Ocena polityki budżetowej i stanu finansów publicznych w Polsce w

advertisement
UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ
W LUBLINIE
Wydział Ekonomiczny
Studia podyplomowe:
Mechanizmy funkcjonowania strefy euro
Maciej Ratajczak
nr albumu: 9365537
Ocena polityki budżetowej i stanu finansów
publicznych w Polsce w latach 2000 - 2015
Praca dyplomowa napisana
pod kierunkiem dr Magdaleny Kąkol
Lublin rok 2016
Spis treści
1.
Wprowadzenie .................................................................................................................... 1
2.
Polityka budżetowa jako instrument realizacji celów gospodarczych i społecznych ......... 2
2.1.
Rodzaje i instrumenty polityki budżetowej ................................................................. 2
2.2.
Cele polityki budżetowej ............................................................................................. 5
3.
Ocena sytuacji w dziedzinie finansów publicznych w Polsce w latach 2000 – 2015 ......... 7
4.
Zakończenie ...................................................................................................................... 35
Bibliografia............................................................................................................................... 40
1. Wprowadzenie
Światowy kryzys finansowy i gospodarczy 2008-2009 ukazał zagrożenia związane
z nadmiernym zadłużaniem się państw w wyniku rosnących lub utrzymujących się deficytów
budżetowych. Konieczność stymulowania gospodarek w czasie największego od lat 30. XX
wieku załamania gospodarczego na świecie spowodowała, że wiele państw wprowadzało
pakiety fiskalne, często za cenę pogłębiania się deficytu i długu publicznego. Problemy
finansów publicznych w wielu państwach Unii Europejskiej skłoniły rządy do podjęcia
radykalnych działań naprawczych, zazwyczaj związanych z cięciem wydatków publicznych.
Polska, pomimo wzrostu deficytu i długu publicznego, przeszła przez okres
największego załamania w światowej gospodarce w stosunkowo dobrej kondycji, co jest
zasługą zrównoważonej polityki podtrzymywania wzrostu przy równoczesnym utrzymywaniu
dyscypliny w finansach publicznych. Polska nie wpadła w pułapkę zadłużenia i dzięki temu
może teraz wykorzystać poprawiającą się koniunkturę gospodarczą do podjęcia działań
dostosowawczych, które są niezbędne, aby Polska utrzymała wysoką wiarygodność.
Dyscyplina
finansów
publicznych
jest
kluczowym
elementem
stabilności
makroekonomicznej oraz wiarygodności państwa, która ma istotne znaczenie w okresie
kryzysów i towarzyszącej im niepewności. Wysoki deficyt sektora finansów publicznych,
poprzez negatywny wpływ na oszczędności krajowe, wzrost premii za ryzyko kraju, wyższy
koszt kapitału i konieczność obsługi rosnącego długu, wpływa hamująco na akumulację
kapitału i przyczynia się do obniżenia tempa wzrostu PKB.
Celem niniejszej pracy jest ocena polityki budżetowej oraz sytuacji w dziedzinie
finansów publicznych w latach 2000 – 2015. W analizach zwrócono szczególną uwagę na
spełnienie budżetowych kryteriów konwergencji w świetle możliwości przystąpienia Polski
do strefy euro. Przeprowadzono również analizy porównawcze do Unii Europejskiej oraz
strefy euro w celu ukazania sytuacji fiskalnej w Polsce na tle innych krajów.
1
2. Polityka budżetowa jako instrument realizacji celów
gospodarczych i społecznych
2.1. Rodzaje i instrumenty polityki budżetowej
Polityka budżetowa (budgetary policy) to całość aktywności państwa realizowana
w sferze finansów publicznych i budżetu państwa. Taki termin został przyjęty również
w literaturze naukowej, ponieważ w opinii części ekonomistów określenie polityka fiskalna
(fiscal policy) wskazywać może jedynie na politykę kształtowania podatków.1 Polityka
fiskalna polega na gromadzeniu dochodów publicznych (głównie budżetowych) w taki
sposób, aby ich poziom i struktura były determinowane przez proces wydatkowania środków
publicznych. Obejmuje ona działania rządu w sferze dochodów i wydatków budżetowych,
których celem jest uzyskanie kontroli i oddziaływania na podział dochodów i na aktywność
gospodarczą.2 Pojęcia polityki fiskalnej i budżetowej stosowane są zamiennie i odnoszą się do
różnego rodzaju działań państwa, wśród których wymienić można: politykę podatkową,
wydatków budżetowych, finanse systemu zabezpieczenia społecznego oraz pozostałych
instytucji rządowych i samorządowych.3 Istota polityki budżetowej sprowadza się do
oddziaływania na sektor finansów publicznych w zakresie decyzji dotyczących dochodów
i wydatków budżetów występujących na wszystkich szczeblach władzy publicznej
(centralnej, regionalnej i lokalnej) oraz w odniesieniu do systemu ubezpieczeń społecznych.4
Polityka budżetowa rozumiana jest również jako dobór źródeł i metod gromadzenia
dochodów publicznych oraz kierunków i sposobów realizacji wydatków publicznych dla
osiągnięcia celów społecznych i gospodarczych, ustalonych przez właściwe organy
publiczne.5
Polityka budżetowa, obok polityki pieniężnej banku centralnego oraz polityki kursowej
kształtowanej przez rząd, jak również rządowej polityki w dziedzinie zatrudnienia, należy do
głównych elementów polityki makroekonomicznej kraju o gospodarce rynkowej. Rezultaty
polityki budżetowej znajdują odzwierciedlenie przede wszystkim w stanie finansów
publicznych, a w szczególności w saldzie budżetu państwa oraz wysokości długu
1
L. Oręziak, Finanse Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 45.
M. Nasiłowski, System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Warszawa 1996, s. 209.
3
L. Skiba, Polityka fiskalna w unii walutowej, [w:] P. Kowalewski, G. Tchorek, J. Górski (red.), Mechanizmy
funkcjonowania strefy euro, NBP, Warszawa 2010, s. 136.
4
L. Oręziak, Polityka budżetowa w strefie euro, „Bank i Kredyt” 5/2008, Europejska integracja monetarna
od A do Z, s. 3.
5
Z. Fedorowicz, Polityka fiskalna, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1998, s. 7.
2
2
publicznego. Ryzyko, które może prowadzić do znacznego pogorszenia sytuacji finansów
publicznych, jest zróżnicowane w poszczególnych krajach o gospodarce rynkowej. Jedne
kraje są na nie narażone w większym stopniu, inne w mniejszym. Zależy to od wielu
czynników ekonomicznych, społecznych, kulturowych, historycznych i innych. Ryzyko to
sprowadza się do tego, że władze publiczne mogą nie być w stanie oprzeć się naciskom
wywieranym przez różne grupy społeczne, będące głównymi beneficjentami niektórych
wydatków budżetowych.6
Państwo, realizując cele polityki stabilizacji koniunktury, może stosować różnorodne
instrumenty zarówno z zakresu polityki fiskalnej, jak i pieniężnej. W literaturze przedmiotu
występują kontrowersje w kwestii skuteczności i znaczenia tych polityk. Zwolennicy
ekonomii keynesowskiej podkreślają rolę polityki fiskalnej, z kolei przedstawiciele
monetaryzmu większą rolę przywiązują do instrumentów pieniężnych. Generalnie, twierdzi
się, że instrumenty fiskalne w szczególności powinny być wykorzystywane w procesie
oddziaływania na krótko- i średniookresowe zmiany aktywności gospodarczej. Ich celem
powinna być minimalizacja negatywnych skutków makroekonomicznych dysproporcji
i doprowadzenie do zrównoważonego, długookresowego wzrostu gospodarczego.7
Wśród instrumentów polityki fiskalnej należy wymienić instrumenty dyskrecjonalnie
oraz automatyczne stabilizatory koniunktury gospodarczej. Instrumenty dyskrecjonalne
polityki fiskalnej to podejmowane ad hoc świadome działania organów państwa, których
celem jest wpływanie na zmiany aktywności gospodarczej. Osiągnięcie powyższego celu
następuje przede wszystkim poprzez oddziaływanie na popyt globalny i jego części składowe.
W fazie wysokiej dynamiki wzrostu, w czasie inflacji koniunkturalnej nadwyżka popytu
rynkowego powinna zostać ograniczona poprzez restrykcyjną politykę fiskalną do momentu,
gdy zostanie osiągnięta równowaga. W fazie niskiej dynamiki wzrostu, niepełnego
wykorzystania czynników wytwórczych oraz bezrobocia koniunkturalnego realizowana
polityka powinna nie tylko hamować spadek popytu globalnego, lecz doprowadzić do jego
ponownego wzrostu. Oddziaływanie polityki fiskalnej na popyt i jego części składowe
zakłada, że są one bezpośrednio kształtowane przez wydatki państwa na zakup dóbr i usług
konsumpcyjnych lub środków inwestycyjnych, poprzez dochody państwa (podatki, opłaty
skarbowe np.) i transfery. Oddziaływanie to może być również realizowane w pośredni
sposób np. poprzez zmiany stopy podatkowej lub odpisów amortyzacyjnych. W fazie niskiej
6
L. Oręziak, Polityka budżetowa, op. cit., s. 4.
R. Barczyk, M. Lubiński, Dylematy stabilizowania koniunktury, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu, Poznań 2009, s. 97.
7
3
koniunktury i spadku dochodów podatkowych powinno następować zmniejszanie wydatków
budżetowych. Z kolei w fazie poprawy koniunktury, kiedy dochody podatkowe rosną, mogą
być zwiększane wydatki budżetowe.8
Automatyczne stabilizatory koniunktury to środki interwencjonizmu państwowego,
których działanie rozpoczyna się, gdy następuje odchylenie wielkości ekonomicznych, np.
produktu narodowego, produkcji, zatrudnienia od założonego poziomu. Ich uruchomienie nie
wymaga uprzedniego przeprowadzenia analizy sytuacji gospodarczej, a ich działanie
następuje bez ingerencji władz ustawodawczych czy wykonawczych. Automatyczne
stabilizatory koniunktury można również definiować w aspekcie instrumentalnym. W ujęciu
takim są to wszystkie środki służące nie tylko do utrzymania w gospodarce równowagi na
poziomie pełnego zatrudnienia, ale także są wykorzystywane do sterowania równowagą
pomiędzy inflacją a bezrobociem, tak aby działały one na rzecz kompensacji tendencji
destabilizujących gospodarkę i powodowały powstawanie w systemie gospodarczym
równowagi. Do automatycznych stabilizatorów koniunktury zalicza się również mechanizmy
powstające w każdej gospodarce, np. zmiany w strukturze własnościowej (monopolizacja),
sektorowej czy tzw. efekt zapadki, których konsekwencją może być deformacja
współczesnego
cyklu
koniunkturalnego.9
Znaczenie
automatycznych
stabilizatorów
koniunktury i ich praktyczne wykorzystanie odgrywało istotną rolę w gospodarkach
rynkowych w latach bezpośrednio po II wojnie światowej, tj. w okresie dominacji w ekonomii
nurtu keynesowskiego. Współcześnie, w warunkach, gdy dominuje monetaryzm i nowa
klasyczna makroekonomia, rola klasycznych stabilizatorów koniunktury jest mniejsza.
Sytuacja w sektorze finansów publicznych oddziałuje na realną gospodarkę
wieloaspektowo. Zmiany wielkości i struktury dochodów, jak też wydatków publicznych
mogą przyczyniać się do przyspieszenia lub osłabienia wzrostu gospodarczego oraz poprawy
lub pogorszenia sytuacji na rynku pracy. Wydatki publiczne mogą wpływać bezpośrednio na
wzrost gospodarczy dzięki inwestycjom. Jeżeli jednak inwestycje publiczne finansowane są
przez zwiększone obciążenia podatkowe lub wzrost zadłużenia publicznego, może to
niekorzystnie oddziaływać na inwestycje prywatne (tzw. efekt wypychania).10
Przez
ostatnie dwie dekady poprzedzające kryzys
zarówno w rozważaniach
akademickich, jak też wśród polityków panował sceptycyzm co do makroekonomicznych
skutków polityki fiskalnej. Prezentowano w literaturze dowody negatywnych mnożników
8
Ibidem, s. 98.
Ibidem, s. 115.
10
L. Oręziak, Polityka budżetowa, op. cit., s. 4.
9
4
fiskalnych. Na przykład badania F. Giavazzi i M. Pagano (1990)11 wykazały, że liczba
dostosowań fiskalnych była skorelowana z ekspansją popytu prywatnego w krótkim okresie,
dostarczając dowodów „ograniczania ekspansywnej polityki fiskalnej”.12 Powrót do
antycyklicznej polityki fiskalnej na początku kryzysu 2008-2009 zbiegł się z nowymi
badaniami na temat makroekonomicznych efektów polityki fiskalnej: A. Alesina i S. Ardagna
(2010)13, R. Barro i C. Redlick (2011)14 oraz C. Romer i D. Romer (2010)15.
2.2. Cele polityki budżetowej
W literaturze przedmiotu można spotkać różne podejścia do wyznaczania celów polityki
budżetowej. M. Pietrewicz przedstawia politykę budżetową jako „część polityki społecznogospodarczej wyodrębnioną nie ze względu na specyfikę jej celów, lecz z uwagi na swoistość
środków jej realizacji”16. Według tego autora polityka budżetowa jest częścią polityki
gospodarczej państwa i jako taka powinna realizować cele przedstawione przez tą politykę.
Cele polityki budżetowej mogą być inaczej sformułowane, co może wynikać z większej
szczegółowości i innych miar stosowanych do określenia celów, zawsze jednak muszą
wynikać z celów ogólnej polityki gospodarczej państwa. Takie podejście zwalnia z określania
hierarchii celów polityki budżetowej, ponieważ odsyła do celów gospodarczych państwa.17
Odmienne podejście prezentuje D. Hübner, która wprost określa cel polityki budżetowej jako
„kształtowanie zagregowanego popytu”18. Wskazany cel jest jednak na tyle ogólny, że można
przypisać mu inne cele gospodarcze. W literaturze można spotkać również inne cele polityki
fiskalnej, takie jak: stabilizacja cen, pełne zatrudnienie, równowaga w bilansie handlowym,
11
F. Giavazzi, M. Pagano, Can Severe Fiscal Contractions Be Expansionary? Tales of Two European Countries,
National Bureau of Economic Research Macroeconomics Annual, 1990, Vol. 5, Cambridge, Massachusetts: MIT
Press.
12
IMF, Reassessing the role and modalities of fiscal Policy in advanced economies, IMF Policy Paper,
September 2013, s. 17.
13
A. Alesina, S. Ardagna, Large Changes in Fiscal Policy: Taxes versus Spending, [w:] J. R. Brown (red.), Tax
Policy and the Economy, 2010, Vol. 24, National Bureau of Economic Research, Chicago, University of Chicago
Press, s. 35 – 68.
14
R. Barro, C. Redlick, Macroeconomic Effects from Government Purchases and Taxes, The Quarterly Journal
of Economics, 2011, Vol. 126, s. 52.
15
C. Romer, D. Romer, The Macroeconomic Effects of Tax Changes: Estimates Based on a New Measure of
Fiscal Shocks, The American Economic Review, 2010, Vol. 100(3), s. 764.
16
M. Pietrewicz, Polityka fiskalna, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 1994, s. 14.
17
A. Żabiński, Realizacja celów polityki fiskalnej państwa na przykładzie preferencji podatkowych w ryczałcie
od przychodów ewidencjonowanych, [w:] D. Kopycińska (red.), Funkcjonowanie gospodarki polskiej
w warunkach integracji i globalizacji, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005,
s. 167.
18
D. Hübner, Makroekonomiczna polityka stabilizacyjna, Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, Warszawa
1992, s. 11.
