PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOLU SZKÓŁ MECHANICZNO

advertisement
PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOLU SZKÓŁ MECHANICZNO- INFORMATYCZNYCH W LĘBORKU
W ROKU SZKOLNYM 2010/2011
TREŚĆ ZADANIA
ZAMIERZENIA
SPOSOBY
REALIZACJI
TERMIN
Promowanie
zdrowego trybu
życia.
1.Zdrowie fizyczne
i umysłowe:
-ruch jako
najprostszy sposób
rozładowania
napięcia
emocjonalnego
Uczestniczenie w
zajęciach sportowych
oraz rekreacyjnoruchowych
Cały rok.
-higiena pracy
umysłowej
tematyka godzin
wychowawczych
Cały rok.
wychowawcy
Cały rok.
pedagog
-kształtowanie
tolerancji wobec
rozmowy
osób
indywidualne
niepełnosprawnych
i starszych
ODPOWIEDZIALNI
nauczyciele
wychowania
fizycznego,
SPOSÓB
DOKUMENTOWANIA
Wpisy do dzienników
lekcyjnych,
Wpisy do dzienników
lekcyjnych,
Wpisy do dziennika
pedagoga
-relacje z innymi
tematyka godzin
ludźmi, akceptacja, wychowawczych
tolerancja.
Cały rok.
wychowawcy
Wpisy do dzienników
lekcyjnych,
- Międzynarodowy
Dzień Praw
Człowieka
wystawa
grudzień
pedagog
2.Budzenie
świadomości
ekologicznej:
-rozwijanie
potrzeby dbania o
środowisko
naturalne
Akcja „sprzątanie
świata”,
wrzesień
M.Pepłowska
J.Zielińska
Wpisy do dzienników
lekcyjnych
-dostrzeganie
globalnego
zagrożenia
środowiska Ziemi
w wyniku złej
działalności
człowieka
tematyka godzin
wychowawczych
Cały rok.
wychowawcy
Wpisy do dzienników
lekcyjnych,
„Śmieci mniej Ziemi
lżej”- wystawa
konkurs
Kwiecień
I.Labuda
J.DawidowskaWenta
Szkolny konkurs
wiedzy ekologicznej
styczeń
I.Labuda
H.Agatowska
Wpisy do dziennika
pedagoga
-motywowanie
uczniów do
aktywnego
spędzania czasu na
łonie przyrody.
dzień turystyki
szkolnej
czerwiec
3.Wnikliwe
zapoznanie
uczniów z
przepisami BHP i
PPOŻ w celu
tworzenia
bezpiecznych
miejsc nauki i
pracy; oraz
przypomnienie
zasad i określenie
warunków pracy.
Wykład, pogadanki,
Cały rok.
J.Dwulit
S.Wiśniewski
M.Naczke
Klasy III Technikum
przed praktyką
zawodową
Wpisy do dzienników
lekcyjnych,
Wpisy do dzienników
lekcyjnych.
M. Kurowska
D. Niedbała
Nauczyciele uczący
przedmiotów
zawodowych i wf.
Konkurs BHP dla
młodocianych
pracowników
4.Rozmowy o
Pogadanki, prelekcja
zachowaniu zasad filmu, pokaz, wykład
bezpieczeństwa na
co dzień:
-pierwsza pomoc w
wypadkach i
sytuacjach
luty
M.Kurowska
Cały rok.
VI
Klasy I i II w
ramach lekcji PO
nauczyciel PO,
wychowawcy,
pedagog,
nauczyciele
dyżurujący.
Wpisy do dzienników
lekcyjnych, dziennika
pedagoga.
losowych
-film dotyczący
udzielania
pierwszej pomocy
przedlekarskiej
-odpowiedzialność
za siebie i za innych Szkolenie
w najbliższym
„Bezpieczne wakacje
otoczeniu
na wodą”
-pokaz w zakresie
udzielania
pierwszej pomocy
przedlekarskiej
-warunki
decydujące o
bezpieczeństwie
człowieka w
codziennym życiu
(także podczas
przerw
międzylekcyjnych)
czerwiec
M. Stawrosiejko
5.Pogadanki o
modzie na życie
bez nałogów:
-problemy
alkoholowe w
naszym
społeczeństwie
(zakres i wymiar
zjawiska)
-społeczny wymiar
nikotynizmu w
Polsce (palenie
wśród dzieci,
młodzieży i
dorosłych)
-używki i ich
stosowanie a
„kariera” życiowa
człowieka
-„Rzuć palenie
razem z nami”
-Program
odpowiedzialnej
sprzedaży Stop18!
