nastawienie marketingowe jako filozofia dzialalnosci przedsi

advertisement
Spis treści
3
1.1. Marketingowa zmiana świadomości społeczeństwa
4
1.2. Marketing w pojęciach i definicjach
5
1.3. Rola lidera w zarządzaniu marketingiem
7
1.4. Lider, a różnorodne koncepcje działalności rynkowej
10
1.4.1. Koncepcja produkcji
11
1.4.2. Koncepcja produktu
12
1.4.3. Koncepcja sprzedaży
13
1.4.4. Koncepcja marketingowa
14
1.4.5. Koncepcja marketingu społecznego
15
Bibliografia
18
NASTAWIENIE MARKETINGOWE JAKO FILOZOFIA DZIAŁALNOŚCI
PRZEDSIĘBIORSTWA
1.1. Marketingowa zmiana świadomości społeczeństwa
.
Przełom lat 80 i 90 to okres burzliwych zmian nie tylko politycznych, ale także
gospodarczych
i
społeczno-ekonomicznych
w
Polsce.
Zmieniające
się
realia
III
Rzeczpospolitej przyniosły konieczność dostosowania się do nowych wymogów i wyzwań,
jakie stawia gospodarka o nastawieniu rynkowym bez znamion sterowania centralnego.
Pojawiająca się konkurencja, oraz konieczność dostosowania się do wymogów światowych
zmusiły, nie tylko polskie przedsiębiorstwa do poprawy jakości oferowanych produktów,
ale przede wszystkim polskie społeczeństwo do zmiany całokształtu myślenia. Coraz
częściej
zaczęły
pojawiać
się
nowe
terminy,
często
nie
właściwie
rozumiane
i
niejednokrotnie źle interpretowane. Można zauważyć, że zjawisko to dotyczy nie tylko
kierownictw różnego rodzaju firm, ale również większości społeczeństwa.
Niektóre nowe nazwy to; „marketing” „lider”, „zarządzanie”, „kierowanie” itp. Marketing
kojarzony jest najczęściej tylko z samą reklamą lub tylko ze sprzedażą, a terminy typu
lider, zarządzanie czy też kierowanie z najprostszym rozkazodawstwem. Jednak coraz
częściej zaczynamy sobie uświadamiać, iż określenia te są czymś więcej. Często mówi się
o nastawieniu marketingowym firm. Dotyczy to zarówno pionu sprzedaży, dystrybucji,
produkcji jak i np. logi-styki, czyli de facto nastawienia całości firmy, w taki sposób, aby
osiągać sukces przez zaspokajanie oczekiwań klientów. W procesach kierowania firmą
niebagatelną rolę odgrywa nastawienie personelu do zmian, jakie musza zachodzić w
organizacji,
aby
mogła
ona
prawidłowo
się
rozwijać,
a
także
klienta,
i współpracowników. Naukowcy coraz częściej zwracają uwagę na kryzys przywództwa.
Konieczne staje się wiec wyłonienie osób zdolnych wziąć na siebie odpowiedzialność i trud
kierowania ludźmi, ale nie przez bezmyślne rozkazodawstwo, lecz przez dawanie przykładu
i zmianę ich świadomości. W efekcie oznacza to bycie nie „zarządcą”, lecz „liderem”, za
którym ludzie będą chcieli pójść z własnej woli.
Natomiast reklama i sprzedaż mylnie określane jako marketing, są to tylko jego
narzędziami.
Aby zatem prawidłowo działać w nowoczesnej organizacji, rodzi się konieczność poznania i
zdefiniowania
omawianych
pojęć,
a
także
przeanalizowania
i uświadomienia sobie, jaki wpływ na właściwe kształtowanie i funkcjonowanie firmy mają
osoby charakteryzujące się oczekiwanymi predyspozycjami lidera.
1.2. Marketing w pojęciach i definicjach
W 1850 roku dzięki badaniom Curus McCornick’a pojawiają się pierwsze narzędzia
i definicje związane ze współczesnym marketingiem. Curus McCornick jako jeden z
pierwszych zakłada badanie i analizę rynku, sugeruje kształtowanie właściwej pozycji
przedsiębiorstwa
na
rynku,
kredyty,
serwis,
usługi,
nowoczesną
politykę
cen,
nowoczesnego sprzedawcę oraz wiodącą pozycję lidera w organizacji.
