Wydział Biologii

advertisement
UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
Wydział Biologii
PASJA TO NIEUSTAJĄCY ROZWÓJ.
STUDIUJ Z NAMI I UCZYŃ Z NIEJ SPOSÓB NA ŻYCIE.
O WYDZIALE
Wydział Biologii funkcjonuje samodzielnie od
1984 r. W jego skład wchodzą 4 instytuty:
Instytut Antropologii
Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii
Instytut Biologii Eksperymentalnej
Instytut Biologii Środowiska
oraz 3 samodzielne pracownie i 7 jednostek
ogólnowydziałowych.
SPIS KIERUNKÓW I SPECJALNOŚCI 2014/2015
STUDIA STACJONARNE
I ST. II ST.
STUDIA NIESTACJONARNE
BIOLOGIA
BIOLOGIA
BIOTECHNOLOGIA
OCHRONA ŚRODOWISKA
I ST. II ST.
BIOLOGIA spec. NAUCZANIE PRZYRODY
BIOINFORMATYKA /prowadzone
z Politechniką Poznańską/
OCHRONA ŚRODOWISKA
OCHRONA ŚRODOWISKA spec.
WYKORZYSTANIE I OCHRONA
ZASOBÓW HYDROSFERY /ośrodki w Pile
i Słubicach/
BIOTECHNOLOGY /studia
angielskojęzyczne/
BIOLOGIA spec. NAUCZANIE BIOLOGII
ENVIRONMENTAL PROTECTION /studia
angielskojęzyczne/
Stan na dzień: 1.07.2013
Aktualne informacje na temat kierunków i specjalności: www.
rekrutacja.amu.edu.pl
OFERTA STUDIÓW III STOPNIA
Wydział oferuje studia stacjonarne III stopnia z nauk
biologicznych w dyscyplinach: biologii, biochemii,
biotechnologii, ekologii i – od 2013 r. – ochrony
środowiska.
Studia doktoranckie trwają 4 lata. Ich ukończenie oraz
obrona dysertacji doktorskiej uprawnia do posługiwania
się stopniem doktora nauk biologicznych.
OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
Oferujemy studia podyplomowe na kierunkach:
Biologia – przeznaczone dla nauczycieli innych specjalności lub absolwentów studiów wyższych chcących
zdobyć dodatkowe kwalifikacje i doskonalić posiadaną
wiedzę.
Biologia sądowa – kierowane do absolwentów studiów
licencjackich i magisterskich zainteresowanych zastosowaniem nauk biologicznych w kryminalistyce, a także
do pracowników policji, prokuratury, administracji
sądowej i innych, którzy pracują lub planują pracę
w laboratoriach kryminalistycznych.
Przygotowanie pedagogiczne do nauczania biologii
i przyrody – oferta skierowana do absolwentów
kierunków biologicznych lub osób, które jeszcze
w trakcie studiów wyższych magisterskich chciałyby
uzyskać wymagane prawem kwalifikacje pedagogiczne do nauczania przedmiotów przyrodniczych
w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach
ponadgimnazjalnych.
WYDZIAŁ W LICZBACH
1 gmach Collegium Biologicum na
Morasku, 4 instytuty, w ramach których
funkcjonuje 27 zakładów
1150 studentów stacjonarnych,
47 w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym
w Pile i 187 studentów niestacjonarnych
207 nauczycieli akademickich
130 grantów badawczych
ok. 350 publikacji naukowych rocznie
8 serii wydawniczych
2 kierunki na II stopniu w języku polskim
i w języku angielskim
4 kierunki studiów (w tym 2 kierunki
prowadzone na profilu ogólnoakademickim
i na profilu praktycznym)
50 studentów korzysta z programu
Erasmus
CZEGO I JAK UCZYMY
BIOLOGIA – dwustopniowe studia pozwalają na
uzyskanie dogłębnej i rzetelnej wiedzy z zakresu
nauk przyrodniczych. Studenci I stopnia zdobywają
podstawową wiedzę i umiejętności praktyczne
z biochemii, biologii molekularnej, botaniki, zoologii,
fizjologii, biologii środowiskowej, wirusologii
i biologii człowieka. Na studiach II stopnia studenci,
korzystając z dużej różnorodności przedmiotów
do wyboru, mogą w zależności od indywidualnych
zainteresowań sami kształtować swój program
nauczania i nabywać interesujące ich umiejętności
w ramach wybranej specjalności: Biologii molekularnej, Biologii komórki organizmu, Biologii populacji,
Ekologii krajobrazu czy Biologii ewolucyjnej.
