Zarządzanie procesami - E-SGH

advertisement
Zarządzanie procesami
Wykład 6/7
Doskonalenie przedsiębiorstwa poprzez
optymalizację procesów
• Optymalizacja procesów:
– Benchmarking procesów
– Outsourcing procesów
– Business Process Reeingeenering
• Filozofia podnoszenia produktywności:
– Kaizen
• Podnoszenie jakości:
– TQM
– ISO
– Six Sigma
• Optymalizacja procesów (~produkcja):
– TPM (Total Productive Maintenance)
– Kanban
• Budowanie wartości
– Analiza łańcucha wartości M.E. Portera
– Strategiczna karta wyników
– Rachunek kosztów i wyników biznesowych ABC - (Activity Based Management), ABM (Activity Based Costing), ABB – (Activity Based Budgeting)
• Doskonalenie przedsiębiorstwa (cd.):
– Optymalizacja procesów (~produkcja):
• TPM (Total Productive Maintenance)
• Kanban
– Budowanie wartości
• Analiza łańcucha wartości M.E. Portera
• Strategiczna karta wyników
• Rachunek kosztów i wyników biznesowych ABC - (Activity
Based Management), ABM - (Activity Based Costing), ABB –
(Activity Based Budgeting)
• Dojrzałość procesowa organizacji
• Wdrożenie orientacji procesowej w
przedsiębiorstwie
http://cowandsheep.co.za/postcardrecycling/comic/2011/06/19/benchmarking
Benchmarking
• Benchmarking to poszukiwanie wzorcowych
sposobów postępowania, umożliwiających
osiąganie najlepszych wyników przez uczenie się
od innych (Bitkowska A., 2009, s.43)
• Benchmarking procesów polega na
porównywaniu sposobu w jaki wykonywane są
procesy w przedsiębiorstwie z analogicznymi
procesami u liderów branży lub procesami
uznanymi za wzorcowe według ustalonego w
przedsiębiorstwie kryterium.
Rodzaje benchmarkingu
Kryterium wzorca
Konkurencyjny
Wewnętrzy
Ogólny
międzybranżowy
horyzontalny
funkcjonalny
Rodzaje benchmarkingu
Kryterium przedmiotu
Strategiczny
Procesów
Wyników
działania
Etapy benchmarkingu procesów
•
•
•
•
•
•
•
Ustalenie źródeł informacji o procesach w danej instytucji
Wybór procesu, który zostanie poddany benchamarkingowi
Poznanie i uszczegółowienie przebiegu dotychczasowego procesu
Wybór partnera z którym będzie dokonywało się porównanie
Ustalenie struktury porównań procesów
Benchmarking procesów obejmujących analizę
Przeanalizowanie rozbieżności i luk, ustalenie celów, dokonanie
wyboru najlepszego sposobu realizacji procesu
• Modelowanie procesów, obejmujące m.in. zaadoptowanie
ustalonych rozwiązań do własnych potrzeb
• Poinformowanie o rezultatach analizy i uzyskanie akceptacji do
wdrożenia zmian
• Wdrożenie nowego rozwiązania
Przykład – wykorzystanie
benchmarkingu w doskonaleniu
procesów obsługi klienta w Poczcie
Polskiej
Cechy projektowanego rozwiązania:
Na podstawie przeprowadzonych porównań określono podstawowe
założenia (cechy) projektowanego rozwiązania:
− wprowadzenie sterowania kolejkowego,
− zmiana charakteru stanowisk z „kasowych” na uniwersalne,
− zwiększenie ilości stanowisk obsługowych z 3 do 6,
− zwiększenie mobilności pracowników umożliwiającej swobodne
przemieszczenia międzystanowiskowe,
− określenie maksymalnego czasu oczekiwania klientów,
− opracowanie planu zabezpieczenia obsługi klientów, na podstawie
analizy ilości klientów w przeszłości, spełniającego wyznaczony czas
oczekiwania
Źródło: Ziębicki B., http://www.wse.bochnia.pl/zn/3-9.pdf
Przykład cd.
• wprowadzenie bieżącego sterowania oraz analiz miesięcznych w zakresie
czasu oczekiwania klientów,
• wprowadzenie możliwości cofania numeru obsługiwanego klienta,
• wprowadzenie możliwości oddania (skasowania) numeru obsługi w
przypadku rezygnacji z usług,
• określenie w systemie komputerowym minimalnego czasu oczekiwania na
podejście klienta do stanowiska np. na poziomie 10 sek. uniemożliwiającego
pomyłkowe, dwukrotne wciśnięcie przycisku przywołującego klienta,
• wprowadzenie systemu premiowania w zależności od ilości wykonanych
usług w ciągu miesiąca,
• zwiększenie rzeczywistego współczynnika kompleksowości świadczenia
usług poprzez zmianę charakteru stanowiska na uniwersalne oraz te z
„widoczną” informację o zakresie usług świadczonych na stanowiskach.
Źródło: Ziębicki B., http://www.wse.bochnia.pl/zn/3-9.pdf
Co decyduje o powodzeniu
benchmarkingu?
• Posiadanie wiedzy o benchmarkingu i jego
koncepcji
• Dobrze dobrany zespół projektowy
• Właściwie wybrany przedmiot i podmiot
analizy
• Zaangażowanie w proces kadry menadżerskiej
• Udokumentowane procesy
• Nastawienie na dzielenie się wiedzą
Problem benchmarkingu
If I were a rich man,
Yubby dibby dibby dibby dibby dibby dibby dum.
All day long I'd biddy biddy bum.
(…)
The most important men in town would come to fawn on
me!
They would ask me to advise them,
Like a Solomon the Wise.
(…)
And it won't make one bit of difference if i answer right or
wrong.
When you're rich, they think you really know!
Problemy benchmarkingu cd
Problemy benchmarkingu
http://protiviti.com.np/images/content/1405847890_989c4f9efaf7c1ad6e0a73df3448e396.jpg
Outsourcing
• Outsourcing polega na wydzielaniu ze struktury
organizacyjnej przedsiębiorstwa macierzystego
realizowanych przez nie funkcji i przekazanie ich
do realizacji innym podmiotom .