Wraz z upływem lat pojecie marketingu nabiera nowych kształtów i znaczeń, a
współcześni uczeni wprowadzają do nauki o marketingu szereg nowych treści. Według
Stantona, marketing jest systemem aktywności ekonomicznej, która kreuje produkty i
usługi, ustala ich cenę, promuje je i sprzedaje dla zaspo-kojenia potrzeb nabywców
(Stanton, 1981, s. 4).
Ciekawe podejście do zmieniającej się rzeczywistości przedstawia w swojej pracy T.
Sztucki (Sztucki, 1994, s. 44). Definiuje on nie samo pojęcie marketingu, lecz nakreśla
jego główne zasady:
1. Wartością najbardziej cenioną jest doskonała znajomość rynku i potrzeb nabywców,
oparta na systematycznych badaniach marketingowych.
2. Potrzeby nabywców wyznaczają podstawową orientację przedsiębiorstwa.
3. Produkcja
i
sprzedaż
stanowią
zintegrowane
ogniwa
struktury
organizacyjnej
przedsiębiorstwa, a weryfikatorem trafności podejmowanych decyzji jest rynek i
zawierane transakcje.
4. Podstawą strategii marketingowej jest planowany cykl obiegu produktu na właściwym
dla niego segmencie rynku.
5. Planowanie cyklu obiegu produktu na rynku jest procesem ciągłym, który zaczyna się
przed podjęciem decyzji o produkcji i sprzedaży, jest odnawiany i modyfikowany w
każdej fazie wytwarzania produktów i doprowadzenia ich do nabywców.
6. Powodzenie
umiejętnego
rynkowych
działalności
doboru
i
i
gospodarczej
skutecznego
metod
przedsiębiorstwa
stosowania
pozyskiwania
jest
uzależnione
marketingowych
nabywców
na
od
instrumentów
wytwarzane
i sprzedawane produkty.
Jak nietrudno zauważyć, marketing posiada wiele definicji. Jedną z bardziej interesujących
i obejmujących całościowo zarówno problem stosunków funkcjonowania marketingowego
jak i wpływ lidera na rozwój organizacji, jest definicja podana przez Kotlera. Mówi on, iż
„marketing jest procesem społecznym i zarządczym, dzięki któremu konkretne osoby i
grupy otrzymują to, czego potrzebują i pragną osiągnąć poprzez tworzenie, oferowanie i
wymianę posiadających wartość produktów” (Kotler, 1994, s. 6).
Jak sam pisze, definicja ta zawiera pojęcia: potrzeby, pragnienia i popytu, produktu,
wartości, ceny, zadowolenia, wymiany, transakcji, związku, rynku, uczestników rynku.
Zauważa również, że zbyt często przywiązuje się dużą wagę do produktu fizycznego, a nie
do usługi i zadowolenia, jakie powinien on przynieść. Nastawienie na produkt, a nie na
potrzeby zgłaszane przez klienta nazywa „krótkowzrocznością marketingową”. Brytyjski
Instytut Marketingu (British Charterd Institute of Marketing), definiuje marketing jako
„Proces zarządzania, którego zadaniem jest antycypowanie i zaspokojenie wymagań
klientów w sposób zapewniający zysk (Klisiński, 1998, s.10).
Jak wynika z powyższych rozważań zdefiniowanie marketingu jest bardzo trudne,
czy wręcz nawet
niemożliwe. Dlatego też pojawia się tak wiele różnorakich definicji, a
żadna
nich
z
nie
jest
przyjmowana
jako
standardowa
i powszechnie obowiązująca. Należy zdać sobie sprawę z tego, że marketing jest kategorią
o współ-zależnych elementach, coraz częściej stosowanych nie tylko w organizacjach
nastawionych stricto na zysk finansowy, ale także w instytucjach typu non-profit. Niemniej
jednak zawsze, bez względu na charakter działalności danej instytucji, decydujący wpływ
na jej wizerunek oraz rozwój prowadzonej przez nią polityki marketingowej ma osobowość
przywódcy – lidera (np. M. Kotański – Monar, B. Marriott – sieć hoteli Marriott).
