Załączniki do SIWZ

advertisement
Załącznik nr 2 do SIWZ
wzór
………………………..
(Pieczęć Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE
O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
na: świadczenie usługi drukowania kwartalnika Academia– znak sprawy nr 6/ZP/2012
w imieniu:
…………………………………………………………………………….…………………
(pełna nazwa Wykonawcy)
oświadczamy, że na dzień składania ofert spełniamy warunki dotyczące:
- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- posiadania wiedzy i doświadczenia,
- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia,
- sytuacji ekonomicznej i finansowej
…………………………………………..
(data, imię
i nazwisko oraz podpis
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
Strona 1 z 5
Załącznik nr 3 do SIWZ
wzór
………………………..
(Pieczęć Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
na: świadczenie usługi drukowania kwartalnika Academia– znak sprawy nr 6/ZP/2012
w imieniu:
…………………………………………………………………………….…………………
(pełna nazwa Wykonawcy)
oświadczamy, że na dzień składania ofert brak jest podstaw do wykluczenia
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.
…………………………………….
(data, imię i nazwisko oraz
podpis
upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy)
Strona 2 z 5
Załącznik nr 4 do SIWZ
wzór
………………………..
(Pieczęć Wykonawcy)
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi
drukowania kwartalnika Academia– znak sprawy nr 6/ZP/2012.
Wykaz usług
w celu stwierdzenia, że został spełniony warunek określony w Rozdziale VI ust. 1 pkt 2
SIWZ
Okres świadczenia usług
Lp.
Tytuł czasopisma
Wartość
usług brutto
w PLN
rozpoczęcie
(dzień, miesiąc,
rok)
Odbiorca
na rzecz którego
realizowane była
usługa
wydawania
czasopism
naukowych
(nazwa i adres
siedziby)
zakończenie(dzień,
miesiąc, rok)
1.
2.
3.
Uwaga:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca załączył wykaz oraz co najmniej jeden
dokument potwierdzający, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
…………………………………………..
(data, imię i nazwisko oraz
podpis
upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy)
Strona 3 z 5
Załącznik nr 5 do SIWZ
wzór
OFERTA
(formularz ofertowy)
Nazwa i adres Wykonawcy:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
NIP .................................................... REGON ............................................................
Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:
......................................................................................................................................
Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:
......................................................................................................................................
Numer telefonu:.............................................
Numer faksu...................................................
e-mail .............................................................
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym składamy niniejszą ofertę na:
świadczenie usługi drukowania kwartalnika Academia– znak sprawy nr 6/ZP/2012,
oferując wykonanie przedmiotu zamówienia za następującą łączną CENĘ brutto:
CENA BRUTTO………………………………………………………zł
(słownie ……………………………………………………………………..……............................zł)
Wyszczególnienie
Kalkulacja ceny (zł)
„ACADEMIA. Magazyn
Polskiej Akademii
Nauk”.
Nakład: 1 900 egz.
„ACADEMIA. TheMagazine
of the Polish Academy
of Sciences”
Nakład: 1 200 egz.
Przygotowanie do druku 1. numeru
(cena netto)*
Druk i dostawa do siedziby
Zamawiającego (cena netto)
1 egz.
nakładu 1 numeru
1 egz.
nakładu 1 numeru
Razem: przygotowanie do druku,
druk i dostawa nakładu 1 numeru
(cena netto)
RAZEM (całe zamówienie:
nakład 12 numerów obu
tytułów) - CENA NETTO
RAZEM (całe zamówienie:
nakład 12 numerów obu
tytułów) - CENA BRUTTO
...............................................zł, w tym VAT……%.............. zł
*należy uwzględnić koszty wynikające z pkt. 2c w zał. Nr 1 do SIWZ
Strona 4 z 5
Część zamówienia, której wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcy/com
obejmuje (jeżeli dotyczy):
................................................................................................................................
1. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami
i zasadami postępowania.
1. OŚWIADCZAMY, że w ciągu ostatnich 3 lat/w okresie prowadzenia działalności (jeśli okres
prowadzenia działalności jest krótszy niż trzy lata)1 wykonaliśmy pracę o podobnym zakresie
i charakterze co niniejsze zamówienie. Mając na uwadze powyższe do oferty załączamy
publikacje pt.:
1)………………………………………………………………………………………….
2)………………………………………………………………………………………….
do dokonania oceny technicznej (jakości) przez członków komisji przetargowej.
3. OŚWIADCZAMY, że uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania
oferty i wykonania zamówienia.
4. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Istotnymi Postanowieniami Umowy,
określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się,
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach
określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. OŚWIADCZAMY, że cena zawiera wszelkie koszty niezbędne do wykonania
zamówienia, wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia, jak również nieujęte
w opisie, a bez których nie można wykonać przedmiotu zamówienia.
6. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni uwzględniając, że termin składania ofert jest
pierwszym dniem biegu terminu.
Oferta została złożona na ……. parafowanych i kolejno ponumerowanych stronach.
Do oferty dołączono następujące załączniki:
Załącznik nr 1 – Oświadczenie o spełnianiu warunków,
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,
Załącznik nr 3 – ……………………………………………………………………
Załącznik nr 4 – ……………………………………………………………………
………………..............................................................
(data, imię i nazwisko oraz podpis
upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy)
1
Niepotrzebne skreślić
Strona 5 z 5
Download