Rozmowy
indywidualne,
tematyka godzin
wychowawczych,
pogadanki, spotkania
z pracownikami
instytucji
udzielających
pomocy.
Cały rok.
X, V
Wychowawcy,
pedagog,
Wpisy do dzienników
lekcyjnych, dziennika
pedagoga.
akcja ulotkowa
wystawa
listopad
pedagog
Wpisy do dzienników
lekcyjnych
Szkolenie w klasie IId
czerwiec
pedagog
Wpisy do dzienników
lekcyjnych
Cały rok.
X, VI
Wychowawcy,
nauczyciele,
pedagog,
Wpisy do dzienników
lekcyjnych, dziennika
pedagoga.
6. Higiena osobista Rozmowy
i żywieniowa:
indywidualne,
-wpływ fast
tematyka godzin
foodów na zdrowie
ludzi
-tendencje do
odchudzaniakonsekwencje
psychofizyczne
-nadwagaproblem
zdrowotny czy
estetyczny?
-„rzeźbienie
sylwetki” przez
dorastających
mężczyzn
-zasady
przygotowania
zdrowych
posiłków, tzw.
„zdrowa żywność”,
konsekwencje
błędów w
odżywianiu
-nabywanie
umiejętności
dbania o zdrowie
fizyczne i
psychiczne poprzez
troskę o estetyczny
wygląd i dobór
stroju do
wychowawczych,
pogadanki, wystawy,
filmy edukacyjne.
nauczyciele
bibliotekarze,
nauczyciel biologii,
nauczyciel świetlicy.
Światowy Dzień
Żywnosci
I.Labuda
październik
okoliczności .
7.Spotkania
informacyjne dla
młodzieży na
temat zagrożenia
chorobami
cywilizacyjnymi i
społecznymi:
-zachęcanie
uczniów do
samoobserwacji i
troski o własne
zdrowie
-znaczenie
szczepień
ochronnych dla
zachowania
zdrowia
-choroby zakaźne:
WZW typu A i B,
gruźlica, tężecdrogi zakażenia i
zapobieganie,
konsekwencje
zachorowania i
lekceważenie
objawów
-profilaktyka
HIV/AIDSeliminowanie
Tematyka godzin
wychowawczych,
rozmowy
indywidualne,
wystawy, filmy
edukacyjne.
Cały rok.
XI
Wychowawcy,
Wpisy do dzienników
nauczyciele,
lekcyjnych, dziennika
pedagog,
pedagoga.
nauczyciele
bibliotekarze,
nauczyciel biologii,
nauczyciel świetlicy.
lęków
powodowanych
brakiem rzetelnej
wiedzy
-lekceważenie
oznak zaburzeń w
układzie krążenia,
konsekwencje,
zasady pomiaru
ciśnienia
tętniczego
-konieczność
prowadzenia
okresowych badań
wzroku w
profilaktyce jaskry
-krwiodawstwo.
8.Promowanie
aktywnych form
na świeżym
powietrzu:
-wycieczki
turystycznokrajoznawcze
-Licealiada
2010/2011
Wycieczka szkolna
Wrzesień
M. Naczke
Wpisy do dzienników
zajęć pozalekcyjnych
zawody
Cały rok
Nauczyciele wf
Wpisy do dzienników
zajęć pozalekcyjnych
-Mistrzostwa
Szkoły w biegach
przełajowych
-Mistrzostwa
Szkoły w tenisie
stołowym
-Dzień Sportu
szkolnego
zawody
wrzesień
M.Gąbarowska
P.Kaliciński
Wpisy do dzienników
zajęć pozalekcyjnych
zawody
luty
A.Borowski
Wpisy do dzienników
zajęć pozalekcyjnych
czerwiec
zawody
M.Pierzchała
J.Dwulit
nauczyciele
wychowania
fizycznego.
Wpisy do dzienników
lekcyjnych.
-Mistrzostwa
Szkoły – piłka
ręczna
zawody
wrzesień
M.Stawrosiejko
Wpisy do dzienników
zajęć pozalekcyjnych
-Mistrzostwa
Szkoły – piłka
nożna
zawody
wrzesień
A.Borowski
Wpisy do dzienników
zajęć pozalekcyjnych
zawody
styczeń
A.Borowski
Wpisy do dzienników
zajęć pozalekcyjnych
-Turniej „Trójek
siatkarskich”
Działania w
kierunku
profilaktyki
uzależnień.