Tym samym stwierdzamy, że marketing służąc osiąganiu celów przez daną instytucję, jest
jednym z podstawowych czynników wpływających na formułowanie strategii danej
organizacji, w taki sposób, że u źródeł jej funkcjonowania jest konsument finalny i jego
zadowolenie. Natomiast czynniki takie jak dystrybucja, promocja, produkcja czy wreszcie
sam szeroko pojęty produkt, są tylko narzędziami dostarczania satysfakcji poszczególnym
klientom. W efekcie umiejętnego posługiwania się tymi narzędziami organizacja osiąga
zamierzone korzyści i realizuje swoje cele.
Podsumowując, marketing, zgodnie z ogólnymi założeniami Altkorna oznacza odpowiednie
planowanie, koordynację i kontrolę wszystkich działań przedsiębiorstwa ukierunkowanych
na aktualne i potencjalne rynki zbytu (Altkorn, 1994, s. 30-31). Nie należy jednak
zapominać, że marketing to również swoista filozofia istnienia organizacji, uzależniona od
całokształtu cech osobowości, predyspozycji i świadomości jej członków, a w szczególności
jej przywódców – liderów
1.3. Rola lidera w zarządzaniu marketingiem
W
ostatnim
dziesięcioleciu
w
Polsce
dokonało
się
wiele
zmian
zarówno
politycznych jak i gospodarczych. Funkcjonowanie przedsiębiorstw w dobie gospodarki
wolnorynkowej wymaga znacznych umiejętności i precyzji działania. Na to czy dana firma
podejmie trud i poniesie koszty wprowadzania orientacji marketingowej decydujący wpływ
ma stosunek dyrektora naczelnego lub prezesa firmy jako lidera. Jak pisze Payne (Payne,
1996, s. 290), idealna sytuacja jest wówczas, gdy osoba kreująca politykę firmy jest
„orędownikiem marketingu”. Jest to niezmiernie ważne, ponieważ zmiany muszą zachodzić
nie tylko w pionie sprzedaży, lecz w całości przedsiębiorstwa. Przede wszystkim konieczna
jest
zmiana,
wykształconych
przez
długie
lata
panowania
gospodarki
sterowanej
centralnie, postaw, zachowań i sposobów myślenia nie tylko na szczeblu kierowniczym, ale
począwszy
od
struktur
menedżerskich
aż
po
pracowników
najniższego
szczebla.
Niezmiernie istotne jest zdanie sobie sprawy z różnicy między działaniami marketingowymi
(reklama, badanie rynku, planowanie, sprzedaż), prowadzonymi przez dział marketingu, a
procesami marketingowymi, w których uczestniczą wszyscy pracownicy firmy. Procesy
marketingowe kreowane przez liderów oznaczają ciągłe dostosowywanie orientacji a także
produktu firmy do potrzeb klienta. Kierowanie marketingiem polega na odpowiednim
zarządzaniu procesami, a nie działaniami, ponieważ to procesy są rdzeniem działań firmy
(Payne, 1996, s. 293-294).
Lider posiadający szeroki światopogląd, wprowadzając instrumenty marketingowe, nie
kojarzy ich wyłącznie jako koszt. Jego właściwe podejście do filozofii marketingu pozwala
innym
członkom
organizacji
na
zrozumienie
tej
ideologii
i traktowanie marketingu jako inwestycji o długim okresie amortyzacji, przynoszącej
wielorakie korzyści.
Amerykańskie Stowarzyszenie Marketingu (American Marketing Association) w 1985 roku
sprecyzowało zarządzanie marketingiem ujmując w definicji procesy analizy, wdrażania i
kontroli zwracając uwagę na znaczenie towaru, usługi, akcentując rolę i idee wymiany w
tym procesie oraz określając cel nadrzędny jako zadowolenie występujących w tym
procesie
stron;
„Zarządzanie
marketingiem
jest
procesem
planowania
i
realizacji
pomysłów, kształtowania cen, promocji i dystrybucji towarów, usług i idei mających
doprowadzić do wymiany spełniającej oczekiwania docelowych grup klientów i organizacji”
(Kotler, 1994, s. 11).