• Henry Ford: „Jeśli jest coś, czego nie potrafimy
zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, nie
ma sensu, żebyśmy to robili i powinniśmy
zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi
to lepiej niż my”
Cele outsourcingu
• Pozbycie się kosztów osobowych oraz kosztów
utrzymania infrastruktury
• Uwolnienie się od niektórych działań w trudnych
obszarach działalności przedsiębiorstwa
• Ograniczenie inwestycji kapitałowych
• Umożliwienie skoncentrowania się na
podstawowej działalności firmy
• Poprawa jakości usług i obniżenie ich kosztów
• Uzyskanie dostępu do specjalistycznej wiedzy
• Wzrost elastyczności firmy
Różne rodzaje outsourcingu
Matejun M., 2006
Outsourcing procesów
• Outsourcing procesów – powierzenie na podstawie
kontraktu realizacji całego procesu przedsiębiorstwa
innemu podmiotowi.
• Business Proces Outsourcing występuje, kiedy organizacja
przekazuje zarówno zarządzanie, jak i optymalizację
realizacji różnorodnych funkcji biznesowych na rzecz innego
podmiotu. Podmiot ten następnie prowadzi działalność w
oparciu o zestaw wcześniej ustalonych parametrów
określających efektywność procesu.
• Typowe procesy poddawane outsourcingowi: księgowość,
obsługa prawna, obsługa klienta (call center), IT, obsługa
techniczna klienta i wiele innych procesów nie związanych z
podstawową działalnością danej firmy.
Rodzaje outsourcingu procesowego
lub związanego z wydzielaniem
procesów
MAREK MATEJUN, 2006
Outsourcing procesowy – 2 zasadnicze
typy
Kontraktowy – wydzielenie procesu lub grupy
procesów z własnych struktur organizacyjnych
i przekazaniu go/ich niezależnemu podmiotowi.
Kapitałowy – wydzielenie i przekazanie
procesu/grupy procesów do realizacji
podmiotowi powiązanemu z podmiotem
macierzystym np. „spółce córce”
Outsourcing kontraktowy
Cechy charakterystyczne:
– niska jakość i efektywność realizacji procesu w strukturze
przedsiębiorstwa,
– niska jakość zasobów związanych z realizacją procesu,
– mała skala działalności,
– niewielka możliwość pozyskiwania zleceń z rynku
zewnętrznego,
– istnienie stabilnego oraz konkurencyjnego rynku usług
w zakresie zleconej działalności,
– przyzwolenie społeczne dla redukcji zatrudnienia i likwidacji
majątku.
J. Drobnik, P. Kollbek., 2006
Outsourcing kontraktowy - wady
• Konieczność zwolnień pracowników,
• Ewentualne straty z tytułu sprzedaży lub
likwidacji majątku,
• Ograniczenie możliwości kontroli,
• Ograniczenie możliwości planowania
strategicznego działalności,
• Możliwe niedopasowanie kulturowe.
Trocki M., 2003
Outsourcing kapitałowy
Wydzielenie kapitałowe charakteryzuje:
– stosunkowo wysoka jakość realizacji procesów w strukturze
przedsiębiorstwa,
– unikatowość i jakość zasobów związanych z realizacją
procesu w przedsiębiorstwie,
– możliwość pozyskiwania zleceń z rynku zewnętrznego,
– presja rynku zewnętrznego na wzrost jakości świadczonych
usług,
– stała i pełna kontrola działalności,
– ograniczenie skutków społecznych przez wydzielenie,
– dążenie do uzyskania kapitału zaangażowanego w wydzieloną
działalność .
J. Drobnik, P. Kollbek. , 2006
Outsourcing kapitałowy - wady
• Ograniczenie możliwości radykalnej zmiany
sposobu działania,
• Odpowiedzialność właścicielska za wyniki,
• Ograniczona swoboda doboru,
• Ograniczenie konkurencji,
• Dodatkowe nakłady związane z wydzieleniem.
Trocki M., 2003
Przykład outsourcingu
Outsourcing usług transportu i utylizacji
odpadów w Samodzielnym Publicznym Szpitalu
Klinicznym Nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu
Medycznego w Szczecinie
Szerzej: Kotlega D., Nowacki P., Lewiński D., Chmurowicz R., Ciećwież S.,
OUTSOURCING – Teorie i zastosowanie w Szpitali Klinicznycm na
przykładzie usług transportu i utylizacji odpadów medycznych,, ANNALES
ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS ROCZNIKI POMORSKIEJ AKADEMII
MEDYCZNEJ W SZCZECINIE 2011, 57, 3, 93–100,
http://www.pum.edu.pl/__data/assets/file/0020/55631/57-03_093100.pdf
Przesłanki do zastosowania
outsourcingu
• problemy związane z „Kodeksem pracy” i innymi przepisami
(ustawa o ZOZ, rozporządzenia Ministra Zdrowia),
• zarządzanie zróżnicowanymi rodzajami działalności i
problemy z organizacją pracy różnorodnej grupy
pracowników,
• problemy z brakiem możliwości zatrudniania pracowników
z niezbędnymi kwalifikacjami wynikające z ograniczeń
regulaminu wynagradzania w zakładach publicznych,
Kautsch M., Ponikło W., Stylo W.: Rozważania o outsourcingu. Zdrowie i Zarządzanie. 2002, 1 za: Kotlega D., Nowacki P., Lewiński D., Chmurowicz R.,
Ciećwież S.,
Zakres outsourcingu procesów
•
•
•
•
•
•
•
•
Żywienie pacjentów hospitalizowanych,
Przewozy sanitarne,
Usługi konserwacyjne,
Wywóz i utylizacja odpadów nietoksycznych,
Usługi pralnicze,
Ochrona osób i mienia,
Kompleksowe utrzymanie czystości,
Stały nadzór nad aparaturą medyczną znajdującą sięw Ośrodku
Dializ,
• Ostrzenie i naprawa narzędzi chirurgicznych dla jednostek,
• Obsługa informatyczna (częściowo),
• Usługi lekarskie i pielęgniarskie („kontrakty”).
Wyniki - wywóz i utylizacja odpadów
Przed:
Po:
Ale…
Koszty ponoszone przez SPSK 2 na utylizację 1 kg odpadów medycznych we własnej
spalarni wynosiły w 2005 r. 1,59 PLN, natomiast w 2006 r. zewnętrzna firma
wykonała utylizację 1 kg odpadów za cenę 2,53 PLN. Proste porównanie
wymienionych kwot nie oddaje jednak sytuacji, w jakiej znalazł się szpital w związku z
koniecznością zakończenia eksploatacji spalarki.
