Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych – 2006r.

advertisement
Centrum Doskonalenia kadr
Lex- Klass
Ustawa
Prawo Zamówień Publicznych
po nowelizacjach
Nowelizacje ustawy Prawo
Zamówień Publicznych-2009 r.
• ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy –
Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o
kosztach sądowych w sprawach cywilnych
- Dzień wejścia w życie 22 grudzień 2009 rok- tzw:
„mała nowelizacja”
•
Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 roku o zmianie ustawy
– Prawo zamówień publicznych oraz niektórych
innych ustaw opublikowana w dniu 29 grudnia 2009Dzień wejścia w życie 29 styczeń 2010 roku– tzw. „duża” nowelizacja
Założenia i cele nowelizacji
• Implementacja Dyrektyw unijnych
• Dalsza racjonalizacja i przejrzystość
przepisów
• Nowela antykryzysowa
Przeliczanie wartości zamówień
• Kwota 14 000 EURO w przeliczeniu wg
Obowiązującego rozporządzenia
(x 3,839) wynosi : 53746 zł netto –
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
23 grudnia 2009 roku w sprawie
średniego kursu złotego w stosunku
do euro stanowiącego podstawę
przeliczania wartości zamówień
publicznych (Dz.U. Nr 224, poz. 1796)
Wartości zamówień progów unijnych
• Dostawy i usługi – 125 000 EURO
– zamawiający centralni
• Dostawy i usługi – 193 000 EURO
– sektor samorządowy
• Dostawy i usługi – 387 000 EURO
– zamawiający sektorowi
• Roboty budowlane – 4 845 000 EURO - wszyscy
Ogłoszenia – Art. 13
• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z
dnia 28 stycznia 2010 r –
w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych
w Biuletynie Zamówień Publicznych
(Dz.U. Nr 12, poz.69)
• art 40 ust 5a (poinformowanie znanych sobie
wykonawców o publikacji ogłoszenia)
Warunki udziału w postępowaniu
art. 22
• Posiadania uprawnień do wykonywania
określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa posiadają obowiązek ich
posiadania
• Posiadania wiedzy i doświadczenia
• Dysponowania odpowiednim potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia
• Sytuacji ekonomicznej i finansowej
• Proporcjonalność do przedmiotu zamówienia
-opisu warunków udziału w postępowaniu
Warunki udziału w postępowaniu
art. 24 i 24 a
• Zmiana treści art. 24 ust 1 i ust 2
• Podstawy wykluczania wykonawców
• „Czarna lista Prezesa UZP” i obowiązki
zamawiającego wynikające z brzmienia
art. art. 24a
Dokumenty podmiotowe
i przedmiotowe
• Art. 26 ust 2a i 2b, 2c w nowej treści:
- Art. 26 ust 2a- doprecyzowanie przepisów
dotyczących terminu, w którym wykonawca
potwierdza spełnianie warunków udziału w
postępowanie
- Art. 26 ust 2b – poleganie na wiedzy i
doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia oraz
zdolnościach finansowych innych podmiotów
- Art. 26 ust 2c- składanie dokumentów finansowych
• Znowelizowane „Rozporządzenie o dokumentach”
Specyfikacja Istotnych
Warunków Zamówienia
• SIWZ w kontekście rozdziału warunków
• Zmiana art. 38 ust 1, 1a i 1b- dotycząca
terminów na wyjaśnianie treści SIWZ
• Modyfikacja treści art. 38 ust 6 – dotycząca
przedłużania terminu składania ofert w
wyniku zmiany
treści SIWZ nieprowadzącej do
zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu
Wadium
• Art. 46 ust 1, 1a, 2, 3 – nowe
okoliczności zwrotu wadium, ust 3 w
kontekście małej i dużej nowelizacji
oraz sytuacji kryzysowej na rynku
• Okoliczności zatrzymania wadium –
- art. 46 ust 4a
Tryby udzielania zamówień –
Przetarg nieograniczony- Art.39
Terminy składania ofert (art. 43) :
•
Powyżej 14 000 EURO lecz poniżej kwot na podstawie art. 11 ust 8
-
7 dni dla dostaw i usług od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu
Prezesowi UZP
14 dni dla robót budowlanych
•
Jeżeli wartość jest ≥ niż kwoty określone w art. 11 ust 8
•
40 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu UOPWE drogą
elektroniczną
•
47 dni od dnia przekazania ogłoszenia UOPWE, w inny sposób niż
określony powyżej
•
•
22 dni od dnia przekazania ogłoszenia UOPWE drogą elektroniczną
29 dni od dnia przekazania ogłoszenia UOPWE w sposób inny niż powyżej
Tryby udzielania zamówień –
Przetarg ograniczony- Art.47
• Wszczęcie postępowania,
przekazywanie i publikacja ogłoszeń –
Art. 48 (- modyfikacja pkt 7
dotyczącego warunków udziału w
postępowaniu, oceny ich spełnienia
oraz ich znaczenia )
• Zwrot wniosku złożonego po terminie
w kontekście art. 50 ust 2
Tryby udzielania zamówień –
Przetarg ograniczony- Art.52 c.d.