Jak wynika z przedstawionej definicji, efektywny lider jest świadom, że zarządzanie
marketingiem ma dość obszerne znaczenie i powinno mieć ścisły związek z różnymi
rynkami
powiązanymi
z
organizacją.
W
związku
z
tym,
wice-prezes
do
spraw
pracowniczych zajmuje się rynkiem pracy, wiceprezes do spraw zaopatrzenia, rynkiem
surowców, a wiceprezes do spraw finansowych rynkiem pieniężnym. Muszą oni ustalić cele
i opracować strategię osiągnięcia na tych rynkach zadowalających wyników. Nie mają oni
bezpośrednich powiązań z działem marketingu, ale całokształt stosunków występujących w
organizacji ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia sukcesu przez przedsiębiorstwo.
Najczęściej jednak zarządzanie marketingiem czy też nastawienie marketingowe zwykło
się utożsamiać
z rynkiem klientów. Chociaż zarządzanie marketingiem odnosi się do
wszystkich rynków, możemy uznać tę konwencję za słuszną. Niemniej jednak rynkiem
klientów zajmuje się tylko wąska grupa pracowników, na przykład: kierownicy sprzedaży,
pracownicy
działu
handlowego,
kierownicy
do
spraw
reklamy
i
promocji,
osoby
prowadzące badania marketingowe itp. Z kolei programami, zarządzają kierownicy
produktu, kierownicy rynku, wiceprezes do spraw marketingu.
Założenia powyższe są o tyle prawdziwe, iż podstawą marketingu jest nastawienie na
klienta, punktem wyjścia jest rynek, a celem osiągnięcie zysków przez dostarczenie
satysfakcji odbiorcy finalnemu.
„Zarządzanie marketingiem ma za zadanie ukształtowanie poziomu i struktury popytu oraz
ustawienie go w czasie w sposób, który pomoże organizacji w osiągnięciu jej celów.
Zarządzanie marketingiem jest w istocie zarządzaniem popytem”. (Kotler, 1994, s. 12)
Jak wynika z dotychczasowych rozważań, zarządzanie marketingiem jest działaniem
zintegrowanych instrumentów w przezwyciężeniu oporu popytu. Punktem wyjścia jest
rynek, dzięki czemu przedsiębiorstwo osiąga długookresowy zysk i jest pozytywnie
postrzegane przez kupujących. Jednak na sukces finalny, wbrew pozorom nie pracuje
tylko sam dział marketingu czy nawet najlepszy, ale pojedynczy lider, lecz cała
organizacja. Decydujące znaczenie ma to, iż jest ona w stanie w całości dostosować się i
sprostać zmiennym oczekiwaniom klienta, co bardzo często świadczy o jakości jej liderów.
Dotyczy to zarówno szczebla najwyższego, jak i pracowników najniżej umiejscowionych w
hierarchii firmy. Mimo to bardzo ważne jest, aby nie zapominać, iż: „Marketing nie jest
zbiorem instrumentów i działań, za pomocą, którego następuje regulowanie wewnętrznego
układu
stosunków
w
przedsiębiorstwie.
Zbiór
ten
jest
wprawdzie
tworzony
w
przedsiębiorstwie, lecz główne jego funkcje są związane z regulowaniem zewnętrznego
układu
stosunków
przedsiębiorstwa
z
innymi
uczestnika-mi
życia
gospodarczego”
(Garborski, Rutkowski, Wrzosek, 1996, s. 30).
Nastawienie marketingowe powstaje nie we wszystkich sytuacjach rynkowych.
