fundusze inwestycyjne - Politechnika Rzeszowska

advertisement
FUNDUSZE INWESTYCYJNE1
1. Istota działalności funduszu inwestycyjnego
Fundusze inwestycyjne to podmioty, które dla dzisiejszych rynków finansowych mają
istotne
znaczenie.
Ich
zadanie
opiera
się
na
gromadzeniu
odrębnych
i rozproszonych kapitałów wielu (najczęściej drobnych) inwestorów, a w dalszej kolejności
na lokowaniu tak stworzonego portfela inwestycyjnego w przeróżne dostępne instrumenty
finansowe.
Fundusze inwestycyjne zostały stworzone dla inwestorów, którzy chcieliby zrealizować
zyski na rynku finansowym, ale nie potrafią lub nie mają czasu samodzielnie dokonywać
analiz finansowych, na bieżąco śledzić zmian zachodzących na rynku kapitałowym i
podejmować
decyzji
inwestycyjnych.
Lokowanie
środków
pieniężnych
w
zinstytucjonalizowanych formach wspólnego inwestowania - jakimi są fundusze inwestycyjne
- zapewnia bezpieczeństwo powierzonych środków, płynność inwestycji, profesjonalne
zarządzanie, relatywnie wyższą dochodowość i niższe koszty oraz rozproszenie ryzyka
inwestycyjnego w porównaniu z indywidualnym inwestowaniem na giełdzie. Fundusze
stanowią także doskonałą alternatywę wobec tradycyjnych lokat długoterminowych w
bankach.
Fundusz
stwarza
wiele
możliwości
niedostępnych
inwestorowi
działającemu
samodzielnie. Zwykle indywidualni inwestorzy, przy stosunkowo niedużych środkach
finansowych, mogą je ulokować, w najwyżej dwóch lub trzech inwestycjach, zwykle tylko
krajowych. Fundusz natomiast, dysponując środkami wielu inwestorów, może pozwolić sobie
– a najczęściej przepisy prawa wprost to nakazują – na dywersyfikację lokat, co znacznie
zmniejsza ryzyko inwestycyjne.
Fundusz inwestycyjny określany jako instytucja zbiorowego lokowania umożliwia:

profesjonalne zarządzanie powierzonymi przez inwestorów środkami finansowymi, a
także troszczy się o stałe zwiększanie się możliwości lokacyjnych samych lokat, oraz
geograficznego obszaru ich umieszczania;
Opracowanie na podstawie pracy magisterskiej: J. Szkałuba., Ocena efektywności strategii funduszy
inwestycyjnych, Politechnika Rzeszowska 2010.
1

dywersyfikacje lokat funduszu; poprzez gromadzenie środków wielu inwestorów,
zmniejsza ryzyko inwestycyjne poprzez rozproszenie inwestycji na różnego rodzaju
lokaty;

uzyskanie wysokiej płynności inwestycji wraz z gwarancją dosyć precyzyjnej oceny
zwrotu z dokonanej inwestycji – a jest to szczególnie widoczne w funduszu otwartym.
Wśród innych cech mogących charakteryzować instytucję funduszu warto zwrócić uwagę
na
efektywność
inwestowania
przekładającą
się
na
oszczędności
wynikające
z wielkości. Jako inwestor instytucjonalny fundusz płaci o wiele mniejsze prowizje za
transakcje. Ponadto koszt zatrudnienia profesjonalistów rozkłada się na bardzo wielu
inwestorów zaś, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo to najważniejszą kwestią w przypadku
funduszy inwestycyjnych jest fakt, iż ich działalność jest ściśle określona przez przepisy
prawne – ustawę o funduszach inwestycyjnych wraz z odpowiednimi rozporządzeniami. Ma
to duże znaczenie dla powierzonych środków. Fundusz stanowi odrębną masę majątkową w
stosunku do towarzystwa, które go utworzyło. W przypadku ewentualnych kłopotów
finansowych towarzystwa środki inwestorów nie są zagrożone, gdyż nie wchodzą w skład
jego majątku. Działalność inwestycyjna funduszu jest poddana wielu ograniczeniom
ustawowym, co m.in. zapobiega podejmowaniu nadmiernego ryzyka przez zarządzających.
Nad działalnością funduszy inwestycyjnych stały nadzór sprawuje Komisja Nadzoru
Finansowego. Fundusze mają obowiązek przekazywania Komisji okresowych sprawozdań i
bieżących informacji, dotyczących działalności i sytuacji finansowej funduszy oraz
możliwości dokonywania przez Komisję kontroli w siedzibie funduszu. Ponadto rygory
prawne, jakim podlegają fundusze inwestycyjne powodują, że bankructwo funduszu jest
praktycznie niemożliwe. Bankructwo towarzystwa funduszy inwestycyjnych, które zarządza
funduszem lub banku depozytariusza, który przechowuje aktywa funduszu nie stanowi
zagrożenia dla uczestników funduszu, gdyż (inaczej niż np. w bankach) majątek funduszu nie
wchodzi w skład tzw. masy upadłościowej, czyli nie może być użyty do zaspokojenia długów
wobec wierzycieli banku lub towarzystwa. Dodatkowo bankiem depozytariuszem może
zostać wyłącznie renomowany bank, dysponujący odpowiednio wysokim kapitałem własnym,
a towarzystwo funduszy inwestycyjnych podlega surowemu nadzorowi ze strony Komisji,
która dba o interes uczestników funduszu, między innymi poprzez monitorowanie sytuacji
finansowej towarzystwa. W drastycznych przypadkach komisja może nawet cofnąć
towarzystwu zezwolenie na prowadzenie działalności. Wyeliminowanie ryzyka bankructwa
nie chroni oczywiście uczestnika przed wszelkim ryzykiem. Przepisy prawne nie
zabezpieczają przed błędami popełnionymi przez zarządzających funduszem oraz ryzykiem
charakterystycznym dla lokat funduszu (tzw. ryzykiem inwestycyjnym). Czynniki ryzyka są
szczegółowo opisane w statucie każdego funduszu.2
Ze względu na fakt, że zarządzanie funduszem inwestycyjnym jest procesem
skomplikowanym, wymagającym podjęcia wielu zróżnicowanych czynności - m.in.:
związanych
z
przechowywaniem
aktywów
funduszu,
podejmowaniem
decyzji
inwestycyjnych, rozliczaniem transakcji dotyczących aktywów funduszu, wyceną aktywów
funduszu, ustalaniem wartości aktywów przypadających na jednostkę uczestnictwa lub
certyfikat inwestycyjny, prowadzeniem rejestru uczestników funduszu, dystrybucją jednostek
uczestnictwa, czy też emitowaniem certyfikatów inwestycyjnych, w obsłudze funduszu bierze
udział kilka podmiotów, które czuwają nad prawidłowym funkcjonowaniem funduszy, a
należą do nich3:

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych,

Depozytariusz,

Agent transferowy,

Dystrybutorzy jednostek uczestnictwa.
Najważniejszym podmiotem w działalności funduszy inwestycyjnych w Polsce jest
towarzystwo funduszy inwestycyjnych (spółka akcyjna z siedzibą na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej). Instytucja ta na prowadzenie swojej działalności musi uzyskać
zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego.
Jako organ
funduszu inwestycyjnego
towarzystwo jest uprawnione do:

tworzenia funduszy inwestycyjnych (jedno TFI może zarządzać wieloma funduszami
inwestycyjnymi),

zarządzania nimi, w tym również pośredniczenia w sprzedaży i odkupywaniu jednostek
uczestnictwa,

reprezentowania funduszy wobec osób trzecich,

zarządzania zbiorczym portfelem papierów wartościowych.
Towarzystwa, ze względu na przedmiot swojej działalności, powinny dysponować
odpowiednimi
kapitałami
potrzebnymi
do
utworzenia
funduszy
inwestycyjnych
i właściwego zarządzania nimi. Ustawa o funduszach inwestycyjnych wprowadza surowsze
wymagania, co do wysokości kapitału zakładowego towarzystwa funduszy inwestycyjnych
niż w przypadku zwykłej spółki akcyjnej. Kapitał zakładowy towarzystwa zarządzającego
J. Grodecki, ABC budżetu domowego, Wyd. Górnośląskie Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Rybnik
2002, s. 23
3
M. Dyl, Fundusze inwestycyjne. Zasady funkcjonowania, Wyd. KiK Konieczny i Kruszewski, Warszawa 2001,
2
jednym funduszem inwestycyjnym musi mieć równowartość w zł kwoty 125 tys. EUR. Gdy
oprócz działalności podstawowej towarzystwo prowadzi działalność rozszerzoną, kapitał
podstawowy to najmniej równowartość w zł kwoty 730 tys. EUR. Takie uregulowanie ma na
celu zapewnienie wypłacalności towarzystwa i tym samym ochronę uczestników funduszy
tworzonych przez to towarzystwo4.
Aktywa każdego funduszu inwestycyjnego są rejestrowane i przechowywane przez
podmiot niezależny od towarzystwa zarządzającego funduszem tzn. depozytariusza.
Depozytariuszem może być bank krajowy lub oddział instytucji kredytowej z siedzibą na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający fundusze własne w wysokości, co najmniej
100 mln zł albo Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Wybór depozytariusza
przez fundusz zatwierdza Komisja Nadzoru Finansowego. Do podstawowych obowiązków
depozytariusza należy przede wszystkim prowadzenie rejestru aktywów funduszy i
podrejestrów subfunduszy oraz kontrolowanie na bieżąco prawidłowości zarządzania
funduszem. Depozytariusz ma za zadanie zapewnić, aby zbywanie i odkupywanie jednostek
uczestnictwa lub emitowanie, wydawanie i wykupywanie certyfikatów inwestycyjnych
odbywało się zgodnie z przepisami prawa i statutem funduszu inwestycyjnego. Kolejnym
zadaniem jest zapewnienie, aby rozliczanie umów dotyczących aktywów funduszu
inwestycyjnego odbywało się bez nieuzasadnionego opóźnienia. Następne zadania to
zapewnienie, aby wartość netto aktywów funduszu inwestycyjnego i wartość jednostki
uczestnictwa była obliczana zgodnie z przepisami prawa i statutem funduszu inwestycyjnego,
oraz wykonywanie poleceń funduszu, chyba że są sprzeczne z prawem lub ze statutem
funduszu.
Jeżeli depozytariusz stwierdzi, że fundusz prowadzi działalność z naruszeniem prawa lub
nie uwzględnia należycie interesów uczestników funduszu, ma obowiązek niezwłocznie
powiadomić o tym Komisję. Ponadto ustawa nałożyła na depozytariusza bardzo ważny z
punktu widzenia interesów uczestników funduszu obowiązek, jakim jest występowanie, w
imieniu uczestników funduszu, na drogę sądową z powództwem przeciwko towarzystwu z
tytułu szkody spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków w
zakresie zarządzania funduszem i jego reprezentacji5.
Agent transferowy jest to instytucja, która prowadzi rejestry uczestników funduszu, dla
funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych otwartych. W ramach wykonywania
4
Ustawa z dnia 27 maja 2004r. o funduszach inwestycyjnych, (Dz.U. 2004 nr 146 poz. 1546).
M. Dyl, Fundusze inwestycyjne. Zasady funkcjonowania, Wyd. KiK Konieczny i Kruszewski, Warszawa 2001,
s. 98-111
5
czynności związanych z prowadzeniem rejestru, agent transferowy dokonuje bieżącego
uaktualniania salda rejestru, przyjmuje i realizuje dyspozycje uczestników (zmiany danych,
przyjmowanie pełnomocnictw), organizuje i przeprowadza obieg dokumentów i środków
pieniężnych. Do agenta transferowego należy też utrzymywanie kontaktu z uczestnikami,
przekazywanie im potwierdzeń realizacji zleconych dyspozycji i zlecanie przekazywania
środków pieniężnych z umorzeń jednostek uczestnictwa6. Zakres czynności wykonywanych
przez agenta transferowego zazwyczaj jest opisywany w statutach funduszy. Ponadto
rozporządzenie w sprawie prospektu informacyjnego wymaga opisania takiego podmiotu w
udostępnianym przez fundusz uczestnikom prospekcie informacyjnym.
W proces dystrybucji jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych
i specjalistycznych otwartych może być zaangażowanych kilka podmiotów. Zgodnie
z ustawą o funduszach inwestycyjnych fundusz inwestycyjny otwarty zbywa swoje jednostki
uczestnictwa bezpośrednio, za pośrednictwem domu maklerskiego albo podmiotu, który
uzyskał zgodę Komisji na pośredniczenie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa.
W chwili obecnej możliwa jest także dystrybucja jednostek uczestnictwa za pośrednictwem
osób fizycznych, które są związane z towarzystwem funduszy inwestycyjnych z domem
maklerskim lub podmiotem, który uzyskał zgodę Komisji na dystrybucję jednostek
uczestnictwa odpowiednią umową zlecenia.
W celu ochrony uczestników funduszy przed nieuczciwymi pośrednikami w ustawie
został określony warunek, że osoby te nie mogą przyjmować od inwestorów wpłat na nabycie
jednostek uczestnictwa oraz otrzymywać i przekazywać wypłat z tytułu ich odkupienia7.
Ponadto
zgodnie
z
ustawą
za
nieprawidłowe
działania
tych
osób
ponoszą
odpowiedzialność administracyjnoprawną jak za działania własne podmioty, które wydały
zlecenie dystrybucji jednostek uczestnictwa: towarzystwo, dom maklerski albo podmiot, który
uzyskał zgodę Komisji na dystrybucję jednostek uczestnictwa8.
2. Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych wg form prawnych (podział
ustawowy)
Ustawa o funduszach inwestycyjnych z 27 maja 2004 r. przewiduje możliwość tworzenia
trzech typów funduszy inwestycyjnych. Fundusz inwestycyjny może być utworzony jako:

fundusz inwestycyjny otwarty (FIO),

specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty (SFIO),
J. Socha, Rynek papierów wartościowych w Polsce, Wyd. Olympus, Warszawa 2003, s. 224-226
Ibidem
8
Z. Wilmowska, Fundusze inwestycyjne na polskim rynku, PWE, Warszawa 2001, s. 33
6
7