Gdyby szpital nie zdecydował się na zlecenie tego typu usług podmiotowi
zewnętrznemu, wiązałoby się to z zakupem nowej spalarni spełniającej
wszystkie wymagania techniczne.
Koszt budowy spalarni szacowany był przez inny szpital w Szczecinie na kwotę
ok. 4 mln PLN. 4 mln PLN rozłożone na 15-letni okres amortyzacji, z uwzględnieniem
kosztów serwisu w wysokości 5% wartości inwestycji rocznie, przy rocznej ilości
odpadów medycznych 117223 kg, dają przybliżony koszt utylizacji 1 kg odpadów rzędu
3,98 PLN. Do tej kwoty należy jeszcze doliczyć roczny koszt zużycia prądu (ok. 50 tys.
PLN) oraz koszty kredytu (ok. 200 tys. PLN rocznie), co podniosłoby koszt utylizacji 1
kg odpadów medycznych do ok. 7 PLN
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=
http%3A%2F%2Fwww.lessonsoffailure.com%2Ftag%2Foutsourcing%2F&ei=dqGQVOD0L4jLaMLfgagD&bvm=bv.8
1828268,d.d2s&psig=AFQjCNEHSSYBcfKMWBIRthLcmFfta8lZSQ&ust=1418851048503852
http://img1.tapuz.co.il/TapuzAlbums/shira2009/77975bed-36bf-4845-91b1bb02802dfa60.jpg
BPR
Business Proces Reengineering
• Wprowadzony w latach 90. XX wieku w
odpowiedzi na zmieniające się otoczenie:
– Rosnącą konkurencje i wymagania klientów,
– Zmieniające się technologia.
• „BPR to fundamentalne przemyślenie i radykalne
przeprojektowanie procesów w organizacji w celu
osiągnięcia dramatycznej poprawy w obszarach
takich jak koszty, jakość serwis i szybkość”
Hammer, Champy, 1996, s.46
BPR
• Fundamentalny – Dlaczego to robimy, w taki
sposób? Czy zasady, którymi się kierujemy nie
są przestarzałe?
• Radykalny – całkowita zmiana, nie stopniowa
• Dramatyczny – wyraźne zmiany, nie małe kroki
• Proces – firma skupiona na procesach – nie
stanowiskach pracy, zadaniach i funcjach
Założenia BPR
•
•
•
•
•
•
Orientacja na klienta
Wdrożenie procesów – podstawa działania
Odejście od struktury funkcjonalnej
Radykalne przeprojektowanie procesów
Delegowanie uprawnień
Odpowiedzialność za wynik wykonywanych
zadań
• Wdrażanie systemów informatycznych
Na podstawie: Bitkowska A., 2009, s.34
Zasady BPR
• Działanie powinno się organizować wokół wyników a nie
wokół zadań
• Użytkownicy wyniku procesu powinni być organizatorem
tego procesu
• Zasoby rozproszone należy traktować tak jakby znajdowały
się w jednym miejscu
• Procesy równoległe należy koordynować w trakcie ich
wykonania
• Decyzje powinny być podejmowane w miejscu realizacji
procesu, oddalone kierownictwo jedynie kontroluje
• Powinien zostać ustanowiony jeden centralny bank danych
M. Hammer, Reengineering work: don’t automate. Obliterate, „Harward Business Review” 1990, nr 7/8 [w:] Z.Martyniak, Nowe metody organizacji i zarządzania, Wyd AE, Kraków, s.34-35
Zasady wdrożenia BPR według
M.Hammera i T. Stewarta
• Opracowanie strategii przedsiębiorstwa
• Projektowanie najważniejszych z punktu widzenia
klienta procesów
• Stworzenie pozytywnego klimatu dla zmian
• Projektowanie bardziej szczegółowych procesów
(pod kątem satysfakcji klienta)
• Ocena zaproponowanych rozwiązań – przez
kierownictwo, konsultantów i realizatorów
• Utworzenie grupy realizującej projekt
• Realizacja projektu
BPR - wdrożenia
• Praktyka – porażki i sukcesy (patrz:wykład 1 i 3)
• Trudności w adaptacji amerykańskich wzorców
• Strajki przeciwko redukcji personelu
X-engineering
• Radykalna poprawa wyników, dzięki
zastosowanie technologii ICT
• Przeprojektowanie procesów wychodzących
poza ramy jednej organizacji
• Eliminuję dublowanie procesów na styku firm i
zapewnia efektywną współpracę między
przedsiębiorstwami
• Jest zmianą „wspólną” – angażuje do
współpracy partnerów i klientów
X-engineering - założenia
• Procesy firmy – wszystkie procesy zorientowane
są na sprzedaż produktów i usług (w tym również
transakcje między partnerami)
• Klient – 7 uniwersalnych wartości , które decydują
o tym jak firma jest postrzegana. Tworzą jej
przewagę na rynku (indywidualizacja, innowacja,
cena, jakość, obsługa , szybkość, różnorodność)
• Partycypacja firmy – tworzenie wspólnych
rozwiązań z partnerami
Procesy zwinne
Scrum
• „wszyscy powinni docenić Scruma, bo opisuje
dokładnie to, co robimy, gdy zostaniemy
przyparci do muru”
Niepewność
technologicnza
Technologia nieznana
Zarządzanie w
warunkach
chaosu
Zarządzanie
empiryczne
SCRUM
Zarządzanie w
warunkach
przewidywalności
Technologia znana
Wysoki stopień
wykwalifikowania
Metody
propabilistyczne
Zarządzanie
empiryczne
PMBOK
Niski stopień wykwalifikowania
Wymagania znane
SCRUM
Wymagania nieznane
Niepewność wymagań
Interesariusze,
sponsorzy…
Scrum
Master
Pomysł
Zespół
Scrumowy
Codzienny
Scrum
[plan na 24
godziny]
Właściciel
Produktu
Backlog
produktu
Zespół
Scrumowy
Planowanie
sprintu
Aktualizacja
Zespół
Scrumowy
Przyrost
Sprint
Przegląd
sprintu
[plan na 4 tygodnie]
Backlog
sprintu
Zespół
Scrumowy
Kryteria ukończenia niespełnione
Retrospektywa
sprintu
Lista
usprawnień
Kryteria ukończenia spełnione
Opis
Przyrostu
Czy spełniono kryteria
ukończenia?
