Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień

advertisement
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Departament Zamówień Publicznych
ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa
Warszawa 06.10.2015 r.
UNP 2015- 00102260
TZ/271/ IN- 802/15
TZ/271/58/15
Informacja dla Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawa komputerów przenośnych z wyposażeniem
dodatkowym”
Na podstawie art. 38 ust. l oraz ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) informujemy, że od Wykonawcy wpłynęło pytanie, na które udziela
się następujących wyjaśnień:
Pytanie nr 1
W załączniku nr 1 do SIWZ (Formularz oferty), rozdział V (Formularz cenowy), tabela, Zamawiający
napisał:
V. FORMULARZ CENOWY
l.p. Przedmiot
Cena
Ilość w Cena
Zamówienia
jednostkowa sztukach całkowita
netto
netto (kol.
2 x 3)
1
2
3
4
1
Zakup i dostawa
580 szt.
komputerów
przenośnych z
wyposażeniem
dodatkowym
(Zestaw)
Stawka
podatku
VAT¹ w %
Cena całkowita Odwrotne
brutto2 (kol. 4 obciążenie
+ 5)
TAK/NIE3
5
6
7
%
W cenę komputera wliczono cenę jednostkową stacji dokującej, która wynosi (z podatkiem VAT):…... zł
Wszystkie wartości powinny być podane w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
¹ Należy wskazać odpowiednią stawkę VAT zgodną z obowiązującymi przepisami (zalecane również dla
pozycji, dla których podatek VAT rozlicza Zamawiający - pozycje z odwrotnym obciążeniem)
² Dla pozycji, w których podatek VAT rozlicza Zamawiający - odwrotne obciążenie - wartość netto będzie
równa wartości brutto
³ Należy zaznaczyć odpowiednio TAK lub NIE, w zależności od tego czy dany asortyment podlega
odwrotnemu obciążeniu
Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu wymaga dostawy komputerów przenośnych wraz z
wyposażeniem dodatkowym, którymi są: mysz, torba i stacja dokująca.
Pragniemy zwrócić uwagę, że stacja dokująca nie zalicza się do urządzeń, które podlegają odwrotnemu
obciążeniu podatkiem VAT, natomiast mysz i torba mogą podlegać lub nie w zależności czy zostaną
spełnione wszystkie przesłanki wymagane w broszurze Ministerstwa Finansów. Jedynym produktem, który
bez wątpliwości podlega odwrotnemu obciążeniu to komputer przenośny.
W związku z powyższymi faktami oraz nie rozbiciem dostarczanych produktów (mysz, torba, stacja
dokująca, notebook) na osobne pozycje w formularzu cenowym przez Zamawiającego, nie jest możliwe
poprawne wypełnienie powyższej tabeli. Zamawiający wymaga podania jednej ceny za zestaw w sytuacji
gdy pozostałe produkty dostarczane wraz z notebookiem nie podlegają odwrotnemu obciążeniu podatkiem
VAT.
Prosimy zatem o rozbicie produktów w formularzu ofertowym jak poniżej aby każdy wykonawca mógł
poprawnie wypełnić tabelę i zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów w sprawie odwrotnego
obciążenia produktów podatkiem VAT.
V. FORMULARZ CENOWY
l.p.
Cena
Ilość w Cena
Stawka
Przedmiot
jednostkowa
sztukach
całkowita
podatku
Zamówienia
netto
netto (kol. VAT¹ w %
2 x 3)
1
1
Zakup i dostawa
komputerów
2
3
4
5
580 szt.
%
2
przenośnych
Mysz
580 szt.
... %
3
Torba
580 szt.
... %
4
Stacja dokująca
580 szt.
... %
Cena
Odwrotne
całkowita
obciążenie
brutto2 (kol. TAK/NIE3
4 + 5)
6
7
W przypadku odmowy rozbicia dostarczanych produktów w formularzu cenowym prosimy o podanie
sposoby uzupełnienia formularza w sytuacji gdy stacja dokująca nie podlega odwrotnemu obciążeniu
podatkiem VAT. Jakie słowo należy wpisać w kolumnę 7 formularza, „Tak" czy „Nie"?
