program profilaktyki - Zespół Szkół w Grabowie

advertisement
PROGRAM PROFILAKTYKI
ZESPOŁU SZKÓŁ
W GRABOWIE-WAŁDYKACH
GRABOWO
2016/2017
WSTĘP:
Program obejmuje treści i działania z zakresu profilaktyki dotyczące bezpieczeństwa,
komunikacji, promocji zdrowia i organizacji czasu wolnego, skierowane do uczniów, nauczycieli
i rodziców. Jest dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów, specyfiki naszej placówki
oraz środowiska lokalnego.
Szkoła jest instytucją, która ma bezpośredni wpływ na rozwój psychofizyczny dziecka.
Jako jej pracownicy chcemy pomagać w rozwoju, towarzyszyć uczniom w osiąganiu ich celów
edukacyjnych i we wzmacnianiu umiejętności radzenia sobie w życiu. Celem naszych działań jest to,
aby nasza szkoła stała się miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla wszystkich.
Profilaktyka jest najlepszym sposobem chronienia dzieci przed krzywdą. Polega ona na
popularyzacji wiedzy o zjawiskach społecznie szkodliwych, sposobach ich rozpoznawania i kształceniu
umiejętności przeciwstawiania się im.
W trosce o spójność naszych działań , postanowiliśmy objąć programem wszystkie podmioty, tj.
uczniów, nauczycieli i rodziców. Zaplanowane działania głównie mają odpowiadać na potrzeby,
zainteresowania i problemy uczniów. Chcemy, by funkcjonowali oni na miarę swoich możliwości, dobrze
czuli się w szkole, identyfikowali się z jej celami i wartościami. Postawiliśmy na wzmocnienie czynników
chroniących, takich jak:
- czynne uczestnictwo w życiu szkoły i społeczności lokalnej,
- włączenie rodziców do udziału w realizacji programu,
- dezaprobatę dla zachowań społecznie niepożądanych
Aby zredukować czynniki ryzyka postanowiliśmy przeciwdziałać niepowodzeniom szkolnym,
umożliwić uczniom przynależność do grup alternatywnych wobec patologicznych i podejmować działania
interwencyjne wobec przejawów zachowań ryzykownych
PODSTAWA PRAWNA:
1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej
2. Konwencja o Prawach Dziecka
USTAWY
1. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich ( Dz. U. z 1982r. Nr.
35,poz.228 z późń. zm).
2. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz. U. z 1994 Nr 111,poz.
535).
3. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu trzeźwości i przeciw działaniu
alkoholizmowi(Dz. U. z 1982 Nr. 35,poz.230 z późń. zm).
4. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii(Dz. U. z 2005r. Nr 179,poz. 1484 i
1485 z późń. zm).
5. Ustawa z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i
wyrobów tytoniowych(Dz. U. z 1996r.Nr10,poz55).
ROZPORZĄDZENIA
1. Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół(Dz. U. z 2012r. poz.
977).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych
statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół(Dz. U. z 2001r. Nr.61,poz 624 z późń.
zm.).
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie
szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży
zagrożonych uzależnieniem(Dz. U. z 2003r. Nr 26,poz. 226).
4. Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie warunków i sposobu organizowania
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz
niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub
integracyjnych(Dz. U. z 2010r. Nr 228,poz. 1490 z późń. zm.).
DIAGNOZA
Prowadzenie działań profilaktycznych w szkole jest poprzedzone diagnozą, którą opracowano
w oparciu o :

Obserwację zachowań uczniów w czasie zajęć i przerw

Dokumentację szkolną, w tym dzienniki lekcyjne, klasowe zeszyty uwag

Informacje nauczycieli i pedagogów o bieżących problemach wychowawczych

Indywidualne i grupowe rozmowy z uczniami

Rozmowy i konsultację z rodzicami

Informacje z instytucji współpracujących ze szkołą (GOPS, PCPR, Sąd Rejonowy, PP-P, Policja,
Ośrodek Zdrowia)