NIE
TAK
koniec
Ukończona
praca
Właściciel
Produktu
Filozofia podnoszenia produktywności
KAIZEN
tps://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fpetapixel.com%2F2013%2F04%2F29%2Ffujifilm-constant-improvement-and-the-philosophy-of
aizen%2F&ei=QPiTVPiELI7d7Qa6h4HgDg&bvm=bv.82001339,d.d2s&psig=AFQjCNFabJZFAY2ix37EpgOLepKGS1JQWA&ust=1419069849674118
Kaizen
• 1986 rok – wydanie książki przez Masaaki Imai–
„Kaizen – The Key to Japanese Competetive
Succes”
• Kaizen – „zmiana na lepsze” polegająca na
wykonywaniu małych ulepszeń przez wszystkich
pracowników
– Zwolennicy – osiągnięcie wielkich rzeczy małymi
krokami
– Przeciwnicy – tylko innowacja, która wiąże się z
radykalną zmianą może doprowadzić do sukcesu
Ale implementacja wielkich idei małymi krokami jest
skuteczna….
GEMBA KAIZEN Masaaki Imai Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa, listopad 2006 http://z.nf.pl/abstrakty/130.pdf
GEMBA KAIZEN
• Kaizen zakłada:
– Ciągłe doskonalenie
– Rozwiązanie problemów w miejscu, w którym się
pojawiają (gemba)
– Zakłada takie wykorzystanie zasobów aby zwiększyć
produktywność bez znacznych inwestycji
• Kazien obejmuje 3 główne zasady:
– Organizacja stanowiska pracy (5S)
– Eliminacja marnotrawstwa
– Standaryzacja
GEMBA KAIZEN Masaaki Imai Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa, listopad 2006 http://z.nf.pl/abstrakty/130.pdf
Organizacja miejsca pracy – 5S
• Organizacja miejsca pracy polega na:
– opracowania zasad według których ma ono funkcjonować,
– wypracowaniu samodyscypliny, aby tych zasad przestrzegać.
5S:
–
–
–
–
–
Selekcja (eliminowanie rzeczy niepotrzebnych)
Systematyka (tworzenie systemu np. kolorów)
Sprzątanie (odkrycia czynione podczas sprzątania )
Standaryzacja ( odpowiedzialność za wykonanie 3 w/w)
Samodoskonalenie - „Samodoskonalenie oznacza
samodyscyplinę (…) ludzie, którzy nabyli nawyk wykonywania
tych działań jako codziennych obowiązków – nauczyli się
samodyscypliny” M. Imai
GEMBA KAIZEN Masaaki Imai Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa, listopad 2006 http://z.nf.pl/abstrakty/130.pdf
Eliminacja marnotrawstwa (muda)
• Eliminacja wszystkich działań, które nie dodają
wartości. Mudy mogą pojawić się w każdym
obszarze działania przedsiębiorstwa.
• Na „mudy” składają się:
– Mura – nieregularność
– Muri - obciążenie
• Eliminacja muda
Wizyta u gemba
Obserwacja
gembutsu
(nerzędzia)
Wykrycie
przyczyn muda
GEMBA KAIZEN Masaaki Imai Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa, listopad 2006 http://z.nf.pl/abstrakty/130.pdf
Standaryzacja
Obszary występowania „mudów”
• Nadprodukcja – wyprzedzenie terminów produkcji, w obawie przed opóźnieniem,
które skutkuje stratami i jest wyrazem „maskowania problemów”. Straty dotyczą:
–
–
–
–
surowców i maszyn – eksploatacja wcześniej niż w ustalonym terminie,
Przestrzeni - zmarnowanie przestrzeni dla potrzeb produkcji,
transportu i administracji – transport i składowanie produktów,
wysiłku pracowników – zaangażowanie w produkcję zamiast w inne zadanie
• Zapasy - wymagają składowania, mogą się zepsuć, zamrażają kapitał. Dotyczą pomieszczeń,
urządzeń, systemów. Wynikają z nadprodukcji lub wybiórczego podejścia do realizacji zadań
kierownictwa.
• Naprawy – dotyczą samych produktów lub eliminacji wadliwych produktów. Wiążą
się z zaangażowaniem dodatkowego czasu, zasobów a czasem przestojem w produkcji.
Źródłem jest niedostateczna kontrola, zbyt szybka automatyczna produkcja,
wprowadzanie modyfikacje
• Przetwarzanie – występuje kiedy technologia nie pasuje do realizowanego
projektu (niewykorzystywanie potencjału, ale też nadmierne osiągi). Występuje również
w stosunku do procesów gromadzenia wiedzy i przetwarzania informacji –
marnotrawstwu ulega czas i umiejętności pracowników albo przetwarzane są
informacje zbyt szczegółowe lub takie, które należy uszczegółowić
GEMBA KAIZEN Masaaki Imai Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa, listopad 2006 http://z.nf.pl/abstrakty/130.pdf
Obszary występowania mudów
• Transport – przede wszystkim straty związane z
ryzykiem uszkadzania przedmiotów, co powoduje
marnowanie czasu, kapitału, zużycie narzędzi
• Ruch i oczekiwanie – marnotrawstwo może
dotyczyć także czynności wykonywanych przez
pracowników przechodzeniem pracownika do innego
pomieszczenia; przenoszeniem produktu przez pracownika;
układaniem surowców do produkcji przez pracownika) lub
ich czasowego zaprzestania (pracownik wstrzymuje własne
działania, gdyż czeka na jego efekty lub też jego następne
czynności zależą od innych osób)
GEMBA KAIZEN Masaaki Imai Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa, listopad 2006 http://z.nf.pl/abstrakty/130.pdf
Standaryzacja
• Stworzenie standardów według, których
przebiega doskonalenie przedsiębiorstwa
(wykonywane w cyklu)
Stan
przedsiębiorstwa
OK
PDCA
Plan-Do-CheckAct)
GEMBA KAIZEN Masaaki Imai Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa, listopad 2006 http://z.nf.pl/abstrakty/130.pdf
Niepokojące
sygnały
SDCA
Standardize-Do-Check-Act
Standardy operacyjne i zarządzania
• Standardy zarządzania – zasady
administracyjne oraz wskazówki i opisy
stanowisk dla pracowników. Służą one
zarządzaniu zasobami ludzkimi.
• Standardy operacyjne dotyczą metod
wykonywania pracy. Służą osiągnięciu przez
firmę celów w zakresie jakości, kosztów i
dostaw.