Odpowiedź
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dokonuje się
modyfikacji zapisów Specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez modyfikację:
1) „FORMULARZA CENOWEGO” w załączniku nr 1 do Siwz „OFERTA”
Formularz cenowy (Rozdz.V zał. nr 1 do Siwz „Oferta”), otrzymuje brzmienie:
l.p.
V. FORMULARZ CENOWY
Przedmiot Zamówienia
Cena
jednostkowa
netto
1
1
2
Zakup i dostawa komputerów
przenośnych z wyposażeniem
dodatkowym (zestaw) tj.:
- system operacyjny,
- mysz,
- torba naramienna
2
…………..
Ilość w
sztukach
Cena
Stawka
całkowita podatku
netto
VAT 1 w
(kol. 2 x 3)
%
Cena całkowita
brutto 2
4+(kol. 4x5)
Odwrotne
obciążenie
TAK/NIE3
3
4
5
6
7
580 szt.
…………
………
%
……………….
……………
580 szt.
……..
……..
%
……………..
………….
Stacja dokująca
…………
Wszystkie wartości powinny być podane w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
1
Należy wskazać odpowiednią stawkę VAT zgodną z obowiązującymi przepisami (zalecane również dla
pozycji, dla których podatek VAT rozlicza Zamawiający – pozycje z odwrotnym obciążeniem)
2
Dla pozycji, w których podatek VAT rozlicza Zamawiający – odwrotne obciążenie – wartość netto będzie
równa wartości brutto
3
Należy zaznaczyć odpowiednio TAK lub NIE, w zależności od tego czy dany asortyment podlega
odwrotnemu obciążeniu
Oświadczamy, że podane wyżej ceny jednostkowe oraz łączne wynagrodzenie zawierają w sobie wszelkie
koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia określone w SIWZ i nie ulegną zwiększeniu w czasie
obowiązywania umowy – oraz uwzględniają inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty.
2) § 2 wzoru umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Siwz otrzymuje nowe brzmienie:
§2
Cena
1. Łączne wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu Umowy nie przekroczy kwoty
netto …………..zł., (słownie: …………………..zł.)
2. Podatek VAT stanowiący zobowiązanie publiczno-prawne Zamawiającego wg stawki VAT…….%
wynosi …………………..zł., (słownie:…………………zł).
3. Łączna całkowita cena brutto z tytułu realizacji przedmiotu Umowy nie przekroczy kwoty ………..zł.,
(słownie:…………………………zł).
4. Cena jednostkowa zestawu zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy
wynosi netto ………… (słownie:…………………………..zł)
5. Cena jednostkowa stacji dokującej zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do
Umowy wynosi netto ………… (słownie:…………………………..zł), a z podatkiem VAT ………
(słownie: ………………………. zł)
6. Wyżej wymienione ceny zawierają wszystkie koszty Wykonawcy związane z dostawą, ubezpieczeniem,
opakowaniem, rozładunkiem oraz uwzględniają inne opłaty i podatki wynikające z realizacji Umowy a także
ewentualne upusty i rabaty i nie mogą ulec zwiększeniu w okresie obowiązywania Umowy.
Pytanie nr 2
Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca zwraca się do
Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) w następującym
zakresie. Zamawiający wskazał w SIWZ (Rozdział V), że: „1. Wykonawca poda cenę oferty w sposób
określony w Formularzu ofertowym części V "Formularz cenowy" (załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji)." Z kolei
w Formularzu cenowym Zamawiający zamieścił następujące postanowienia:
9. W związku z art. 9I ust. 3a. ustawy Prawo zamówień publicznych, obowiązującym od dnia
01.07.2015 r„ oświadczamy, że wybór naszej oferty:
1) nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami dotyczącymi podatku od
towarów i usług *,
2) będzie
prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami dotyczącymi podatku od
towarów i usług*, w związku z tym:
Oświadczamy, że towary/usługi*, których dostawa/świadczenie* będzie prowadzić do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego to:
(wpisać nazwę’ (rachuj) towaru lub usługi / gdy nie dotyczy pozostawić
bez wypełnienia) Wartość wskazanych powyżej towarów/usług* bez
podatku VAT wynosi:
zł.