• Jeżeli wartość zamówienia jest
mniejsza niż kwoty określone w art. 11
ust 8 termin składania ofert wynosi
• Min 7 dni od dnia przekazania zaproszenia
do składania ofert dla dostaw i usług
• Min 14 dni od dnia przekazania
zaproszenia do składania ofert dla
robót budowlanych
Tryby udzielania zamówień –
Przetarg ograniczony- Art. 52
• Jeżeli wartość zamówienia jest ≥ niż kwoty
określone w art. 11 ust 8 termin składania ofert nie
może być krótszy niż 40 dni od dnia zaproszenia do
składania ofert
• Art. 52 ust 3 i 4 dotyczy okoliczności wyznaczania
terminów krótszych – (22 dni lub 10 dni )
• W art. 52 ust 5 ustawodawca przyznaje
zamawiającemu możliwość samodzielnego
skrócenia terminu składania ofert z 40 na 35 o ile
udostępni SIWZ na stronie internetowej od dnia
publikacji ogłoszenia o zamówieniu w DzUUE
Tryby udzielania zamówień –
Negocjacje bez ogłoszenia Art. 62
• Nowy ust 2a w art. 62 dotyczący możliwości
zamieszczenia ogłoszenia o zamiarze zawarcia
umowy w BZP lub DZUUE, który zawiera co
najmniej:
– nazwę (firmę) oraz adres zamawiającego;
– określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu
zamówienia;
– uzasadnienie wyboru trybu negocjacji bez
ogłoszenia;
– nazwę (firmę) albo imię i nazwisko oraz adres
wykonawcy, którego ofertę wybrano
Tryby udzielania zamówień –
Zamówienie z wolnej ręki - Art. 66
•
Art. 66 ust 1 i 2 w nowej treści: Zamówienie z wolnej ręki to tryb
udzielenia zamówienia, w którym zamawiający udziela zamówienia po
negocjacjach tylko z jednym wykonawcą.
•
Zamawiający, po wszczęciu postępowania, może zamieścić
odpowiednio w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazać do
Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie o
zamiarze zawarcia umowy zawierające co najmniej:
– nazwę (firmę) oraz adres zamawiającego;
– określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia;
– uzasadnienie wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki;
– nazwę (firmę) albo imię i nazwisko oraz adres wykonawcy, któremu
zamawiający zamierza udzielić zamówienia.
Wybór najkorzystniejszej oferty art. 84 –
złożenie ofert po terminie
• Nowe brzmienie art. 84 ust 2 - W postępowaniu o
udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż
kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie
zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości
równej lub większej niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,
zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o
złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po
upływie terminu do wniesienia odwołania.
Termin związania ofertą
• Nowe brzmienie art. 85 ust 4 - przedłużenie terminu
związania ofertą jest dopuszczalne tylko z
jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności
wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z
wniesieniem nowego wadium na przedłużony
okres związania ofertą.
Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą
dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego
wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie
wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza.