5
odpowiedni wzrost gospodarczy. Amerykański ekonomista A. Lerner wskazuje jako główne
cele polityki fiskalnej zapewnienie pełnego zatrudnienia oraz zapobieganie inflacji poprzez
odpowiednie regulowanie rozmiarów całości wydatków krajowych, rządowych oraz
prywatnych.19
B. Mucha-Leszko i M. Kąkol jako cele polityki fiskalnej przedstawiły tworzenie
sprzyjających warunków do wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Instrumenty polityki
fiskalnej służą łagodzeniu wahań koniunkturalnych w okresie spowolnienia wzrostu PKB,
przede wszystkim w czasie recesji. Stosowane instrumenty mają za zadanie pobudzać wzrost
popytu, produkcji i zatrudnienia. Autorka wskazuje, że w celu pobudzenia gospodarki
dopuszczalne jest zwiększanie wydatków budżetowych, jednak powoduje to pogorszenie
równowagi budżetowej. Kiedy gospodarka wchodzi w fazę ożywienia, a wzrost popytu jest
efektem działania mechanizmu rynkowego, wówczas celem polityki fiskalnej jest
zwiększanie dochodów budżetowych i obniżanie wydatków, zgodnie z regułą równoważenia
finansów publicznych w ramach cyklu koniunkturalnego.20
S. Owsiak wskazuje przede wszystkim na cele gospodarcze, pomijając cele społeczne.
Uważa, że polityka fiskalna polega na wykorzystywaniu instrumentów, służących do:
1) realizacji statutowych zadań władz publicznych za pomocą zgromadzonych środków
pieniężnych, 2) realizacji pozafiskalnych celów państwa przy wykorzystaniu instrumentów
polityki fiskalnej 3) zaspokajania popytu państwa na pieniądz. Do szczegółowych celów
polityki
fiskalnej
zalicza:
tworzenie
warunków
pełnego
wykorzystania
zdolności
wytwórczych gospodarki, tworzenie warunków gromadzenia oszczędności pieniężnych przez
optymalizację
obciążeń
podatkowych,
ograniczenie
amplitudy
wahań
cyklu
koniunkturalnego, walkę ze skutkami bezrobocia i promowanie procesu tworzenia nowych
miejsc pracy, korektę nadmiernego zróżnicowania dochodów w społeczeństwie będącego
skutkiem działania mechanizmu rynkowego oraz łagodzenie negatywnych skutków
ubocznych działalności podmiotów rynkowych, które kierują się przede wszystkim motywem
zysku.21
Polityka budżetowa jest też jednym z głównych czynników oddziałujących na decyzje
społeczne dotyczące podejmowania aktywności zawodowej, prowadzenia działalności
gospodarczej, oszczędzania i inwestowania. System podatkowy oraz system świadczeń
19
A. Żabiński, Realizacja celów, op. cit., s. 168.
M. Kąkol, B. Mucha-Leszko, Od kryzysu finansowego do kryzysu finansów publicznych, czyli skutki polityki
fiskalnej w strefie euro w latach 2008-2010, [w:] B. Mucha-Leszko (red.), Gospodarka i polityka
makroekonomiczna strefy euro w latach 2008-2010. Skutki kryzysu i słabości zarządzania, Wydawnictwo
UMCS, s. 224.
21
S. Owsiak, Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 282.
20
6
społecznych, funkcjonujące w ramach finansów publicznych, odgrywają istotną rolę
w korygowaniu skutków działania mechanizmu rynkowego oraz w zapewnieniu niezbędnej
spójności społecznej. Ochrona socjalna, finansowana ze środków publicznych, jest
niezbędnym czynnikiem zapewnienia tej spójności. Istotne jest jednak to, by zarówno system
podatkowy, jak i system świadczeń społecznych nie zniechęcały do aktywnego uczestnictwa
w rynku pracy.22
3. Ocena sytuacji w dziedzinie finansów publicznych w Polsce
w latach 2000 – 2015
Ocena polityki i sytuacji budżetowej w Polsce przeprowadzona zostanie według
następujących kryteriów: 1) średni poziom deficytu budżetowego, 2) rola budżetu i wydatków
publicznych w gospodarce 3) średni poziom długu publicznego, 4) dyscyplina budżetowa
5) spełnienie
fiskalnego
kryterium
konwergencji
w świetle
możliwości
przyszłego
przystąpienia Polski do strefy euro.
Warunkiem koniecznym do przystąpienia do strefy euro jest spełnienie kryteriów
konwergencji ustalonych w np. 121.1 traktatu o Unii Europejskiej z Maastricht. Kryteria
konwergencji stanowią wskaźniki makroekonomiczne, których spełnienie pozwala uznać
gospodarkę za stabilną i przygotowaną do uczestnictwa we wspólnym obszarze walutowym.
Wśród kryteriów konwergencji znajduje się kryterium fiskalne, pozwalające na ocenę
stabilności fiskalnej państwa. Kryterium fiskalne zostało określone jako wielkość deficytu
oraz długu instytucji rządowych i samorządowych w relacji do PKB. Udział deficytu sektora
instytucji rządowych i samorządowych w PKB nie powinien przekraczać 3%, natomiast
udział długu publicznego w PKB nie powinien przekraczać 60%.
Przystąpienie kraju do unii walutowej stwarza nowe otoczenie dla polityki fiskalnej,
w szczególności zanika możliwość prowadzenia autonomicznej polityki pieniężnej, która jest
jednym z podstawowych narzędzi wygładzania wahań cyklicznych. Szoki nie mogą być też
absorbowane przez skuteczne, zwłaszcza w krótkim okresie, dostosowania nominalnego
kursu walutowego. Oznacza to, że ciężar absorpcji szoków i wygładzania wahań jest
przeniesiony na pozostałe mechanizmy, w tym w dużej mierze na politykę fiskalną państwa.
Możliwość wykorzystania polityki budżetowej do łagodzenia wahań koniunktury zależy
w dużym stopniu od kondycji finansów publicznych, czyli od poziomu długu sektora
finansów publicznych oraz rozmiarów deficytu strukturalnego. Deficyt strukturalny jest
22
L. Oręziak, Polityka budżetowa, op. cit., s. 4.
7
wielkością hipotetyczną, informującą o tym, jaka byłaby wysokość deficytu, gdyby
rzeczywista produkcja równała się produkcji potencjalnej, czyli nie występowała luka
produkcyjna. Inaczej mówiąc, element strukturalny deficytu informuje, jaka jest relacja
między dochodami i wydatkami budżetu przy przeciętnym (normalnym) poziomie aktywności
gospodarczej.23 Deficyt strukturalny uzyskuje się poprzez skorygowanie rzeczywistego
deficytu o wpływ czynników cyklicznych. Wyodrębnienie komponentu strukturalnego
i cyklicznego w deficycie budżetowym umożliwia identyfikację źródeł powstawania deficytu
budżetowego, określenie czy wynika on ze zmian koniunktury gospodarczej czy z rozwiązań
systemowych.24 Deficyt strukturalny jest używany jako bardziej precyzyjna, niż całkowity
deficyt, miara restrykcyjności prowadzonej polityki fiskalnej.25
Z kolei korzystny stan finansów publicznych jest warunkowany w dużym stopniu
konsekwentnym prowadzeniem symetrycznej polityki budżetowej, tzn. konieczne jest
antycykliczne zacieśnianie fiskalne w czasach ożywienia gospodarczego. Takie działanie
pozwala stworzyć przestrzeń fiskalną (szczególnie ważną w warunkach unii walutowej),
a tym samym umożliwić swobodne działanie automatycznych stabilizatorów w czasach
dekoniunktury, czy też stworzyć ewentualny margines dla działań dyskrecjonalnych.26
Polityka fiskalna w kraju należącym do unii walutowej ma szczególne znaczenie jako
główny instrument polityki stabilizacyjnej. Antycykliczna polityka fiskalna oddziałuje
poprzez dwa kanały: automatyczne stabilizatory koniunktury oraz narzędzia dyskrecjonalne.
Działanie automatycznych stabilizatorów koniunktury wynika z zależności wpływów
podatkowych oraz niektórych kategorii wydatków publicznych od bieżącej koniunktury
gospodarczej. Dyskrecjonalna polityka fiskalna opiera się na zamierzonych działaniach rządu
zmierzających do zwiększenia deficytu i stymulowania gospodarki w fazie spowolnienia oraz
zacieśniania polityki w fazie ożywienia. Potencjalnie narzędzia dyskrecjonalne pozwalają na
zwiększenie siły antycyklicznego oddziaływania polityki gospodarczej, jednakże cechują je
słabości związane z niedoskonałością ocen bieżącej pozycji cyklicznej gospodarki, jak
również opóźnieniami we wdrażaniu działań fiskalnych, związanymi np. z długością procesu
legislacyjnego.
W związku
z
powyższym
działanie
automatycznych
stabilizatorów
koniunktury daje lepsze efekty w przypadku wygładzania typowych wahań cyklicznych, zaś
23
M. Lubiński, Analiza koniunktury i badanie rynków, Wydawnictwo Elipsa, Warszawa 2002, s. 18.
S. Murchison, J. Robbins, Fiscal Policy and Business Cycle: A New Approach to Identifying the Interaction,
[w:] The Impact of Fiscal Policy, Banca D’Italia, 2002, s. 56.
25
B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, System finansowy w Polsce, PWN, Warszawa 2003, s. 47.
26
P. Gajewski, L. Skiba, Problemy polityki fiskalnej Polski na drodze do strefy euro w kontekście uwarunkowań
i doświadczeń innych państw, NBP 2010, s. 3.
24
8
polityka dyskrecjonalne jest skutecznym narzędziem w przypadku wyjątkowo dużych
szoków. Podkreślić należy również, że polityka dyskrecjonalna nie powinna być
procykliczna, czyli oddziaływać w przeciwną stronę niż automatyczne stabilizatory
koniunktury. W praktyce polityka fiskalna działa często asymetrycznie, co stanowi
przeszkodę dla wykorzystania jej jako efektywnego instrumentu stabilizowania gospodarki.
W okresie spowolnienia gospodarczego, władze fiskalne zezwalają na wzrost deficytów
budżetowych powstających w efekcie działania automatycznych stabilizatorów koniunktury
lub same zwiększają deficyt. W czasie ożywienia pojawia się natomiast presja, aby rosnących
dochodów nie przeznaczać na niwelowanie deficytu, ale wykorzystać na zwiększenie
wydatków lub przekazanie obywatelom w formie zmniejszenia obciążeń podatkowych.
Dodatkowym czynnikiem występującym w warunkach sprzyjającej koniunktury jest
przeszacowanie perspektyw wzrostu gospodarczego, powodujące błędne wrażenie, że
poluzowanie polityki fiskalnej nie będzie prowadzić do nadmiernego wzrostu relacji długu
publicznego do PKB.27
Obecnie istotnym wyzwaniem polityki gospodarczej większości państw, w tym Polski,
jest poprawa stanu finansów publicznych. Kluczowym celem jest zmniejszenie deficytu oraz
ograniczenie wydatków sektora finansów publicznych. Utrzymujący się deficyt budżetowy
prowadzi do narastania długu publicznego i negatywnie wpływa na sytuację gospodarczą.28
Brak lub niewystarczająca dyscyplina finansów publicznych w okresie ożywienia
gospodarczego powoduje, że stymulowanie gospodarki przez zwiększanie deficytu
budżetowego w czasie kryzysu jest niezwykle ryzykowne z perspektywy jego finansowania.
Efektem takiej sytuacji jest procykliczna polityka fiskalna, która oddziałuje destabilizująco na
gospodarkę. W celu uniknięcia takiej polityki należy dążyć do utrzymania deficytu
strukturalnego finansów publicznych i długu publicznego na odpowiednio niskim poziomie,
aby w czasie spowolnienia gospodarczego możliwe było bezpieczne zwiększenie
nominalnego deficytu.29
Przed przyjęciem euro polityka fiskalna kraju kandydującego powinna zyskać zdolność
do trwałego wypełnienia kryterium fiskalnego, ale także umożliwić skuteczne absorbowanie
szoków asymetrycznych. W tym celu konieczne jest stworzenie odpowiedniej przestrzeni dla
działania automatycznych stabilizatorów koniunktury, co jest równoznaczne ze znaczącym
27
A. Kosior, M. Rubaszek (red.), Ekonomiczne wyzwania integracji Polski ze strefą euro, NBP, Warszawa 2014,
s. 157.
28
Ministerstwo Gospodarki, Polska 2012. Raport o stanie gospodarki, Warszawa 2012, s. 134.
29
A. Kosior, M. Rubaszek (red.), Ekonomiczne, op. cit., 2014, s. 158.
9
zredukowaniem deficytu strukturalnego, a następnie prowadzeniem antycyklicznej polityki
fiskalnej. Dodatkowo, realizacja powyższych celów nie powinna odbywać się kosztem
ograniczenia wydatków na działania prorozwojowe.30
Skuteczne wykorzystywanie polityki fiskalnej jako instrumentu stabilizacyjnego
powinno być wspierane przez odpowiednie procedury fiskalne, które kładą większy nacisk na
uwzględnianie uwarunkowań średnio- i długookresowych w zarządzaniu finansami
publicznymi.
Istotnym
budżetowego,
dążąca
elementem
do
procedur
uwzględniania
fiskalnych
pełnego
jest
zakresu
centralizacja
procesu
korzyści
kosztów
i
w podejmowanych decyzjach, jak również świadomego wyboru priorytetów wydatkowych.
Również reguły fiskalne mają wpływ na możliwości stosowania antycyklicznej polityki
fiskalnej. Celem wszystkich reguł fiskalnych jest dyscyplinowanie finansów publicznych,
jednakże ich wpływ na możliwość prowadzenia antycyklicznej polityki fiskalnej zależy od
kształtu przyjętego rozwiązania i może być pozytywny lub negatywny. Wśród reguł
stosowanych w okresie sprzyjającej koniunktury i przez to ograniczających procykliczność
polityki fiskalnej podkreślić należy reguły wydatkowe oraz reguły salda strukturalnego.
Natomiast reguły, które ograniczają nominalny poziom deficytu i długu publicznego nie dają
efektu antycyklicznego.31
30
31
P. Gajewski, L. Skiba, Problemy, op. cit., s. 3.
A. Kosior, M. Rubaszek (red.), Ekonomiczne, op. cit., 2014, s. 158.
10
Rys. 1. Cykliczność polityki fiskalnej w Polsce w latach 2000 – 2013
Źródło: A. Kosior, M. Rubaszek (red.), Ekonomiczne, op. cit., 2014, s. 159.
Autorzy opracowania „Ekonomiczne wyzwania integracji Polski ze strefą euro”
wskazują, że w ostatnich latach polityka fiskalna w Polsce wielokrotnie miała charakter
procykliczny (co potwierdza wykres 1). Procykliczne działania na rzecz ograniczania deficytu
podejmowane były w okresach spowolnienia gospodarczego lub bezpośrednio po nich (działo
się tak np. w 2002 roku oraz w latach 2011-2013). Polityka taka utrudniała wychodzenie
gospodarki z fazy spowolnienia gospodarczego. Natomiast w okresie sprzyjającej
koniunktury gospodarczej (lata 2006-2008) stosowana była poluzowana polityka fiskalna,
opierająca się na zmniejszeniu obciążeń podatkowym, którym nie towarzyszyło ograniczenie
wydatków. Autorzy wskazując cechy polityki fiskalnej w Polsce, które nie są optymalne
z punktu widzenia polityki antycyklicznej, zwrócili uwagę na32:
 niski stopień scentralizowania procesu budżetowego,
 zbyt mała przejrzystość finansów publicznych,
 brak wiążących wieloletnich ram wydatkowych,
 procykliczne oddziaływanie reguł ograniczających dług publiczny.