GEMBA KAIZEN Masaaki Imai Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa, listopad 2006 http://z.nf.pl/abstrakty/130.pdf
Standardy opracyjne
• Standardy operacyjne w zakresie:
– Jakości (statystyczne metody kontrolowania
jakości (SQC – z ang. Statistical Quality Control)
– Obniżenie kosztów zakupu produktów i usług– 5M
– Terminowość dostaw – Just in Time
GEMBA KAIZEN Masaaki Imai Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa, listopad 2006 http://z.nf.pl/abstrakty/130.pdf
SQC
• Statystyczna kontrola jakości (SQC – z ang.
Statistical Quality Control) to zestaw
statystycznych technik wykorzystywany w celu
nadzoru.
• Każda praca traktowana jest jakby dostarczała
produkt dla klienta - „Nie akceptuj tego, nie
rób tego, nie wysyłaj tego”
GEMBA KAIZEN Masaaki Imai Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa, listopad 2006 http://z.nf.pl/abstrakty/130.pdf
5M
Metoda zarządzania zasobami, mająca doprowadzić do
zmniejszenia kosztów i zwiększenia efektywności - 5M:
• Manpower – zmniejszenie liczby pracowników =
zmniejszenie ilości potencjalnych błędów + mniejsze koszty
• Machine – metody użytkowania urządzeń = mniejsze
przestoje i koszty z nimi związane
• Material – kontrola jakości surowców = mniejsze przestoje +
koszty + wyższa jakość produktu
• Method – własne sposoby działania = sprawność
komunikacji z interesariuszami i otoczeniem
• Measurement – system kontroli wykonywania celów =
doskonalenie działań pod kątem profilu własnej działalności
GEMBA KAIZEN Masaaki Imai Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa, listopad 2006 http://z.nf.pl/abstrakty/130.pdf
Just in Time
• Wprowadza elastyczność w procesie dostawy dzięki
temu, że ilość produkcji i jej czas jest dostosowana do
możliwości sprzedaży.
• Prowadzi do eliminowania:
– Nakładów finansowych zamrażanych na potrzeby dostawy
– Problemów logistycznych
– Nadprodukcji
• Sprzyja:
– Pracy zespołowej
– Gromadzeniu danych
– Tworzeniu narzędzi pomocniczych
GEMBA KAIZEN Masaaki Imai Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa, listopad 2006 http://z.nf.pl/abstrakty/130.pdf
Podnoszenie jakości
Zarządzanie jakością
• Celem systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie jest
dążenie do doskonalenia organizacji procesowej przedsiębiorstwa
pod kątem zwiększania jakości produktów i usług.
• Podejście procesowe jest podstawą systemu zarządzania jakością.
• Jakość definiowana jest przez pryzmat spełniania oczekiwań
klientów.
• Zarządzanie jakością natomiast określane jest jako proces
polegający na przejściu od biernej kontroli procesów do czynnej,
mającej za zadnienie niedopuszczenie do powstania wadliwych
wyrobów.
• Główne koncepcje zarządzania jakością:
– TQM
– ISO
– SixSigma
TQM
TQM
• Total Quality Management – Zarządzanie przez
jakość
• Rozwinęła się w latach 80-tych
• Oznacza systematyczne i ciągłe podnoszenie
jakości produktów i usług przy użyciu wszystkich
dostępnych zasobów
– T – Total – objęcie zakresem całej firmy
– Q – Quality - dążenie do spełniania oczekiwań
klientów wewnętrznych i zewnętrznych
– M – Management – metoda rozwiązywania
problemów i osiągania jak najwyższej jakości
TQM
• Lata 70-80 XX. w. (USA) : „If Japan Can... Why
Can't We?”
• Podejście procesowe jest podstawą systemu
zarządzania jakością.
• TQM ma budować świadomość związaną z
jakością i jej doskonaleniem w każdym procesie
• Jakość staje się podstawową wartością organizacji
• TQM zakłada 5 (8 w nowym podejściu) zasad
zarządzania przedsiębiorstwem w celu
budowania najwyższej jakości
TQM – 8 zasad
•
•
•
•
•
•
•
•
Zaangażowanie kierownictwa
Koncentracja na klientach
Ciągłe doskonalenie
Koncentracja na faktach
Powszechne uczestnictwo
Podejście procesowe
Systemowe podejście do zarządzania
Wzajemne korzystne relacje z dostawcami
TQM - koncepcja
TQM obejmuje:
• Polityka jakości
• Planowanie jakości:
– Produkt (wymagania jakościowe, specyfikacja)
– Proces (parametry) jakościowe, plan działań, mechanizmy regulacji,
dokumentacja
• Sterowanie jakością:
– Sterowanie procesem (regulacja, działania zarządcze i korygujące)
– Badanie jakości
– Przeglądy
• Zapewnianie jakości:
– Prowadzenie dokumentacji
– Dane o jakości
– Rozstrzygnięcie (decyzje) jakościowe
– Audyty jakości
• laborattoriów
Doskonalenie
Akredytacja
badawczych. Materiałyjakości
kobferencji PCBC i ZETOM opracowane przez E.Kostnera. Katowice –Bystre. Baligrodu, październik 1994 r.
Metodyki zapewniania jakości w TQM
• Wykres przyczynowo-skutowy (Cause-and-effect diagram) inaczej –
wykres Ishikawy, wykres rybich ości - pozwala na identyfikację
przyczyn problemu oraz wskazanie powiązań między nimi
• Wykres Pareto (Pareto analysis), pozwala na uszeregowanie
przyczyn ze względu na kryteria
• Histogram (histogram) ukazuje różnice w mierzalnych jednostkach
częstotliwości pojawiania się każdej odmiennej wartości w zbiorze
danych
• Arkusz kontrolny (check sheet) – jest prostym narzędziem
graficznym służącym do porządkowania informacji
• Wykresy (graphs), które ukazują podstawowe cechy zjawisk
• Karty kontrolne (control chart), które pokazują czy nastąpiło
odchylenie wybranych parametrów
• Wykresy rozrzutu (scatter diagram) , pokazuje korelacje, określa
związki między parami zmiennymi w postaci graficznej
ISO
ISO 9000:2000
•
Wykorzystuje założenia i metody TQM: „Można uznać, że po otrzymaniu
certyfikatu ISO serii 900, większość przedsiębiorstw wprowadza filozofię
zarządzania przez jakość TQM” [Bitkowska, 2009,s. 39]
•
ISO 9000 tworzy zespół norm zarządzania jakością:
– ISO 9001 „Systemy zarządzania jakością - Wymagania”. Podstawowa, międzynarodowa norma
serii 9000, która zawiera wymagania dla wdrażania i certyfikacji takich systemów i jest
podstawą na bazie której przeprowadza się certyfikację.