Może ono powstać tylko w tych warunkach, które sprzyjają jego rozwojowi i wykształceniu
się orientacji rynkowej. Najczęściej są to warunki silnej konkurencji, a więc napotykania
na opór w sprzedaży oferowanych produktów. W takich sytuacjach, firma chcąc się
utrzymać na rynku zatrudnia wysoko wy-kwalifikowanych fachowców, aby poprawić swoją
pozycję. Dzięki podejmowanym działaniom najczęściej staje się firmą o orientacji
rynkowej, która jest podstawą filozofii marketingu.
„Konkurencja i marketing istnieją jako wspierające się nawzajem formy regulowania rynku
oraz porządkowania całokształtu życia gospodarczego. Są one wzajemnie uwarunkowane.
Stopień nasilenia konkurencyjności rynku może sprzyjać rozwojowi i upowszechnieniu
marketingu. Z drugiej strony marketing dostarcza wykształconych reguł postępowania,
oraz instrumentów i działań, które mogą być wykorzystane w procesach konkurencyjnych”
(Daszkowska, 1996, s. 97). Jednakże tak przedstawiony pogląd na marketing docenia
tylko wagę orientacji konkurencyjnej. „Podstawowe znaczenie w procesie wyboru
i kształtowania działań na rynku ma orientacja popytowa. Przedsiębiorstwo, uruchamiając
instrumenty i działania związane z marketingiem, nie zmierza do zaspokojenia potrzeb
konkurentów, lecz dąży do zaspokojenia oraz kształtowania potrzeb i popytu nabywców.
Popyt staje się głównym obiektem rozpoznania i oddziaływania przez przedsiębiorstwo”
(Garbowski, Rutkowski, Wrzosek, 1996, s. 32).
1.4. Lider a różnorodne koncepcje działalności rynkowej
Poznaliśmy cele i zasady, a także genezę zarządzania marketingiem. Niemniej
jednak występują również inne, alternatywne koncepcje kierowania organizacją. W
różnych okresach rozwoju firm pojawiają się podejścia odmienne od marketingowego,
które mimo to w danym okresie istnienia organizacji przynoszą jej korzyści. Bardzo często
koncepcje zarządzania uzależnione są od warunków, jakie napotyka firma na rynku i są
one zmienne w czasie. Dodatkowym elementem decydującym o zmianach w organizacji są
poglądy, nastawienie oraz świadomość jej liderów. Oczywiście nie zdarza się, aby dana
organizacja nagle, z dnia na dzień, zmieniła swoją orientację we wszystkich sferach
swojego istnienia (punkt wyjścia działań, badania, instrumenty oddziaływania na rynek
itp.). Następuje to płynnie, jako proces następujących po sobie prze-kształceń i zmian
wynikających z nowych możliwości działania, lub też częściej w wyniku pojawiających się
problemów i poszukiwania rozwiązań. Możemy rozróżnić pięć alternatywnych koncepcji
prowadzenia działalności, gdzie szczególne znaczenie ma punkt wyjścia podejmowanych
działań:
1. koncepcja produkcji
2. koncepcja produktu
3. koncepcja sprzedaży
4. koncepcja marketingu
5. koncepcja marketingu społecznego. ( Kotler, 1994, s. 13-26)
1.4.1. Koncepcja produkcji
Koncepcja produkcji zakłada obniżenie kosztów produkcji, a tym samym cen dla
nabywców przez zwiększenie skali produkcji. Liderzy takich firm zakładają, że towar
powinien być szeroko dostępny i mieć niską cenę, bo tylko tego oczekują konsumenci.
Koncepcja ta jest najczęściej spotykana w krajach słabo rozwiniętych, gdzie popyt w dużej
mierze przewyższa podaż. Na zadowolenie klienta ma wpływ już sama możliwość zakupu
(np. dzięki niskiej cenie), a nie komfort, jakiego powinien mu dostarczyć oferowany
produkt. Przyniosła między innymi takie osiągnięcia jak wynalezienie taśmy produkcyjnej,
czy spopularyzowanie samochodu Ford T, który był produkowany masowo, ale tylko w
jednej wersji i w jednym kolorze, dzięki czemu był tani i szeroko dostępny. Orientacja
produkcyjna występuje zazwyczaj w warunkach istnienia ograniczeń po stronie podaży
produktów, natomiast opór stawiany przez popyt jest nieodczuwalny (nie występuje
konkurencja, sytuacja monopolistyczna), dzięki czemu istnieje łatwość zbycia produktów,
natomiast
procesy
sprzedaży
nie
wymagają
specjalnego
wsparcia.