Kształtowanie się wyników budżetowych w poszczególnych krajach UE przedstawia
tabela 1. Niepokojącym zjawiskiem jest trwały, znaczny deficyt sektora finansów
32
Ibidem, s. 159.
11
publicznych, który w Polsce przekraczał 3% w latach 2001 – 2006 oraz 2008 – 2014 i tylko
w roku 2007 i 2015 Polska spełniała kryterium deficytu budżetowego poniżej 3% PKB.
UE (10)
Belgia
Bułgaria
Czechy
Dania
Niemcy
Luksemburg
Węgry
Malta
Holandia
Austria
Polska
Portugalia
Rumunia
Słowenia
Słowacja
Finlandia
Szwecja
Wielka Bryt.
2010
2011
-6,7
-6,4
-4,5
-0,3
-2,0
-2,7
-3,2
-3,0
-2,6
-1,5
2000-2015
2009
-2,4
2015
2008
-0,9
2014
2007
-1,6
2013
2006
-2,5
2012
2005
-2,9
-4,3
-3,3
-3,0
-2,4
-3,3
-2,6
-2,1
-2,9
-0,6
-2,2
-6,3
-6,2
-4,2
-3,7
-3,0
-3,6 -3,2 -3,7 -2,8 -1,8 -1,9 -1,8 -1,0
-2,7
-6,5
-5,5
-4,2
-2,7
-3,2 -2,3 -1,5 -3,0
-0,1
-1,1
-5,4
-4,0
-4,1
-4,2
-3,0
-3,1
-2,6
-2,0
0,2
0,0
-1,8
-0,2
-2,6
0,2
0,1
-0,5
1,1
-1,2
-0,4
1,8
1,0
1,8
1,1
1,6
-4,1
-3,2
-2,0
-0,3
-0,4
-5,4
-2,1
-0,7
-3,5
-5,3
-6,3
-6,4
-2,7
-3,1
-2,3
-0,7
-2,1
-5,5
-4,4
-2,7
-3,9
-1,3
-1,9
-0,4
-3,3
1,9
1,1
0,0
-0,1
2,1
5,0
5,0
5,0
3,2
-2,8
-2,7
-2,1
-3,5
-1,1
1,5
-2,1
0,7
-3,9
-4,2
-3,7
-3,4
-1,7
0,2
-0,2
-3,2
-4,2
-1,0
-0,1
-0,1
0,3
0,7
-1,7
0,4
1,8
2,4
1,1
2,9
2,7
-2,7
-2,2
0,2
1,2
-0,3
-0,2
0,8
0,4
0,5
4,9
1,0
-0,3
0,4
1,3
1,6
2,8
0,3
-7,0 -13,8 -32,3 -12,6
-8,0
-5,7
-3,8
-2,3
-4,6
-4,1
-5,5
-6,0
-7,8
-8,8
-6,2
-5,9
-8,8 -13,0
-3,6
-7,2
-8,2
-1,0
-0,5
-0,4
-0,4
0,0
1,2
2,2
2,0
-4,4 -11,0
-9,4
-9,6 -10,4
-6,9
-5,9
-5,1
-3,7
-1,3
-1,4
-3,1
-3,9
-3,5
-3,2
-2,3
-2,5
-3,2
-7,2
-6,8
-5,1
-4,8
-4,0
-4,0
-3,5
-3,7
:
-3,5
-4,7
-5,2
-3,9
-3,4
-2,4
-2,8
-6,0
-6,2
-7,8
-5,3
-5,3
-5,5
-3,2
-4,7
-1,3
-3,4
-3,1
-3,4
-3,6
-4,2
-3,6
-1,5
-2,7
-5,3
-4,2
-3,5
-2,9
-2,9
-3,0
-2,6
-3,2
-2,2
-2,1
-4,1
-5,9
-3,7
-2,2
-1,0
3,2
0,9
-5,5
-4,8
-5,7
-5,8
-4,9
-8,9
-1,0
-3,4
-2,7
-2,0
-2,2
-1,6
-1,0
-0,4
-0,6
-0,7
-4,1
-9,1
-8,5
-3,4
-0,8
-0,9
-1,6
-1,3
-2,6
-3,2
-3,5
-1,9
-1,3
-1,4
-0,3
-0,3
-0,8
-3,1
-9,1
-6,9
-8,9
-3,1
-2,6
-0,7
-0,2
-3,0
5,9
6,0
2,5
0,2
-1,3
0,1
2,0
4,2
3,4
-0,7
-0,7
0,5
0,3
0,8
1,7
1,2
1,6
-3,0
-4,1
-8,9
-7,1
-6,4
-7,8
-9,3
-5,1
-3,6
-4,6
-4,5
-5,5
-2,3
-2,6
-2,3
-2,0
-4,9
-5,5
-6,1
-5,4
-9,1
-4,4
-2,7
-2,6
-2,3
-4,2
-3,3
-3,2
-2,6
-3,5
-2,6
-2,0
-1,5
-3,8
1,9
-0,3
-2,1
-3,0
-1,7
-0,3
0,2
0,2
0,2
-5,4
-5,0
-4,3
-3,9
-2,4
-2,4
-1,8
-1,9
-2,0
-0,6
-1,3
-1,8
-4,8
-2,5
-2,5
-1,3
-1,4
-5,3
-4,4
-2,6
-2,2
-1,3
-2,7
-1,2
-2,4
-3,0
-4,8
-4,8
-6,1
-5,1
-4,0
-3,6
-1,9
-3,6
-7,3
-7,5
-4,9
-3,7
-4,0
-3,3
-2,6
-4,4
-3,2
-4,8
-3,3
-4,4
-6,2
-6,2
-4,3
-3,0
-3,8
-9,8 -11,2
-7,4
-5,7
-4,8
-7,2
-4,4
-5,6
-4,6
-3,4
-1,9
-1,4
-1,1
-0,8
-2,1
-2,8
-5,5
-9,5
-6,9
-5,4
-3,7
-2,1
-0,9
-0,7
-3,3
-3,6
-3,9
-2,4
-2,6
-2,0
-1,3
-1,2
-0,1
-1,4
-5,9
-5,6
-6,7
-4,1 -15,0
-5,0
-2,9
-4,0
-12,0
-6,4
-8,1
-2,7
-2,3
-2,9
-3,6
-1,9
-2,3
-7,9
-7,5
-4,1
-4,3
-2,7
-2,7
-3,0
-4,7
6,9
5,0
4,1
2,4
2,2
2,6
3,9
5,1
4,2
-2,5
-2,6
-1,0
-2,2
-2,6
-3,2
-2,7
1,2
3,2
1,4
-1,5
-1,3
0,3
1,8
2,2
3,3
2,0
-0,7
0,0
-0,1
-0,9
-1,4
-1,6
0,0
0,4
1,2
0,4
-2,1
-3,4
-3,6
-3,5
-2,9
-3,0
-5,0 -10,7
-9,6
-7,7
-8,3
-5,6
-5,6
-4,4
-4,6
Francja
Litwa
-3,2
0,2
Hiszpania
Łotwa
-2,6
-3,1
Grecja
Cypr
-1,5
0,9
Irlandia
Włochy
0,6
-0,1
Estonia
Chorwacja
2004
Strefa euro (19)
2003
UE (28)
2002
Wyszczególnienie
2001
2000
Tab. 1. Saldo budżetu w krajach UE w latach 2000 – 2015 (jako % PKB)
:
-6,7 -10,2 -15,2 -11,2 -10,2
: brak danych
UE (10): Bułgaria, Czechy, Estonia, Łotwa, Litwa, Węgry, Polska, Rumunia, Słowenia, Słowacja
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat http://epp.eurostat.ec.europa.eu, [gov_10dd_edpt1]
(16.04.2016 r.).
Z analizy dyscypliny fiskalnej w Polsce wynika, że w okresie 2000 - 2015 była ona na
ogół ekspansywna, niezależnie od warunków cyklicznych. Chociaż najczęściej występującą
pozycją polityki fiskalnej w Polsce było antycykliczne poluzowanie, to działania
procykliczne: poluzowanie i zacieśnianie łącznie miały przewagę. Warto również zauważyć,
12
że zdecydowanie częściej występowało poluzowanie polityki fiskalnej niż jej zacieśnianie, co
potwierdza siłę zjawiska określanego w literaturze jako „skłonność do deficytu”.33 Problem
niedostatecznej dyscypliny polityki fiskalnej może powodować brak determinacji do
przeprowadzenia konsolidacji finansów publicznych. Przeszkodę dla poprawy dyscypliny
finansów publicznych stanowi z jednej strony konstrukcja procesu budżetowego w Polsce,
a z drugiej - niska przejrzystość sektora finansów publicznych.
Wyznacznikiem dla pożądanej wielkości salda strukturalnego jest przyjęty przez Polskę
średniookresowy cel budżetowy (MTO) wynoszący -1% PKB34. W okresie 2000-2015 deficyt
strukturalny utrzymywał się na zbyt wysokim poziomie, by zapewnić przestrzeń działania
antycyklicznej polityki fiskalnej (wykres 2).
Rys. 2. Saldo strukturalne finansów publicznych w Polsce (% PKB) w latach 2000 –
2015 oraz prognoza do 2017 roku
0,0
- 1,0
- 2,0
- 3,0
- 4,0
- 5,0
- 6,0
- 7,0
- 8,0
- 9,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Poziom pożądany (MTO)
Saldo strukturalne
Źródło: European Commission, European Economic Forecast. Spring 2016, ”European Economy”
Institutional Paper 025/May 2016, s. 172; European Commission, European Economic Forecast. Winter
2014, ”European Economy 2/2014”, s. 154.
Od początku transformacji Polska ma stały problem z wielkością deficytu
strukturalnego finansów publicznych. Od połowy lat 90. XX wieku deficyt sektora instytucji
rządowych i samorządowych utrzymywał się średnio na poziomie powyżej 4% PKB, a jego
33
R. Lukas, N. Stokey, Optimal Fiscal and Monetary Policy in an Economy Without Capital, Northwestern
University, Center for Mathematical Studies in Economics and Management Science, Discussion Paper
nr 532/1982, s. 56.
34
A. Kosior, M. Rubaszek (red.), Ekonomiczne, op. cit., 2014, s. 160.
13
przejściowe ograniczanie było przede wszystkim efektem dobrej koniunktury, natomiast
rzadko działań ukierunkowanych na naprawę finansów publicznych.
Na sytuację budżetową w Polsce w latach 2000 - 2015 istotny wpływ miały następujące
czynniki: koniunktura gospodarcza i tempo wzrostu gospodarczego, dyscyplina budżetowa
oraz zmiany polityki podatkowej. Analizowany okres charakteryzował się zarówno rozwojem
gospodarczym, jak i kryzysami gospodarczymi i finansowymi. W kształtowaniu się poziomu
deficytu budżetowego w Polsce można zauważyć tendencje, które obrazuje również wykres 3:
1) wzrost deficytu budżetowego w latach 2000–2003 z 3,0% PKB do 6,2% PKB;
2) poprawa sytuacji budżetowej w latach 2004–2007 i spadek deficytu budżetowego do
1,9% PKB;
3) załamanie sytuacji budżetowej w czasie kryzysu i wzrost deficytu budżetowego do
poziomu 7,6% PKB w 2010 roku;
4) poprawa równowagi budżetowej od 2011 roku z dobrymi prognozami na kolejne
lata.
Tab.
2.
Tempo
wzrostu
PKB,
stopa
bezrobocia
i
saldo
budżetu
w
Polsce
w latach 2000 – 2015
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Tempo
wzrostu
PKB
Stopa
bezrobocia
Saldo
budżetu
4,6
1,2
2,0
3,6
5,1
3,5
6,2
7,0
4,2
2,8
3,6
5,0
1,6
1,3
3,3
3,6
16,1
18,3
20,0
19,8
19,1
17,9
13,9
9,6
7,1
8,1
9,7
9,7
10,1
10,3
9,0
7,5
-3,0
-4,8
-4,8
-6,1
-5,1
-4,0
-3,6
-1,9
-3,6
-7,3
-7,5
-4,9
-3,7
-4,0
-3,3
-2,6
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat http://epp.eurostat.ec.europa.eu (28.04.2016 r.).
W pierwszym analizowanym okresie 2000-2003 pogorszenie pozycji budżetowej
w Polsce spowodowane było niską stopą wzrostu PKB oraz ekspansywną polityką
budżetową. Kryzys rozpoczęty w 2001 roku, osłabienie tempa wzrostu gospodarczego do
1,2% w 2001 roku i 2,0% w 2002 roku, słaby popyt wewnętrzny i wzrost bezrobocia do 20%
w 2002 roku spowodowały istotne pogorszenie sytuacji finansów publicznych w Polsce
(por. wykres. 3). Deficyt budżetowy wzrósł do poziomu 6,1% PKB w 2003 roku. W całej UE
można zaobserwować podobną tendencję, średni deficyt budżetowy UE-27 w 2003 roku
kształtował się na poziomie 3,2% PKB, czyli nieznacznie przekraczając kryterium 3% PKB.
W strefie euro w pierwszym okresie po utworzeniu UGiW średni deficyt budżetowy
kształtował się poniżej 3,0% PKB, jednak w 2003 roku nieznacznie przekroczył ten poziom
osiągając 3,2% PKB.
14
Rys. 3. Tempo wzrostu PKB, stopa bezrobocia i saldo budżetu w Polsce
w latach 2000 – 2015
25
20
15
10
5
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
-5
-10
Tempo wzrostu PKB
Stopa bezrobocia
Saldo budżetu
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z tabeli 2.
Kraje, które w 1999 roku przystąpiły do strefy euro musiały przestrzegać dyscypliny
budżetowej, aby spełnić kryterium fiskalne warunkujące możliwość uczestniczenia w trzecim
etapie tworzenia UGiW. Jednak już po utworzeniu strefy euro sytuacja fiskalna uległa
pogorszeniu, do czego przyczynił się również kryzys rozpoczęty w 2001 roku. W ocenie
polityki fiskalnej krajów UGiW należy zwrócić uwagę na rozluźnienie jej reguł, które
określone zostały w Pakcie Stabilności i Wzrostu. Od 2000 roku kraje członkowskie nie
dotrzymywały
zobowiązań
podejmowanych
w aktualizowanych
programach
stabilizacyjnych.35 Znaczące obniżki podatków i mała skuteczność w zmniejszaniu wydatków
spowodowały, że w sześciu z dwunastu krajów UGiW saldo budżetowe w latach 2000 – 2003
zdecydowanie pogorszyło się. Do grupy tej należały: Niemcy, Francja, Grecja, Włochy,
Portugalia i Holandia.36 W pozostałych krajach strefy euro wydatki budżetowe znajdowały się
pod większą kontrolą i w miarę spadku wpływów z podatków były zmniejszane. Politykę
zapewniającą utrzymanie deficytu budżetowego poniżej wartości referencyjnej 3% PKB
prowadziły takie kraje jak: Belgia, Hiszpania, Irlandia, Luksemburg, Austria i Finlandia.
Z kolei w grupie krajów UE-10 (Bułgaria, Czechy, Estonia, Łotwa, Litwa, Węgry, Polska,
35
M. Buti, Will the New Stability and Growth Pact Succeed? An Economic and Political Perspective, “European
Economy. Economic Papers”, No 241, January 2006, s. 7.
36
B. Mucha-Leszko, Strefa euro. Wprowadzenie, funkcjonowanie, międzynarodowa rola euro, Wydawnictwo
UMCS, Lublin 2007, s. 213.
15
Rumunia, Słowenia, Słowacja) sytuacja fiskalna była gorsza, ale stabilna. Średni deficyt
budżetowy w tych krajach wyniósł 3,6% w 2000 roku i nieco obniżył się w roku kolejnym,
jednak rok 2002 przyniósł pogorszenie i wzrost deficytu budżetowego do 3,7%. Wśród grupy
krajów UE-10 były również takie, w których sytuacja budżetowa ulegała poprawie: Słowacja,
Rumunia, Estonia, Litwa oraz Słowenia.