*
- niepotrzebne skreślić
Jeżeli Wykonawca błędnie określi powstanie u Zamawiającego obowiązku podatkowego
Zamawiający zastosuje się do art.17 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. z późn. zmianami o podatku od
towarów i usług.
Lp.
I
Przedmiot Zamówienia
Cena
Ilość w
Cena
Stawka Cena całkowita Odwrotne
jednostkowa sztukach całkowita podatku brutto ² (kol. 4 obciążenie
netto
netto (kol. VAT 1
+ 5)
IAK.ME³
2x3)
w
%
*)
3
4
5
6
7
I
Zakup i dostawa
komputerów przenośnych …………..
z wyposażeniem
dodatkowym (Zestaw)
580 szr
………
%
…………..
………….
W cenę komputera wliczono cenę jednostkową stacji dokującej, która wynosi (z podatkiem VAT):…... zł
Wszystkie wartości powinny być podane w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
¹ Należy wskazać odpowiednią stawkę VAT zgodną z obowiązującymi przepisami (zalecane również dla
pozycji, dla których podatek VAT rozlicza Zamawiający - pozycje z odwrotnym obciążeniem)
² Dla pozycji, w których podatek VAT rozlicza Zamawiający - odwrotne obciążenie - wartość netto będzie
równa wartości brutto
³ Należy zaznaczyć odpowiednio TAK lub NIE, w zależności od tego czy dany asortyment podlega
odwrotnemu obciążeniu
Z powyższego wynika, że Zamawiający dopuszcza tylko dwie możliwości: albo cały zestaw,
obejmujący komputer przenośny wraz z wyposażeniem dodatkowym, będzie podlegać opodatkowaniu
VAT na zasadach ogólnych, albo cały zestaw będzie opodatkowany na zasadach odwróconego obciążenia
podatkiem VAT (podatek VAT w całości rozlicza Zamawiający). Tymczasem w świetle przepisów ustawy
z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 605) takiego stanowiska nie sposób uznać za prawidłowe. Przypomnieć
trzeba, że wykaz towarów objętych mechanizmem odwróconego podatku VAT został ujęty w załączniku
nr 11 do ustawy o VAT, gdzie wskazano w poz. 28a „Przenośne maszyny do automatycznego
przetwarzania danych, o masie <=10kg, takie jak: laptopy i notebooki; komputery kieszonkowe (np. notesy
komputerowe) i podobne - wyłącznie komputery przenośne, takie jak: tablety, notebooki, laptopy (PKWiU
ex.26.20.11.0)’’. Jak widać, w załączniku tym nie wskazano produktów składających się na wyposażenie
dodatkowe, tj. stacji dokującej, myszy i torby naramiennej. Odnosząc się natomiast do spotykanych v
praktyce handlowej przypadków sprzedaży towarów w formie zestawów, należy wziąć pod uwagę
wytyczne Ministerstwa Finansów zamieszczone w broszurze p.n. „ZMIANY W ZAKRESIE
MECHANIZMU ODWRÓCONEGO OBCIĄŻENIA VAT”, dostępnej na stronie internetowej
Ministerstwa Finansów, gdzie wskazano m.in., że: „Ponieważ zakres stosowania mechanizmu odwróconego
obciążenia wyznaczony jest, co do zasady, Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (według której
klasyfikowane są towary wymienione w załączniku nr 11), reguły związane z klasyfikacjami statystycznymi
należy odpowiednio przyjąć w przypadku towarów sprzedawanych w formie zestawów. Zgodnie z zasadami
metodycznymi PKWiU, która jest ściśle powiązana z Nomenklaturą Scaloną (CN), przy zaliczaniu wyrobu
do poszczególnych grupowań PKWiU 2008 należy stosować „Ogólne reguły interpretacji Nomenklatury
Scalonej (CN)’’. Ww. reguły, uzupełnione o szczegółowe zasady klasyfikowania towarów pakowanych w
zestawy do sprzedaży detalicznej, wyznaczone rozporządzeniem Komisji Europejskiej z 2013 r. (Dz. U. UE
2013/C 105/01) wprowadzającym „Wytyczne dotyczące klasyfikacji w Nomenklaturze scalonej towarów
pakowanych w zestawy do sprzedaży detalicznej", nakreślają sposób klasyfikowania takich zestawów.