fundusz inwestycyjny zamknięty (FIZ).
Podstawowym założeniem w konstrukcji funduszu otwartego jest zmienna liczba tytułów
uczestnictwa (jednostek uczestnictwa); dopuszczalne jest zarówno płynne zmniejszanie się
liczby jednostek uczestnictwa, jak również nieograniczone zwiększanie się liczby takich
jednostek
w
funduszu.
Przy
tej
konstrukcji
istnieje
–
w zależności od potrzeb inwestorów – nieograniczona możliwość ciągłego kreowania
jednostek uczestnictwa. Praktycznie więc każdy może w dowolnym czasie do funduszu
„wejść”, nabywając jednostki uczestnictwa i stając się tym samym uczestnikiem funduszu;
może także w dowolnym czasie z funduszu „wyjść”, umarzając jednostki uczestnictwa.
Możliwość ciągłego kreowania nowych tytułów uczestnictwa likwiduje problemy
podażowe jednostek uczestnictwa, gdyż popyt na jednostki powoduje zaistnienie podaży.
Tworzenie
się
popytu
na
jednostki
uczestnictwa
(jak
również
jego
kumulacja
w danym momencie), przy braku ograniczeń w nabywaniu jednostek uczestnictwa nie
wpływa cenotwórczo na wartość nabywanych i dotychczas istniejących jednostek
uczestnictwa9.
Pod względem liczebności i wartości zgromadzonych aktywów fundusze otwarte są
zdecydowanie najbardziej popularnym typem funduszy inwestycyjnych w Polsce. Fundusze
otwarte mogą zbywać nieograniczoną liczbę jednostek uczestnictwa i są zobowiązane do ich
odkupienia na każde żądanie uczestnika. Gotowość do odkupienia jednostek uczestnictwa
oznacza, że fundusz otwarty musi być w stanie dokonać szybkiej zamiany posiadanych lokat
na gotówkę. Lokaty funduszy otwartych charakteryzują się, więc znacznie większą
płynnością niż w przypadku funduszy zamkniętych.
Fundusz otwarty jest zobowiązany do prowadzenia rejestru uczestników. Czynność ta jest
najczęściej powierzana wyspecjalizowanej firmie zwanej agentem transferowym. Do zadań
agenta transferowego należy też ewidencjonowanie w rejestrach wszystkich zmian, które
wynikają ze zleceń składanych przez uczestników funduszu.
Zgodnie z ustawą przedmiotem lokat funduszu inwestycyjnego otwartego, mogą być10:

papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub
Narodowy Bank Polski, papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego
dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
lub w państwie członkowskim, a także na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem
9
M. Dyl, Fundusze inwestycyjne. Zasady funkcjonowania, Wyd. KiK Konieczny i Kruszewski, Warszawa 2001,
s. 68
10
Ustawa z dnia 27 maja 2004r. o funduszach inwestycyjnych, (Dz.U. 2004 nr 146 poz. 1546).
regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim oraz na
rynku zorganizowanym w państwie należącym do OECD innym niż Rzeczpospolita
Polska i państwo członkowskie, pod warunkiem, że statut funduszu wskazuje ten rynek,

papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem oferty
publicznej, jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie
wniosku o dopuszczenie do obrotu, o którym mowa w pkt 1, oraz gdy dopuszczenie do
tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dnia, w którym po raz
pierwszy nastąpi zaoferowanie tych papierów lub instrumentów, pod warunkiem że statut
funduszu przewiduje dokonywanie takich lokat,

depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, o terminie zapadalności nie
dłuższym niż rok, płatne na żądanie lub które można wycofać przed terminem
zapadalności, z zastrzeżeniem ust. 3,

instrumenty rynku pieniężnego inne niż określone w pkt 1 i 2, jeżeli instrumenty te lub ich
emitent
podlegają
regulacjom
mającym
na
celu
ochronę
inwestorów
i oszczędności oraz są:
o
emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank
Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, właściwe centralne, regionalne lub
lokalne władze publiczne państwa członkowskiego, albo przez bank centralny państwa
członkowskiego, Europejski Bank Centralny, Unię Europejską lub Europejski Bank
Inwestycyjny,
państwo
inne
niż
państwo
członkowskie,
albo,
w przypadku państwa federalnego, przez jednego z członków federacji, albo przez
organizację międzynarodową, do której należy co najmniej jedno państwo
członkowskie, lub
o
emitowane, poręczone lub gwarantowane przez podmiot podlegający nadzorowi
właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym, zgodnie z kryteriami
określonymi
prawem
wspólnotowym,
albo
przez
podmiot
podlegający
i stosujący się do zasad, które są co najmniej tak rygorystyczne, jak określone prawem
wspólnotowym, lub
o
emitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są w obrocie na rynku
regulowanym, o którym mowa w pkt 1, lub
o
emitowane przez inne podmioty określone w statucie funduszu, pod warunkiem że
inwestycje w takie papiery wartościowe podlegają ochronie inwestora równoważnej
do określonej w lit. a-c oraz emitent spełnia łącznie następujące warunki:
- jest spółką, której kapitał własny wynosi co najmniej 10 000 000 euro,
- publikuje roczne sprawozdania finansowe, zgodnie z przepisami prawa
wspólnotowego, dotyczące rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów
spółek,
- należy do grupy kapitałowej, w skład której wchodzi co najmniej jedna spółka, której
papiery wartościowe są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym,
-
zajmuje
się
finansowaniem
grupy
albo
finansowaniem
mechanizmów
przekształcania długu w papiery wartościowe z wykorzystaniem bankowych narzędzi
zapewnienia płynności;

papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, inne niż określone w pkt 1, 2 i 4, z
tym że łączna wartość tych lokat nie może przewyższyć 10% wartości aktywów funduszu.
Jeśli natomiast chodzi o ograniczenia, co do udziału poszczególnych składników lokat11:

fundusz inwestycyjny otwarty nie może lokować więcej niż 5% wartości swoich aktywów
w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden
podmiot,

fundusz inwestycyjny otwarty może lokować do 10% wartości swoich aktywów
w papiery wartościowe wyemitowane przez jeden podmiot i w wierzytelności wobec tego
podmiotu, jeżeli łączna wartość takich lokat nie przekroczy 40% wartości aktywów
funduszu oraz gdy statut funduszu to przewiduje,

fundusz inwestycyjny otwarty może lokować do 35 % wartości aktywów funduszu w
papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank
Polski, jednostkę samorządu terytorialnego państwa członkowskiego, państwo należące
do OECD oraz międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest
Rzeczpospolita Polska lub, co najmniej jedno państwo członkowskie,

fundusz inwestycyjny otwarty nie może lokować więcej niż 25 % wartości aktywów
funduszu w listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny,