Instrumentami
oddziaływania na zjawiska rynkowe są tylko; wielkości produkcji i cena. „Rynek przy
orientacji produkcyjnej występuje jako kierunek działań przedsiębiorstwa, a nie jako punkt
wyjścia podejmowanych działań w dziedzinie sprzedaży” (Garbarski, Rutkowski, Wrzosek
1997, s. 39). Obecnie ciekawe podejście do koncepcji produkcji wykazują niektóre firmy
japońskie.
Ich
liderzy
łamiąc
stereotyp,
wprowadzają
je
na
rynki
o
dużej
konkurencyjności, proponując towary o bardzo wysokim standardzie za stosunkowo niską
cenę (np. kalkulatory, samochody). Pomimo niewątpliwie dużej aktywności marketingowej
firm amerykańskich oraz zachodnioeuropejskich, firmy japońskie funkcjonują na ich
własnych rynkach dzięki minimalizacji kosztów produkcji przez jej zwiększenie. Jest to
niewątpliwie nowoczesne podejście do koncepcji, u której podstaw leży nastawienie na
tanią, masową produkcję.
1.4.2. Koncepcja produktu
„Koncepcja produktu opiera się na założeniu, że konsumenci preferują te
produkty, które dostarczają im najwyższą jakość, najlepsze cechy użytkowe lub cechy
innowacyjne. Kierownicy w organizacjach zorientowanych na pro-dukt, koncentrują swe
działanie na wytworzeniu produktów o wyjątkowych cechach i ciągłym ich udoskonalaniu”.
(Kotler, 1994, s. 14).
Liderzy w organizacjach nastawionych na produkt zakładają, iż konsumenci poszukują
produktów o wyjątkowych cechach, niemniej jednak, już po opracowaniu „cudownych
wyrobów” często okazuje się, że nie ma na nie nabywców. Zachowania takie określane są
mianem „krótkowzroczności marketingowej”. Niestety nawet najlepszy projekt może
przynieść tylko straty, gdy po zainwestowaniu kolosalnych sum na badania i rozwój
produktu, okaże się, że nie jest on nikomu potrzebny.
Zbyt często inżynierowie bez porozumienia z działem marketingu i bez udziału klientów
opracowują
swoje
projekty,
dostarczając
wspaniałe
produkty,
ale
zapominają
o
zaspokojeniu potrzeb klienta. Dzieje się tak, gdy liderzy firmy koncentrują się na jakości i
cechach użytkowych produktu, a zapominają, że pragnienia i oczekiwania odbiorców
różnią się od wizji projektantów. Jak mówi Kolter, organizacje zbyt często „spoglądają w
lustro”, podczas gdy powinny „wyglądać przez okno”. Nastawienie takie występuje bardzo
często w instytucjach, na których produkty istnieje duży popyt. Zagrożeniem, o którym
nagminnie się zapomina, jest możliwość wprowadzenia przez liderów konkurencyjnej
organizacji, oferty umożliwiającej już nie tylko posiadanie luksusowego produktu, ale
przede wszystkim zaspokojenie potrzeb i oczekiwań odbiorców.
1.4.3. Koncepcja sprzedaży
„Koncepcja sprzedaży opiera się na twierdzeniu, że klienci pozostawieni sami
sobie nie kupują wystarczająco dużo produktów przedsiębiorstwa. Organizacja musi, więc
podjąć agresywną sprzedaż i działania promocyjne (Kotler, 1994, s. 15).