Opinie i orzeczenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Opinie uczniów, rodziców i nauczycieli w formie ustnej lub pisemnej (ankiety)
CELE OGÓLNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
1. Zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa w szkole.
2. Wdrażanie do prawidłowego pojmowania i przestrzegania norm komunikacji i zachowań
przyjętych przez społeczność szkolną, lokalną.
3. Zapobieganie zjawiskom patologicznym.
4. Promowanie zdrowego stylu życia (sport, odżywianie)
5. Kształtowanie
poczucia
tożsamości
oraz
wiary
we
własne
możliwości
uczniów,
budowanie poczucia wartości.
6. Wspieranie w sytuacjach trudnych.
7. Wzmacnianie pozytywnych więzi emocjonalnych w rodzinie.
Program profilaktyki dla Zespołu Szkół w Grabowie - Wałdykach realizują wszyscy pracownicy
szkoły.
WSPÓŁPRACA Z INNYMI OSOBAMI I INSTYTUCJAMI
Komisariat Policji w Lubawie
Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna przy POWIATOWYM CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny w Iławie
Ośrodek Zdrowia w Rożentalu
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa
Zaprzyjaźnione szkoły
METODY I FORMY PROWADZENIA ZAJĘĆ
Proponowane zajęcia prowadzone będą metodami:
1
Słownymi: pogadanka, dyskusja, wykład, burza mózgów
2
Eksponującymi: drama, odgrywanie ról, pantomima, plakaty, projekty, prezentacje
3
Praktycznymi: pokaz, gry, zabawy ruchowe, ćwiczenia praktyczne, zadania do podjęcia,
programy profilaktyczne
Formy pracy:
1
indywidualna
2
grupowa.
PROCEDURA REAGOWANIA KRYZYSOWEGO
Przez sytuację kryzysową rozumiemy:
1 używanie , posiadanie , rozpowszechnianie środków lub substancji odurzających przez
uczniów (alkohol, papierosy, narkotyki, dopalacze i inne używki)
2 bójki
3 wymuszenia
4 niszczenie mienia
5 kradzieże
6 zastraszanie
7 cyberprzemoc
8 nagminne wagary
9 rażącą niewydolność wychowawczą rodziców
10 przemoc dorosłych wobec dziecka
11 ulegnięcie wypadkowi lub nagłe zachorowanie dziecka na terenie szkoły
12 inne sytuacje zagrażające fizycznemu lub psychicznemu bezpieczeństwu dziecka.
Skład Zespołu Reagowania Kryzysowego:
1. Dyrektor szkoły.
2. Pedagog szkolny.
3. Wychowawcy poszczególnych klas.
Postępowanie:
1
Pracownik szkoły, który zauważył symptomy sytuacji kryzysowej u danego
ucznia lub grupy uczniów powiadamia wychowawcę klasy, pedagoga i/lub dyrektora.
2.
Wychowawca, pedagog nawiązuje kontakt z rodzicami uczniów, których sytuacja dotyczy.
3.
Jeżeli zaistniałe zdarzenie tego wymaga, wówczas pedagog szkolny, dyrektor powiadamiają
właściwe instytucje.
4.
W czasie oczekiwania na rodziców dziecko przebywa pod opieką osoby dorosłej.
5.
Spis telefonów interwencyjnych znajduje się w pokoju nauczycielskim, w sekretariacie oraz
u pedagoga szkolnego.
ZADANIE
SPOSÓB REALIZACJI
1.Rozpoznawanie
i diagnozowanie zagrożeń
związanych z
zachowaniami
ryzykownymi.
22. Promowanie zdrowego
stylu życia wśród dzieci;
systematyczne
prowadzenie w
środowisku szkoły
edukacji prozdrowotnej.
-
-
-
ODPOWIEDZIALNI