suma lokat w listy zastawne nie może przekraczać 80 % wartości aktywów funduszu.
Specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte stanowią szczególną formę funduszy
inwestycyjnych otwartych. Podstawowa różnica polega na tym, że statut funduszu
specjalistycznego może ograniczyć krąg uczestników oraz wprowadzać dodatkowe warunki,
w
jakich
uczestnik
może
żądać
odkupienia
jednostek
uczestnictwa,
a w szczególności określać termin, w jakim odkupienie to może nastąpić. Spośród
11
Ustawa z dnia 27 maja 2004r. o funduszach inwestycyjnych, (Dz.U. 2004 nr 146 poz. 1546).
działających w Polsce funduszy specjalistycznych część adresowana jest wyłącznie do osób
prawnych, inne natomiast przeznaczone są dla uczestników pracowniczych programów
emerytalnych lub osób, które deklarują długoterminowe oszczędzanie. Uczestnicy
specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego posiadają dodatkowo uprawnienia
ściśle związane z jednostką uczestnictwa, bowiem mają prawo głosu w radzie inwestorów
funduszu. W skład rady inwestorów może wchodzić uczestnik funduszu, który posiada ponad
5%
ogólnej
liczby
jednostek
uczestnictwa
w danym funduszu lub też przedstawiciel uczestników funduszu posiadających ponad 5%
ogólnej liczby jednostek uczestnictwa tego funduszu, który wcześniej został wybrany oraz
wyraził pisemną zgodę na udział w radzie. Uchwały rady są podejmowane bezwzględną
większością głosów oddanych 12.
Do specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych stosuje się przepisy
o funduszach inwestycyjnych otwartych, o ile przepisy w ustawie nie stanowią inaczej.
Specjalistyczny
fundusz
inwestycyjny
otwarty
może
lokować
aktywa
funduszu
w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuły uczestnictwa
emitowane przez fundusze zagraniczne lub tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje
wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą spełniające wymogi określone w art. 101 ust. 1
pkt 3, które zgodnie z ich statutem lub regulaminem inwestują powyżej 10% aktywów w
jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz tytuły uczestnictwa
funduszy zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania, jeżeli, zgodnie ze statutem
funduszu, uczestnikami funduszu nie mogą być fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze
zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą zarządzane przez
towarzystwo zarządzające funduszem lub podmiot z grupy kapitałowej towarzystwa.
Specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty może lokować powyżej 20% swoich
aktywów, nie więcej jednak niż 50% wartości aktywów, w jednostki uczestnictwa jednego
funduszu inwestycyjnego otwartego lub tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego lub
instytucji wspólnego inwestowania, o której mowa w art. 101 ust. 1, jeżeli statut funduszu to
przewiduje i wskazuje ten fundusz lub instytucję wspólnego inwestowania.
Podstawowym założeniem w konstrukcji funduszu zamkniętego jest stała liczba
tytułów uczestnictwa w funduszu (certyfikatów inwestycyjnych), w określonym czasie. W tej
12
Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. 2004 Nr. 146, poz. 1546)
konstrukcji nie istnieje bowiem nieograniczona – w zależności od potrzeb inwestorów –
możliwość ciągłego kreowania certyfikatów inwestycyjnych.
Co do zasady, nie ma sposobu „wejścia” w dowolnym czasie do funduszu poprzez
nabywanie certyfikatów inwestycyjnych, aby w konsekwencji uzyskać status uczestnika
funduszu; uczestnik funduszu nie posiada również możliwości „wyjścia”, poprzez umorzenie
certyfikatów inwestycyjnych, w dowolnym czasie z funduszu.
W momencie gdy zakończona jest emisja certyfikatów inwestycyjnych (rynek pierwotny),
jedyną możliwością „wejścia” bądź „wyjścia” z funduszu jest transakcja dokonana na rynku
wtórnym. Taka sytuacja, tj. brak możliwości ciągłego kreowania nowych tytułów
uczestnictwa, powoduje zmiany po stronie podażowej certyfikatów inwestycyjnych.
Tworzenie się na nie popytu, przy ograniczeniach w liczbie nabywanych certyfikatów
wpływa cenotwórczo na wartość emitowanych i dotychczas istniejących certyfikatów
inwestycyjnych13.
Fundusze zamknięte są w Polsce instytucją stosunkowo nową - pierwszy z nich powstał
dopiero w 1999 r. Fundusze te emitują certyfikaty inwestycyjne. Są to papiery wartościowe,
których liczba - w odróżnieniu od liczby jednostek uczestnictwa funduszy otwartych - jest
stała i może się zmieniać tylko w przypadku nowych emisji. Certyfikaty inwestycyjne są
dopuszczane do publicznego obrotu, a następnie wprowadzane do notowań na rynku
regulowanym (giełdzie lub rynku pozagiełdowym). Podlegają dzięki temu stałej wycenie
rynkowej i mogą być bez problemów zbywane lub nabywane. Cena rynkowa jest zwykle
niższa od wartości aktywów netto przypadających na certyfikat inwestycyjny, co wynika z
wymaganego przez inwestorów dyskonta.
Brak obowiązku odkupywania certyfikatów inwestycyjnych sprawia, że fundusze
zamknięte mogą dokonywać lokat w mniej płynne aktywa i nie muszą utrzymywać płynnych
rezerw,
co
podnosi
efektywność
zarządzania
portfelem.
W
porównaniu
z funduszami otwartymi katalog lokat funduszu zamkniętego jest znacznie rozszerzony.
Fundusz inwestycyjny zamknięty może lokować aktywa w14,:

papiery wartościowe,

wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności wobec osób fizycznych,

udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością,

waluty,
13
M. Dyl, Fundusze inwestycyjne. Zasady funkcjonowania, Wyd. KiK Konieczny i Kruszewski, Warszawa
2001, s. 73
14
Ustawa z dnia 27 maja 2004r. o funduszach inwestycyjnych, (Dz.U. 2004 nr 146 poz. 1546).

instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne,

prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od oznaczonych co do
gatunku rzeczy, określonych rodzajów energii, mierników i limitów wielkości produkcji
lub emisji zanieczyszczeń, dopuszczone do obrotu na giełdach towarowych,

instrumenty rynku pieniężnego transakcje terminowe.
Ograniczenia, co do udziału wyglądają następująco:

papiery wartościowe wyemitowane przez jeden podmiot, wierzytelności wobec tego
podmiotu i udziały w tym podmiocie nie mogą stanowić łącznie więcej niż 20% wartości
aktywów funduszu,

waluta obca jednego państwa nie może stanowić więcej niż 10% wartości aktywów
funduszu( przy czym EURO również nie może stanowić więcej niż 10% wartości
aktywów funduszu),

listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny nie mogą stanowić więcej niż
25 % wartości aktywów funduszu,

depozyty w jednym banku krajowym, banku zagranicznym lub instytucji kredytowej nie
mogą stanowić więcej niż 20% wartości aktywów funduszu.
Ograniczeń, nie stosuje się do papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub
gwarantowanych przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, państwa należące do OECD
albo międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub
co najmniej jedno z państw należących do OECD15.
Oprócz podstawowych rodzajów funduszy inwestycyjnych w ustawie z dnia 27 maja
2004 r. wprowadzono możliwość tworzenia przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych
szczególnych konstrukcji i szczególnych typów funduszy inwestycyjnych. Do szczególnych
konstrukcji funduszy inwestycyjnych zalicza się16:

fundusz z różnymi kategoriami jednostek uczestnictwa - fundusz taki może zbywać
jednostki uczestnictwa różniące się od siebie związanym z nimi sposobem pobierania
opłat manipulacyjnych lub opłat obciążających aktywa funduszu (na przykład za
zarządzanie),
15
M. Dyl, Fundusze inwestycyjne. Zasady funkcjonowania, Wyd. KiK Konieczny i Kruszewski, Warszawa
2001, s. 163-166
16
K. Gabryelczyk, Fundusze inwestycyjne. Rodzaje, zasady funkcjonowania, efektywność, Oficyna
Ekonomiczna, Kraków 2006, s. 150

fundusz z wydzielonymi subfunduszami, zwany potocznie funduszem parasolowym, to
fundusz, którego aktywa dzieli się na kilka portfeli inwestycyjnych, tzw. subfundusze, z
których każdy może stosować inną politykę inwestycyjną (różniącą się poziomem ryzyka,
agresywnością zarządzania, a w związku z tym wysokością kosztów dla inwestora).
Subfundusze nie mają osobowości prawnej. Główną zaletą tego funduszu jest redukcja
kosztów inwestycji, która wynika z jego konstrukcji oraz braku opodatkowania dochodów
podczas konwersji między subfunduszami,

