Liceum klasa I (IV)

advertisement
Program wykładu z fizyki
dla kierunku Chemia I rok (r. 2006/7)
Wykładowca dr hab. Marek Moneta, pok. 9B
[email protected]
tel: 42 6355614
Literatura: J.Orear „Fizyka” t.1/2
Egzamin: pisemny (umiejętność stosowania praw i zasad) + ustny (znajomość praw i zasad wg zagadnień)
I rok 2005/6 semestr letni
Kinematyka
Pojęcia podstawowe: ruch, układy odniesienia, położenie, przemieszczenie, prędkość, przyśpieszenie, pęd, siła, energia
kinetyczna
Równania ruchu pod wpływem stałego przyśpieszenia, rzuty, tor
Transformacja Galileusza, względność ruchu
Ruch po okręgu, biegunowe układy współrzędnych, równania ruchu, tor, prędkość kątowa, przyśpieszenie dośrodkowe,
moment pędu, moment siły, przyśpieszenie kątowe.
Dynamika punktu materialnego i zasady zachowania
Siła jako przyczyna ruchu
Zasady dynamiki Newtona dla ruchu postępowego i obrotowego
Zasady zachowania pędu, energii oraz momentu pędu dla układów izolowanych.
Praca sił, związek pracy z energią kinetyczną. Moc.
Zderzenia sprężyste i niesprężyste. Tarcie. Ruch ciała ze zmienną masą - rakieta.
Grawitacja
Prawo powszechnego ciążenia, pole sił, funkcje pola, kula z jednorodnym rozkładem masy,
Energia potencjalna, kinetyczna i całkowita - zachowanie energii
Ruch w polu grawitacyjnym, orbity i satelity, prawa Keplera, prędkości kosmiczne
Układ słoneczny - fizyka i pochodzenie,
Galaktyka, gwiazdozbiory, prawo Hubbla, ciągi gwiazdowe
Szczególna teoria względności
Doświadczenia Michelsona-Morleya i stałość prędkości światła
Czasoprzestrzeń, transformacje Galileusza i Lorentza, spowolnienie czasu i skrócenie długości
Cztero-wektory, równoważność masy i energii, energia i ruch z prędkością światła, paradoksy
Drgania
Siły harmoniczne, nie harmoniczne i ich źródła, prawo Hooka,
Równania ruchu, parametry drgań, wykresy położeń, prędkości i położenia średnie,
Energia kinetyczna, potencjalna i zasada zachowania energii całkowitej,
Ekwipartycja średnich energii
Fale mechaniczne, odkształcenia, prędkość rozchodzenia się fal, energia przenoszona
Wahadła, siły wymuszające, straty energii, rezonans
Dźwięki i ich charakterystyka
Fale, prędkości fazowe i grupowe, widma, efekt Dopplera
Termodynamika
Prawa Pascala i Archimedesa, równanie Bernouliego
Gaz doskonały, makroskopowe równanie stanu, przemiany gazowe, praca, gazy rzeczywiste
Mikroskopowe równanie stanu, temperatura, średnia energia kinetyczna,
Zasada ekwipartycji energii
Ciepło właściwe, energia wewnętrzna, zasady termodynamiki (0, I i II), przemiana adiabatyczna
Silnik spalania wewnętrznego, silnik Carnote’a, chłodziarki, sprawności
Prawdopodobieństwo stanu, entropia, II zasada termodynamiki
II rok 2006/7 semestr zimowy
Elektryczność
Ładunek, prawo Coulomba i Gaussa, funkcje pola, pole elektryczne od różnych rozkładów ładunku
Kondensator, układy kondensatorów, pojemność zastępcza, energia kondensatora, źródło napięcia
Materia w polu elektrycznym: metale, dielektryki, półprzewodniki, plazma
Przepływ elektronów swobodnych w metalu, prawo Ohma, opór, układy oporników, opór zastępczy
Praca i moc prądu elektrycznego, energia (ciepło) Joule’a, rozładowanie kondensatora przez opór
Amperomierz i woltomierz, budowanie obwodów, prawa Kirchhoffa, obliczanie obwodów
Magnetyzm
Ruch ładunku źródłem pola magnetycznego, prawo Ampera, prawo Biota-Savarta,
pola magnetyczne od różnych prądów
Siła Lorenza i ruch ładunku, obwód z prądem w polu magnetycznym, silnik elektryczny, Amper
Strumień pola magnetycznego, indukcja elektromagnetyczna, prawo Faradaya, SEM, prądnica
Prąd zmienny I fale elektromagnetyczne
Praca i moc prądu zmiennego, indukcyjność własna i wzajemna, transformatory
Kondensator i indukcyjność w obwodzie, obwody RLC, rezonans, fale elektromagenetyczne
Równania Maxwella, energia pola elektromagnetycznego, oddziaływanie fal e-m z materią
Proste układy elektroniczne, dioda, tranzystor
Optyka
Fale ośrodka, równanie fali, rozchodzenie się fal, dyfrakcja, interferencja, granica ośrodków
Współczynnik załamania, rozszczepienie światła, prawa odbicia i załamania,
Lustra, soczewki I ich własności, rodzaje obrazów, przyrządy optyczne: lupa, teleskop
Fizyka kwantowa
Model Bohra atomu wodoru, kwantowanie
Korpuskularno - falowa natura materii (dualizm), interferencja światła,
zjawisko fotoelektryczne, efekt Comptona, interferencja elektronów
Równanie Schroedingera, funkcja falowa, prawdopodobieństwo stanu
Ograniczenie ruchu przyczyną istnienia stanów kwantowych,
Układy kwantowe, ich własności: poziomy energetyczne, przejścia kwantowe, widma energii
Cząstki elementarne, ich własności, spin, symetrie, laser, zasada nieoznaczoności
Jądro atomowe
Oddziaływanie jądrowe, model powłokowy, energia wiązania, defekt masy
Tablica Mendelejewa, przemiany jądrowe, ścieżka stabilności,
Promieniotwórczość naturalna, prawa rozpadu, datowanie węglem C-14
Reakcje jądrowe, reaktor, bomba atomowa i termojądrowa
Biologiczne skutki promieniowania, ochrona przed wybuchem jądrowym
Download