stała obserwacja dzieci
oraz ich rodzin
w sytuacjach szkolnych
-
konsultacja ze
specjalistami, z policją,
Ośrodkiem Pomocy
Społecznej i Ośrodkiem
Zdrowia
-
realizacja treści
prozdrowotnych
zawartych
w programach nauczania
realizacja programu z
sanepidu ,, Trzymaj
formę”, ,,Znajdź właściwe
rozwiązanie”, ,,Pierwszy
dzwonek” , ,,Akademia
Dojrzewania”
zajęcia SKS,
wyrównawcze
wycieczki, np. rowerowe,
basen, łyżwy
uczestnictwo w szkolnych
i pozaszkolnych imprezach
promujących zdrowie
TERMIN
EFEKTY
wychowawcy
-cały rok szkolny
nauczyciele
pozostali pracownicy
szkoły
dyrektor szkoły
pedagog szkolny
-
dokładniejsze rozpoznanie
środowiska uczniów i
przewidywanie ewentualnych
zagrożeń
-cały rok szkolny
-
znajomość i stosowanie zasad
zdrowego stylu życia przez
uczniów
wychowawcy
nauczyciele, gł. w-f,
biologii, przyrody
pedagog
-wg harmonogramu
wycieczek
-wg planu pracy
szkoły
-wg planu pracy
pedagoga szkolnego
-Dzień Dziecka
aktywne uczestnictwo
uczniów w działaniach
promujących zdrowy styl
życia
33.Aktywny udział dzieci
w zajęciach
profilaktycznych i w
zajęciach alternatywnych
wobec zachowań
ryzykownych
(uzależnienia),
zaspokajanie potrzeb
psychicznych
i społecznych.
4.Współpraca
z rodzicami w zakresie
działań wychowawczych
i zapobiegawczych,
prozdrowotnych oraz
interwencyjnych.
-
-
realizowanie zajęć
profilaktycznych
i integrujących
-
pedagog szkolny,
zaproszeni
specjaliści
-w roku szkolnym,
wg ustalanych na
bieżąco terminach
zajęcia tematyczne
w świetlicy szkolnej
-
nauczyciele
świetlicy
-cały rok szkolny
zajęcia prowadzone
w ramach godzin
wychowawczych –
zgodnie z programem
wychowawczym szkoły
-
wychowawcy
-wg planu pracy
wychowawcy
klasowego
konsultacje z rodzicami
w zakresie skutecznych
i wspólnie
ukierunkowanych
oddziaływań
wychowawczych
bieżące interwencje
wychowawcy i pedagoga
-
dyrektor szkoły
pedagog szkolny
wychowawcy klas
-systematycznie
wedle potrzeb
-
zmniejszenie liczby
zachowań ryzykownych
podejmowanych przez
uczniów i zachowań
utrudniających prawidłowe
relacje społeczne
-
podejmowanie przez
rodziców domowej
profilaktyki dotyczącej
uzależnień
orientowanie się rodziców
w skutecznych metodach
wychowawczych i
stosowanie ich
funkcjonowanie efektywnego
przepływu informacji w
stałym kontakcie
wychowawców i pedagoga
z rodzicami
aktywna współpraca z
zaangażowanymi w sprawę
nauczycielami
-wg potrzeb
-
-
-
55.Współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę w
zakresie rozwiązywania
problemów uczniów.
-
66.Kształtowanie poczucia
własnej wartości,
budowanie tożsamości,
rozwijanie zainteresowań
i umiejętności
psychospołecznych
-
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna przy PCRE
PSSE (sanepid w Iławie,
Olsztynie)
PCPR w Iławie
Sąd Rejonowy Wydział
Rodzinny i Nieletnich
w Iławie
Ośrodek Zdrowia
w Rożentalu
Ośrodek Pomocy
Społecznej Gminy Lubawa
Miejski Ośrodek Kultury
w Lubawie
Parafie
działalność kół
zainteresowań
konkursy szkolne, gminne,
powiatowe, wojew. itd.
realizowanie wybranych
tematów na zajęciach