NAUCZANIE PRZYRODY to specjalność, którą kandydaci na kierunek biologia mogą wybrać przy rekrutacji. Ukończenie studiów I stopnia daje uprawnienia
do nauczania przyrody w szkołach podstawowych,
natomiast kontynuacja studiów na II stopniu na
kierunku NAUCZANIE BIOLOGII umożliwia podjęcie
pracy nauczyciela biologii w gimnazjach i szkołach
ponadgimnazjalnych. Studenci mają możliwość
odbywania hospitacji i praktyk w szkołach podstawowych, gimnazjach, technikach i liceach.
BIOINFORMATYKA – kierunek prowadzony wspólnie
przez Wydział Biologii UAM i Wydział Informatyki Politechniki Poznańskiej. Absolwenci łączą
znajomość dyscyplin biologicznych oraz zagadnień matematycznych i informatycznych. Duża
ilość przedmiotów daje studentom – szczególnie
II stopnia – indywidualny, dostosowany do zainteresowań rozwój kształcenia.
BIOTECHNOLOGIA to jedna z najszybciej rozwijających się dziedzin nauki. Studenci I stopnia mają
możliwość zdobyć podstawową wiedzę i umiejętności niezbędne do stosowania technik biologii
molekularnej i biotechnologii. Studenci II stopnia
mogą w zależności od zainteresowań kontynuować
studia w ramach angielskojęzycznej BIOTECHNOLOGY , skoncentrowanej na biotechnologii
medycznej, terapii genowej czy diagnostyce molekularnej lub studiach polskojęzycznych – skupiają
się one na aspektach zastosowania biotechnologii
w rolnictwie, jak hodowla ulepszonych roślin czy
zwierząt, polepszanie jakości produktów spożywczych czy usprawnianiu agrotechniki.
OCHRONA ŚRODOWISKA – nasi studenci poznają
zasady ochrony i kształtowania środowiska, toksykologii, monitoringu i oddziaływania człowieka na
ekosystem. Studenci II stopnia mogą rozwijać swoją
wiedzę i nabywać nowe umiejętności w ramach
angielskojęzycznych studiów ENVIRONMENTAL
PROTECTION lub wybranej specjalności: ochrona
środowisk lądowych, ochrona środowisk wodnych
lub zarządzanie środowiskiem na studiach polskojęzycznych. Wybierając interesujące ich przedmioty,
aktywnie kształtują swój program nauczania i posiadane kompetencje.
CO PO STUDIACH
Bogata oferta kierunków studiów i specjalności realizowanych na Wydziale Biologii oraz możliwość samodzielnego kształtowania programu nauczania poprzez
dużą różnorodność przedmiotów do wyboru daje
naszym absolwentom bardzo szeroką wiedzę ułatwiającą znalezienie satysfakcjonującej pracy.
Absolwenci kierunku BIOLOGIA są przygotowani do
podjęcia pracy na uczelniach i w instytutach badawczych, laboratoriach środowiskowych i diagnostycznych, firmach farmaceutycznych, chemicznych,
ochrony środowiska i biotechnologicznych. Nasi
studenci potrafią praktycznie wykorzystywać metody
molekularne oraz inżynierii genetycznej, różnorodne
techniki pomiarowe i analityczne, mają znajomość
różnych poziomów organizacji życia, począwszy od
poziomu molekularnego aż do organizmu i populacji,
wiedzę na temat rozwoju i biologii człowieka, metod
auksologicznych i biometrycznych. Szeroka wiedza
biologiczna umożliwia im elastyczne dostosowanie
się do różnych wymagań rynku pracy.
Absolwenci NAUCZANIA posiadają umiejętność planowania procesu dydaktycznego oraz własnego rozwoju
zawodowego, znajomość nowoczesnych metod i technologii stosowanych w edukacji oraz mają kompetencje psychologiczno-pedagogiczne konieczne do
pracy w zawodzie nauczyciela.
Absolwent BIOINFORMATYKI jest gotowy do podjęcia
pracy w firmach oraz w instytucjach naukowych
wykorzystujących narzędzia i systemy bioinformatyczne. Ma umiejętności modelowania struktur
białek i kwasów nukleinowych, znajomość różnych
języków programowania i ich wykorzystania do
analizy sekwencji białkowych oraz genomów i badania
oddziaływań cząsteczek biologicznych. Potrafi
też wykorzystać narzędzia eksperymentalne oraz
analizę baz danych do rozwiązywania podstawowych
problemów biologicznych.