Przy takiej orientacji firma jest nastawiona już nie na minimalizowanie kosztów produkcji
czy w ogóle na wyprodukowanie towarów, lecz jej liderzy skupiają się na możliwości
sprzedaży tego, co zostało już wyprodukowane, nie bacząc na to, czy klient będzie
zadowolony. Dzieje się tak najczęściej, gdy występuje nadprodukcja i pojawia się znaczny
opór popytu. Ponieważ koncepcja ta zakłada, że dla klientów typowa jest bezczynność a
nawet opór przy kupnie, wysiłki firm skupiają się na nakłanianiu potencjalnego odbiorcy do
sfinalizowania transakcji. Narzędziami tej koncepcji są głównie: agresywna reklama,
twarde techniki sprzedaży, promocja, dodatkowe usługi handlowe itp. Jak już zostało
powie-dziane celem jest sprzedaż tego, co już wytworzono, a nie produkcja tego, czego
chce rynek. Niemniej jednak skuteczna sprzedaż musi być poprzedzona pewnymi
działaniami
marketingowymi
jak
np.
oszacowanie
potrzeb,
opracowanie
produktu,
określenie ceny, dystrybucja. Jednak w tych działaniach nie przywiązuje się wagi do
szkód, jakie może spowodować niezadowolony klient, przekazując swe złe opinie
znajomym. Ocenia się, że o swoich zastrzeżeniach poinformuje on, co najmniej dziesięć
osób. Mimo to dobrze przygotowana kampania sprzedaży, oparta na opracowaniu
stosownego produktu, dobrym określeniu ceny, dokonaniu przemyślanej dystrybucji i
promocji, często przynosi oczekiwane zyski. Przykładem mogą być „wszechobecne”
proszki do prania czy pasty do zębów, chociaż najczęściej tego typu kampanie
wykorzystywane są głównie przy sprzedaży towarów, o których normalnie nabywcy nie
myślą jak np. ubezpieczenia czy usługi turystyczne. Za podstawowe cechy tej orientacji
można uznać:
-
wykorzystanie wielu elementów, ale w sposób indywidualny
-
prowadzenie badań w wąskim zakresie
-
traktowanie
procesu
produkcji
jako
punkt
wyjścia
działań
podejmowanych
w dziedzinie sprzedaży produktów na rynku” (Grabarski, Rutkowski, Wrzosek, 1997, s.
42).
Jak widać koncepcja ta wykorzystuje liczne instrumenty marketingowe, ale jest ona
odległa
od
nastawienia
na
rynek,
ponieważ
potrzeby
klienta
są
pomijane
a cały sens działania skupia się na dużej produkcji i sprzedaży tego, co już się
wyprodukowało.
1.4.4. Koncepcja marketingowa
„Koncepcja marketingowa opiera się na założeniu, że klucz do osiągnięcia celów
organizacji leży w określeniu potrzeb i wymagań rynków docelowych oraz dostarczeniu
pożądanego zadowolenia w sposób bardziej wydajny i skuteczny niż konkurencji”, (Kotler,
1994, s. 16). Jak wynika z powyższej definicji, koncepcja marketingowa w przeciwieństwie
do innych założeń opiera się na perspektywie „z zewnątrz do wewnątrz”. W takim ujęciu
najważniejszy jest dobrze zdefiniowany rynek. Liderzy danej organizacji skupiają swoje
wysiłki na rozpoznaniu rzeczywistych potrzeb klienta i w rezultacie koordynują wszystkie
swoje działania w sposób umożliwiający osiągnięcie zysku przez dostarczenie zadowolenia
nabywcom.
Liderzy w organizacjach zdominowanych koncepcją marketingową uważają, że jej
założenia można bardzo obrazowo wyrazić za pomocą prostych sformułowań:
-
zaspokojenie potrzeb w sposób przynoszący zysk,
-
znajdź pragnienie i spełnij je,
-
kochaj klienta nie produkt.
-
zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby za dolara klient otrzymał wartość, jakość i
zadowolenie.
Szczególnie
trafnym
odzwierciedleniem
idei
marketingowych
jest
definicja
T .Levitta przeciwstawiająca sobie koncepcję sprzedaży i marketingu:
„Sprzedaż koncentruje się na potrzebach sprzedającego, marketing na potrzebach
nabywcy. Sprzedaż pochłonięta jest potrzebą sprzedającego dokonania zamiany produktu
na gotówkę; marketing – ideą zaspokojenia potrzeb klienta za pomocą produktu i całej
grupy rzeczy związanych z tworzeniem, dostarczaniem i ostatecznie konsumowaniem go”
(Kotler, 1994, s. 16).
