Stypendia naukowo-badawcze Adresaci Stypendia te są

advertisement
Stypendia naukowo-badawcze
Adresaci
Stypendia te są przeznaczone dla doktorantów i asystentów, którzy chcieliby prowadzić
badania naukowe we Francji.
Dziedzina
Wszystkie dziedziny (nauki ścisłe, nauki techniczne, humanistyczne i społeczne, medycyna,
sztuka)
Czas trwania
Od 1 do 2 miesięcy, między wrześniem a grudniem 2010 roku.
Wysokość
Stypendysta otrzymuje 1400 euro miesięcznie w czasie pobytu we Francji.
Stypendium pokrywa również koszty ubezpieczenia zdrowotnego.
Ponadto, stypendysta może wystąpić o :
pomoc w zakresie zamieszkania na początku swojego pobytu
pokrycie kosztów biletu kolejowego
dopłatę do mieszkania
zwrot kosztów związanych z uczestnictwem (np. w seminariach)
zwrot kosztów kształcenia
zwrot kosztów zakupu książek (w przypadku pobytu dłuższego niż 3 miesiące) zwrot kosztów
związanych z podróżami na terenie Francji i zagranicą.
Termin składania podań
Komplet dokumentacji należy złożyć do 31 marca 2010 r.
Formularze do pobrania na http://www.ambafrance-pl.org, rubryka Stypendia.
Stypendia dla absolwentów szkół wyższych
Adresaci
Stypendia te są przeznaczone dla absolwentów szkół wyższych, którzy chcieliby odbyć studia
uzupełniające we Francji na poziomie Master 2 (dyplomy Master professionnel, Master
recherche, Mastere specialise).
Dziedzina
Wszystkie dziedziny (nauki ścisłe, nauki techniczne, humanistyczne i społeczne, medycyna,
sztuka)
Czas trwania
Od 1 do 9 miesięcy między październikiem 2010 r. a czerwcem 2011 r.
Wysokość
Stypendysta otrzymuje 767 euro miesięcznie w czasie pobytu we Francji, na pokrycie
kosztów utrzymania, w tym mieszkania. Stypendium pokrywa również koszty ubezpieczenia
zdrowotnego. Stypendyści mają pierwszeństwo przy przyznawaniu miejsc w akademiku.
Termin składania podań
Komplet dokumentacji należy złożyć do 31 marca 2010 r.
Formularze do pobrania na http://www.ambafrance-pl.org, rubryka Stypendia.
Stypendia typu "cotutelle" dla doktorantów
Adresaci
Stypendia te są przeznaczone dla osób, które zdecydowały się podjąć studia doktoranckie pod
opieką dwóch promotorów - polskiego i francuskiego.
Dziedzina
Wszystkie dziedziny (nauki ścisłe, nauki techniczne, humanistyczne i społeczne, sztuka)
oprócz medycyny.
Czas trwania
15 miesięcy w ciągu trzech lat, począwszy od 1 października 2010 r.
Wysokość
Stypendysta otrzymuje 767 euro miesięcznie w czasie pobytu we Francji. Część przewodu
doktorskiego przeprowadzonego w Polsce nie jest finansowana przez rząd francuski.
Stypendyści mają pierwszeństwo przy przyznawaniu miejsc w akademiku. Stypendium
pokrywa również koszty ubezpieczenia zdrowotnego oraz zapewnia trzykrotny zwrot kosztów
podróży w obie strony.
Termin składania podań
Komplet dokumentacji należy złożyć do 31 marca 2010 r.
Formularze do pobrania na http://www.ambafrance-pl.org, rubryka Stypendia.
Stypendium Copernic
Adresaci
Program Copernic oferujący studia w zakresie zarządzania, przeznaczony jest dla osób
posiadających tytuł magistra inżyniera, magistra ekonomii bądź prawa. Stypendium jest
skierowane do osób władających językiem francuskim, które:
nie ukończyły 30 lat,
nie były dotychczas stypendystami rządu francuskiego,
pewien staż pracy będzie dodatkowym atutem
Dziedzina
zarządzanie
Czas trwania
Stypendium trwa 12 miesięcy (od 1 października 2010 r. do 30 wrześnie 2011 r.) i składa się z
dwóch części:
6-miesięcznych studiów w zakresie zarządzania w jednej z francuskich Grandes Ecoles,
6-miesięcznego stażu we francuskim przedsiębiorstwie.
Wysokość
Stypendysta otrzymuje ok. 760 euro miesięcznie w czasie pobytu we Francji, na pokrycie
kosztów utrzymania, w tym mieszkania. Stypendium pokrywa również koszty ubezpieczenia
zdrowotnego.
Termin składania podań
Komplet dokumentacji należy złożyć do 31 marca 2010 r.
Formularze do pobrania na www.ambafrance-pl.org, rubryka Stypendia.
Szczegółowe informacje na temat ww. stypendiów, jak również pozostałych stypendiów
rządu francuskiego, są dostępne na stronie Ambasady Francji w Polsce:
http://www.ambafrance-pl.org, w rubryce Stypendia / Bourses.
W razie pytań prosimy o kontakt z przedstawicielstwem CampusFrance:
[email protected], tel.: 022 552 71 64, http://www.polska.campusfrance.org.
Download