Absolwenci BIOTECHNOLOGII są przygotowani do
podjęcia pracy w laboratoriach badawczych, analitycznych i przemysłu biotechnologicznego. Mają wiedzę
na temat konstruowania, wykorzystania i szacowania
ryzyka stosowania organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO), potrafią zastosować nowoczesne
techniki biotechnologiczne i molekularne w ochronie
środowiska, przemyśle i medycynie. Jednocześnie
wykazują znajomość zasad prawa, bioekonomii,
bioetyki i przedsiębiorczości.
Absolwent OCHRONY ŚRODOWISKA ma przygotowanie
do pracy w laboratoriach badawczych i kontrolnych,
w administracji i instytucjach odpowiedzialnych za
ochronę środowiska, parkach narodowych i krajobrazowych, rezerwatach przyrody, w oczyszczalniach
ścieków, punktach uzdatniania wody. Posiada także
znajomość zasad prawnych i ekonomicznych ochrony
środowiska. Potrafi wykorzystać najnowsze techniki do uzyskiwania i analizy danych oraz pracować
w terenie, ma wiedzę na temat metod biologicznych
i biotechnologicznych w ochronie środowiska, składników ekosystemów, gatunków zagrożonych, zarządzania środowiskiem.
NASZE OSIĄGNIĘCIA
Pracownicy naszego Wydziału są laureatami wielu
prestiżowych nagród, takich jak nagrody Prezesa Rady
Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
Polskiej Akademii Nauk, Prezydenta Miasta Poznania
i wielu innych. Aktywnie uczestniczą i organizują
międzynarodowe konferencje i sympozja, na których
prezentują osiągnięcia wpisujące się w najnowsze
trendy w nauce. Wśród naszych pracowników jest
wielu beneficjentów grantów badawczych i stypendiów finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Nauki, Narodowe
Centrum Badań i Rozwoju, Fundację na Rzecz Nauki
Polskiej, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka. Wydział
zaangażowany jest w cztery konsorcja naukowe
o zasięgu międzynarodowym i pięć krajowych. Wśród
najnowszych osiągnięć jest uzyskanie linii ziemniaka
odpornego na suszę dzięki zastosowaniu nowoczesnej
technologii wykorzystującej sztuczne mikro RNA.
Atuty Wydziału Biologii to nowoczesne wyposażenie
jednostki i świetnie wykształcona kadra, co umożliwia
prowadzenie specjalistycznych badań naukowych
i szkoleń, wykonywanie ekspertyz oraz doradztwo
naukowe w zakresie biologii molekularnej, bioinformatyki, biologii sądowej, mikrobiologii czy ekologii
i biologii środowiska. Od lat pracownicy Wydziału
z dużym powodzeniem są zaangażowani w organizację i prowadzenie międzynarodowych Letnich Szkół
Bioinformatyki i Ekologii. Wydział Biologii aktywnie
angażuje się w zarządzanie środowiskiem przyrodniczym na terenie Wielkopolski, uczestniczy w planowaniu rozwoju ochrony przyrody w ramach istniejących
parków narodowych i rezerwatów oraz wyznaczaniu
nowych terenów w obrębie projektu Natura 2000.
Dzięki wspólnej pracy naukowców Wydziału Biologii
powstało wiele książek i podręczników poszerzających wiedzę i wspomagających proces nauczania, m.in.
„Biologia – jedność i różnorodność”, „Biologia Komórki
Roślinnej” czy „Zoologia”. Wielu naszych pracowników
brało udział w pracach zespołów przekładających na
język polski kluczowe pozycje literatury naukowej jak
„Biochemia” L. Stryera, książki z serii Krótkie Wykłady
czy najnowsza „Biologia” Campbella.
PO ZAJĘCIACH
Na Wydziale działa najstarsze w Polsce – i jedno
z najprężniejszych – Koło Naukowe Przyrodników,
w ramach którego działa 20 specjalistycznych
sekcji. Studenci należący do KNP poszerzają
wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych oraz samodzielnie realizują badania i projekty naukowe,
również poza granicami Polski. Zdobywają także
umiejętność organizacji dużych imprez masowych
oraz ogólnopolskich naukowych konferencji
studenckich.
Pracownicy i studenci Wydziału Biologii co
roku organizują Noc Naukowców, Noc Biologów,
Festiwal Nauki i Sztuki, Fascination of Plants
Day, wielkie akcje popularyzujące naukę,
otwarte dla wszystkich mieszkańców Poznania
i Wielkopolski.
Dane kontaktowe dla kandydatów na studia:
Wydział Biologii
ul. Umultowska 89, 61-614 Poznań
tel.: 61 829 55 59, e-mail: [email protected]
www.biologia.amu.edu.pl/ SYSTEM KSZTAŁCENIA
Download