Katowice: Dostawa paczek mikołajkowych dla dzieci

advertisement
Katowice: Dostawa paczek mikołajkowych dla dzieci.
Numer ogłoszenia: 326370 - 2010; data zamieszczenia: 11.10.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: "Poczta Polska Spółka Akcyjna" Centrum Infrastruktury Oddział
Regionalny , pl. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 7, 40-940 Katowice, woj. śląskie, tel.
(032) 2538862, faks (032) 2513346.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.poczta-polska.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paczek mikołajkowych
dla dzieci..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot
zamówienia - dostawa paczek mikołajkowych dla dzieci, obejmuje 3 części: a) Część I
zamówienia - dostawa paczek mikołajkowych dla dzieci pracowników CZK Dział
Zarządzania Kadrami w Częstochowie, b) Część II zamówienia - dostawa paczek
mikołajkowych dla dzieci pracowników CZK Dział Zarządzania Kadrami w Katowicach, c)
Część III zamówienia - dostawa paczek mikołajkowych dla dzieci pracowników CZK Dział
Zarządzania Kadrami w Opolu. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia
załącznik nr 1 do SIWZ (Specyfikacja rodzajowo-ilościowa paczek). 3. Strony zgodnie
ustalają, że Zamawiający nie jest zobowiązany do wykonania umowy w pełnym zakresie
ilościowym wykazanym w załączniku nr 1. Zmniejszenie ilości paczek nie może przekroczyć
10 % całości zamówienia określonego w załączniku nr 1 umowy - dla części I zamówienia, 5
% całości zamówienia określonego w załączniku nr 1 umowy - dla części II zamówienia, 30
% całości zamówienia określonego w załączniku nr 1 umowy - dla części III zamówienia. Z
tego tytułu Sprzedawca nie będzie mógł wnosić jakichkolwiek roszczeń względem
Zamawiającego. 4. Zmniejszenie ilości zamówionych paczek, zgodnie z ust. 3, Zamawiający
zgłasza Sprzedawcy pisemnie lub poprzez fax, w terminie nie krótszym niż 7 dni
kalendarzowych przed datą dostawy. 5. Wszystkie dostarczone produkty spożywcze winny
być pełnowartościowe, w oryginalnych opakowaniach producenta, z określonym okresem
przydatności do spożycia przez okres nie krótszy niż wskazany w załączniku nr 4 do SIWZ
(Kalkulacja ceny). 6. Dostawy i wyładunek produktów odbywać się będą wyłącznie na koszt
wykonawcy, do miejsc wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ. 7. Zamawiający dopuszcza
możliwość składania ofert równoważnych. Zamawiający uzna, że proponowane artykuły
spożywcze są równoważne jeśli będą zgodne z opisem zawartym w kolumnie nr 2 załącznika
nr 1 do SIWZ..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.81.21.00-4, 15.84.20.00-2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
16.12.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy zamawiający nie wymaga,
aby oferta była zabezpieczona wadium.
III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia


aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) oryginał pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę, o ile nie wynika to z innych
dokumentów załączonych przez wykonawcę do oferty, a w przypadku dołączenia kserokopii
pełnomocnictwa musi być ono poświadczone notarialnie, 2) kalkulację ceny.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:


1 - Cena - 55
2 - Rodzaj artykułów spożywczych - 45
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.poczta-polska.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Poczta
Polska Spółka Akcyjna Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Katowicach, pl.
Oddziałów Młodzieży Powstańczej 7, 40-940 Katowice.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 20.10.2010 godzina 10:00, miejsce: Poczta Polska Spółka Akcyjna Centrum
Infrastruktury Oddział Regionalny w Katowicach, pl. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 7,
40-940 Katowice.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Część I zamówienia - dostawa paczek mikołajkowych dla dzieci
pracowników CZK Dział Zarządzania Kadrami w Częstochowie..




1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik nr 1 do SIWZ (Specyfikacja
rodzajowo-ilościowa paczek)..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.81.21.00-4, 15.84.20.00-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 25.11.2010.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
o 1. Cena - 55
o 2. Rodzaj artykułów spożywczych - 45
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Część II zamówienia - dostawa paczek mikołajkowych dla dzieci
pracowników CZK Dział Zarządzania Kadrami w Katowicach..




1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik nr 1 do SIWZ (Specyfikacja
rodzajowo-ilościowa paczek)..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.81.21.00-4, 15.84.20.00-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 16.12.2010.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
o 1. Cena - 55
o 2. Rodzaj artykułów spożywczych - 45
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Część III zamówienia - dostawa paczek mikołajkowych dla dzieci
pracowników CZK Dział Zarządzania Kadrami w Opolu..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik nr 1 do SIWZ (Specyfikacja
rodzajowo-ilościowa paczek)..



2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.81.21.00-4, 15.84.20.00-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 22.11.2010.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
o 1. Cena - 55
o 2. Rodzaj artykułów spożywczych - 45
Download