Rys. 4. Saldo budżetu wybranych krajów UE w latach 2000 – 2015 (% PKB)
2,0
1,0
0,0
- 1,0
- 2,0
- 3,0
- 4,0
- 5,0
- 6,0
- 7,0
- 8,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
UE (28)
UE (10)
Strefa euro (19)
Polska
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z tabeli 1.
Lata 2004 – 2007 to w Polsce okres wychodzenia z kryzysu oraz dynamicznego wzrostu
gospodarczego. Podjęte reformy w ramach „Programu uporządkowania i ograniczenia
wydatków publicznych” miały na celu zrównoważenie finansów publicznych na przestrzeni
lat 2004 – 2007. Tzw. Plan Hausnera składał się z trzech zasadniczych części: 1) działań
w zakresie administracji i gospodarki, 2) pozyskiwania dochodów budżetowych oraz 3) zmian
w zakresie wydatków socjalnych. W pierwszej części zakładano m.in. ograniczenie wydatków
administracyjnych, porządkowanie funduszy celowych oraz agencji skarbu państwa,
ograniczenie wydatków budżetowych o niskiej efektywności oraz konsolidację niektórych
jednostek administracji rządowej. Zwiększenie dochodów budżetu osiągnięto dzięki m.in.
zlikwidowaniu środków specjalnych w ministerstwach, uporządkowaniu wydatków na
obronność, ograniczeniu pomocy publicznej, restrukturyzacji PKP i górnictwa węgla
kamiennego. Zmiany w zakresie wydatków socjalnych dotyczyły głównie systemu
16
emerytalnego i zasad przyznawania wcześniejszych emerytur, systemu rent z tytułu
niezdolności do pracy i aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.37
Podjęte działania przyniosły pozytywne skutki. Deficyt budżetowy w Polsce obniżył się
do poziomu 1,9% PKB w 2007 roku. Należy jednak zauważyć, że był to w znacznym stopniu
efekt dobrej koniunktury gospodarczej. W całej Unii Europejskiej sytuacja znacząco się
poprawiła, średni deficyt budżetowy w krajach UE (28) zmniejszył się do 0,9% PKB
w 2007 roku. Ożywienie aktywności gospodarczej i wyższe tempo wzrostu PKB stworzyły
możliwości poprawy sytuacji budżetowej. Pomimo spadku deficytu budżetowego w Polsce,
aż do 2006 roku przekraczał on wartość referencyjną 3% PKB i znaczące obniżenie deficytu
nastąpiło dopiero w 2007 roku. Zauważalna poprawa sytuacji budżetowej w strefie euro
rozpoczęła się w 2005 roku. Średni poziom deficytu w strefie euro spadł do 2,6% PKB
w 2005 roku. Pozytywna tendencja w osiąganiu równowagi budżetowej w strefie euro została
wyraźnie wzmocniona od 2006 roku i średni deficyt budżetowy w krajach strefy euro spadł
do poziomu 0,6% PKB w 2007 roku. Reforma Paktu Stabilności i Wzrostu zobligowała kraje
UGiW do aktualizacji programów stabilizacyjnych i przedstawienia planów konsolidacji
budżetowej.38
Światowy kryzys gospodarczy i finansowy rozpoczęty w 2008 roku spowodował
znaczne pogorszenie finansów publicznych i przyczynił się do kryzysu fiskalnego w wielu
państwach, przede wszystkim w grupie państw tzw. PIIGS. W Polsce sytuacja fiskalna
również drastycznie się pogorszyła. Program reform finansów publicznych Zyty Gilowskiej
miał na celu podniesienie przejrzystości oraz konsolidację finansów publicznych. Z powodów
politycznych program nie został wdrożony, jednak duża część jego zapisów znalazła się
w ustawie o finansach publicznych z 2009 roku.39 Osłabienie wzrostu gospodarczego, spadek
produkcji, popytu wewnętrznego i eksportu oraz wzrost bezrobocia przyczyniły się do
wzrostu deficytu budżetowego z 1,9% w 2007 roku do 7,5% PKB w 2010 roku, który istotnie
przekroczył wartość referencyjną 3% PKB. W krajach UE (28) średni deficyt wzrósł do 6,4%,
a w strefie euro do 6,2% PKB.
Podsumowując zasadniczym problemem polskich finansów publicznych jest istotne
zwiększenie się deficytu budżetowego o 6 punktów procentowych w latach 2007-2010.
Wysoki nominalny poziom deficytu to w znacznej mierze efekt dużych rozmiarów
37
S. Węglewski, Reformy gospodarcze w Polsce 1988-2009,
http://www.obserwatorfinansowy.pl/almanach/reformy-gospodarcze-w-polsce-2/.
38
B. Mucha-Leszko, Strefa euro, op. cit., s. 215.
39
S. Węglewski, Reformy gospodarcze w Polsce 1988-2009,
http://www.obserwatorfinansowy.pl/almanach/reformy-gospodarcze-w-polsce-2/.
17
nierównowagi strukturalnej, na którą nałożyły się negatywne skutki spowolnienia
gospodarczego. Wysoki deficyt strukturalny oznacza, że poprawa koniunktury nie spowoduje
automatycznie znaczącej poprawy salda sektora finansów publicznych. Konieczne zatem są
działania dostosowawcze, redukujące strukturalną lukę pomiędzy poziomem dochodów
i wydatków sektora. Utrzymujący się wysoki poziom deficytu przyczynia się do narastania
długu publicznego, który w 2011 roku przekroczył 56% PKB, tym samym zbliżając się do
wartości referencyjnej dla długu publicznego zapisanej w Traktacie z Maastricht oraz do
drugiego progu ostrożnościowego (55% PKB), zapisanego w ustawie o finansach
publicznych.40
Od 2011 roku zarówno w Polsce, jak i w całej UE widać dużą poprawę stanu finansów
publicznych. Deficyt budżetowy w Polsce obniżył się z 7,5% PKB w 2010 roku do poziomu
3,7% PKB w 2012 roku i nieco wzrósł w 2013 roku do 4,0% PKB, przekraczając wartość
referencyjną o 1 punkt procentowy. Średni deficyt budżetowy w UE(28) ukształtował się na
poziomie 4,3% PKB, natomiast w strefie euro był niższy i wyniósł 3,7% PKB w 2012 roku.
W 2013 roku zanotowano poprawę sytuacji w UE, jak też w strefie euro. Średnie deficyty
obniżyły się odpowiednio do 3,3% PKB w UE(28) oraz do 3,0% PKB w strefie euro.
Doświadczenia państw, które utworzyły strefę euro pokazują, że warunkiem
skutecznego i trwałego obniżenia deficytu budżetu poniżej poziomu referencyjnego jest
skoncentrowanie wysiłków na stronie wydatkowej sektora finansów publicznych. Z literatury
wynika, że dostosowania bazujące na podwyżkach podatków czy działaniach jednorazowych
okazywały się mniej trwałe.41
Tab. 3. Wydatki publiczne w krajach UE w latach 2000 – 2015 (jako % PKB)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2000
2015
UE-28
Strefa euro
(19)
Belgia
44,5
45,5
45,9
46,5
46,1
46,1
45,6
44,9
46,5
50,3
50,0
48,6
49,0
48,6
48,2
47,4
47,1
45,6
46,7
46,9
47,3
46,8
46,7
46,0
45,3
46,6
50,7
50,5
49,1
49,7
49,6
49,3
48,6
47,8
49,1
49,2
49,5
50,7
48,9
51,4
48,4
48,2
50,3
54,1
53,3
54,4
55,8
55,6
55,1
53,9
51,7
Bułgaria
41,1
40,5
39,2
38,7
37,9
36,8
33,7
37,4
36,9
39,5
36,7
34,1
34,7
37,6
42,1
40,2
37,9
Czechy
40,4
42,5
44,3
48,5
42,1
41,8
40,8
40,0
40,2
43,6
43,0
43,2
44,7
42,8
42,8
42,6
42,7
Dania
52,7
52,8
53,2
53,6
53,0
51,2
49,8
49,6
50,5
56,8
57,1
56,8
58,3
56,5
56,0
55,7
54,0
Niemcy
44,7
46,9
47,3
47,8
46,3
46,2
44,7
42,8
43,6
47,6
47,3
44,7
44,5
44,5
44,3
43,9
45,4
Estonia
36,4
35,0
36,1
35,2
34,3
34,0
33,6
34,1
39,7
46,1
40,5
37,4
39,1
38,3
38,0
39,5
37,3
Irlandia
30,9
32,5
33,0
32,9
33,1
33,4
33,9
35,9
41,9
47,2
65,7
45,5
41,8
39,7
38,6
35,1
38,8
40
41
P. Gajewski, L. Skiba, Problemy, op. cit., s. 28.
P. Gajewski, L. Skiba, Problemy, op. cit., s. 5.
18
Grecja
46,4
46,0
45,8
46,6
47,6
45,6
45,1
47,1
50,8
54,1
52,5
54,2
55,3
62,1
50,7
55,3
50,3
Hiszpania
39,1
38,5
38,6
38,3
38,7
38,3
38,3
38,9
41,1
45,8
45,6
45,8
48,0
45,1
44,5
43,3
41,7
51,1
51,2
52,3
52,8
52,5
52,9
52,5
52,2
53,0
56,8
56,4
55,9
56,8
57,0
57,3
56,8
54,2
45,4
47,8
47,1
47,1
45,4
45,3
45,0
44,7
47,6
47,5
48,8
47,0
47,8
48,1
46,9
46,8
Francja
Chorwacja
:
Włochy
45,5
47,5
46,8
47,2
46,8
47,1
47,6
46,8
47,8
51,2
49,9
49,1
50,8
51,0
51,2
50,5
48,6
Cypr
34,4
35,3
37,0
40,6
38,6
39,3
38,8
37,7
38,6
42,3
42,2
42,5
41,9
41,4
48,7
40,1
40,0
Łotwa
37,3
34,8
35,2
33,5
34,8
34,3
36,2
34,1
37,3
43,7
44,8
39,1
37,2
37,0
37,5
37,2
37,1
Litwa
39,4
37,1
35,1
33,6
34,0
34,1
34,3
35,3
38,1
44,9
42,3
42,5
36,1
35,6
34,8
35,1
37,0
Luxemburg
37,6
38,6
41,9
44,0
44,3
44,0
40,1
38,2
40,2
46,0
44,9
43,3
44,6
43,2
42,4
41,5
42,2
Węgry
47,2
47,2
51,0
49,2
48,7
49,6
51,7
50,1
48,8
50,7
49,6
49,7
48,6
49,6
49,8
50,7
49,5
Malta
40,2
41,7
41,4
45,2
42,3
42,3
42,3
41,2
42,6
41,9
41,1
41,0
42,4
42,0
43,2
43,3
42,1
Holandia
41,8
43,1
43,9
44,7
43,6
42,3
43,0
42,5
43,6
48,2
48,2
47,0
47,1
46,4
46,2
44,9
44,8
Austria
50,3
51,0
50,7
51,0
53,4
51,0
50,2
49,1
49,8
54,1
52,7
50,8
51,1
50,8
52,6
51,7
51,3
Polska
42,0
44,9
45,3
45,7
43,8
44,5
44,8
43,1
44,5
45,3
45,6
43,6
42,6
42,4
42,2
41,5
43,9
Portugalia
42,6
44,1
43,7
45,3
46,1
46,7
45,2
44,5
45,3
50,2
51,8
50,0
48,5
49,9
51,7
48,3
47,1
Rumunia
38,3
36,0
34,8
33,1
33,2
33,1
35,2
38,2
38,8
40,9
39,6
39,1
37,1
35,2
34,3
35,5
36,4
Słowenia
46,1
47,0
45,8
45,8
45,3
44,9
44,2
42,2
43,9
48,2
49,3
50,0
48,6
60,3
49,9
48,0
47,5
Słowacja
52,0
44,4
45,1
39,9
37,8
39,6
38,6
36,1
36,7
43,9
42,0
40,5
40,5
41,3
41,9
45,6
41,6
Finlandia
48,0
47,3
48,5
49,4
49,3
49,3
48,3
46,8
48,3
54,8
54,8
54,4
56,2
57,5
58,1
58,3
51,8
Szwecja
53,6
53,0
54,2
54,4
52,8
52,7
51,3
49,7
50,3
53,1
51,2
50,5
51,7
52,4
51,7
50,4
52,1
37,8
39,1
40,0
41,2
42,3
42,8
42,9
42,8
46,6
49,6
48,8
46,9
46,8
45,0
43,9
43,2
43,7
W. Bryt.
: brak danych
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat http://epp.eurostat.ec.europa.eu (28.04.2016 r.).
Rys. 5. Dochody i wydatki publiczne w latach 2000 – 2015 (% PKB)
Polska
52,0
50,0
48,0
46,0
44,0
42,0
40,0
38,0
36,0
34,0
32,0
30,0
UE-27
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
52,0
50,0
48,0
46,0
44,0
42,0
40,0
38,0
36,0
34,0
32,0
30,0
Wydatki
Wydatki
Dochody
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z tabeli 3 i 6.
19
Dochody
Największy wpływ na wzrost wydatków sektora finansów publicznych w Polsce
w latach 2007-2009 miało zwiększenie środków na świadczenia socjalne (o 0,78% PKB).
Jeśli weźmie się pod uwagę wzrost świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w tym
okresie (o 1,0% PKB), pozostałe świadczenia z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
oraz świadczenia socjalne wypłacane przez rząd i jednostki samorządu terytorialnego realnie
zmniejszyły się o 0,22% PKB. Prawie równie silny przyrost charakteryzuje wydatki
budżetowe na inwestycje publiczne (o 1,09% PKB), które wyniosły w 2009 roku 5,36% PKB.
Kolejnymi źródłami wzrostu wydatków jest przyrost kosztów wynagrodzeń w sektorze
publicznym (o 0,59% PKB) oraz koszt obsługi długu publicznego (o 0,3% PKB). Wydatki
bieżące spadły zaś o 0,43% PKB, a pozostałe wydatki pozostały na prawie niezmienionym
poziomie (wzrost o 0,03% PKB).42
Tab. 4. Struktura wydatków sektora finansów publicznych w Polsce w 2013 roku (w mln zł
i %)
Wyszczególnienie
Sektor finansów
publicznych*
Ogółem, w tym:
Struktura wydatków
(udział w wydatkach
ogółem w %)
699177,5
100,0
61560,1
8,8
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
276184,4
39,5
Inne wydatki bieżące
226699,9
32,4
Wydatki majątkowe
71467,9
10,2
Obsługa długu publicznego
45133,7
6,5
Środki własne UE
18131,5
2,6
Dotacje i subwencje
*Po wyeliminowaniu transferów wewnątrz sektora między jego elementami.
Źródło: Ministerstwo Finansów, Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa w 2013 r., http://www.mf.gov.pl/.
Analiza strony wydatkowej wskazuje, że największy udział wśród wydatków sektora
finansów publicznych po wyeliminowaniu transferów wewnątrz sektora stanowią świadczenia
na rzecz osób fizycznych (39,5% wydatków ogółem w 2013 roku), wydatki bieżące (32,4%
w 2013 roku), wydatki majątkowe (10,2%), dotacje i subwencje (8,8%) oraz obsługa długu
publicznego (6,5%). Udział wydatków sztywnych (tj. takich które wynikają z przepisów
ustawowych lub wcześniej podjętych zobowiązań ujętych w ramy prawne) jest w Polsce
znaczący, co może potencjalnie stanowić utrudnienie dla procesu konsolidacji finansów
publicznych. Największą pozycją wśród wydatków prawnie zdeterminowanych jest
subwencja dla samorządów, w przeważającej części przeznaczana na szkolnictwo (część
42
P. Gajewski, L. Skiba, Problemy, op. cit., s. 27.
20
oświatowa subwencji ogólnej). Wydatkami sztywnymi są również środki na obsługę długu
sektora finansów publicznych, dotacja dla FUS i KRUS, wydatki z tytułu członkostwa w UE
i innych instytucjach międzynarodowych, wydatki na świadczenia emerytalno-rentowe
funkcjonariuszy oraz uposażenia sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku, czy też wydatki
na infrastrukturę lądową.