fundusz podstawowy i fundusze powiązane - fundusz podstawowy zbywa jednostki
uczestnictwa lub emituje certyfikaty inwestycyjne wyłącznie określonym w statucie
innym funduszom inwestycyjnym, tzw. funduszom powiązanym, utworzonym przez to
samo towarzystwo, które mogą lokować swoje aktywa wyłącznie w tytuły udziałowe
funduszu powiązanego. Fundusze te mogą być funduszami różnego rodzaju, to znaczy, że
fundusz podstawowy może być na przykład funduszem zamkniętym, a fundusze
powiązane mogą być funduszami otwartymi. Fundusze powiązane mają identyczne
portfele inwestycyjne, mogą się jednak różnić opłatami pobieranymi w związku z
uczestnictwem w funduszu lub wypłatami dochodów funduszu.
3. Podział funduszy inwestycyjnych ze względu na strategię inwestycyjną
(ryzyko)
Ogólnie fundusze inwestycyjne można podzielić ze względu na ryzyko inwestycji na:
1. fundusze akcyjne
2. fundusze hybrydowe
3. fundusze papierów dłużnych
4. fundusze tynku pieniężnego
Fundusz akcji inwestuje przede wszystkim w akcje oraz inne udziałowe papiery
wartościowe (prawa do akcji, kwity depozytowe). Fundusz akcji powinien spełniać co
najmniej jeden z następujących warunków:

udział w aktywach funduszu akcji oraz innych udziałowych papierów wartościowych
wynosi co najmniej 66% lub

fundusz inwestuje przede wszystkim w akcje i inne udziałowe papiery wartościowe oraz
posiada
benchmark
będący
możliwym
do
odwzorowania
portfelem
lokat,
w którym udział akcji oraz innych udziałowych papierów wartościowych wynosi co
najmniej 90%. wśród funduszy akcji.
Wśród funduszy akcji wyróżnia się następujące kategorie określające specjalizację:

Fundusze rynku krajowego,

Fundusze rynku europejskiego,

Fundusz rynku amerykańskiego (USA),

Fundusze regionu Azji i Pacyfiku,

Pozostałe fundusze (w tym m.in. fundusze globalne, rynków wschodzących oraz fundusze
innych regionów lub bez specjalizacji regionalnej).
Specjalizację geograficzną określa się biorąc pod uwagę kraj pochodzenia emitentów
papierów wartościowych, które wchodzą w skład portfela inwestycyjnego funduszu. Udział
instrumentów finansowych emitowanych przez podmioty z siedzibą w danym kraju lub
regionie powinien stanowić co najmniej 66% aktywów funduszu.
Niezależnie od podziału określającego specjalizację geograficzną wśród funduszy akcji
można wyróżnić następujące dodatkowe kategorie:

Fundusze indeksowe,

Fundusze małych i średnich spółek,

Fundusze sektorowe.
Fundusze indeksowe stosują pasywną strategię inwestycyjną. Inwestowanie pasywne
ogólnie polega na zakupie aktywów bez próby oceny ich wartości. Portfele funduszy
indeksowych są tak skonstruowane, aby możliwie najlepiej odzwierciedlały zachowanie się
określonych indeksów giełdowych. Otóż, większość funduszy inwestycyjnych na dowolnym
rozwiniętym rynku przegrywa z indeksem, i ta sytuacja się nie zmieni. Można więc
powiedzieć tak: gdyby którykolwiek z tych "przegranych" inwestował "w indeks", odniósłby
wynik zbliżony do wyniku indeksu. A więc lepszy niż uzyskał. To jest argument za
inwestowaniem indeksowym dla większości funduszy (tych "przegranych"). A więc
statystyczny fundusz indeksowy powinien mieć wynik lepszy od statystycznego funduszu
inwestującego zgodnie z aktywną strategią inwestycyjną. Z drugiej jednak strony, decydując
się na inwestowanie w taki fundusz, odbieramy sobie możliwość uzyskania wyniku
ponadprzeciętnego (znacznie wyższego od indeksów giełdowych)17.
Fundusze
małych
i
średnich
spółek
są
to
fundusze
wysokiego
ryzyka.
W przeciwieństwie do agresywnych funduszy wzrostu, kupują akcje małych spółek
z rynku pozagiełdowego, których kursy podlegają bardzo dużym wahaniom. Jest jednak
możliwość, że przyniosą ponadprzeciętne zyski. Akcje dużych spółek są bezpieczniejsze
jednak przynoszą dużo niższe zyski.
17
http://inwestycje.elfin.pl/print.php3?id_artykulu=1876 (10.12.2009 r.)
Fundusze sektorowe to fundusze, które inwestują głównie w przedsiębiorstwa
z wybranej branży, np. firm teleinformatycznych lub działających w sektorze usług.
Fundusze hybrydowe (zwane często mieszanymi) inwestują w różne klasy aktywów, np.
w udziałowe papiery wartościowe (w tym akcje), papiery o stałym dochodzie (obligacje,
instrumenty rynku pieniężnego). Wśród funduszy mieszanych wyróżnia się następujące
kategorie funduszy:

fundusze z ochroną kapitału, dla których podstawową zasadą polityki inwestycyjnej jest
zabezpieczenie przed spadkiem wartości jednostki uczestnictwa lub certyfikatu
inwestycyjnego
poniżej
określonego
poziomu
poprzez
alokowanie
portfela
inwestycyjnego w udziałowe papiery wartościowe, instrumenty pochodne oraz papiery
wartościowe o stałym dochodzie (przy czym poziom zabezpieczenia może być stały lub
ulegać zmianom, zgodnie z zasadami określonymi w statucie, prospekcie informacyjnym
lub prospekcie emisyjnym funduszu),

fundusze stabilnego wzrostu, dla których efektywny udział akcji oraz innych udziałowych
papierów wartościowych w aktywach nie powinien przekraczać 40%. Jak sama nazwa
wskazuje, celem tego typu funduszy jest zapewnienie inwestorom stałego wzrostu ich
aktywów. Obok dłużnych papierów wartościowych inwestują one również w akcje
przedsiębiorstw. W portfelach inwestycyjnych funduszy stabilnego wzrostu przeważają
papiery
dłużne:
obligacje
i
bony
skarbowe.
W odróżnieniu od funduszy papierów dłużnych, udział akcji w aktywach może wynieść
nawet 30-40 proc. Inwestycja w tego typu fundusz powinna zapewniać stały wzrost
wartości powierzonego kapitału, przy czym zakładana roczna stopa zwrotu jest wyższa
niż w przypadku funduszy papierów dłużnych (powinna wynosić 4-7 proc. rocznie).
Inwestycję w tego typu fundusz można polecić zarówno inwestorom konserwatywnym,
jak i akceptującym wyższy poziom ryzyka. Przy czym w przypadku tych pierwszych
minimalny okres inwestycji to mniej więcej 8-10 lat, w przypadku inwestorów
agresywnych może być krótszy nawet o połowę18.