Ze względu na temat niniejszej pracy koncepcja marketingowa została rozwinięta i
szczegółowo omówiona w dalszej części pracy.
1.4.5. Koncepcja marketingu społecznego
Koncepcja
marketingu
społecznego
wykształciła
się
w
drodze
ewolucji
z koncepcji marketingowej. Reprezentanci różnych ruchów na rzecz ochrony środowiska,
czy też ludzkości a także wiele innych osób zaczęło mieć wątpliwości czy w dobie zagłady
środowiska, niedoskonałości surowców, głodu i biedy na świecie, koncepcja marketingowa
usuwająca na plan dalszy potencjalne konflikty pomiędzy wymaganiami i interesami
poszczególnego klienta a długo-okresowym dobrem całości społeczeństwa (np. ochrona
środowiska), jest koncepcją właściwą. Pojawiły się głosy krytyki, że np. duże luksusowe
samochody powodują nadmierne zanieczyszczenie powietrza, opakowania jednorazowe
bardzo często nie ulegają biodegradacji, detergenty zabijają środowisko naturalne itp. W
związku z tak ujętymi zarzutami koncepcja marketingu społeczne-go, nakłada na
organizacje oraz ich liderów, promujących ideologię marketingu, obowiązek wyważenia
trzech
elementów
przy
określaniu
polityki
marketingowej,
a
mianowicie:
zysku
przedsiębiorstwa, zaspokojenia indywidualnych wymagań konsumenta a także interesu
publicznego. Niektóre firmy z powodzeniem stosują już taką koncepcję i osiągnęły dzięki
niej wzrost sprzedaży i zysku. „W myśl koncepcji marketingu społecznego zadanie
organizacji polega na określeniu potrzeb, wymagań i interesów rynków docelowych oraz
dostarczeniu pożądanego zadowolenia w sposób bardziej efektywny i wydajny niż
konkurenci, przy jednoczesnym zachowaniu lub podniesieniu dobrobytu konsumenta i
społeczeństwa” (Kotler, 1994, s. 26).
BIBLIOGRAFIA
Bień W. Dobiegała-Korona B. Duczkowska-Piasecka M. Kasiewicz S. Pierścio-nek Z.
„Skuteczne strategie”, Centrum Informacji Menedżera, Warszawa 1997
„Ustawa o działalności gospodarczej” z dnia 23.12.1988 r. art. 3, Dziennik Ustaw Nr 41
poz. 324 z późniejszymi zmianami
Garbarski L. Rutkowski I. Wrzosek W. „Marketing – Punkt zwrotny nowoczesnej firmy”,
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1997
Gray D.A. Cyr D. „Na czym polega i jak robić marketing produktu”, M&S Com-munications
Polska, Sp. z o.o., Lublin 1995
Klisiński
J.
„Marketing
–
badania
marketingowe,
instrumenty,
zarządzanie”,
Częstochowskie Wydawnictwo Naukowe, Częstochowa 1998
Kłeczek R. Kowal W. Woźniczka J., „Strategiczne planowanie marketingowe”, Państwowe
Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1996
Kotler P. „Marketing – analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola”, Gebethner i S-ka,
Warszawa 1994
Mazurek-Łapaińska K. „Marketing i rynek”, nr 5/98, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
S.A., Warszawa 1996
Payne A. „Marketing usług”, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1996
Praca zbiorowa pod redakcją Daszkowskiej M. „Zarys marketingu usług”, Wydawnictwo
Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1996
Praca zbiorowa pod redakcją Altkorna J. „Podstawy marketingu”, Instytut Marketingu,
Kraków 1994
GUS „Rocznik Statystyczny 1996”, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 1996
Sala J., „Marketing w praktyce – metody, techniki, organizacja”, nr 6/98, Wydawnictwo
Inform, Warszawa 1996
Schwalbe H. „Marketing w małych i średnich firmach”, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa
19
Download