Tab. 5. Wydatki sztywne i elastyczne budżetu państwa (%)
Wyszczególnienie
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Wydatki zdeterminowane
72,5
74,3
73,1
72,7
74,4
75,0
74,6
74,9
Wydatki elastyczne
27,5
25,7
26,9
27,3
25,6
25,0
25,4
25,1
Źródło: Ministerstwo Gospodarki, Polska 2013. Raport o stanie gospodarki, Warszawa 2013, s. 135.
Ponadto, rząd nie ma możliwości wpływania na poziom wydatków i deficytu jednostek
samorządu terytorialnego (JST). Jednocześnie warto pamiętać, że poszczególne typy
wydatków różnią się stopniem sztywności. Na przykład zwiększenie wydatków własnych
jednostek samorządu terytorialnego zmniejszyłoby udział subwencji w budżecie centralnym,
lecz wydatki na obsługę długu nie mogę zostać „odsztywnione” drogą zmian ustawowych. 43
Strukturę wydatków publicznych prezentuje tabela 4 i 5.
Ograniczenia w dyskrecjonalnym określaniu przez rząd wielkości wydatków sztywnych
wynikają z obowiązujących ustaw okołobudżetowych. Na przykład wielkość subwencji
ogólnej dla samorządu terytorialnego jest uregulowana ustawą o dochodach jednostek
samorządu terytorialnego, a w odniesieniu do wydatków na obronę narodową, rząd
ograniczony jest ustawą o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej44, co między innymi jest konsekwencją zobowiązań
wynikających z członkostwa w NATO.
W tabeli 6 oraz na wykresie 6 przedstawiona została struktura wydatków w latach 20022012 według funkcji (Classification of the Functions of Government – COFOG). Najwięcej
środków kierowanych jest na ochronę socjalną, ich udział zmniejszył się jednak z 41%
w 2002 roku do 38% w 2012 roku. Znaczący udział w wydatkach stanowią także wydatki na
działalność ogólnopaństwową (14% w 2012 roku), edukację (13% w 2012 roku) oraz sprawy
gospodarcze (11% w 2012 roku). Wciąż zbyt mały jest udział wydatków na ochronę zdrowia,
które jednak wzrosły z 10% w 2002 roku do 11% w 2012roku.
43
M. Markiewicz, J. Siwińska, Wydatki sztywne budżetu państwa, Studia i Analizy CASE nr 249, s. 6.
Ustawa z dnia 25 maja 2001 roku o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sil Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2001 nr 76 poz. 804).
44
21
Tab. 6. Struktura wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych wg COFOG
w latach 2002 – 2012 (mld zł)
Wyszczególnienie
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Działalność ogólnopaństwowa
48,5
52,8
58,1
61,5
63,4
65,8
69,4
77,7
83,8
89,0
94,9
9,6
9,2
8,7
9,7
11,4
16,2
17,7
14,5
19,0
18,1
19,1
Bezpieczeństwo i porządek publ.
12,1
14,3
14,6
16,8
19,2
21,5
24,8
26,2
27,3
27,8
27,7
Sprawy gospodarcze
28,5
28,6
31,3
38,1
47,5
55,1
63,6
74,1
82,8
85,2
74,2
Ochrona środowiska
4,7
4,8
5,1
6,0
6,6
6,6
7,9
9,2
10,2
10,4
9,0
Gospodarka mieszkan i komunalna
13,2
13,0
13,4
14,5
13,7
14,0
14,7
15,5
11,6
13,4
13,2
Ochrona zdrowia
35,2
36,2
38,4
43,5
49,1
53,5
64,4
69,0
70,7
72,2
73,7
8,6
8,1
9,0
10,2
12,1
13,1
16,6
17,8
19,5
19,6
18,6
49,2
51,1
52,9
60,0
63,1
66,8
73,2
75,0
80,0
84,6
87,1
Ochrona socjalna
148,3
158,6
162,6
166,8
178,8
183,9
198,9
221,1
238,7
242,6
256,5
Wydatki łącznie
357,9
376,7
394,1
427,1
465,0
496,4
551,4
600,2
643,6
662,9
673,9
Obrona narodowa
Organizacja wypocz., kult. i religia
Edukacja
Źródło: Ministerstwo Finansów, Informacja kwartalna o sytuacji makroekonomicznej i stanie finansów
publicznych w I kwartale 2014 r. Nr 3/2014, http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finansepubliczne/sytuacja-makroekonomiczna-i-finanse-publiczne/informacja-kwartalna.
22
Rys. 6. Struktura wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych wg
COFOG w 2002 i 2012 roku (w %)
2012 rok
2002 rok
14%
14%
3%
3%
3%
38%
41%
4%
8%
11%
4%
1%
10%
1%
11%
14%
13%
2%
2%
Działalność ogólnopaństwowa
Obrona narodowa
Bezpieczeństwo i porządek publiczny
Sprawy gospodarcze
Ochrona środowiska
Gospodarka mieszkaniowa i komunalna
Ochrona zdrowia
Organizacja wypoczynku, kultura i religia
Edukacja
Ochrona socjalna
3%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z tabeli 6.
Zgodnie z przewidywaniami Ministerstwa Finansów wydatki budżetowe do 2017 roku
mają się obniżyć o kilka pkt procentowych do 38,7% PKB, a oszczędności planowane są
głównie w działalności ogólnopaństwowej, gospodarczej, edukacji i ochronie socjalnej.
Największe oszczędności ma przynieść obniżenie kosztów obsługi długu i zmniejszenie
potrzeb pożyczkowych.45
W Polsce w latach 2000 – 2015 relacja dochodów publicznych do PKB wynosiła
średnio 39,5% i była niższa niż średnia w UE(28), która kształtowała się około 44,1% PKB,
co świadczy o niższym fiskalizmie Polski w porównaniu do UE. Do krajów o najniższym
udziale dochodów publicznych w PKB, niższym niż w Polsce, można zaliczyć: Rumunię,
Litwę, Łotwę, Słowację, Irlandię, Estonię, Maltę i Hiszpanię.
Natomiast do krajów
o największym stopniu fiskalizmu, w których średni udział dochodów publicznych
45
B. Mucha-Leszko B., Polityka budżetowa i sytuacja w dziedzinie finansów publicznych, [w:] B. Mucha-Leszko
(red.), Pozycja gospodarcza Polski w Unii Europejskiej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014, s. 253-254.
23
przekraczał 50% PKB w latach 2000-2015 należy zaliczyć: Danię, Szwecję, Finlandię
i Francję (por. tabela 7).
2000-2015
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
Tab. 7. Dochody publiczne w krajach UE w latach 2000 – 2015 (jako % PKB)
UE-28
Strefa euro
(19)
44,5 44,0 43,3 43,3 43,2 43,5 43,9 44,0 44,1 43,6 43,6 44,1 44,8 45,4 45,2 45,0 44,1
Belgia
49,0 49,4 49,6 49,0 48,8 48,9 48,7 48,3 49,2 48,8 49,3 50,3 51,6 52,6 52,0 51,3 49,8
Bułgaria
40,6 41,6 38,0 38,3 39,7 37,8 35,5 38,5 38,5 35,4 33,5 32,1 34,4 37,2 36,6 38,2 37,2
Czechy
36,9 37,2 38,0 42,1 39,4 38,7 38,5 39,3 38,1 38,1 38,6 40,4 40,7 41,6 40,8 42,2 39,4
Dania
54,6 54,0 53,2 53,5 55,1 56,2 54,8 54,6 53,7 54,0 54,3 54,8 54,8 55,5 57,4 53,6 54,6
Niemcy
45,6 43,8 43,3 43,6 42,6 42,8 43,0 43,0 43,4 44,3 43,0 43,8 44,4 44,4 44,6 44,6 43,8
Estonia
36,3 35,2 36,5 37,0 36,7 35,1 36,5 36,8 37,1 43,9 40,7 38,6 38,8 38,1 38,7 40,0 37,9
Irlandia
35,8 33,5 32,7 33,4 34,5 35,0 36,7 36,2 34,9 33,4 33,3 33,0 33,8 34,0 34,8 32,8 34,2
Grecja
42,4 40,5 39,8 38,8 38,8 39,4 39,2 40,4 40,6 38,9 41,3 44,0 46,4 49,1 47,0 48,1 42,2
Hiszpania
38,1 37,9 38,2 37,9 38,6 39,5 40,5 40,9 36,7 34,8 36,2 36,2 37,5 38,2 38,6 38,2 38,0
Francja
49,8 49,8 49,2 48,9 49,0 49,7 50,2 49,7 49,8 49,6 49,6 50,8 52,0 52,9 53,4 53,2 50,5
Chorwacja
:
Włochy
44,2 44,1 43,7 43,8 43,3 43,0 44,0 45,3 45,1 45,9 45,6 45,7 47,8 48,1 48,2 47,9 45,4
Cypr
32,2 33,3 32,9 34,6 34,9 37,1 37,8 40,9 39,5 36,8 37,5 36,8 36,1 36,5 39,8 39,0 36,6
Łotwa
34,5 32,8 33,0 32,0 33,8 33,9 35,6 33,4 33,2 34,7 36,3 35,8 36,4 36,1 35,9 35,9 34,6
Litwa
36,2 33,6 33,3 32,3 32,6 33,7 34,0 34,4 35,0 35,8 35,4 33,5 33,0 32,9 34,1 34,9 34,0
Luxemburg
43,5 44,6 44,4 44,2 43,0 44,1 42,1 42,4 43,6 45,3 44,2 43,8 44,8 44,0 44,1 42,8 43,8
Węgry
44,2 43,2 42,1 42,0 42,3 41,7 42,3 45,0 45,1 46,1 45,0 44,3 46,3 47,0 47,5 48,7 44,6
Malta
34,7 35,6 36,0 36,1 37,9 39,6 39,7 38,9 38,4 38,6 37,9 38,4 38,9 39,4 41,2 41,9 38,3
Holandia
43,6 42,8 41,8 41,7 41,9 42,1 43,2 42,7 43,8 42,7 43,2 42,7 43,2 44,0 43,9 43,0 42,9
Austria
48,3 50,4 49,3 49,2 48,7 48,5 47,7 47,8 48,3 48,8 48,3 48,3 48,9 49,5 49,9 50,6 48,9
Polska
39,0 40,2 40,4 39,6 38,7 40,6 41,2 41,3 40,9 38,0 38,1 38,8 38,9 38,4 38,9 38,9 39,5
Portugalia
39,4 39,3 40,4 40,9 39,9 40,5 40,9 41,5 41,6 40,4 40,6 42,6 42,9 45,1 44,5 43,9 41,5
Rumunia
33,8 32,6 32,9 31,7 32,2 32,3 33,1 35,4 33,2 31,5 32,7 33,7 33,4 33,1 33,5 34,8 33,1
Słowenia
42,5 43,1 43,4 43,2 43,4 43,6 43,0 42,1 42,5 42,3 43,6 43,3 44,5 45,2 44,9 45,1 43,5
Słowacja
40,0 38,0 37,1 37,2 35,5 36,7 35,0 34,2 34,3 36,1 34,5 36,4 36,2 38,6 39,2 42,7 37,0
Finlandia
54,9 52,3 52,6 51,8 51,5 51,9 52,3 51,9 52,4 52,2 52,1 53,3 54,0 54,9 54,9 55,5 53,0
Szwecja
56,8 54,5 52,8 53,1 53,1 54,5 53,5 53,0 52,3 52,4 51,1 50,5 50,7 51,0 50,2 50,4 52,5
W. Bryt.
: brak danych
45,4 44,6 44,2 44,1 43,8 44,1 44,6 44,7 44,4 44,4 44,3 44,9 46,1 46,6 46,8 46,6 45,0
43,3 44,3 42,4 41,9 41,6 41,9 42,5 42,0 41,6 41,3 41,0 41,7 42,5 42,6 43,7 42,3
39,0 39,5 38,0 37,8 38,7 39,2 40,0 39,8 41,6 38,9 39,1 39,3 38,5 39,3 38,3 38,8 39,1
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat http://epp.eurostat.ec.europa.eu (28.11.2014 r.).
Wysokość udziału dochodów publicznych w PKB jest pochodną kształtowania się
dynamiki dochodów publicznych i dynamiki PKB. Jeśli dynamika dochodów publicznych jest
wyższa niż dynamika PKB, wówczas wzrasta relacja dochodów budżetu państwa do PKB. Na
24
zmiany poziomu dochodów publicznych największy wpływ ma koniunktura gospodarcza.
Analiza wielkości dochodów publicznych pozwala wskazać najważniejsze zmiany. Można
zauważyć, że w przypadku wszystkich państw udział dochodów publicznych w PKB wzrasta
w okresie ożywienia gospodarczego i obniża się w okresie dekoniunktury.
Zmiany dochodów publicznych w Polsce wynikały z uwarunkowań cyklicznych oraz
zmian systemowych, czyli obniżek stawek podatku PIT, wprowadzenia ulgi prorodzinnej
i obniżenia składki rentowej. W odniesieniu do dochodów, spadek łącznych wpływów
podatkowych, oddziałujących na finanse publiczne miał dużo istotniejsze znaczenie niż
relatywny spadek wpływów ze składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne.
Tab. 8. Struktura dochodów sektora finansów publicznych w Polsce w 2013 roku (w mln zł
i %)
Sektor finansów
Wyszczególnienie
publicznych*
Dochody ogółem
Struktura dochodów
(udział w dochodach
ogółem w %)
650315,1
100,0
302375,4
46,5
174963,3
26,9
- podatek dochodowy od osób prawnych
29243,8
4,5
- podatek dochodowy od osób fizycznych
73751,3
11,3
- inne podatki
24417,0
3,8
275095,8
42,3
- dywidenda
7426,4
1,1
-wpłaty z zysku NBP
5264,0
0,8
- cło
2022,0
0,3
170156,9
26,2
90226,5
13,9
72843,9
11,2
1.
Dochody podatkowe
- podatki pośrednie
2.
Dochody niepodatkowe
- składki
- pozostałe dochody
3.
Środki z UE i innych źródeł niepodlegające zwrotowi
*Po wyeliminowaniu transferów wewnątrz sektora między jego elementami.
Źródło: Ministerstwo Finansów, Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa w 2013 r., http://www.mf.gov.pl/
(28.11.2014 r.).
Struktura dochodów sektora finansów publicznych w Polsce została przedstawiona
w tabeli 8. Warto zwrócić uwagę na wysoki udział dochodów podatkowych, sięgający 46,5%
dochodów ogółem w 2013 roku. Największe znaczenie wśród dochodów podatkowych mają
podatki pośrednie stanowiące 26,9% dochodów ogółem w 2013 roku. Natomiast udział
25
dochodów niepodatkowych stanowi 42,3% dochodów budżetowych ogółem w 2013 roku,
wśród tej grupy największe znaczenie mają składki (26,2% dochodów ogółem).
Wielkość dochodów podatkowych w relacji do PKB w 2009 r. powróciła do poziomu
notowanego przed okresem szybkiego wzrostu w latach 2004-2007. Szybszy od
potencjalnego wzrost gospodarczy pozwolił na przyrost dochodów podatkowych, co jednak
było zjawiskiem przejściowym. Prawdopodobnie wolniejsze od przedkryzysowego tempo
wzrostu gospodarczego w najbliższych latach może stanowić czynnik stabilizujący wartość
wpływów podatkowych na poziomie niższym od notowanego w 2007 roku, o ile stawki
podatkowe pozostaną niezmienione.
