geochemia 2 - Magisterskie24.pl

advertisement
ZANIECZYSZCZENIA POCHODZĄCE Z ROLNICTWA:
*ścieki
*transport wodny i lądowy
*pestycydy, nawozy sztuczne
*odpady komunalne i przemysłowe
*urbanizacja
*monokultura
KLASYFIKACJA PIERWIASTKÓW wg. GOLDSMITHA- umiejscowienie pierwiastków w różnych
strefach kuli ziemskiej:
*atmofilne-azot, tlen, argon
*litofilne-sód, potas, magnez
*chalkofilne-miedź, cynk, ołów
*biofilne-skł. org. roś. zwierz.
KLASYFIKACJA WERNADSKIEGO wg. Roli geochemicznej w krajobrazie:
*cykliczne-42 pierwiastki
*ziem żadkich-14 pierwiastków
*silnie rozproszone-rubid, skand, hafn
*silnie promieniotwórcze-rad, uran
*metale szlachetne
*gazy szlachetne
PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA ZDOLNOŚĆ DO MIGRACJI:
*migranty nieaktywne-nie wchodzą w reakcję z innymi pierwiastkami
*migranty aktywne-powietrzne i wodne
CELE GEOCHEMII:
*poznanie składu chemicznego ziemi
*ustalenie zasad rządzących rozmieszczeniem pierwiastków
*nakreślenie obiegu pierwiastków na ziemi
*poznanie różnic regionalnych w skł. chem. skał i minerałów
NAUKI POWIĄZANE: gleboznawstwo, hydrologia, biologia, geologia, chemia
SKŁ. CHEM. GLEB:
45% części mineralne, 25% woda, 25% powietrze, 5% subst. Organiczne
CHOR. ENDEMICZNE:
Dżuma, cholera, awitaminoza, Heinego Medina
ODORY:
*zw. siarczkowe-siarkowodór
*zw. azotowe-amoniak
*zw. zaw. węgiel-aldehydy
ZAWARTOŚĆ FOSFORU:
*tło geochemiczne niskie
*podwyższone: Sudety gleby leśne, Pomorze
*najw, naturalna anomalia: Żuławy wyst. mad
*wyraźne koncentracje: Ostrów W, Kanał Odry, Szczecin
*wzbogacenie antropog. związ. z zaniemczysz. pochodz. z przemysłu
JOD: wody morskie, funkcjonowanie gruczołu tarczycy, niedobór przerost nabłonka
FLUOR: fluoroza, kruche zęby z przebarwieniami i łamaniem
KLARK- średni udział danego pierwiastka w skł. chem. W skałach skorupy ziemskiej
ANOMALIA- występowanie pierwiastków w znacznie większych ilościach niż na większości badanego obszaru
TŁO GEOCHEMICZNE- naturalna niska zawartość pierwiastków chemicznych
WYCHODNIE- występowanie rud na powierzchni
AUREOLE- obszar o podwyższonej zaw. pierwiastka, która odróżnia się zdecydowanie od tła geoch.:
mechaniczne, chemiczne, biochemiczne, gazowe
GEOTOKSYKOLOGIA- bada wpływ pierwiastków na zdrowie człowieka
GEOCHEMIA MEDYCZNA-bada metody leczenia chorób endemicznych i spow. pierwiastkami
DIAGENEZA-jedna z jej form jest cementowanie i dolomityzacja
ANATEKSIS-roztapianie skał w wysokiej temp. ściągniętych z pow. do głębi ziemi
PALMIGENEZA- powstawanie nowych ognisk magmy
SOLIFLUKCJA- spływanie rozmarzniętej skały lub gleby po zamarzniętym podłożu
SPEŁZYWANIE- gruntów, gleby nie widoczne na polach uprawnych, tak na zadarnionych stokach
SKAŁY PIERWOTNE: magmowe powstałe w głębi ziemi w wyniku zastygania magmy, różnią się skł.
chemicznym w zależności od zaw. krzemionki
*formy luźne: żwir, piasek
*formy kleiste: less
SKŁAD CHEMICZNY WÓD: H2O w postaci wodoru i tlenu
WODA W KRAJOBRAZIE:
*wody opadowe- skupienie się cząstek wody
*woda w glebie- zaw. dużo więcej związków niż wody opadowe
MINERALIZACJA WODY- zaw. skł. stałych zaw. w wodzie
INFILTARCJA- przesiąkanie do wód podziemnych
SKŁAD WÓD GLEBOWYCH:
*kationy: CA, Mg, K, Na
*aniony: HCO3, Cl, NO3, PO4
WODY RZECZNE:
*wypływają ze źródeł
*taki sam skład jak wody podziemne
*niewielka mineralizacja
*skł. chem. zmienia się w ciągu roku
*rozpuszczone gazy
*nieoczyszczone ścieki b.dużo tlenu
SKŁ. CHEMICZNY:
tlen, dw.węgla, siarkowodór, kationy: wapń, magnez, sód, potas, aniony: wodorowęglanowy, siarczanowy,
chlorkowy, krzemionka
WODY JEZIOR:
*niska mineralizacja
*najw. Anionu wodorowęglanowego i kationu wapnia
*najb. słone- morze martwe
*31,5% skł. rozpuszczone
WODY MORSKIE:
*wysokie stężenie kat. sodu, potasu, magnezu, glinu
*gorzki lub gorzko-słony smak
*odczyn lekko alkaliczny
*przyspiesza proces odwodnienia
SKŁ. CHEMICZNY:
55%chlor, 30,6% sód, 7,7% siarka, 3,7% magnez, 3% wapń, potas, fluor i inne
WODY PODZIEMNE:
*strefa aeracji:
-błonkowate
-higroskopijne
-kapilarne
-wolne
*strefa saturacji:
-zaskórne
-gruntowe
-wgłębne
-głębinowe
Download