– ISO 9000 „Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia” stanowi wprowadzenie dla
norm dotyczących zarządzania jakością. Opisuje podstawy systemów zarządzania jakością oraz
definiuje terminy stosowane w tych normach.
– Norma ISO 9004 „Systemy zarządzania jakością. Wytyczne doskonalenia
funkcjonowania” zawiera wytyczne dotyczące doskonalenia systemu zarządzania jakością. Jest
ona pomocna przy utrzymywaniu systemu zarządzania jakością.
Certyfikat przyznaje akredytowana strona trzecia
•
Główne założenie norm serii ISO 9000:
– Jakość to wyzwanie dla wszystkich pracowników i jednostek przedsiębiorstwa
– W realizacji zadań jakościowych nadrzędny jest interes nabywcy
– Jakość musi być celem według którego dokonuje się korekty właściwego zarządzania
http://www.imqpoland.pl/zarzadzanie_jakoscia.htm
ISO 9000:2000
• System zarządzania jakością zgodny z ISO 9001 udostępnia
organizacji zestaw procesów mających zapewnić
odpowiednie zarządzanie organizacją
• Jednym z podstawowych założeń systemu jest przyjęcie
modelu PDCA (Plan-Do-Check-Act czyli Zaplanuj-WykonajSprawdź-Działaj) zwanego również cyklem Deminga.
• Najważniejsze elementy podejścia procesowego w ISO to:
• opisanie procesów głównych oraz pomocniczych
występujących w organizacji
• ustalenie odpowiedzialności
• ustalenie mierników i wskaźników dla procesów
• doskonalenie procesów
ISO – elementy zarządzania
Kontrola jakości
Planowanie jakości
Jakie standardy
jakościowe należy
zachować i w jaki sposób
je osiągnąć?
Na podstawie: Bitkowska, 2009, s. 39
Zapewnianie jakości
Dostosowanie wszystkich
elementów procesu
projektowego do
stawianych wymagań
Kontrolowanie i
nadzorowanie zadań
projektowych w celu
zapewniania złożonej
jakości oraz eliminowania
czynników obniżających jej
poziom
ISO – etapy wdrożenia
• Etap 1
–
–
–
–
–
–
Opracowanie polityki jakości
Analiza i ocena stanu obecnego
Identyfikacja procesów
Harmonogramowanie
Ustalenie listy dokumentów i ich opracowanie
Opracowanie księgi jakości
• Etap 2
–
–
–
–
–
Szkolenia
Wdrażanie dokumentacji w poszczególnych jednostkach
Przeprowadzenie audytu wewnętrznego
Realizacja działań korygujących
Certyfikacja
Źródło: Hamrol A. Zarządzanie jakością z przykładami. Wyd drugie zmienione, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, Warszawa
ISO i podejście procesowe
• Jeżeli podejście procesowe zostanie uzupełnione
o ISO to rośnie znaczenie:
– Zrozumienia i spełnienia wymagań klientów
– Potrzeby rozpatrywania procesów (działań) w
kategoriach wartości dodanej zwiększającej stopień
osiągnięcie pełnej satysfakcji i zadowolenia klienta
zarówno zewnętrznego jak i wewnętrznego
– Otrzymywania wyników dotyczących funkcjonowania i
skuteczności procesów
– Ciągłego doskonalenia procesów na podstawie ich
monitorowania i pomiarów
Bitkowska A., 2009, s. 40
Korzyści z wdrożenia ISO
• Poprawa opinii klientów dzięki zrozumieniu ich wymagań i
oczekiwań – wzrost zaufania do marki
• Oszczędności poprzez obniżenie kosztów związanych z ilością
błędów, reklamacji i napraw
• Usprawnienie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej
• Zdefiniowanie wyraźnego zakresu odpowiedzialności i uprawnień
dla całego personelu
• Usprawnienie wykorzystania czasu i zasobów
• Udoskonalenie i lepsze zrozumienie procesów zachodzących w
organizacji
• Ustalenie kierunków rozwoju i celów dla organizacji
• Budowanie partnerskiej współpracy z dostawcami i
podwykonawcami
• Lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów
http://www.imqpoland.pl/zarzadzanie_jakoscia.htm
Wdrożenie TQM – ISO w Lotos
za: Bitkowska A., 2009, s. 42
za: Bitkowska A., 2009, s. 42
Six Sigma
Six Sigma
• Zakłada poprawę produktywności dzięki doskonaleniu
jakości, przy czym istotą Six Sigma jest pomiar
skuteczności działań i procesów.
• Six Sigma definiuje miary satysfakcji klienta na każdym
etapie procesu, które są podstawą jako usprawniania.
• Podstawowa miara poziomu procesu – wartość sigma,
czyli liczna defektów na milion możliwości (Defects Per
Milion Oportunieties – DPMO):
– 4σ – 6210
– 5σ – 233
– 6σ – 3,4
Six Sigma – badanie zmienności
Pomiar procesów
Usprawnienia
Zmiany potrzeb klientów
Przyczyny zmienności:
• Six Sigma za pomocą metodyk statystycznych
pozwala identyfikować przyczyny zmienności,
które w szczególności wynikają z:
– Niewłaściwych marginesów błędów dotyczących
projektowania
– Ograniczeń procesów w zakresie spełniania
potrzeb klientów
– Zmienności charakterystyki materiałów
zamawianych u dostawców
Cykl DMAIC
• Define – definiowanie problemów, poziomów odniesienia miar,
czynników krytycznych jakości (Model Kano, macierz CTQ, macierz
CTB, diagram Pareta, karta głosu klienta i inne)
• Measure – Pomiar stanu procesu, ustanowienie systemu jego
pomiarów (histogramy, karta kontrolna, formularze do zbierania
danych)
• Analyze – identyfikacja czynników oddziałujących na zdefiniowaną
cechę krytyczną (diagram Ishikawy, mapowanie procesów, diagram
spaghetti, analiza wartości, projektowanie eksperymentów)
• Improve – Obniżanie poziomów odchyleń (TOC, 5S)
• Control – monitorowanie w celu utrzymania stałego poziomu
jakości (dokumentacja, karty kontrolne, plany reakcji)
Lean Six Sigma
Rozwój produktów
+ Lean Manufacturing
+ TQM
+ ISO
Wykład 7
Plan wykładu
• Doskonalenie przedsiębiorstwa (cd.):
– Budowanie wartości
• Analiza łańcucha wartości M.E. Portera
• Strategiczna karta wyników
• Rachunek kosztów i wyników biznesowych ABC (Activity Based Management), ABM - (Activity Based
Costing), ABB – (Activity Based Budgeting)
• Dojrzałość procesowa organizacji
• Wdrożenie orientacji procesowej w
przedsiębiorstwie
Budowanie wartości
• Wyjście ponad tradycyjne miary tj. bilans czy rachunek
zysków i strat
• W zarządzaniu procesami – budowanie wartości firmy
oznacza realizację wartościowych/ukierunkowanych na
tworzenie wartości działań
• Definicja wartości może być różna np. według M.E.
