniki testów TOEFL, GRE
► fotokopia dyplomu lub aktualne zaświadczenie z uczelni o
studiach
► Trzy list rekomendacyjne wypełnione on-line lub przesłane
pocztą przez osoby przygotowujące opinię bezpośrednio na
adres Komisji Fulbrighta.
►
Kto powinien się ubiegać ?
► Studenci
4 roku studiów o wybitnych
osiągnięciach w swojej dziedzinie. Najlepsze
wyniki w nauce, publikacje, udział w
konferencjach naukowych.
► Termin składania wniosków 24 kwietnia
2009
2010-20011 Fulbright Advanced
Research Grants: Senior ( Podoktorskie
► Stypendia
na badania naukowe dla
obywateli polskich zatrudnionych w
polskich uczelniach i placówkach
badawczych na etacie naukowodydaktycznym z tytułem co najmniej
doktora i adiunkta lub jego
odpowiednika w odniesieniu do uczelni
artystycznych.
2010-2011 Fulbright Advanced
Research Grants: Senior
►
►
►
►
►
►
►
Okres trwania: 3 do 9 miesięcy
Stypendium pokrywa koszty utrzymania, ubezpieczenia i podróży do
USA; nie pokrywa kosztów pobytu towarzyszącej rodziny.
Preferowani są kandydaci, którzy nie przebywali w ostatnich 5 latach
w USA na innych stypendiach.
O stypendium nie mogą ubiegać się osoby, które uczestniczyły w
programie Fulbrighta w tej samej kategorii, mają zieloną kartę lub
podwójne obywatelstwo
Project statement (3-5 stron)
Kontakt z profesorem w amerykanskiej uczelni, który będzie
mentorem (academic mentor)
Termin składania dokumentow – 20 czerwca 2009
2009 Fulbright Study of the
U.S. Institutes
Stypendia dla polskich pracowników nauki
oraz nauczycieli zajmujących się w swojej
pracy naukowo-dydaktycznej studiami
amerykanistycznymi, na uczestnictwo w 6tygodniowych seminariach, organizowanych
przez Departament Stanu USA oraz
wybrane uczelnie amerykańskie w okresie
przerwy letniej.
Zgłoszenia na rok 2009 były przyjmowane do
4 lutego 2009. Nowy konkurs w 2010.
2010-2011 Fulbright
Lectureship at University of
Washington Award
► 9-miesięczne
stypendium dla Polaków
na prowadzenie wykładów z zakresu
kultury i historii polskiej w University
of Washington, Seattle.
► Współfinansowane przez University of
Washington, Seattle.
Fulbright Teacher Exchange
Program
Stypendia dla polskich nauczycieli szkół
średnich z wykładowym lub rozszerzonym
językiem angielskim, specjalizujących się w
przedmiotach ścisłych i humanistycznych
oraz dla nauczycieli amerykańskich szkół
średnich (high schools).
► Stypendia 10-miesięczne realizowane są na
zasadzie bezpośredniej wymiany nauczycieli
polskich i amerykańskich
►
Fulbright Senior Specialists
Program
Program dla polskich szkół wyższych, w
ramach którego uczelnie zgłaszają do
Komisji Fulbrighta gotowość przyjęcia w
roku kalendarzowym na okres 2–6 tygodni
wybitnych specjalistów z USA do
prowadzenia w Polsce wykładów,
seminariów i warsztatów, uczestniczenia
w lokalnych programach i projektach
badawczych, itp.
Fulbright Post-Doctoral
Fellowships for U.S. University
Faculty
► Stypendia
dla amerykańskich
pracowników naukowych na
prowadzenie wykładów i badań
naukowych w polskich uczelniach.
► Stypendia
na 5 lub 9 miesięcy.
Fulbright Fellowships for U.S.
Students
► Stypendia
dla amerykańskich
studentów na studia lub badania
naukowe w polskich uczelniach.
► Stypendia
na okres 9 miesięcy.
Fulbright-Warsaw University
Distinguished Chair
in East European Studies
Stypendia na objęcie katedry w Studium Europy
Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego adresowane do wybitnych
amerykańskich pracowników naukowych specjalizujących
się w historii, polityce, i kulturze Rosji
i Związku Radzieckiego oraz współczesnych
problemach krajów byłego ZSRR i byłego bloku
komunistycznego.