świetlicy szkolnej
zajęcia edukacyjne
uwzględniające wskazane
zadania w ramach:
 zajęć dydaktycznych
 lekcji z pedagogiem
szkolnym
pedagog szkolny,
dyrektor szkoły,
nauczyciele, księża
opiekunowie kół
organizator konkursu
pedagog szkolny
nauczyciele
świetlicy
- nauczyciele
- wychowawcy
- opiekun samorządu
uczniowskiego
-
-wg potrzeb
-cały rok szkolny
-
-
-cały rok szkolny
-wg planu pracy
szkoły
-cały rok szkolny
-wg programu
nauczania
-wg planu pracy
wychowawcy
-
-
-
diagnoza trudności
dydaktycznowychowawczych, ustalenie
form pomocy, terapia
trudnych przypadków
profilaktyka zdrowotna
konkursy,
pozytywna i efektywna
organizacja czasu wolnego
dokładniejsze rozpoznanie
środowiska uczniów
realizowanie uczniowskich
zainteresowań
wykształtowanie u uczniów
poczucia własnej wartości,
identyfikowanie się ze
społecznością szkolną
świadomość własnych
przymiotów i pozytywne
myślenie na swój temat
wśród uczniów
znajomość swoich mocnych
i słabych stron-umiejętne ich
eksponowanie lub ukrywanie
1.
2.
3.
4.
5.
77.Prawidłowe pojmowanie
i przestrzeganie norm
zachowań przyjętych
przez społeczność
szkolną.
-
-
8.Doskonalenie
nauczycieli
w zakresie
dobrych praktyk
wychowawczych
-
-
 godzin
wychowawczych
poprzez realizowanie
tematów:
„Budowanie poczucia
własnej wartości”
„Kształtowanie postawy
szacunku dla innych”
„Wyrażanie swoich emocji
i uczuć”
„Doskonalenie
komunikacji”
,,Ćwiczenie asertywności”
przypomnienie
funkcjonującego w szkole
Regulaminu Ucznia
Zespołu Szkół (Prawa i
Obowiązki Ucznia)
w Grabowie-Wałdykach
Statut Szkoły
nowelizacja jego zapisów
-
-
-
- wychowawcy
- Samorząd
Uczniowski
z opiekunem
na czele
- uczniowie,
nauczyciele
Rady Szkoleniowe w
ramach sieci doskonalenia nauczycieli
Szkolenia zewnętrzne
o szeroko pojętej tematyce
profilaktycznej ( np.
z ramienia PSSE)
dyrektor szkoły
pedagog szkolny
-IX i w miarę
potrzeb
-
-do X
-I i II semestr
-
-
wyrażanie swoich uczuć
i emocji przez uczniów nie
raniąc innych
znajomość i stosowanie zasad
poprawnego komunikowania
się i zachowania względem
innych
rozwiązywanie konfliktów
na drodze pokojowej
znajomość i przestrzeganie
praw i obowiązków
uczniowskich
dążenie przez uczniów do
uzyskania jak najlepszej
oceny z zachowania
stosowanie przez nauczycieli
skutecznych metod
wychowawczych
prowadzenie przez pedagoga
w klasach zajęć i programów
profilaktycznych
19. Pomoc uczniom
mającym trudności
w nauce.
-
zajęcia wyrównawcze
- nauczyciele,
i rewalidacyjne na
- pedagog
wszystkich etapach
edukacyjnych (wedle
potrzeb i zaleceń)
- indywidualizacja procesu
nauczania (IPETy,
programy nauczania)
- wspieranie uczniów
mających trudności
w nauce, w zrozumieniu
i odrabianiu prac
domowych (w tym pomoc
koleżeńska)
-cały rok szkolny
-
-
-
radzenie sobie w nauce przez
uczniów na miarę swoich
możliwości i starań
dostosowywanie wymagań
edukacyjnych do możliwości
intelektualnych uczniów
świadomość wśród uczniów,
że zawsze mogą poprosić
o pomoc pedagoga,
wychowawcę, nauczyciela
przedmiotu i otrzymają ją.
Download