Udział wpływów podatkowych łącznie ze składkami w PKB (tabela 9) w Polsce jest
stosunkowo niski w porównaniu do średniej w UE, chociaż w UE sytuacja jest zróżnicowana.
W UE(28) udział wpływów z podatków i składek na ubezpieczenie społeczne wahał się blisko
poziomu 40% PKB w latach 2000 – 2012, natomiast w Polsce w tym samym okresie
kształtował się w granicach 32,0% - 35,5% PKB. W UE są jednak kraje o niższym udziale
wpływów podatkowych w PKB, można do nich zaliczyć m.in. Rumunie, w której wpływy
podatkowe wahały się w przedziale od 26,9% do 30,4% PKB.
Tab. 9. Wpływy z podatków i składek na ubezpieczenia społeczne w krajach UE w latach
2000 – 2015 (jako % PKB)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
UE-28
40,2
39,4
38,8
38,9
38,7
39,0
39,3
39,3
39,2
38,5
38,5
38,9
39,6
39,9
40,0 :
40,8
39,9
39,6
39,6
39,2
39,4
39,9
40,0
39,6
39,3
39,2
39,7
40,7
41,2
41,5 :
46,1
46,1
46,3
45,8
45,8
45,6
45,5
45,2
45,8
45,2
45,5
46,2
47,3
48,2
47,9 :
30,9
30,2
27,8
30,4
31,5
30,3
29,7
31,4
30,6
27,2
26,3
25,5
26,6
27,9
27,8 :
32,5
32,4
33,4
34,1
34,6
34,2
33,9
34,4
33,1
32,1
32,6
33,7
34,2
34,8
34,1 :
48,6
47,6
47,0
47,2
47,9
49,4
47,8
47,7
46,1
46,5
46,6
46,6
47,2
48,1
50,8 :
41,5
39,6
39,1
39,4
38,5
38,5
38,8
38,8
39,2
39,6
38,2
38,7
39,3
39,4
39,5 :
31,2
30,4
31,3
31,0
31,3
30,1
30,7
31,4
31,6
35,1
33,5
31,7
31,7
31,7
32,5
32,0
29,9
29,1
30,1
31,0
31,1
32,7
32,1
30,4
29,0
28,6
28,2
29,1
29,5
30,5 :
34,9
33,4
34,6
33,0
32,1
33,5
32,7
33,5
33,7
32,9
34,2
36,1
38,3
38,3
39,0 :
34,1
33,6
34,0
33,9
34,9
35,9
36,7
37,1
32,9
30,6
32,1
32,0
33,0
33,8
34,4 :
44,6
44,4
43,8
43,8
43,9
44,5
44,9
44,3
44,3
43,9
44,1
45,2
46,5
47,4
47,9 :
37,6
37,1
36,4
36,2
36,8
37,1
36,8
36,4
36,1
35,2
35,9
36,6
36,7 :
Strefa euro
(19)
Belgia
Bułgaria
Czechy
Dania
Niemcy
Estonia
Irlandia
Grecja
Hiszpania
Francja
Chorwacja
Włochy
Cypr
Łotwa
:
:
40,2
40,2
39,8
40,1
39,4
39,2
40,3
41,6
41,5
42,0
41,7
41,7
43,7
43,6
43,7 :
27,4
28,2
28,2
29,0
29,6
31,6
32,3
36,4
35,1
32,1
32,2
32,2
31,6
31,6
34,2 :
29,5
28,7
28,0
27,7
27,9
28,2
29,0
28,5
28,2
27,6
28,2
28,1
28,9
28,9
29,3 :
26
33,8
Litwa
Luxemburg
Węgry
Malta
Holandia
Austria
Polska
Portugalia
Rumunia
Słowenia
Słowacja
Finlandia
Szwecja
Wielka Bryt.
30,8
29,3
29,0
28,7
29,3
29,5
30,4
30,4
30,9
30,6
28,7
27,6
27,3
27,4
28,0 :
38,0
39,0
38,9
39,0
37,9
39,2
37,1
37,4
38,1
40,0
39,0
39,2
40,2
39,5
39,4 :
39,2
38,1
37,5
37,5
37,2
36,8
36,7
39,7
39,7
39,2
37,5
36,9
38,6
38,2
38,4 :
28,3
30,0
30,8
30,8
31,5
33,0
33,4
34,2
33,4
33,8
32,5
33,2
33,3
33,6
35,0 :
38,1
36,8
36,3
36,0
36,0
36,1
37,0
36,6
36,9
35,9
36,7
36,4
36,5
37,2
38,0 :
43,6
45,2
43,9
43,7
43,2
42,1
41,5
41,5
42,4
42,0
41,8
41,9
42,5
43,3
43,8 :
33,8
33,8
34,0
33,4
33,0
34,0
34,6
35,5
35,2
32,3
32,0
32,5
32,8
32,8
33,0 :
33,6
33,3
34,0
34,3
33,4
34,2
34,8
35,0
34,9
33,4
33,7
35,5
34,5
37,2
36,9 :
30,4
28,8
28,4
27,9
27,7
28,3
29,0
29,6
28,3
27,0
26,9
28,1
27,9
27,4
27,7 :
36,8
37,0
37,4
37,6
37,7
38,2
37,9
37,3
36,8
36,7
37,4
37,0
37,4
37,3
37,0 :
33,9
32,8
33,0
32,6
31,7
31,5
29,4
29,3
29,1
28,9
28,2
28,7
28,4
30,3
31,2 :
46,0
43,3
43,5
42,5
42,0
42,3
42,3
41,6
41,3
41,1
40,9
42,2
42,8
43,9
44,0 :
49,7
47,6
46,0
46,3
46,5
47,5
46,8
45,8
44,9
45,1
44,1
43,5
43,5
43,8
43,8
36,3
36,4
35,1
35,0
35,5
35,9
36,5
36,2
37,7
34,9
35,5
35,9
35,2
34,9
34,4 :
44,2
: brak danych
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat http://epp.eurostat.ec.europa.eu (28.04.2016 r.).
Zarówno w Polsce, jak i całej UE obserwujemy ustabilizowanie się poziomu wpływów
podatkowych od drugiej połowy lat 90. Przez całe dekady w drugiej połowie XX wieku
relacja wpływów budżetowych do PKB w państwach EWG rosła. Jednocześnie rosły stawki
podatkowe, pojawiały się kolejne instrumenty fiskalne oraz wzrastała wartość obciążeń
obowiązkowymi składami na system zabezpieczeń społecznych. Obecnie poziom obciążeń
podatkowych w Europie należy do najwyższych na świecie, czego konsekwencją jest
zarówno duży udział wydatków państwa w relacji do PKB, jak również wzrost znaczenia
automatycznych
stabilizatorów
koniunktury
jako
konsekwencji
rozmiaru
finansów
publicznych.46
Poziom dochodów z tytułu podatków i składek w relacji do PKB w Polsce jest
zdecydowanie niższy niż średnia w UE. Ponadto, w latach 2007-2009 różnica w poziomie
fiskalizmu pomiędzy Polską a średnią w UE uległa pogłębieniu w wyniku obniżki obciążeń
podatkowych i składkowych. W odniesieniu do struktury dochodów budżetowych warto
podkreślić, że wpływy z podatków pośrednich w Polsce stanowią stosunkowo wysoki udział
w dochodach podatkowych ogółem oraz w PKB. Powszechnie uważa się, że podatki od
konsumpcji w mniejszym stopniu zniekształcają decyzje gospodarcze niż podatki
bezpośrednie, stąd też można uznać, iż wyższy udział wpływów z VAT w PKB w Polsce na
tle innych krajów UE wydaje się być korzystny z punktu widzenia ograniczania skali
46
P. Gajewski, L. Skiba, Problemy, op. cit., s. 37.
27
zniekształceń generowanych przez podatki. Udział wpływów z podatku VAT w PKB
w Polsce i UE przedstawiono na wykresie 7.
Rys. 7. Wpływy z podatku VAT w latach 2000 – 2014 (% PKB)
8,5
8,0
7,5
7,0
UE (28)
Strefa euro (19)
6,5
Polska
6,0
5,5
5,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat http://epp.eurostat.ec.europa.eu (28.04.2016 r.).
Utrzymujący się wysoki poziom deficytu przekłada się na narastanie długu publicznego.
Konsolidacja finansów publicznych wymaga nie tylko osiągnięcia równowagi budżetowej,
lecz także obniżenia poziomu długu publicznego.
Zadłużenie sektora finansów publicznych jest obecnie jednym z najważniejszych
problemów UE. Wynika to z faktu powszechności wysokiego zadłużenia państw oraz ze
stopnia powiązań najbardziej zadłużonych gospodarek z systemem gospodarki światowej.
W takiej sytuacji problemy jednego państwa, nawet niewielkiego jak np. Grecja szybko stają
się przyczyną destabilizacji na rynkach finansowych , które z kolei poprzez różne mechanizm
transmisji mają swoje przełożenie na realną sferę gospodarki tzn. produkcję dóbr i usług.47
Termin dług publiczny odnosi się do zadłużenia sektora finansów publicznych, który
według metodologii przyjętej w UE (European System of Accounts ESA95 i European System
of Accounts ESA10) składa się ze wszystkich jednostek organizacyjnych, które nie są
producentami rynkowymi i których produkty są kierowane do konsumpcji indywidualnej lub
47
A. Daniłowska, Dług publiczny w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej, [w:] A. Siedlecka (red.) Budżet
zadaniowy jako nowoczesne narzędzie zarządzania gospodarką narodową, Państwowa Szkoła Wyższa im.
Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska 2011, s. 142.
28
zbiorowej finansowanej głównie przez obowiązkowe płatności dokonywane przez jednostki
należące do innych sektorów i/lub wszystkie instytucje zajmujące się głównie redystrybucją
dochodu narodowego i bogactwa. Sektor ten obejmuje:
a) sektor rządu centralnego (organy władzy publicznej, w tym organy administracji
rządowej, agencje rządowe, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz
sądy i trybunały),
b) sektor rządów stanowych (przy federacyjnej strukturze państwa, w Polsce nie
występuje),
c) sektor samorządowy (jednostki samorządu terytorialnego: gminy, powiaty,
miasta na prawach powiatu, województw),
d) sektor ubezpieczeń społecznych (fundusze ubezpieczeń społecznych: FUS,
KRUS, NFZ).48
Traktat z Maastricht definiuje dług sektora finansów publicznych jako całkowite
zadłużenie sektora finansów publicznych według wartości nominalnej na koniec roku
skonsolidowane między sektorami i w ich ramach (po wyeliminowaniu wewnętrznego
zadłużenia).49
Kraje chcące wstąpić do strefy euro zobligowane są do utrzymania długu publicznego
poniżej 60% PKB. Polska dodatkowo przyjęła dodatkowe progi ostrożnościowe. Konstytucja
RP art. 216 ustęp 5 określa maksymalną wielkość relacji długu publicznego do PKB: „Nie
wolno zaciągać pożyczek lub udzielać gwarancji i poręczeń finansowych, w następstwie
których państwowy dług publiczny przekroczy 3/5 wartości rocznego produktu krajowego
brutto. Sposób obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto oraz państwowego
długu publicznego określa ustawa.” Limit długu zapisany w Konstytucji RP został
uzupełniony w 1999 roku o tzw. progi ostrożnościowe długu. Ustawa o finansach publicznych
z dnia 27 sierpnia 2009 roku w artykule 8650 szczegółowo określa progi ostrożnościowe,
48
Eurostat European Commission, Manual on Government Deficit and Debt, Methodologies and Working
Papers, 2010, p. 360.
49
M. Twarowska, Analiza długu publicznego w Polsce na tle krajów UE, [w:] E. Wrońska-Bakulska (red.),
Finanse przedsiębiorstw i rynki finansowe z perspektywy młodego ekonomisty, Wydawnictwo UMCS, 2015, s.
14-15.
50
Na podstawie art. 1 pkt 3 ustawy z 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz
niektórych innych ustaw, Dz.U. poz. 1646 usunięty został pierwszy próg ostrożnościowy: W przypadku, gdy
relacja długu publicznego w stosunku do PKB jest większa od 50%, ale nie większa od 55%, to relacja deficytu
budżetu państwa do dochodu w budżecie państwa uchwalanym na następny rok nie może przekroczyć
analogicznej relacji z roku bieżącego.
29
w przypadku przekroczenia których rząd zobowiązany jest do podjęcia określonych kroków.
W przypadku, gdy relacja długu publicznego w stosunku do PKB:
1) jest większa od 55%, ale mniejsza od 60%, to
a) w projekcie budżetu na kolejny rok:
 nie przewiduje się istnienia deficytu budżetowego państwa lub uchwala się budżet
zapewniający spadek relacji długu publicznego do PKB w stosunku do roku
bieżącego,
 nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń pracowników państwowej sfery budżetowej,
 waloryzacja rent i emerytur nie może przekroczyć poziomu wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku budżetowym,
 wyklucza się możliwość udzielania z budżetu państwa nowych pożyczek i kredytów
 ogranicza się wzrost wydatków wielu instytucji państwowych, takich jak: Kancelaria
Sejmu, Kancelaria Senatu, Kancelaria Prezydenta RP, Trybunał Konstytucyjny,
Najwyższa Izba Kontroli, Sąd Najwyższy,
b) Rada Ministrów jest zobowiązana do przeglądu wydatków budżetu państwa,
finansowanych środkami pochodzącymi z kredytów zagranicznych oraz przeglądu
programów wieloletnich,
c) Rada Ministrów jest zobowiązana do przedstawienia programu sanacyjnego,
mającego na celu obniżenie relacji długu publicznego do PKB,
d) wprowadza się ograniczenia wysokości wydatków JST,
2) jest równa lub większa od 60%, to:
 stosuje się postanowienia pkt. 2 lit., a i b,
 Rada Ministrów jest zobowiązana, w ciągu miesiąca od daty ogłoszenia relacji, do
przedstawienia programu sanacyjnego, obniżającego relację poniżej poziomu 60%
PKB,
 wydatki jednostki samorządu terytorialnego nie mogą być wyższe niż jej dochody,
 poczynając od siódmego dnia od ogłoszenia relacji, jednostki sektora finansów
publicznych nie mogą udzielać nowych poręczeń i gwarancji.
Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o
zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw obniżyła o 7 punktów
procentowych progi relacji państwowego długu publicznego do PKB w stabilizującej regule
wydatkowej. Celem tej reguły jest ograniczenie wzrostu wydatków sektora instytucji
rządowych i samorządowych, aby zminimalizować ryzyko destabilizacji finansów
30
publicznych. Zgodnie z nowymi przepisami, próg 50 proc. został zastąpiony progiem 43
proc., a próg 55 proc. - progiem 48 proc. Będą one uzupełnieniem zapisanych w ustawie o
finansach publicznych progów 55 i 60 proc. (ten ostatni zapisany również w Konstytucji RP).
Ustawa jest konsekwencją przebudowania systemu emerytalnego, co spowodowało
zmniejszenie relacji państwowego długu publicznego do PKB.