Portera: wartość to różnica między ceną dobra, którą
zapłacił nabywca, a sumą kosztów wykonania działań
wartościujących, jakie należy przeprowadzić, aby
dostarczyć wspomniane dobro
Łańcuch wartości (Value Chain) M.E.
Portera
Narzędzie do analizy przedsiębiorstwa – pozwala w sposób usystematyzowany wskazać jakie
procesy realizowane są w przedsiębiorstwie i stworzyć ich hierarchię.
Procesy pomocnicze
Infrastruktura firmy
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Rozwój technologii
Zaopatrzenia
Logistyka
wewnętrzna
Działalność
operacyjna
Procesy pomocnicze
Logistyka
zewnętrzna
Marketing i
sprzedaż
Serwis
Strategiczna karta wyników
• lata 90. Robert S. Kaplan i David P. Norton
• Balanced Scorecard ( Strategiczna karta wyników) –
narzędzie które pozwala„ przełożyć strategię na działanie”
• Ogólna wizja strategiczna przekładana jest na cele
operacyjne i cele indywidualne pracowników, przy czym
określane są związki między inwestycjami w rozwój firmy,
poprawą efektywności procesów a wynikami finansowymi.
• W karcie występują 4 perspektywy:
–
–
–
–
Finansowa – mierzy sukces finansowy firmy
Klienta – wskazuje na pozycję rynkową i satysfakcję klientów
Procesów – mierzy efektywność procesów
Rozwoju - wskazuje na zdolność do zmian i możliwości wzrostu
R.S. Kaplan, D.P. Norton, 2001, s. 11
Klienci
Perspektywa finansowa
„Jak zachować
zdolność do
zmian i poprawy
efektywności, aby
zrealizować naszą
wizję?
„Jak powinni nas
postrzegać
udziałowcy, aby
uznano, że
odnieśliśmy
sukces
finansowy?
„Jak powinni nas
postrzegać
klienci, abyśmy
zrealizowali swoją
wizję?
Kaplan R.S., Norton, D.P., 2001, s.28
„Jakie procesy
wewnętrzne
musimy
doskonalić, aby
właściciele i
klienci firmy byli
zadowoleni?
Procesy wewnętrzne
Rozwój
Wizja
i
strategia
Activity-Based Costing
• Opracowany 1988 roku przez Robina Coopera i
Robert Kaplana
• ABC pozwala na rozliczanie kosztów
pośrednich , które spowodowane są
działaniami niezbędnymi do wykonania w celu
wytworzenia i sprzedaży produktów i usług.
• Tradycyjna kalkulacja kosztów – koszt +
miejsce powstawania
• ABC – koszt działania w procesie
Activity-Based Costing
• Etap 1 – Zidentyfikowanie istotnych działań w przedsiębiorstwie :
– Procesy rozbijane są na poszczególne działania
– Tworzy się słownik działań (czynności) np. zakup surowców,
magazynowanie towaru itp.
• Etap 2 – identyfikacja nośników kosztów (cost driver):
– Wyróżnionym działaniom przyporządkowuje się jednostki pomiaru,
według których przyporządkowuje się koszty działań (nośnik czasu
trwania – liczba godzin na konfigurację maszyny)
• Etap 3 – Przypisane kosztów poszczególnych działań (cost pool)
• Etap 4 – Rozliczenie kosztów na produkty
– Rozliczenie dokonywane jest na podstawie zapotrzebowania produktu
na określony rodzaj działań
– Ustalana jest hierarchia kosztów
Dojrzałość organizacji
• Dojrzałość – stan osiągnięcia pełni rozwoju, stan
gotowości do realizacji określonych zadań
• W języku zarządzania (P. Crosby, lata 70. XX w.) –
umiejętność organizacji do profesjonalnego stosowania
narzędzi i technik zarządzania jakością
• Różne rodzaje dojrzałości organizacji np. procesowa,
projektowa
• Modele dojrzałości organizacji (CMMI, AMM, BMM,
CPMM, DGMM, ITSCMM i wiele wiele innych)
• Pomiar dojrzałości organizacji – poziomy dojrzałości
zgodne z przyjętymi modelami (zwykle 5 poziomów)
Dojrzałość procesowa organizacji
• Dojrzałość procesowa organizacji oznacza
zdolność organizacji do efektywnego
zarządzania procesami, czyli umiejętność
definiowania, pomiaru, zarządzania
ilościowego i ciągłego udoskonalania
procesów
Patrz szerzej: Juchniewicz M., 2009, s. 14
Ocena poziomu dojrzałości procesowej
• Ocena poziomu dojrzałości procesowej pozwala
odpowiedzieć na następujące pytania:
– Czy rozwiązania instytucjonalne w organizacji są
odpowiednie do wdrożenia zarządzania procesowego?
– Czy ludzie, ich kompetencje, atrybuty psychofizyczne
są odpowiednie do wdrożenia zarządzania
procesowego?
– Jak dobrze zarządza się procesami w firmie?
– Na jakim poziomie jest zarządzanie procesami w
organizacji w odniesieniu do konkurencji?
Patrz szerzej: Juchniewicz M., 2009, s. 15
Geneza- Capability Maturity Model
Integration
• Duże problemy związane z realizacją projektów
informatycznych w latach 70. i 80.