Wybór najkorzystniejszej oferty
art. 92
•
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający równocześnie
zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i
nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy,
którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy),
albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy
wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną
ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie
faktyczne i prawne;
3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie
zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne – jeżeli
postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
albo negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę;
4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie
umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
Wybór najkorzystniejszej oferty
unieważnienie postępowania- art. 93
• Zmiana treści art. 93 ust 1 pkt 4 - przypadek
złożenia oferty przekraczającej kwotę
przeznaczoną na finansowanie zamówienia
• Modyfikacja treści art. 93 ust 1 pkt 7 „postępowanie obarczone wadą……”
• Art. 93 ust 1a pkt 1,2,3 – nowa przesłanka
pozwalająca na unieważnienie
zamawiającemu postępowania z powodu
braku środków na realizację zamówienia
Zawarcie umowy – art. 94
Art. 94 ust 1 Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z
zastrzeżeniem art. 183, w terminie:
1) nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób
określony w art. 27 ust. 2, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób
– w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
2) nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób
określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób
– w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
• Nowe klauzule zawarcia umowy przed upływem terminów, o których mowa w
ust 1 zawarte w art. 94 ust 2 pkt 1,2,3,4,
• Nowe brzmienie art. 95 ust 3 dotyczącym przekazania ogłoszenie o udzieleniu
zamówienia, jeżeli zamówienie udziela się na podstawie umowy ramowej
Dokumentowanie postępowańArt. 96
• Zmiana treści art. 96 ust 3:
- Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu
wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu
postępowania
- Oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia
- Oferty wstępne udostępnia się od dnia zaproszenia
wykonawców do składania ofert
• wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
od dnia poinformowania o wynikach oceny
spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Umowy w zamówieniach
publicznych
•
Modyfikacja treści art. 140 ust 3 - Umowa podlega unieważnieniu w
części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
•
Modyfikacja treści art. 143 ust 1 i nowe brzmienie ust 1a – zawieranie
umów na czas nieoznaczony oraz wyłączenia i możliwości
zamawiającego
•
Modyfikacje art. 144 ust 1 oraz ust 2 – dotyczy zmian w umowie
•
Nowe kompetencje Prezesa zawarte w art. 144 a- dotyczące
unieważnienia umów
•
Nowe klauzule unieważnienia umów zawarte w art. 146
Zabezpieczenie należytego
wykonania umowy - Art. 147
•
Art. 147 ust 2 nowe brzmienie - Zabezpieczenie służy pokryciu
roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
•
Art. 151 ust 2 i 3 nowe brzmienie - ust 2 - Kwota pozostawiona na
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może
przekraczać 30 % wysokości zabezpieczenia.
Ust 3 - Kwota, o której mowa w ust. 2, jest zwracana nie później
niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady
•
•
Art. 151 a – nowe możliwości zaliczkowania na poczet wykonania
zamówienia
Prezes Urzędu Zamówień
Publicznych
• Modyfikacja art. 154 (kompetencje Prezesa) pkt 5a
o obowiązku ogłaszania, aktualizowania oraz
wykreśleń na stronie internetowej Urzędu
wykazu wykonawców, którzy wyrządzili szkodę
nie wykonując zamówienia lub wykonując je
nienależycie, jeżeli ta szkoda została stwierdzona
prawomocnym orzeczeniem sądu
„Czarna Lista Prezesa”
• W art. 154b (dane wykonawców, o których mowa w
art. 154 pkt 5a
Środki Ochrony Prawnej
odwołanie i skarga
• KIO ( Krajowa Izba Odwoławcza) – do rozpatrywania odwołań
• Art. 179 przepisy wspólne – nowe brzmienie:
Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale
przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także
innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w
wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej
ustawy.
• Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz
specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują
również organizacjom wpisanym na listę, której mowa w art.
154 pkt 5.
• Szczątkowy protest – art. 181
Środki Ochrony Prawnej c.d
odwołanie i skarga do sądu
Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec
czynności:
- Wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia
z wolnej ręki lub zapytania o cenę
- Opisu sposobu dokonywania oceny spełniania
- warunków udziału w postępowaniu
- wykluczenia odwołującego z postępowania o
udzielenie zamówienia;
- odrzucenia oferty odwołującego.
Środki Ochrony Prawnej c.d
odwołanie i skarga do sądu
•
Art. 182 ust 1 - Odwołanie wnosi się:
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli
zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w
terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w
przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8;
2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli
zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w
terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w
przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
Środki Ochrony Prawnej c.d
odwołanie i skarga do sądu
Art. 182 ust 2 - Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli
postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego,
także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków
zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest
równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8;
2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na
stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
• Na orzeczenie Izby przysługuje Skarga do sądu – propozycje i
wątpliwości
Download