Oprócz reguł krajowych, od 2004 r. polityka fiskalna w Polsce podlega regułom
europejskim, zapisanym w Pakcie Stabilności i Wzrostu (PSW). System reguł zapisanych
w PSW również działał procyklicznie w okresie poprzedzającym kryzys zadłużeniowy strefy
euro, nie skłaniając państw członkowskich do dyscypliny finansowej w okresie sprzyjającej
koniunktury.51
Istnieje wiele przyczyn powstawania długu publicznego. W literaturze przedmiotu za
bezpośrednią i najważniejszą przyczynę długu publicznego uważa się występowanie
w kolejnych latach deficytu budżetowego. Na pokrycie deficytu budżetowego jednostki
sektora finansów publicznych zaciągają bankowe i niebankowe kredyty i pożyczki oraz
emitują dłużne papiery wartościowe. Stanowią one przychody budżetowe, które w określonej
przyszłości muszą zostać zwrócone.52 Wśród powodów powstawania długu publicznego
wskazywane są także ogromne wydatki związane z prowadzeniem wojen lub wystąpieniem
klęsk żywiołowych.53 Przyczynami wzrostu deficytu budżetowego i tych samym długu
publicznego są również kryzysy gospodarcze oraz deficyty spowodowane działaniami rządu,
np. redukcją podatków.54 Przykładem takich działań o skutkach dla zadłużenia państwa jest
kryzys finansowy, który wybuchł w 2008 roku. W UE pomoc państwa sektorowi
finansowemu a głównie bankom szacowana jest na ponad 4 bln euro (1/3 PKB UE).55
Działania rządów wielu państw w celu stabilizowania sektora bankowego oraz
koniunktury gospodarczej spowodowały zdecydowany wzrost wydatków budżetowych.56
Największe i najmniejsze pakiety stymulacyjne w stosunku do PKB wprowadzone w krajach
UE(27) w latach 2009 i 2010 zostały przedstawione w tabeli 10. Największe pakiety
51
A. Kosior, M. Rubaszek (red.), Ekonomiczne, op. cit., 2014, s. 160.
A. Daniłowska, Dług publiczny, op. cit., s. 145.
53
G. Gołębiowski, Dług publiczny, [w:] B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak (red.), System finansowy w Polsce,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 362-398, oraz R. Barro, Makroekonomia, PWE, Warszawa
1997, s. 156.
54
D.C. Colender, Macroeconomics, McGraw-Hill Irwin, New York 2010, s. 58.
55
A. Daniłowska, Dług publiczny, op. cit., s. 146.
56
B. Mucha-Leszko, M. Wojtas, Polityka fiskalna i sytuacja w dziedzinie finansów publicznych Danii, Szwecji
i Wielkiej Brytanii w latach 1999-2012, [w:] D. Miłaszewska (red.) Stabilizacja fiskalna. Teoria i doświadczenia
wybranych gospodarek, Szczecin 2012, s. 147.
52
31
stymulacyjne w stosunku do PKB w 2009 roku wprowadziły Luksemburg i Cypr,
odpowiednio 3,4% i 2,7% PKB. W 2010 roku największe pakiety stymulacyjne zastosowały
Polska (3,2% PKB), Szwecja (2,7% PKB) i Finlandia (2,7% PKB).
Tab. 10. Największe i najmniejsze pakiety stymulacyjne w krajach UE(27) w latach 2009
i 2010 (w % PKB)
Kraj
% PKB
Kraj
% PKB
Największe pakiety stymulacyjne
2009
2010
Luksemburg
3,4
Polska
3,2
Cypr
2,7
Szwecja
2,7
Hiszpania
2,4
Finlandia
2,7
Czechy
2,3
Cypr
2,4
Wielka Brytania
1,9
Niemcy
2,4
Szwecja
1,7
Luksemburg
2,2
Niemcy
1,7
Węgry
2,1
Najmniejsze pakiety stymulacyjne
2009
2010
Estonia
0,0
Grecja
0,0
Litwa
0,0
Łotwa
0,1
Rumunia
0,2
Rumunia
0,3
Słowacja
0,4
Słowacja
0,5
Węgry
0,5
Wielka Brytania
0,5
Grecja
0,6
Portugalia
0,6
Irlandia
0,7
Włochy
0,8
Włochy
0,8
Hiszpania
0,8
Źródło: B. Mucha-Leszko, M. Wojtas, Polityka fiskalna i sytuacja w dziedzinie finansów publicznych Danii,
Szwecji i Wielkiej Brytanii w latach 1999-2012, [w:] D. Miłaszewska (red.) Stabilizacja fiskalna. Teoria
i doświadczenia wybranych gospodarek, Szczecin 2012, s. 149.
Średnie zadłużenie krajów strefy euro w latach 2000-2015 zdecydowanie przekraczało
wartość referencyjną 60%. Średni dług publiczny w strefie euro (18) wyniósł 76,2% PKB.
Wysoki poziom długu publicznego w strefie euro jest spowodowany dużym jego
zróżnicowaniem pomiędzy krajami (por. tabela 11).
Wśród członków strefy euro były kraje, których dług publiczny przekroczył 100% PKB:
Grecja, Włochy, Portugalia, Irlandia i Belgia. Są też kraje o niskim zadłużeniu, wśród nich
wymienić można: Estonię i Luksemburg. Krajem członkowskim UE, który istotnie zmniejszył
32
zadłużenie jest Bułgaria, której dług publiczny w 2000 roku wynosił 72,5% i do 2008 roku
spadł do 13% PKB, jednak w kolejnych latach nieco wzrósł. Wśród krajów o niskim
zadłużeniu wskazać można również Rumunię i Szwecję.
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2000-2015
Tab. 11. Dług publiczny w krajach UE w latach 2000 – 2015 (jako % PKB)
UE (28)
Strefa euro
(18)
60,6
59,8
59,2
60,7
61,3
61,8
60,4
57,8
60,9
73,0
78,5
81,0
83,8
85,5
86,8
85,2
69,8
68,0
67,0
66,8
68,1
68,4
69,2
67,3
64,9
68,5
78,3
83,8
86,0
89,3
91,1
92,0
90,7
76,2
Belgia
109
108
105
101
96,5
94,6
91,0
87,0
92,5
99,6
99,7
102
104
105
107
106
101
Bułgaria
71,2
64,7
51,1
43,5
35,8
26,6
20,9
16,2
13,0
13,7
15,5
15,3
16,8
17,1
27,0
26,7
29,7
Czechy
17,0
22,8
25,9
28,1
28,5
28,0
27,9
27,8
28,7
34,1
38,2
39,9
44,7
45,1
42,7
41,1
32,5
Dania
52,4
48,5
49,1
46,2
44,2
37,4
31,5
27,3
33,4
40,4
42,9
46,4
45,2
44,7
44,8
40,2
42,2
Niemcy
58,8
57,6
59,2
62,9
64,7
66,9
66,3
63,5
64,9
72,4
81,0
78,3
79,6
77,2
74,7
71,2
68,7
Estonia
5,1
4,8
5,7
5,6
5,1
4,5
4,4
3,7
4,5
7,0
6,6
5,9
9,5
9,9
10,4
9,7
6,4
Irlandia
36,1
33,2
30,6
29,9
28,2
26,1
23,6
23,9
42,4
61,8
86,8
109
120
120
106
93,8
60,8
Grecja
105
107
105
102
103
107
104
103
109
127
146
172
160
178
180
175
130
Hiszpania
58,0
54,2
51,3
47,6
45,3
42,3
38,9
35,5
39,4
52,7
60,1
69,5
85,4
93,7
99,3
99,2
60,8
58,2
60,1
64,2
65,7
67,2
64,4
64,4
68,1
79,0
81,7
85,2
89,6
92,4
95,4
95,8
74,4
36,6
38,1
40,4
41,3
38,9
37,7
39,6
49,0
58,3
65,2
70,7
82,2
86,5
86,7
55,1
129
133
133
111
Francja
Chorwacja
58,7
:
:
Włochy
105
105
102
101
100
102
103
99,8
102
113
115
117
123
Cypr
55,1
56,9
60,1
63,5
64,5
63,2
59,1
53,9
45,1
53,9
56,3
65,8
79,3
103
108
109
68,5
Łotwa
12,1
13,9
13,2
13,9
14,3
11,8
9,9
8,4
18,7
36,6
47,5
42,8
41,4
39,1
40,8
36,4
25,1
Litwa
23,5
22,9
22,1
20,4
18,7
17,6
17,2
15,9
14,6
29,0
36,2
37,2
39,8
38,8
40,7
42,7
27,3
Luksemburg
6,5
7,0
6,9
6,9
7,3
7,5
7,9
7,8
15,1
16,0
20,1
19,1
22,0
23,3
22,9
21,4
13,6
Węgry
55,1
51,7
55,0
57,6
58,5
60,5
64,7
65,6
71,6
78,0
80,6
80,8
78,3
76,8
76,2
75,3
67,9
Malta
60,9
65,5
63,2
69,1
72,0
70,1
64,6
62,4
62,7
67,8
67,6
69,9
67,5
68,6
67,1
63,9
66,4
Holandia
51,4
48,7
48,2
49,3
49,6
48,9
44,5
42,4
54,5
56,5
59,0
61,7
66,4
67,9
68,2
65,1
55,1
Austria
65,9
66,5
66,3
65,5
64,8
68,3
67,0
64,8
68,5
79,7
82,4
82,2
81,6
80,8
84,3
86,2
73,4
Polska
36,5
37,3
41,8
46,6
45,3
46,7
47,2
44,2
46,6
49,8
53,3
54,4
54,0
56,0
50,5
51,3
47,6
Portugalia
50,3
53,4
56,2
58,7
62,0
67,4
69,2
68,4
71,7
83,6
96,2
111
126
129
130
129
85,2
Rumunia
22,4
25,7
24,8
21,3
18,6
15,7
12,3
12,7
13,2
23,2
29,9
34,2
37,4
38,0
39,8
38,4
25,5
Słowenia
25,9
26,1
27,3
26,7
26,8
26,3
26,0
22,8
21,8
34,6
38,4
46,6
53,9
71,0
81,0
83,2
39,9
Słowacja
49,6
48,3
42,9
41,6
40,6
33,9
30,8
29,9
28,2
36,0
40,8
43,3
52,4
55,0
53,9
52,9
42,5
Finlandia
42,5
41,0
40,2
42,8
42,7
40,0
38,2
34,0
32,7
41,7
47,1
48,5
52,9
55,5
59,3
63,1
45,1
Szwecja
50,6
51,7
49,8
48,9
47,9
48,2
43,2
38,3
36,8
40,4
37,6
36,9
37,2
39,8
44,8
43,4
43,5
W. Bryt.
: brak danych
38,9
36,0
35,8
37,3
40,2
41,5
42,4
43,5
51,7
65,7
76,6
81,8
85,3
86,2
88,2
89,2
58,8
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat http://epp.eurostat.ec.europa.eu (28.04.2016 r.).
W Polsce dług publiczny w relacji do PKB istotnie wzrósł na przestrzeni lat 2000 –
2015, z poziomu 36,8% do 56% PKB w 2013 roku, a następnie spadło do 51,3 w 2015 roku.
33
Rys. 8. Dług publiczny w Polsce i UE w latach 2000 – 2015 (% PKB)
100,0
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
UE (28)
UE (10)
Strefa euro (19)
Polska
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat http://epp.eurostat.ec.europa.eu (28.04.2016 r.).
Zmiana wartości relacji długu do PKB w Polsce szczególnie widoczna jest od 2008
roku. Jeszcze w 2007 roku wartość ta wynosiła 44,2% PKB i wzrosła do 56% PKB w 2013
roku. Przyrost ten jest jednak relatywnie niski, jeśli porównamy zmiany w poziomie długu
Polski do zmian zachodzących w pozostałych państwach UE.
Jak wynika z analizy kształtowania długu publicznego w krajach strefy euro po
wybuchu światowego kryzysu gospodarczego bezpieczny cel dla relacji długu publicznego do
PKB w Polsce to około 40%. W latach 2000-2013 wielkość państwowego długu publicznego
zawsze przekraczała ten poziom.57
Tab. 12. Struktura długu sektora finansów publicznych według podsektorów w Polsce na tle
wybranych krajów UE w 2010 roku (w %)
Wyszczególnienie
Sektor rządowy
UE(27)
Polska
Niemcy
Grecja
Czechy
Węgry
Słowacja
84,2
91,8
63,3
99,1
93,3
93,8
93,3
Sektor rządu stanowego
6,9
0
28,9
0
0
0
3
Sektor samorządowy
6,7
6,8
5,7
0,6
6,7
5,7
6,7
Sektor ubezpieczeń społecznych
2,2
1,4
2,1
0,3
0
0,5
0
57
A. Kosior, M. Rubaszek (red.), Ekonomiczne, op. cit., 2014, s. 160.
34
Źródło: A. Daniłowska, Dług publiczny, op. cit., s. 150.
Jak wynika z danych z tabeli 12 dług sektora finansów publicznych składa się głównie
z zadłużenia rządu centralnego. W Polsce udział ten przekracza 90%, w innych krajach
europejskich podobnie. Dane dotyczące struktury terminowej długu sektora finansów
publicznych wskazują na długoterminowy charakter zadłużenia. W Polsce udział zadłużenia
krótkoterminowego jest niewielki, niższy niż przeciętny w UE (por. tabela 13).
Tab. 13. Struktura długu publicznego w krajach UE według terminu w 2010 roku (w %)
Wyszczególnienie
UE(27)
Polska
Niemcy
Grecja
Czechy
Węgry
Słowacja
Zadłużenie krótkoterminowe
16,5
5,1
16,1
4,0
7,5
9,4
5,4
Zadłużenie długoterminowe
83,9
94,9
83,9
96,0
92,5
90,6
94,6
Źródło: A. Daniłowska, Dług publiczny, op. cit., s. 151.
4. Zakończenie
Dług publiczny przyczynia się do powstania wielu negatywnych skutków, wśród
których podkreślić należy obciążenie budżetu jednostek należących do sektora finansów
publicznych kosztami obsługi długu. Ważnym aspektem zadłużania się państwa jest tzw.
efekt wypierania, polegający na tym, że jednostki sektora finansów publicznych są stale
obecne na rynku finansowym i konkurują z innymi podmiotami o fundusze pożyczkowe.
Może to spowodować wzrost stopy procentowej, a także pozbawia rynek części kapitału,
które przedsiębiorstwa mogły zainwestować w rozwój produkcji. W przypadku zadłużenia
zagranicznego, istnieje niebezpieczeństwo wykorzystania tego zadłużenia jako elementu
gospodarczego i politycznego uzależnienia kraju dłużniczego przez kraje wierzycielskie. 58
Ekonomiści wskazują również na pozytywne aspekty długu publicznego. Zadłużanie się
państwa pozwala na prowadzenie elastycznej polityki wydatkowej, państwo może sterować
rozkładem długu publicznego w czasie i w ten sposób wpływać na wielkość aktywności
gospodarczej. Podkreśla się również, że środki zwrotne mogą finansować wydatki majątkowe
np. rozwój infrastruktury.59
58
59
G. Gołębiowski, Dług publiczny, op. cit., s. 162.
A. Daniłowska, Dług publiczny, op. cit., s. 152.
35
Wysoki poziom deficytu oraz narastający dług sektora finansów publicznych pociągają
za sobą konieczność działań konsolidacyjnych, zarówno ze względu na ograniczenia
wynikające z ustawodawstwa krajowego, jak i przepisów Unii Europejskiej.
Oceniając efektywność polityki budżetowej w Polsce w latach 2000 – 2015, można
wskazać, że była ona dostosowana do sytuacji gospodarczej. Pozytywnie można ocenić
politykę podatkową, przede wszystkim zmiany stawek podatku dochodowego od osób
fizycznych obowiązujące od 2009 roku (obniżenie stawki dotyczyło w największym zakresie
grupy najmniej zarabiających, w przypadku których zwiększenie dochodów do dyspozycji
powoduje wzrost popytu konsumpcyjnego, a nie oszczędności). Podwyższenie stawek VAT
od 2011 roku spełniło zamierzony cel i wpłynęło ograniczająco na deficyt budżetowy, nie
ograniczając przy tym popytu konsumpcyjnego. Jak podkreślili P. Krajewski i K. Piłat,
polityka fiskalna w Polsce przyczyniła się do relatywnie dobrej sytuacji gospodarczej
w okresie kryzysu finansowego.60 Wzrost deficytu budżetowego w okresie kryzysu
gospodarczo-finansowego można tłumaczyć cyklicznym spadkiem dochodów, natomiast
wysokie wydatki budżetowe wynikały z dużego udziału wydatków sztywnych, stosowaniu
pakietów stymulacyjnych oraz finansowaniu wkładu własnego projektów realizowanych
z udziałem środków unijnych.