Biorąc pod uwagę różny charakter zestawów, jakie mogą pojawić się na rynku (w zależności od rodzajów,
właściwości czy ilości elementów tych zestawów), klasyfikowanie tego rodzaju produktów powinno być
dokonywane indywidualnie."
Dalej wskazać trzeba, że zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej z 2013r. (Dz.U. UE
2013/C 105/01) wprowadzającym „Wytyczne dotyczące klasyfikacji w Nomenklaturze scalonej towarów
pakowanych w zestawy do sprzedaży detalicznej", w zakresie towarów pakowanych w zestawy, należy przez to
rozumieć towary, które:
a. składają się z co najmniej dwóch różnych artykułów, które na pierwszy rzut oka mogą być
zaklasyfikowane do różnych pozycji;
b. składają się z produktów lub artykułów pakowanych razem, aby zaspokoić określoną potrzebę lub
służyć do określonych działań oraz
c. są pakowane w sposób odpowiedni do sprzedaży bezpośrednio użytkownikom bez
przepakowywania (np. w pudełka lub skrzynki, lub na paletach).
Stosownie do treści powyższego rozporządzenia wszystkie powyższe warunki musza być spełnione.
Natomiast nie ulega najmniejszej wątpliwości, iż w przypadku notebooka oraz wyposażenia dodatkowego,
czyli stacji dokującej, myszy i torby naramiennej nie zostanie spełniony warunek opisany w b) i c),
dotyczący pakowania ww. artykułów. Wykonawca wskazuje, że w jego przypadku dostarczone produkty
będą zapakowane oddzielnie i będą stanowiły odrębne pozycje na fakturze. Okoliczność ta powoduje, że nie
można ww. produktów traktować jako całość i w konsekwencji zastosować mechanizm odwróconego
obciążenia podatkiem VAT do całego zestawu, tj. komputera wraz z wyposażeniem dodatkowym.
W uzupełnieniu Wykonawca wskazuje, że Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 17 września 2015 r.,
sygn. akt KIO 1966/15, wprost wskazała, iż nie można uznać za zestaw i zastosować mechanizmu
odwróconego obciążenia podatkiem VAT do sprzedawanych razem notebooków (komputerów przenośnych)
i stacji dokujących.
Ze względu na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dokonanie modyfikacji Formularza cenowego
(załącznik nr 1 do Specyfikacji) poprzez zastąpienie jego fragmentu przytoczonego powyżej następującymi
postanowieniami:
9. W związku z art. 91 ust. 3a. ustawy Prawo zamówień publicznych, obowiązującym od dnia 01.07.2015 r„
oświadczamy, że wybór naszej oferty:
1) nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami
dotyczącymi podatku od towarów i usług *,
2) będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami
dotyczącymi podatku od towarów i usług*, w związku z tym:
Oświadczamy, że towary/usługi*, których dostawa/świadczenie* będzie prowadzić do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego to:
dostawa komputerów przenośnych z systemem operacyjnym bez wyposażenia
(wpisać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi /gdy nie dotyczy pozostawić bez wypełnienia)
Wartość wskazanych powyżej towarów/usług* bez podatku VAT wynosi:
……………………………………………… zł.
* niepotrzebne skreślić
Jeżeli Wykonawca błędnie określi powstanie u Zamawiającego obowiązku podatkowego Zamawiający
zastosuje się do art. 17 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. z późn. zmianami o podatku od towarów i usług.
Odpowiedź
Odpowiedź została udzielona, przy pytaniu nr 1.
Ponadto informujemy, iż Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 19.10.2015 r. do godz.
09:00.
W konsekwencji zmiany terminu składania ofert:
1. Zmianie ulega termin otwarcia ofert, który odbędzie się w dniu 19.10.2015 r. o godz. 09.30
2.
Zmianie ulega termin wnoszenia wadium, do 19.10.2015 r. godz. 09.00
Powyższa modyfikacja jest dla Wykonawców wiążąca. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian i
według nich należy złożyć ofertę.
Zakład uprzejmie prosi o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma na nr fax: 22 667
17 33 lub 36;
Download