wyklad-iv-stale-kursy-walutowe

advertisement
4
Stałe kursy walutowe
Przyczyny analizy stałych KW
Kurs płynny kierowany
Regionalne porozumienia walutowe
Unie walutowe i izby walutowe
Systemy walutowe w krajach rozwijających się
Wnioski z przeszłości
Interwencje banku centralnego
Kształtowanie podaży pieniądza
Wpływ transakcji banku centralnego na podaż pieniądza
Bilans banku centralnego
Bilans banku centralnego
Wykaz aktywów i zobowiązań BC
Aktywa zagraniczne i krajowe
Aktywa zagraniczne- np. obligacje w walutach
Aktywa krajowe- roszczenia BC dotyczące przyszłych płatności w stosunku do podmiotów
krajowych
Aktywa zagraniczne
Aktywa zagraniczne tworzą rezerwy BC
Interwencje BC- zmiany poziomu rezerw
Zobowiązania podmiotów z innych krajów oraz powszechnie akceptowalne środki płatnicze
Pasywa bilansu BC
Zobowiązania- depozyty banków prywatnych
Pieniądz w obiegu Bilans banku centralnego
Całkowite aktywa BC są równe pasywom skorygowanym o wartość netto
Wartość netto np. reinwestowanie zysków z zatrzymanych przychodów z odsetek od posiadanych
aktywów- niewielki udział w bilansie
Zmiany w aktywach banku centralnego automatycznie powodują zmiany w pasywach Płatności BC
a podaż pieniądza
Płatność gotówką
Płatność czekiem- wzrost zobowiązań wobec banku komercyjnego
Wzrost pasywów BC związany z płatnością za zakup aktywów zwiększenie podaży pieniądza
Sprzedaż aktywów- wycofanie czeku lub gotówki z obiegu- spadek podaży pieniądza
Pieniężny efekt mnożnikowy
Każdy zakup aktywów przez bank centralny automatycznie zwiększa podaż pieniądza podczas gdy
każda sprzedaż aktywów powoduje zmniejszenie pieniądza
Relacja między pieniądzem banku centralnego a banków komercyjnych
Wpływ wzrostu podaży pieniądza na emisje pieniądza przez banki komercyjne
MM=1/ wymagane rezerwy
Interwencje na rynku walutowym
Sprzedaż zagranicznych obligacji na rynku walutowym przez BC zasób oficjalnych aktywów
zagranicznych spada Spadek po stronie aktywów BC
Zapłata dla BC zmniejsza zobowiązania BC
Zapłata w pieniądzu krajowym gotówka wychodzi z obiegu zmiana w bilansie BC, obie strony
bilansu zmniejszają się o ilość gotówki w obiegu
Interwencje na rynku walutowym
Zakup zagranicznych obligacji na rynku walutowym przez BC zasób oficjalnych aktywów
zagranicznych wzrasta wzrost po stronie aktywów BC
Zapłata BC zwiększa zobowiązania BC
Zapłata w pieniądzu krajowym gotówka wchodzi do obiegu zmiana w bilansie BC, obie strony
bilansu zwiększają się o ilość gotówki w obiegu
(…)
… KW wzrost rezerw zagranicznych oraz podaży pieniądza
nadmierny deficyt bilansu obrotów bieżących utarta rezerw konieczność dewaluacji
wymiana walut po nowym KW
dewaluacja spadek względnych cen w kraju wzrost produkcji nadwyżka popytu na pieniądz BC
kupuje aktywa zagraniczne aby zwiększyć podaż pieniądza
Efekt:
Wzrost produkcji
Wzrost rezerw
Wzrost podaży pieniądza Pełne zatrudnienie
Ekspansywna…
…
Interwencje walutowe a bilans płatniczy
Finansowanie części deficytu bilansu obrotów bieżących, która nie została zrównoważona przez
saldo obrotów finansowych z wyłączeniem rezerw
Absorpcja części nadwyżki bilansu obrotów bieżących, której nie równoważy odpływ netto na
rachunku finansowym z wyłączeniem rezerw
Jeżeli BC nie dokonuje sterylizacji, a dany kraj ma deficyt/nadwyżkę w BP, to każdy związany…
… zmniejszenia popytu na pieniądz by przeciwdziałać aprecjacji zakup aktywów zagranicznych
przez BC zwiększenie podaży pieniądza krajowego przywrócenie równowagi ???
Polityka stabilizacyjna w warunkach stałych KW
Polityka pieniężna
Polityka fiskalna Polityka kursowa
Kurs walutowy usztywniony w punkcie E0
Równowaga na rynku pieniężnym
Próba zwiększania produkcji wzrost podaży pieniądza nierównowaga na rynku…
… ciągłą równowagę na rynku aktywów
Równowaga na rynku walutowym i pieniężnym
Równowaga na rynku walutowym w warunkach stałych KW
Utrzymanie stopy procentowej na poziomie r konieczne dostosowania podaży pieniądza za pomocą
interwencji BC
r musi zrównywać krajowy realny popyt na pieniądz z realną krajową podażą pieniądza
M/P=L(r, Y)
Warunek równowagi określa wielkość podaży pieniądza przy ustalonym KW…
Wykład 4 z finansów międzynarodowych
Wykład IV z rynków walutowych
Interwencja Banku Centralnego - wykład
Kontrola podaży pieniądza-opracowanie
Międzynarodowy system walutowy - omówienie
Zagadnienie-międzynarodowy system walutowy i finanse międzynarodowe
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download