Uchwalona w 2013 r. stabilizująca reguła wydatkowa (SRW) ma na celu ułatwienie
prowadzenia antycyklicznej polityki fiskalnej w przyszłości. Reguła ta po raz pierwszy
została zastosowana przy opracowywaniu projektu ustawy budżetowej na rok 2015.
Ogranicza ona tempo wzrostu wydatków publicznych do średniookresowego tempa wzrostu
PKB, dodatkowo korygowanego w dół w sytuacji, gdy relacja państwowego długu
publicznego do PKB przekracza 43%, lub relacja deficytu sektora instytucji rządowych
i samorządowych do PKB przekracza 3%. Tak skonstruowana reguła powinna dyscyplinować
finanse publiczne na przestrzeni cyklu gospodarczego.61
Przyjęte po wybuchu kryzysu zmiany Paktu Stabilności i Wzrostu powinny
sprzyjać prowadzeniu antycyklicznej polityki fiskalnej.62 Przepisy tzw. sześciopaku maja
60
P. Krajewski, K. Piłat, Wpływ polityki fiskalnej na synchronizację cykli koniunkturalnych w Polsce i strefie
euro, „Bank i Kredyt” 48(8), 2012, s. 85,
61
A. Kosior, M. Rubaszek (red.), Ekonomiczne, op. cit., 2014, s. 161.
62
J. Szołno-Koguc, M. Twarowska, Sytuacja w dziedzinie finansów publicznych w Unii Europejskiej – wpływ
kryzysu i propozycje zmian, [w:] S. Owsiak (red.), Finanse w polityce makroekonomicznej państwa,
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2014, s. 87-108.
36
na celu bardziej rygorystyczne egzekwowanie części prewencyjnej PSW, w tym lepsze
dyscyplinowania polityki fiskalnej w fazie ożywienia.63
OECD w Economic Surveys podała rekomendacje dla polityki fiskalnej w Polsce,
wskazując dwie rekomendacje kluczowe:64
 podjęcie większej konsolidacji fiskalnej w 2015 roku niż obecnie planowana, aby
móc osiągnąć poziom deficytu niższy niż 3% PKB;
 stworzenie niezależnej instytucji monitorującej realizację podstawowych założeń
budżetowych oraz wydajność fiskalną w stosunku do zakładanych celów;
wzmocnienie ram fiskalnych poprzez wdrożenie szczegółowego budżetowania
wieloletniego,
opieranie
budżetów
na
obiektywnych
założeniach
oraz
harmonizację krajowej i wynikającej z Traktatu z Maastricht definicji długu.
Wśród pozostałych rekomendacji OECD wskazała:
 zmniejszenie wydatków publicznych poprzez: zwiększenie efektywności kosztów
w administracji publicznej, znaczne zmniejszenie dopłat do systemu ubezpieczeń
społecznych rolników oraz wyeliminowanie przywilejów w zakresie ubezpieczeń
społecznych dostępnych dla innych zawodów, ograniczenie rent rodzinnych,
zwiększenie wieku emerytalnego kobiet oraz unikanie sytuacji, kiedy renty stają
się bardziej atrakcyjne niż emerytury;
 pozyskanie dodatkowych dochodów publicznych poprzez: cięcia wydatków
podatkowych, powiązanie wysokości składek na ubezpieczenie społeczne z samozatrudnienia z wysokością osiągniętych dochodów, zwiększenie podatków
ekologicznych, podniesienie podatku od nieruchomości poprzez ustanowienie
podatku opartego na wartości rynkowej nieruchomości oraz opodatkowanie
zysków kapitałowych z wynajmu nieruchomości, przeprowadzanie dalszych
prywatyzacji w konkurencyjnych segmentach gospodarki oraz poprawę
przestrzegania przepisów podatkowych.
Przeprowadzona analiza pozwoliła na wyciągnięcie wniosków. Po pierwsze, na
sytuację budżetową w latach 2000 - 2015 oddziaływały koniunktura gospodarcza
i tempo wzrostu gospodarczego oraz dyscyplina budżetowa. W kształtowaniu się poziomu
63
64
Ibidem, s. 161.
OECD, OECD Economic Surveys: Poland 2014, OECD Publishing 2014, s. 29.
37
deficytu budżetowego w Polsce można zauważyć następujące tendencje: 1) wzrost deficytu
budżetowego w latach 2000 – 2003 z 3,0% PKB do 6,1% PKB, 2) poprawa sytuacji
budżetowej w latach 2004 – 2007 i spadek deficytu budżetowego do 1,9% PKB, 3) załamanie
sytuacji budżetowej w czasie kryzysu i wzrost deficytu budżetowego do poziomu 7,5% PKB
w 2010 roku, 4) poprawa równowagi budżetowej od 2011 roku z dobrymi prognozami na
kolejne lata.
Po drugie, zasadniczym problemem polskich finansów publicznych jest istotne
zwiększenie się deficytu budżetowego z 1,9% PKB w 2007 roku do 7,5% PKB w 2010
roku. Wysoki nominalny poziom deficytu to w znacznej mierze efekt dużych rozmiarów
nierównowagi strukturalnej, na którą nałożyły się negatywne skutki spowolnienia
gospodarczego.
Po trzecie, poprawa stanu finansów publicznych stanowi obecnie istotne wyzwanie
dla polityki gospodarczej Polski. Kluczowym celem jest przede wszystkim ograniczenie
wydatków sektora finansów publicznych oraz zmniejszenie deficytu, ponieważ długotrwale
utrzymujący się deficyt budżetowy prowadzi do narastania długu publicznego i negatywnie
wpływa na sytuację gospodarczą kraju.
Po czwarte, udział państwa w gospodarce mierzony udziałem dochodów
i wydatków publicznych w PKB jest stosunkowo niski w porównaniu do średniej
w UE(28). Średni udział wydatków publicznych w Polsce w latach 2000-2015 wyniósł
43,9%, natomiast w UE(28) 47,1%, jednak w krajach UE sytuacja jest zróżnicowana. Relacja
dochodów publicznych do PKB wynosiła średnio 39,5% w latach 2000 – 2015 i była niższa
niż średnia w UE(28), która kształtowała się około 44,1% PKB, co świadczy o niższym
fiskalizmie Polski w porównaniu do UE.
Po piąte, analiza strony wydatkowej wskazuje, że udział wydatków sztywnych jest
w Polsce duży, co może stanowić utrudnienie dla procesu konsolidacji finansów
publicznych. Struktura wydatków budżetowych charakteryzująca się dużym udziałem
wydatków zdeterminowanych, ogranicza możliwości rządu w kształtowaniu wielkości
deficytu budżetowego. Obsługa długu publicznego, stanowiąca około 10-13% rocznych
wydatków państwa jest znacznym obciążenie budżetu państwa, ale ważne jest, że nie
wykazuje trendu wzrostowego.
Po szóste, zmiany dochodów publicznych w Polsce wynikały z uwarunkowań
cyklicznych oraz zmian systemowych, czyli obniżek stawek podatku PIT, wprowadzenia
38
ulgi prorodzinnej i obniżenia składki rentowej. Niższe tempo wzrostu gospodarczego od
kryzysu 2008+ oraz problemy na rynku pracy znalazły swoje odbicie w słabszej dynamice
baz podatkowych, a tym samym dochodów podatkowych sektora finansów publicznych
Po siódme, utrzymujący się wysoki poziom deficytu przekłada się na narastanie
długu sektora instytucji rządowych i samorządowych. Konsolidacja finansów publicznych
wymaga nie tylko osiągnięcia równowagi budżetowej, lecz także obniżenia poziomu długu
publicznego.
Po ósme, kraje dążące do pełnego uczestnictwa w UGiW zobligowane są do
utrzymania długu publicznego poniżej 60% PKB. Polska dodatkowo przyjęła
dodatkowe progi ostrożnościowe.
Po dziewiąte, dług publiczny w Polsce w relacji do PKB istotnie wzrósł na
przestrzeni lat 2000 – 2015, z poziomu 36,5% do 47,6% PKB, tym samym spełnienie
kryterium fiskalnego zapisanego w Traktacie z Maastricht w przyszłości stanie się
trudniejsze.
Po dziesiąte, struktura długu publicznego w Polsce charakteryzuje się:
 dużym udziałem sektora rządowego (ponad 90%),
 wysokiemu działem długu długoterminowego (ponad 90%).
39
Bibliografia
1.
Alesina A., Ardagna S., Large Changes in Fiscal Policy: Taxes versus Spending, [w:] J.
R. Brown (red.), Tax Policy and the Economy, 2010, Vol. 24, National Bureau of
Economic Research, Chicago, University of Chicago Press.
2.
Barczyk R., Lubiński M., Dylematy stabilizowania koniunktury, Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.
3.
Barro R., Redlick C., Macroeconomic Effects from Government Purchases and Taxes,
The Quarterly Journal of Economics, 2011, Vol. 126.
4.
Buti M., Will the New Stability and Growth Pact Succeed? An Economic and Political
Perspective, “European Economy. Economic Papers”, No 241, January 2006.
5.
Colender D.C., Macroeconomics, McGraw-Hill Irwin, New York 2010.
6.
Daniłowska A., Dług publiczny w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej, [w:] A.
Siedlecka (red.) Budżet zadaniowy jako nowoczesne narzędzie zarządzania gospodarką
narodową, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej,
Biała Podlaska 2011.
7.
European Commission, European Economic Forecast. Winter 2014,”European Economy
2/2014”.
8.
European Commission, European Economic Forecast. Spring 2016, ”European
Economy” Institutional Paper 025/May 2016.
9.
Eurostat
European
Commission,
Manual
on
Government
Deficit
and
Debt,
Methodologies and Working Papers, 2010.
10. Fedorowicz Z., Polityka fiskalna, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań
1998.
11. Gajewski P., Skiba L., Problemy polityki fiskalnej Polski na drodze do strefy euro w
kontekście uwarunkowań i doświadczeń innych państw, NBP 2010.
12. Giavazzi F., Pagano M., Can Severe Fiscal Contractions Be Expansionary? Tales of Two
European Countries, National Bureau of Economic Research Macroeconomics Annual,
1990, Vol. 5, Cambridge, Massachusetts: MIT Press.
40
13. Gołębiowski G., Dług publiczny, [w:] B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak (red.), System
finansowy w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 362-398, oraz R.
Barro, Makroekonomia, PWE, Warszawa 1997.
14. Hübner D., Makroekonomiczna polityka stabilizacyjna, Instytut Rozwoju i Studiów
Strategicznych, Warszawa 1992.
15. IMF, Reassessing the role and modalities of fiscal Policy in advanced economies, IMF
Policy Paper, September 2013.
16. Kąkol M., Mucha-Leszko B., Od kryzysu finansowego do kryzysu finansów publicznych,
czyli skutki polityki fiskalnej w strefie euro w latach 2008-2010, [w:] B. Mucha-Leszko
(red.), Gospodarka i polityka makroekonomiczna strefy euro w latach 2008-2010. Skutki
kryzysu i słabości zarządzania, Wydawnictwo UMCS.
17. Kosior A., Rubaszek M. (red.), Ekonomiczne wyzwania integracji Polski ze strefą euro,
NBP, Warszawa 2014.
18. Krajewski P., Piłat K. , Wpływ polityki fiskalnej na synchronizację cykli koniunkturalnych
w Polsce i strefie euro, „Bank i Kredyt” 48(8), 2012.
19. Lubiński M., Analiza koniunktury i badanie rynków, Wydawnictwo Elipsa, Warszawa
2002.
20. Lukas R., Stokey N., Optimal Fiscal and Monetary Policy in an Economy Without
Capital, Northwestern University, Center for Mathematical Studies in Economics and
Management Science, Discussion Paper nr 532/1982.
21. Markiewicz M., Siwińska J., Wydatki sztywne budżetu państwa, Studia i Analizy CASE
nr 249.
22. Ministerstwo Gospodarki, Polska 2012. Raport o stanie gospodarki, Warszawa 2012.
23. Mucha-Leszko B. (red.), Gospodarka i polityka makroekonomiczna strefy euro w latach
2008-2010. Skutki kryzysu i słabości zarządzania, Wydawnictwo UMCS.
24. Mucha-Leszko B., Polityka budżetowa i sytuacja w dziedzinie finansów publicznych, [w:]
B. Mucha-Leszko (red.), Pozycja gospodarcza Polski w Unii Europejskiej, Wydawnictwo
UMCS, Lublin 2014.
25. Mucha-Leszko B., Strefa euro. Wprowadzenie, funkcjonowanie, międzynarodowa rola
euro, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007.
41
26. Mucha-Leszko B., Wojtas M., Polityka fiskalna i sytuacja w dziedzinie finansów
publicznych Danii, Szwecji i Wielkiej Brytanii w latach 1999-2012, [w:] D. Miłaszewska
(red.) Stabilizacja fiskalna. Teoria i doświadczenia wybranych gospodarek, Szczecin
2012.
27. Murchison S., Robbins J., Fiscal Policy and Business Cycle: A New Approach to
Identifying the Interaction, [w:] The Impact of Fiscal Policy, Banca D’Italia, 2002.
28. Nasiłowski M., System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Warszawa 1996.
29. OECD, OECD Economic Surveys: Poland 2014, OECD Publishing 2014.
30. Oręziak L., Finanse Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
31. Oręziak L., Polityka budżetowa w strefie euro, „Bank i Kredyt” 5/2008, Europejska
integracja monetarna od A do Z.
32. Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2002.
33. Pietrewicz M., Polityka fiskalna, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 1994.
34. Pietrzak B., Polański Z., Woźniak B., System finansowy w Polsce, PWN, Warszawa
2003.
35. Romer C., Romer D., The Macroeconomic Effects of Tax Changes: Estimates Based on a
New Measure of Fiscal Shocks, The American Economic Review, 2010, Vol. 100(3).
36. Skiba L., Polityka fiskalna w unii walutowej, [w:] P. Kowalewski, G. Tchorek, J. Górski
(red.), Mechanizmy funkcjonowania strefy euro, NBP, Warszawa 2010.
37. Szołno-Koguc J., Twarowska M., Sytuacja w dziedzinie finansów publicznych w Unii
Europejskiej – wpływ kryzysu i propozycje zmian, [w:] S. Owsiak (red.), Finanse w
polityce makroekonomicznej państwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w
Krakowie, Kraków 2014.
38. Twarowska M., Analiza długu publicznego w Polsce na tle krajów UE, [w:] E. WrońskaBakulska (red.), Finanse przedsiębiorstw i rynki finansowe z perspektywy młodego
ekonomisty, Wydawnictwo UMCS, 2015.
39. Ustawa z dnia 25 maja 2001 roku o przebudowie i modernizacji technicznej oraz
finansowaniu Sil Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2001 nr 76 poz. 804).
42
40. Węglewski
S.,
Reformy
gospodarcze
w Polsce
1988-2009,
http://www.obserwatorfinansowy.pl/almanach/reformy-gospodarcze-w-polsce-2/.
41. Żabiński A., Realizacja celów polityki fiskalnej państwa na przykładzie preferencji
podatkowych w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych, [w:] D. Kopycińska (red.),
Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji i globalizacji, Katedra
Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
43
Download