Ekonomika i projektowanie przedsi*wzi** przedsi*biorstw * plan zarz

advertisement
Ekonomika i projektowanie
przedsięwzięć przedsiębiorstw –
plan marketingowy
oraz
plan zarządzania
Michał Suchanek
Katedra Ekonomiki i Funkcjonowania
Przedsiębiorstw Transportowych
Plan marketingowy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Produkt (wraz z opakowaniem),
Rynek docelowy,
Niezbędne koncesje i pozwolenia,
Podaż na rynku wraz oceną konkurencji,
Popyt na rynku,
Ocena chłonności rynku,
Cena,
Dystrybucja,
Promocja,
Plan ilościowy i wartościowy sprzedaży,
Plan kosztów sfery marketingowej.
Dystrybucja
• Bezpośrednia,
• Pośrednia
Promocja
• Środki reklamy:
– radio,
– telewizja,
– listy i ulotki,
• Środki sprzedaży osobistej:
– prezentacje,
– telemarketing,
• Środki promocji sprzedaży:
– pokazy,
– upominki,
– konkursy konsumenckie,
• PR;
• Sponsoring.
Plan zarządzania
•
•
•
•
szczegółowy opis produktów i usług ,
harmonogram przedsięwzięcia,
sfera działalności,
forma organizacyjna i prawno-własnościowa
przedsięwzięcia,
• formy zatrudnienia,
• koszty sfery zarządzania.
Szczegółowy opis produktów i usług
• produkt lub usługa wraz z opisem
technologicznym,
• strategia produkcji,
• program produkcji,
• sposób zorganizowania dostaw materiałów i
surowców.
Harmonogram przedsięwzięcia
• spis wszystkich czynności składających się na
przedsięwzięcie wraz z szacowanymi
terminami rozpoczęcia i zakończenia,
• trzy okresy:
– przygotowań,
– wdrożenia,
– eksploatacji.
Sfera działalności
• biznesowa,
• publiczna,
• „trzeci sektor”.
Forma organizacyjna i prawnowłasnościowa przedsięwzięcia
• Jak przedsięwzięcie będzie występować:
– wydzielenie osób,
– stworzenie działu/wydziału,
– spółka celowa (jaka?),
– outsourcing (ogłoszenie przetargu publicznego).
Zatrudnienie
•
•
•
•
umowy cywilnoprawne,
umowy o pracę,
kontrakty,
umowy handlowe.
Koszty sfery zarządzania
• koszty produkcji,
• koszty zatrudnienia,
• pozostałe.
Plan finansowy
• analiza i kształtowanie efektywności – cele w
sferze finansowej,
• przyjęte założenia dotyczące efektywności,
• ryzyko,
• potencjalne źródła finansowania
zewnętrznego.
Efektywnościowe strategie
inwestycyjne
• oszczędnościowa (W=const. N -> min.),
• wydajnościowa ( W -> max. N=const.).
Przyjęte założenia dotyczące
efektywności
Rodzaj przedsięwzięcia
Charakter miernika
infrastruktura
czas zwrotu
inwestycje produkcyjne
zysk skapitalizowany (projektowane
przychody – projektowane koszty)
organizacyjne
zmiana planowanego poziomu
zatrudnienia (stopy zatrudnienia)
produkcyjne
zmiana wielkości produkcji
rynkowe
zmiana wielkości sprzedaży
techniczne
zmiana odtwarzania środków produkcji
(średni wiek parku maszynowego)
kapitał ludzki
stabilizacja / wydajność kadr
finansowe
rentowność kapitałów
biznesowe
rentowność, płynność
użyteczności publicznej
deficytowość = 0, pokrycie kosztów =< 1,
odpłatność =1
Plan finansowy*
• Rachunek zysków i strat,
• Rachunek przepływów pieniężnych.
Zarządzanie ryzykiem
• Ocena ryzyka
–
–
–
–
–
•
•
•
•
Analiza ryzyka,
Identyfikacja ryzyka,
Opis ryzyka,
Pomiar ryzyka,
Ewaluacja ryzyka,
Informowanie o ryzyku,
Decyzja,
Postępowanie wobec ryzyka,
Monitoring ryzyka.
Techniki zarządzania ryzykiem
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Burza mózgów,
Metoda delficka,
Analiza SWOT,
Diagram Ishikawy,
Metoda list kontrolnych,
Metoda PERT,
Modelowanie i symulacje komputerowe,
Macierz ryzyka,
Metoda ryzyk częściowych
Diagram Ishikawy
•
•
•
•
•
•
człowiek (Man)
materiał (Material)
sprzęt/maszyna (Machine)
stosowana metoda (Method)
kierownictwo (Management)
środowisko/otoczenie (Environment)
Macierz ryzyka
• Prawdopodobieństwo wystąpienia,
• Potencjalne skutki
Podstawowa metoda oceny ryzyka –
metoda scenariuszy
• budowanie scenariuszy rozwoju sytuacji,
• ocena prawdopodobieństwa,
• określenie średnioważonej efektywności
przedsięwzięcia.
• w wersji uproszczonej – trzy scenariusze
(pesymistyczny, realistyczny, optymistyczny)
Potencjalne źródła finansowania
zewnętrznego
•
•
•
•
•
dotacje,
instrumenty dłużne,
instrumenty kapitałowe,
leasing,
partnerstwo publiczno-prywatne.
Download