• DoD (Departament Obrony Narodowej) w USA
bardzo niezadowolony z jakości zamówionego
oprogramowania
• DoD prosi SEI o opracowanie narzędzia do
weryfikacji dostawców oprogramowania
• 1987 – SEI (Software Engineering Institute)
opracowuje model CMM
• 1997 - CMMI
CMMI
• System Engineering (SE) – zbiór najlepszych praktyk
skoncentrowanych na przekształcanie potrzeb klienta w
wymagania odnośnie produktu docelowego
• Software Engineering (SW) – zbiór najlepszych praktyk
związanych z tworzeniem oprogramowania
• Integrated Product and Process Development (IPPD) –
zbiór najlepszych praktyk skoncentrowanych na
zapewnienie współpracy między podwykonawcami i
partnerami biznesowymi w celu spełniania wymogów
klienta
• Supplier Sourcing (SS) – zbiór najlepszych praktyk z
obszaru wyboru dostawców
Patrz szerzej: Juchniewicz M., 2009, s. 17
CMMI
• Podejście ciągłe – ocena poziomu
umiejętności organizacji dla każdego obszaru
procesowego osobno
• Podejście stopniowe – kompleksowa ocena
całej organizacji
Patrz szerzej: Juchniewicz M.,
2009, s. 26-30
CMMI – podejście ciągłe - poziomy
•
•
•
•
•
•
Poziom 0 – niekompletny – proces wykonywany częściowo lub niewykonywany
wcale
Poziom 1 – proces jest wykonywany a cele szczegółowe przypisane do procesu są
wykonywane
Poziom 2 – zarządzany – proces jest nie tylko wykonywany ale również planowany i
realizowany zgodnie z określonymi procedurami , proces wykonywany jest przez
wykwalifikowany personel posiadający zasoby niezbędne do osiągnięcia
kontrolowanego wyniku , proces jest monitorowany i kontrolowany
Poziom 3 – zdefiniowany – proces jest zarządzany, a jednocześnie wywodzi się z
bazy danych standardowych procesów organizacji. W bazie danych znajdują się
informacje o procesach realizowanych w organizacji – dane o wymaganiach,
sposobach planowania, realizacji i zbierania informacji niezbędnych do
udoskonalania procesów
Poziom 4 – zarządzany ilościowo – jest to proces, który jest zdefiniowany i jest
kontrolowany przy użyciu statystycznych i innych ilościowych metod. Cele i jakość
produktów procesu są sprecyzowane i określone ilościowo.
Poziom 5 – optymalizujący – proces jest zarządzany ilościowo i jednocześnie stale
udoskonalany tak, by osiągnąć obecne i przyszłe cele organizacji.
Juchniewicz M., 2009, s. 26-27
CMMI – podejście stopniowane poziomy
•
•
•
•
•
Poziom 1 – wstępny – procesy są chaotyczne, środowisko realizacji procesów w
organizacji jest niestabilne. Sukces zależy od heroizmu jednostek , a nie od
procesów.
Poziom 2 – zarządzany – organizacja osiąga wszystkie ogólne i specyficzne cele
przypisane do poziomu 2 ( stwierdzono i udokumentowano fakt planowania,
wykonania, mierzenia i kontrolowania procesów w organizacji)
Poziom 3 – zdefiniowany - organizacja osiąga wszystkie ogólne i specyficzne cele
przypisane do poziomu 2 i 3. Procesy są zrozumiałe dla pracowników i opisane w
formie standardów. Standardy przestrzegane są zawsze i w każdym obszarze.
Poziom 4- zdefiniowany - organizacja osiąga wszystkie ogólne i specyficzne cele
przypisane do poziomu 2, 3 i 4. Parametry jakościowe procesów są wyrażone w
mierzalnych ilościowo jednostkach, produkty procesów są mierzone i
archiwizowane, a następnie analizowane przy użyciu narzędzi statystycznych.
Odchylenia są rejestrowane, rozpoznawane są ich źródła, podejmowane są
działania mające na celu zapobiegać odchyleniom w przyszłości.
Poziom 5 zdefiniowany - organizacja osiąga wszystkie ogólne i specyficzne cele
przypisane do poziomu 2, 3, 4 i 5. Procesy są stale udoskonalanie. Wyniki
pomiarów są archiwizowane i stanowią bazę wiedzy dla przyszłych udoskonaleń.
Juchniewicz M., 2009, s. 29-30
Literatura
• Juchniewicz M., Dojrzałość projektowa
organizacji, Biblioteka Project Managera,
Bizarre, Warszawa, 2009
• R.S. Kaplan, D.P. Norton, Strategiczna karta
wyników, PWNN, Warszawa, 2001
Literatura
•
•
•
•
•
•
•
Ziębicki B. Wykorzystanie benchmarkingu w doskonaleniu działalności instytucji
użyteczności publicznej (na przykładzie PPUP „Poczta Polska”)
http://www.wse.bochnia.pl/zn/3-9.pdf
Kautsch M., Ponikło W., Stylo W.: Rozważania o outsourcingu. Zdrowie i
Zarządzanie. 2002, 1 za:
Wybrane zagadnienia zdrowia publicznego. Vol. 1. Nowoczesne narzędzia
zarządzania w zakładach opieki zdrowotnej. Budżetowanie
– controlling – outsourcing. Eds: J. Drobnik, P. Kollbek. Dolnośląskie Centrum
Zdrowia Publicznego we Wrocławiu, Wrocław 2006.
Kotlega D., Nowacki P., Lewiński D., Chmurowicz R., Ciećwież S., OUTSOURCING –
Teorie i zastosowanie w Szpitali Klinicznycm na przykładzie usług transportu i
utylizacji odpadów medycznych,, ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS
ROCZNIKI POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE 2011, 57, 3, 93–
100, http://www.pum.edu.pl/__data/assets/file/0020/55631/57-03_093100.pdf
GEMBA KAIZEN Masaaki Imai Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa, listopad 2006
http://z.nf.pl/abstrakty/130.pdf
Literatura
• Trocki M.: Nowoczesne zarządzanie w opiece
zdrowotnej. Zarządzanie w zakładach opieki
zdrowotnej. Instytut Przedsiębiorczości i
Samorządności, Warszawa 2003.
• Matejun M., Rodzaje outsourcingu i kierunki
jego wykorzystania, ZESZYTY NAUKOWE
POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ,
Nr 989 ORGANIZACJA I ZARZDZANIE, z. 42, 200
6
Download