Fundusze zrównoważone - budowa portfela zrównoważonego jest podobna do portfela
stabilnego wzrostu - z tą jednak różnicą, że fundusz zrównoważony lokuje więcej, bo
około 50-60 proc. aktywów w akcjach. Pozostałą część portfela stanowią zazwyczaj
obligacje i bony skarbowe. Od funduszu zrównoważonego oczekuje się wyższej stopy
zwrotu aniżeli w przypadku funduszy papierów dłużnych czy stabilnego wzrostu.
18
http://www.tf.pl/view.php?art=12985 (10.12.2009 r.)
Fundusze hybrydowe mogą też być dzieone wg specjalizacji geograficznej podobnie jak
fundusze akcyjne.
Fundusze papierów dłużnych. Fundusze te inwestują swój kapitał w obligacje
emitowane przez przedsiębiorstwa komercyjne oraz władze lokalne (samorządy itp.).
Obligacje, najprościej mówiąc, są to certyfikaty stwierdzające, że pożyczamy pieniądze
jakiejś firmie na konkretny okres oraz na konkretny procent. Po minięciu przewidzianego
okresu
właściciel
wykupuje
od
nas
obligacje,
zwracając
nam
pieniądze
wraz
z określonym dodatkowym procentem, który stanowi nasz zysk. Zysk jest raczej stały
i często większy niż uzyskiwany z lokat bankowych.
Fundusze obligacji są odpowiednie dla osób, które chcą inwestować swoje pieniądze
bezpiecznie kosztem mniejszych zysków lub dla osób, które zwykle inwestują w fundusze
akcyjne, ale potrzebują przeczekać okres bessy na giełdzie. Można powiedzieć, że są
długoterminową inwestycją o małym ryzyku. Roczne zyski funduszy obligacyjnych mogą
oscylować w granicach 3,5–8%19.
Fundusze dłużne inwestują przede wszystkim w papiery wartościowe o stałym
dochodzie.
Fundusz
nie
może
inwestować
w
udziałowe
papiery
wartościowe
z wyjątkiem specyficznych okoliczności, np. nabycia akcji w wyniku konwersji długu. Wśród
funduszy dłużnych wyróżnia się następujące kategorie określające specjalizację walutową:

fundusze inwestujące w walucie polskiej,

fundusze
inwestujące
w
określonej
walucie
zagranicznej
(np.
EUR,
USD)
z oznaczeniem tej waluty,

fundusze bez określonej podstawowej waluty lokat.
Warunkiem zaklasyfikowania funduszu do jednej z podkategorii 1-2 jest utrzymywanie
udziału w aktywach funduszu lokat denominowanych w danej walucie wynoszącego nie
mniej niż 80%. Udział w aktywach funduszu lokat denominowanych w danej walucie oznacza
efektywną ekspozycję funduszu na zmiany kursów danej waluty przy uwzględnieniu
stosowanych instrumentów pochodnych. Fundusze, które nie spełniają powyższego
kryterium, klasyfikowane są jako fundusze bez określonej podstawowej waluty lokat.
Podstawowym celem strategii obligacyjnej jest ochrona realnej wartości powierzonego
kapitału
z
uwzględnieniem
lokat
dokonywanych
przez
zarządzających
w dłużne papiery wartościowe. Jednakże strategia ta jest na tyle wyjątkowa, że
w zależności od wyboru opcji inwestycyjnej celem może być zarówno systematyczny
19
A. Banachowicz, Fundusze inwestycyjne, Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli Sp. z o. o., s. 28
i stabilny przyrostu wartości portfela, jak i osiągnięcie ponadprzeciętnej stopy zwrotu. Jest
ona skierowana do klientów nieakceptujących ryzyka związanego z rynkiem akcji, ale
poszukujących atrakcyjnej stopy zwrotu poprzez aktywne lokowanie środków na szeroko
rozumianym rynku instrumentów dłużnych, w tym również zagranicznych.
Fundusze rynku pieniężnego. Są to fundusze najbezpieczniejsze. Inwestują w bony
skarbowe, certyfikaty depozytowe i bony komercyjne w pełni zabezpieczone wykupem. Jako
że obarczone są najmniejszym ryzykiem inwestycyjnym, to i przynoszą stosunkowo
najmniejsze zyski, podobne do zysków z lokat bankowych (do około 4,5%). Inwestowanie w
tego typu fundusze może wiązać się z chęcią pomocy państwu w rozwoju gospodarczym, a
nie
z pomocą bankom w zarabianiu pieniędzy. Stopa zwrotu jest podobna do tej w lokatach, ale w
tym przypadku nasze pieniądze pożyczamy państwu, a nie dajemy do obrotu bankowi20.
Do grupy funduszy gotówkowych i rynku pieniężnego należą fundusze, które spełniają
kryteria określone w art. 178 Ustawy o funduszach inwestycyjnych z dnia 27 maja 2004 r.
(Dz. U. Nr 146 poz. 1546 z późń. zm.) oraz pozostałe fundusze, dla których łączna wartość
parametru duration Macaulaya nie przekracza 1. Wśród funduszy rynku pieniężnego i
funduszy gotówkowych wyróżnia się następujące kategorie określające specjalizację
walutową:

fundusze inwestujące w walucie polskiej,

fundusze
inwestujące
w
określonej
walucie
zagranicznej
(np.
EUR,
USD)
z oznaczeniem tej waluty,

fundusze bez określonej podstawowej waluty lokat.
Warunkiem zaklasyfikowania funduszu do pierwszej lub drugiej kategorii jest
utrzymywanie udziału w aktywach funduszu lokat denominowanych w danej walucie
wynoszącego 100%. Fundusz, który utrzymuje lokaty denominowane w różnych walutach,
może być zaklasyfikowany do jednej z tych kategorii, pod warunkiem stosowania pełnego
zabezpieczenia kursowego względem głównej waluty. Dopuszczalny jest również niewielki
(do 10%) udział aktywów denominowanych w walucie innej niż podstawowa, jeżeli fundusz
zbywa w tej walucie tytuły uczestnictwa. Fundusze, które nie spełniają tego kryterium,
klasyfikowane są jako fundusze bez określonej podstawowej waluty lokat.
Fundusze rynku pieniężnego są często uznawane za najbezpieczniejszy rodzaj funduszu
inwestycyjnego, lecz zależy to od punktu widzenia klienta. Z drugiej strony, jest prawie
20
A. Banachowicz, Fundusze inwestycyjne, Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli Sp. z o. o., s. 29
niemożliwe, by inwestując w którykolwiek z tych funduszy klient stracił kwotę główną. Z
drugiej strony, osiągane zyski są tak niskie – szczególnie obecnie, gdy średnio oferują jedynie
1% – że nie są w stanie przebić poziomu inflacji. W długiej perspektywie, środki pieniężne
klienta tracą swoją siłę nabywczą, a tym samym na wartości. W konsekwencji, fundusze
rynku pieniężnego są najbardziej pożyteczne dla inwestowania potrzebnej klientowi gotówki
w krótkoterminowym.
4. Wady i zalety inwestowania z funduszem inwestycyjnym
Każdy inwestor powinien zdawać sobie sprawę nie tylko z korzyści związanych
z jego inwestycjami, ale również z możliwych zagrożeń, jakie dana inwestycja może
przynieść. Konieczne jest więc przedstawienie zalet i wad związanych z funduszami
inwestycyjnymi.
Większość zalet funduszy inwestycyjnych wynika z istoty wspólnego inwestowania. Do
podstawowych
korzyści,
które
osiąga
inwestor,
rezygnując
z samodzielnego lokowania swoich środków pieniężnych na rynku finansowym
i decydując się na inwestycję w funduszu zbiorowego inwestowania, można zaliczyć21:

