Rodzaj stypendium

advertisement
STYPENDIA RZĄDU FRANCUSKIEGO NA ROK AKADEMICKI 2010/2011
Stypendia naukowo-badawcze
Adresaci
Dziedzina
Czas trwania
Wysokość
Termin składania
podań
Stypendia te są przeznaczone dla doktorantów i asystentów, którzy chcieliby
prowadzić badania naukowe we Francji.
Wszystkie dziedziny (nauki ścisłe, nauki techniczne, humanistyczne i społeczne,
medycyna, sztuka…)
Od 1 do 4 miesięcy, między wrześniem a grudniem 2010 roku.
Stypendysta otrzymuje 1400 euro miesięcznie w czasie pobytu we Francji.
Stypendium pokrywa również koszty ubezpieczenia zdrowotnego.
Ponadto, stypendysta może wystąpić o :
 pomoc w zakresie zamieszkania na początku swojego pobytu
 pokrycie kosztów biletu kolejowego
 dopłatę do mieszkania
 zwrot kosztów związanych z uczestnictwem (np. w seminariach)
 zwrot kosztów kształcenia
 zwrot kosztów zakupu książek (w przypadku pobytu dłuższego niż 3
miesiące)
 zwrot kosztów związanych z podróżami na terenie Francji i zagranicą.
Komplet dokumentacji należy złożyć do 31 marca 2010 r.
Formularze do pobrania na www.ambafrance-pl.org, rubryka Stypendia.
Stypendia dla absolwentów szkół wyższych
Adresaci
Dziedzina
Czas trwania
Wysokość
Termin składania
podań
Stypendia te są przeznaczone dla absolwentów szkół wyższych, którzy chcieliby
odbyć studia uzupełniające we Francji na poziomie Master 2 (dyplomy Master
professionnel, Master recherche, Mastère spécialisé…).
Wszystkie dziedziny (nauki ścisłe, nauki techniczne, humanistyczne i społeczne,
medycyna, sztuka…)
Od 1 do 9 miesięcy między październikiem 2010 r. a czerwcem 2011 r.
Stypendysta otrzymuje 767 euro miesięcznie w czasie pobytu we Francji, na
pokrycie kosztów utrzymania, w tym mieszkania. Stypendium pokrywa również
koszty ubezpieczenia zdrowotnego. Stypendyści mają pierwszeństwo przy
przyznawaniu miejsc w akademiku.
Komplet dokumentacji należy złożyć do 31 marca 2010 r.
Formularze do pobrania na www.ambafrance-pl.org, rubryka Stypendia.
Stypendia typu „cotutelle” dla doktorantów
Adresaci
Dziedzina
Czas trwania
Wysokość
Termin składania
podań
Stypendia te są przeznaczone dla osób, które zdecydowały się podjąć studia
doktoranckie pod opieką dwóch promotorów - polskiego i francuskiego.
Wszystkie dziedziny (nauki ścisłe, nauki techniczne, humanistyczne i społeczne,
sztuka…) oprócz medycyny.
15 miesięcy w ciągu trzech lat, począwszy od 1 października 2010 r.
Stypendysta otrzymuje 767 euro miesięcznie w czasie pobytu we Francji. Część
przewodu doktorskiego przeprowadzonego w Polsce nie jest finansowana przez
rząd francuski. Stypendyści mają pierwszeństwo przy przyznawaniu miejsc w
akademiku. Stypendium pokrywa również koszty ubezpieczenia zdrowotnego
oraz zapewnia trzykrotny zwrot kosztów podróży w obie strony.
Komplet dokumentacji należy złożyć do 31 marca 2010 r.
Formularze do pobrania na www.ambafrance-pl.org, rubryka Stypendia.
Stypendium Copernic
Adresaci
Dziedzina
Czas trwania
Wysokość
Termin składania
podań
Program Copernic oferujący studia w zakresie zarządzania, przeznaczony jest
dla osób posiadających tytuł magistra inżyniera, magistra ekonomii bądź prawa.
Stypendium jest skierowane do osób władających językiem francuskim, które:
 nie ukończyły 30 lat,
 nie były dotychczas stypendystami rządu francuskiego,
 pewien staż pracy będzie dodatkowym atutem
zarządzanie
Stypendium trwa 12 miesięcy (od 1 października 2010 r. do 30 wrześnie 2011 r.)
i składa się z dwóch części:
 6-miesięcznych studiów w zakresie zarządzania w jednej z francuskich
Grandes Ecoles,
 6-miesięcznego stażu we francuskim przedsiębiorstwie.
Stypendysta otrzymuje ok. 760 euro miesięcznie w czasie pobytu we Francji, na
pokrycie kosztów utrzymania, w tym mieszkania. Stypendium pokrywa również
koszty ubezpieczenia zdrowotnego.
Komplet dokumentacji należy złożyć do 31 marca 2010 r.
Formularze do pobrania na www.ambafrance-pl.org, rubryka Stypendia.
Szczegółowe informacje na temat ww. stypendiów, jak również pozostałych stypendiów rządu
francuskiego, są dostępne na stronie Ambasady Francji w Polsce: www.ambafrance-pl.org, w
rubryce Stypendia / Bourses.
W razie pytań prosimy o kontakt z przedstawicielstwem CampusFrance:
[email protected], tel.: 022 552 71 64, www.polska.campusfrance.org.
Download