1.Udział w
prelekcjach i
widowiskach
ukazujących
zjawiska patologii i
uzależnień; oraz
sposoby radzenia
sobie w trudnych
sytuacjach.
2.Udział młodzieży
w akcjach
lokalnych i
ogólnopolskich w
zakresie
problematyki
poznawania
profilaktyki
uzależnień.
Prelekcje, widowiska.
Zgodnie z
napływającymi
ofertami.
Cały rok.
pedagog,
Wpisy do dzienników
lekcyjnych.
Zgodnie z
napływającymi
ofertami.
Cały rok.
Wychowawcy,
pedagog,
Wpisy do dzienników
lekcyjnych, dziennika
pedagoga.
Listopad
A.Witek
pedagog
Wpisy do dziennika
pedagoga.
listopad
A.Witek
Wpisy do dziennika
biblioteki.
3.Światowy Dzień Wystawy.
walki z AIDS i
uzależnieniamiwystawy w
bibliotece i holu
głównym.
4.Organizacja i
Konkurs.
przeprowadzenie
klasowego i
szkolnego
konkursu wiedzy o
AIDS.
Przeciwdziałanie
agresji,
przestępczości,
trudnościom i
zagrożeniom.
1.Rozmowy
profilaktyczne z
uczniamisygnalizacja
zagrożeń.
2.Przestrzeganie
młodzieży przed
bezkrytycznym
korzystaniem z
massmediów i
przejmowaniem
wzorców życia
zagrażających
zdrowiu
(uzależnienia od
komputera,
internetu, gier).
3.Spotkania
uczniów z
kuratorami
rodzinnymi i
kuratorami dla
dorosłych,
dotyczące
Rozmowy,
pogadanki, tematyka
godzin
wychowawczych,
spotkania z
pracownikami
instytucji
udzielających
pomocy, filmy
edukacyjne.
Tematyka godzin
wychowawczych,
pogadanki,
rozmowy.
Spotkania z
kuratorami.
Cały rok.
Wychowawcy,
pedagog.
Wpisy do dzienników
lekcyjnych, dziennika
pedagoga.
Cały rok.
w miarę potrzeb
Wychowawcy,
pedagog.
Wpisy do dzienników
lekcyjnych, dziennika
pedagoga.
W ciągu roku
szkolnego.
Pedagog.
Wpis do dziennika
pedagoga.
przestępczości
wśród młodzieży i
jej konsekwencji w
przyszłości.
4.Spotkania
uczniów z
funkcjonariuszami
KPP dotyczące
zagrożeń w okresie
ferii, wakacji i
całego roku- w
szkole i poza
szkołą.
5.Przeciwdziałanie
przemocy i agresji
-sposoby radzenia
sobie z agresją,
normy życia
społecznego,
odpowiedzialność.
Wolontariat
Spotkania z
funkcjonariuszami
KPP.
Październik, cały
rok.
w miarę potrzeb
Pedagog.
Tematyka godzin
wychowawczych,
pogadanki,
rozmowy.
Cały rok.
w miarę potrzeb
Wychowawcy,
pedagog,
nauczyciele.
Wpisy do dzienników
lekcyjnych, dziennika
pedagoga.
Cały rok.
w miarę potrzeb
Wychowawcy,
pedagog,
nauczyciele.
H.Agatowska
I.Kosmala
J.Dawidowska
Wenta
J.Małszycka
Wpisy do dzienników
lekcyjnych, dziennika
pedagoga.
1.Opieka młodzieży na osobami
niepełnosprawnymi
2.Wizyty w Domu Małego Dziecka
grudzień
Wpis do dziennika
pedagoga.
A.Treder
3.Finał WOŚP
styczeń
4.Cała Polska Czyta Dzieciom
czerwiec
1.Program został przygotowany do realizacji w roku szkolnym 2010/2011, uwzględnia:
-program rozwoju Zespołu Szkół Mechaniczno- Informatycznych
-roczny plan pracy dydaktyczno- wychowawczej szkoły
2.Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej 30.08.2010r.
3.Program przygotowała:
mgr Urszula Żulpo
SU
I.Kosmala
J.Zielińska
B.Pawelczyk
A.Witek
M.Piosik
I.Labuda
Download