dywersyfikację portfela,

profesjonalne zarządzanie,

relatywnie niskie koszty funkcjonowania na rynku finansowym,

dużą płynność inwestycji,

elastyczność wyboru strategii inwestycyjnej,

bezpieczeństwo inwestycji,

nieograniczony pośredni dostęp do instrumentów rynku finansowego,

przewagę konkurencyjną nad innymi formami inwestowania,

usługi dodatkowe dla uczestników funduszy.
Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego tworzonego ze zgromadzonych w funduszu
kapitałów jest największą zaletą związaną z inwestowaniem w te instrumenty rynku
pieniężnego. Dywersyfikacja to proces zwiększania liczby instrumentów w portfelu
inwestycyjnym, który ma na celu redukcję wielkości szczególnego ryzyka związanego
z pojedynczymi walorami znajdującymi się w tym portfelu, a tym samym redukcję ryzyka
K. Gabryelczyk, Fundusze inwestycyjne: rodzaje, zasady funkcjonowania, efektywność, Oficyna
Ekonomiczna, Kraków 2006, s. 22
21
całkowitego tego portfela. Dywersyfikacja powoduje zmniejszenie ryzyka inwestycji w
stosunku do ryzyka indywidualnego wiążącego się z poszczególnymi instrumentami. Jest
bardzo korzystna ze względu na wielkość posiadanych przez fundusz inwestycyjny środków
pieniężnych, gdyż indywidualni inwestorzy posiadają znacznie mniejsze zasoby a przez to nie
mają możliwości tak dużego rozproszenia ryzyka, jak fundusze inwestycyjne. Dywersyfikacja
jest także korzystna ze względu na to, iż fundusze inwestycyjne mogą lokować zgromadzone
aktywa w instrumenty niedostępne dla drobnych inwestorów bezpośrednio na rynku
finansowym. Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego przemawia zatem na korzyść funduszy
inwestycyjnych, nie należy jednak zapominać, że nie powinna ona następować
w sposób ciągły. Przesadna dywersyfikacja może prowadzić do braku możliwości
skutecznego zarządzanie portfelem, ponieważ analiza wszystkich składników może stać się
niemożliwa. Może także doprowadzić do zakupu instrumentów o słabych wynikach
inwestycyjnych, do wysokich kosztów analiz, bądź do dużych kosztów transakcyjnych.
Następną zaletą funduszy inwestycyjnych jest profesjonalne zarządzanie. Zarządzaniem
środkami w funduszach zajmują się profesjonaliści z wieloletnim doświadczeniem w
zarządzaniu aktywami. Zarówno towarzystwo jak i inwestor zainteresowani są, żeby zarobić
jak najwięcej, stąd fundusze zatrudniają najlepszych analityków do wskazywania najlepszych
inwestycji dla funduszy22. Oznacza to, że fundusze są zarządzane przez wyspecjalizowane
przedsiębiorstwa menadżerskie, czyli towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Dzięki temu
indywidualny inwestor jest zwolniony z przymusu osobistego angażowania się w
dokonywanie operacji na rynku finansowym. Inwestor może zaoszczędzić czas, który
musiałby poświęcić na zapoznanie się z istotą rynku papierów wartościowych, na
przemyślenie i wykonanie decyzji inwestycyjnej. Inwestor nie musi posiadać ogromnej
wiedzy, umiejętności trafnego przewidywania trendów oraz nie musi mieć dostępu do sporej
ilości materiałów informacyjnych. Nie musi także bez przerwy obserwować rynku i reagować
na zmiany, nie jest również zmuszany do samodzielnego rejestrowania wszystkich
realizowanych transakcji, ani do korzystania z usług firm doradczych. Osoby bezpośrednio
zajmujące się przemieszczaniem kapitałów zgromadzonych w ramach funduszu to tzw.
zarządzający funduszami. Fundusz inwestycyjny może być zarządzany indywidualnie lub
zespołowo. Za swoją prace zarządzający otrzymują odpowiednio wysokie wynagrodzenie,
zazwyczaj
jest
to
procent
od
zysków
wygenerowanych
w trakcie inwestowania środków pieniężnych uczestników funduszy w określonym okresie.
22
http://tfi.pl/27,Zalety-i-wady-inwestowania-w-fundusze.html (26.11.2009 r.)
Osoby zarządzające, wykorzystują swoją wiedzę i umiejętności, opierają się na szerokich
informacjach o przedsiębiorstwach, branżach lub gospodarkach oraz stosują dostępne
narzędzie analityczne, a przez to wybierają do portfela funduszy walory, które pozwolą w
przyszłości osiągnąć wyznaczone cele inwestycyjne. Najistotniejszym rezultatem działań
podejmowanych przez zarządzających są wyniki inwestycyjne danego funduszu. Na ich
podstawie towarzystwo funduszy inwestycyjnych ocenia systematycznie zarządzających
funduszami. Rezultatem takiej oceny jest decyzja o kontynuacji współpracy z danym
zespołem zarządzającym lub o ewentualnych zmianach w zespole.
Kolejną zaletą funduszy inwestycyjnych są relatywnie niskie koszty. Podmioty
dokonujące alokacji kapitału na rynku finansowym ponoszą koszty nabycia lub zbycia
papierów wartościowych i praw majątkowych. Są to opłaty i prowizje związane
z przeprowadzeniem transakcji oraz koszty ewentualnego doradztwa. Drobni inwestorzy nie
posiadają odpowiednich środków, natomiast fundusze inwestycyjne takimi dysponują.
Korzystają one z przywilejów zagwarantowanym dużym inwestorom instytucjonalnym i
ustalają poziom generowanych przez siebie kosztów transakcyjnych. Dzięki temu osiągają
korzyści skali, czyli redukcję kosztów transakcyjnych, przypadających na każdą złotówkę
dokonywanych transakcji wraz ze wzrostem wielkości tych transakcji. Koszty wspólnego
inwestowania rozkładają się na wielu uczestników. Korzyścią wynikającą z niższych kosztów
ponoszonych przez fundusze inwestycyjne są wyższe dochody uzyskiwane z tej formy
inwestowania kapitału.
Ważną
zaletą
oszczędzania
przez
inwestorów
indywidualnych
w
funduszach
inwestycyjnych jest płynność inwestycji, która oznacza szybkość i łatwość, z jaką dany
instrument finansowy może zostać przez inwestora nabyty lub zbyty23. Tytuły uczestnictwa
funduszy inwestycyjnych, przede wszystkim jednostki uczestnictwa, są instrumentami o dużej
płynności, inwestor może wybrać odpowiedni dla siebie moment na rozpoczęcie i na
rezygnacje z inwestycji. Inaczej wygląda sprawa z certyfikatami inwestycyjnymi. Ich
płynność zależy od zainteresowania inwestorów. Można je nabyć w czasie subskrypcji, a
potem dokonać transakcji ich kupna i sprzedaży na rynku wtórnym; w procedurze emisji są
podobne do akcji. Płynność można także rozpatrywać z punktu widzenia jej ryzyka i jego
rozłożenia na wielu uczestników. Inwestując samodzielnie jesteśmy narażeni na ponoszenie
całkowitego ryzyka płynności danej inwestycji. Występują sytuacje w których może pojawić
się konieczność natychmiastowej likwidacji portfela inwestycyjnego niezależnie od
23
http://www.progress24.pl/wady-i-zalety-funduszy.dhtml (26.11.2009 r.)
osiągniętych wyników, wtedy jesteśmy narażeni na duże i nieoczekiwane koszty. Natomiast
w przypadku funduszy inwestycyjnych ryzyko płynności jest bardzo ograniczone.
Kolejną zaletą jest elastyczność wyboru strategii inwestycyjnej. Co oznacza że inwestor
indywidualny może ulokować swój kapitał w przeróżne rodzaje funduszy, które dostosowane
są do jego preferencji związanych np. z długością oszczędzania czy poziomem ryzyka
inwestycyjnego. W tym celu fundusze mają zdywersyfikowane portfele oraz stosują różne
strategie inwestycyjne o różnym poziomie ryzyka i różnej rentowności.
Jedną z ważniejszych zalet inwestowania w fundusze inwestycyjne jest bezpieczeństwo
powierzanych im środków pieniężnych, które może być rozpatrywane z punktu widzenia24:

dywersyfikacji portfela- czyli ograniczania ryzyka związanego z błędnymi decyzjami
inwestycyjnymi indywidualnych inwestorów zamierzających lokować środki na rynku
kapitałów pieniężnych,

istnienia depozytariusza- który przechowuje majątek inwestorów, czuwając tym samym
nad bezpieczeństwem kapitałów uczestników funduszy, oraz sprawuje pieczę nad
prawidłowością wyceny aktywów i obliczenia wartości aktywów netto funduszu,

rozdzielności majątkowej funduszu oraz towarzystwa funduszy inwestycyjnych
i depozytariusza- jeśli więc depozytariusz lub towarzystwo funduszy inwestycyjnych
zbankrutują, to zainwestowane w fundusz inwestycyjny pieniądze są bezpieczne, gdyż nie
wchodzą w skład masy upadłościowej tych podmiotów,

określonych prawnie limitów inwestycyjnych- wiedza na ten temat umożliwia inwestorom
ocenę ryzyka inwestycyjnego związanego z danym funduszem,

przejrzystości i dostępności informacji- uczestnik funduszu może na bieżąco śledzić
wartość swojej inwestycji. Ponadto ma prawo zapoznawania się z rocznymi lub
półrocznymi sprawozdaniami finansowymi i prospektami informacyjnymi funduszy,

nadzoru
i
uregulowania
rynku
funduszy
inwestycyjnych-
chodzi
tu
o bezpieczeństwo instytucjonalne, które wiąże się z tym, że fundusze zbiorowego
inwestowania są instytucjami zaufania publicznego, dlatego ich działalność jest poddana
wielu ograniczeniom ustawowym, które mają na celu zapobieganie dokonywaniu przez
zarządzających funduszami czynności niezgodnych z ich przedmiotem działalności.
Nieograniczony pośredni dostęp do instrumentów rynku finansowego, dotyczy tego iż
drobny inwestor dzięki funduszom ma dostęp do walorów, które w normalnych warunkach
byłyby dla niego niedostępne ze względu na brak odpowiednio dużego kapitału i zbyt
K. Gabryelczyk, Fundusze inwestycyjne: rodzaje, zasady funkcjonowania, efektywność, Oficyna
Ekonomiczna, Kraków 2006, s. 30
24
wysokie koszty ich nabycia. Walory te to np. niektóre instrumenty emitowane na rynku
kapitałów pieniężnych, które mają bardzo wysoką wartość nominalną i wymagają posiadania
znacznego kapitału. Inwestując w tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, inwestorzy
indywidualni mogą więc uczestniczyć w obrocie tymi instrumentami, a w konsekwencji
pośrednio stać się ich posiadaczami.
Przewaga konkurencyjna nad innymi formami inwestowania wskazuje na to iż fundusze
inwestycyjne
są
postrzegane
jako
bardzo
atrakcyjne
i
konkurencyjne
w porównaniu z innymi formami alokacji kapitału, takimi jak akcje, obligacje, bony czy
waluty. Porównując fundusze z lokatami terminowymi oferowanymi przez banki można
zauważyć, że środki są bezpieczne, gdyż są gwarantowane przez instytucję gwarantowania
depozytów ale tylko do pewnej wysokości; inwestor nie ma możliwości wyboru strategii
inwestycyjnej, ponadto likwidacja lokaty przed czasem niesie ze sobą konsekwencje
finansowe.
Przewaga
funduszy
inwestycyjnych
związana
jest
również
z wielkością ryzyka inwestycyjnego i możliwościami jego dywersyfikacji, wielkością
ponoszonych kosztów, a także z szeroko rozumianym bezpieczeństwem inwestycji. Nie
należy jednak pochopnie wnioskować, iż formy alokacji kapitału inne niż fundusze
inwestycyjne mają jedynie wady i powinno się unikać inwestowania w nie. Inwestor musi
przeanalizować wiele czynników zanim zdecyduje się na wybór najkorzystniejszej dla niego
formy inwestycji.
Wśród wad związanych z inwestowaniem środków pieniężnych w fundusze wspólnego
inwestowania można wymienić25:

ryzyko poniesienia straty,

rozwodnienie zysku (dilution),

brak bezpośredniego wpływu na politykę inwestycyjną,

limity inwestycyjne,

koszty związane z inwestycją,

opodatkowanie inwestycji.
Ryzyko poniesienia straty informuje o tym, iż zakup jednostek udziałowych funduszu
inwestycyjnego nie daje gwarancji osiągnięcia dochodu. Teoretycznie jest możliwa sytuacja
długotrwałego
spadku
wartości
jednostki
uczestnictwa
funduszu
i poniesienia strat, a w konsekwencji nawet utraty całości zainwestowanych środków.
K. Gabryelczyk, Fundusze inwestycyjne: rodzaje, zasady funkcjonowania, efektywność, Oficyna
Ekonomiczna, Kraków 2006, s. 35
25
Rozwodnienie
zysku
(dilution)
oznacza
zmniejszenie
potencjalnej
wartości
z inwestycji. Jeśli na przykład cena jednej akcji w portfelu funduszu inwestycyjnego zwiększy
się dwukrotnie, nie doprowadzi to do podwojenia wartości jego jednostki udziałowej, gdyż ta
akcja, stanowi zaledwie jedną z wielu w danym portfelu inwestycyjnym.
Kolejną wadą jest brak bezpośredniego wpływu na politykę inwestycyjną, co jednak
każdy inwestor akceptuje w momencie przystąpienia do funduszu. Inwestor zazwyczaj chce
podejmować decyzje samodzielnie w sytuacji gdy fundusze notują straty. Może wtedy
wystąpić z funduszu, nie jest to jednak działanie korzystne. Nie mamy praktycznie żadnej
kontroli nad polityką inwestycyjną i decyzjami zarządzającego aktywami funduszu. Osoby te
oczywiście mają za zadanie wypracować jak najlepszy zwrot z inwestowanych pieniędzy, ale
nie dopasują indywidualnie strategii dla każdego klienta. Po prostu inwestując w fundusz
„płyniemy” razem z nurtem tej samej rzeki co pozostali uczestnicy26.
Fundusze inwestycyjne muszą przestrzegać tzw. limitów inwestycyjnych, czyli zasad
dotyczących ograniczeń w prowadzonej polityce inwestycyjnej. Określają one poziom
maksymalnego zaangażowania funduszu w walory jednego podmiotu lub paletę
instrumentów, w których fundusze mogą lokować środki swoich uczestników. Mimo że limity
inwestycyjne służą zagwarantowaniu bezpieczeństwa lokat uczestników funduszy, to jednak
w pewnych sytuacjach powodują zmniejszenie potencjalnych zysków.
Inwestycja w fundusze inwestycyjne może być opodatkowana27:

podatkiem dochodowym – w przypadku gdy dany fundusz wypłaca okresowo dywidendy
z akcji lub odsetki od obligacji posiadanych w swoim portfelu inwestycyjnym,

podatkiem od zysków kapitałowych - gdy inwestor sprzeda udziały w danym funduszu, a
przez to zrealizuje zysk.
26
http://forum.tfi.pl/wady-i-zalety-funduszy-inwestycyjnych-t3042.html#entry19262 (26.11.2009 r.)
K. Gabryelczyk, Fundusze inwestycyjne: rodzaje, zasady funkcjonowania, efektywność, Oficyna
Ekonomiczna, Kraków 2006, s. 36
27
Download