►
►
Stypendia na okres 5 lub 9 miesięcy
Fulbright Distinguished Chair in
American Studies/Literature
► Stypendia
dla wybitnych amerykańskich
pracowników naukowych specjalizujących
się w studiach amerykanistycznych w
zakresie filmu, mediów, kultury, teorii
literatury, krytyki literackiej i literatury XIX i
XX w.
► Stypendia
lub UMCS.
na 5 lub 9 miesięcy w UW, UŁ,
Fulbright New Century
Scholars Program
► Program
adresowany do pracowników nauki,
zatrudnionych w szkołach wyższych lub
instytucjach naukowych, posiadających co
najmniej tytuł doktora oraz dorobek naukowy i
aktualne zainteresowania badawcze związane z
tematyką programu.
► W wyniku konkursu przyznawane są indywidualne
stypendia dla 25-30 osób z całego świata na
uczestnictwo w międzynarodowym programie
badawczym, którego temat ogłaszany jest
każdego roku.
Hubert H. Humphrey
Fellowship Program:
► Roczne
studia w renomowanych
uczelniach amerykańskich połączone
ze stażem w instytucjach prywatnych i
państwowych
► Kandydaci: pracownicy zajmujący
kierownicze stanowiska w instytucjach
sektora państwowego i prywatnego w
dziedzinie planowania, organizacji i
zarządzania.
FULBRIGHT-HAYS SEMINARS
ABROAD PROGRAM
Sponsorowany przez Departament Edukacji USA
program adresowany jest do nauczycieli
amerykańskich szkół stopnia podstawowego i
średniego.
W jego ramach, 16-osobowa grupa stypendystów
przyjeżdża w lecie do Europy na okres 5-6 tygodni,
uczestnicząc w przygotowanych przez Komisje
Fulbrighta w Polsce i innym kraju europejskim
wykładach nt. miejscowej polityki, gospodarki,
edukacji, dyplomacji, jak również historii i kultury.
Program Stypendialny im.
Lane'a Kirklanda
Program edukacyjno-stypendialny, którego
podstawowym celem jest przekazywanie i
upowszechnianie polskich doświadczeń w
zakresie transformacji gospodarczej i
systemowej innym krajom Europy
Środkowo-Wschodniej w ramach dwusemestralnych studiów uzupełniających w
polskich szkołach wyższych i 2-4
tygodniowych stażów zawodowych w
instytucjach państwowych i prywatnych.
Sponsorem programu jest PolskoAmerykańska Fundacja Wolności.
Program Stypendialny im.
Lane'a Kirklanda c.d.
Program adresowany jest do przyszłych liderów z Ukrainy,
Białorusi, Rosji, Gruzji, Mołdowy, Armenii, Azerbejdżanu,
Kazachstanu, Litwy i Słowacji, posiadających pełne
wykształcenie wyższe i wywodzących się głównie z
następujących grup zawodowych:
►
►
►
►
►
►
pracownicy naukowi szkół wyższych i instytutów naukowych,
eksperci, pracownicy sektora państwowego lub prywatnego,
urzędnicy,
przedsiębiorcy, działacze samorządowi, gospodarczy,
polityczni i społeczni
liderzy małego i średniego biznesu.
Preferowany wiek stypendystów: 25-35 lat.
Stypendia 10-miesięczne.
WAŻNE STRONY INTERNETOWE:
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
WWW.FULBRIGHT.EDU.PL
WWW.WARSAW.USEMBASSY.GOV
WWW.EDUCATIONUSA.STATE.GOV
WWW.FULBRIGHT.ORG
WWW.FULBRIGHT.STATE.GOV
HTTPS://ALUMNI.STATE.GOV
WWW.ED.GOV
WWW.NAS.EDU
WWW.NSF.GOV
WWW.NAFSA.ORG
POLSKO-AMERYKAŃSKA KOMISJA
FULBRIGHTA
KONTAKT:
Ul. Nowy Swiat 4, 00-497 Warszawa
WWW.FULBRIGHT.EDU.PL
E-MAIL: [email protected]
TEL.: (0-22) 628 7950
FAX: (0-220 628 7943
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!
Download