5. nie jestem małżonkiem, krewnym lub

advertisement
Rzeszów, 24.09.2013 r.
Zamawiający:
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”
ul. Gałęzowskiego 6/319
35-074 Rzeszów
tel./fax. 17 852 85 26
e-mail: [email protected]
Zapytanie ofertowe
Szanowni Państwo,
w związku z realizacją projektu pn. „Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej – korytarze
migracyjne” nr URP/SPPW/2.2/KIK/53 współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach
szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej zwracamy
się z prośbą o złożenia oferty, której przedmiotem będzie:
1. Przeprowadzenie dwóch audytów finansowych ww. Projektu:
a) pierwszy okresowy audyt finansowy obejmować będzie okres od daty rozpoczęcia projektu tj.
od 01.01.2012 r. do 31.12.2013 r., termin przekazania raportu z audytu: 10.02.2014 r.
b) drugi - końcowy audyt finansowy obejmować będzie okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2015 r.,
termin przekazania raportu z audytu 15.03.2016 r.
2. Celem audytów jest uzyskanie racjonalnego zapewnienia, że wydatki poniesione w ramach
projektu są kwalifikowalne, a projekt jest realizowany zgodnie z umową oraz wydanie opinii
w tym zakresie. Celem audytów jest również wyrażenie opinii na temat tego, czy sprawozdania
finansowe zostały przygotowane pod każdym względem zgodnie z obowiązującymi ramami
sprawozdawczości finansowej (ISA 200, punkt 3).
3. Audyty finansowe zostaną dokonane w odniesieniu do działań realizowanych przez Instytucję
Realizującą i Partnerów projektu. Instytucja Audytująca sprawdzi czy działania, na które
przedstawiono wydatki rzeczywiście zostały zrealizowane, czy wnioski o płatność są zgodne
z wymaganiami zawartymi w Umowie o dofinansowanie, czy są poparte odpowiednimi
dokumentami finansowymi. Instytucja Audytująca dokona weryfikacji o której mowa na
podstawie ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych oraz na podstawie dokumentów
potwierdzających poniesienie wydatków (wnioski o płatność wraz ze wszystkimi załącznikami
finansowymi i merytorycznymi), które powinny odpowiadać we wszystkich istotnych aspektach
wymogom programu oraz prawidłowo, rzetelnie i jasno przedstawiać sytuację finansową
i majątkową projektu według stanu na dzień sporządzenia ww. dokumentów.
4. Instytucja Audytująca weźmie pod uwagę dodatkowe wymagania sugerowane przez Krajową
Instytucję Koordynującą (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) lub stronę szwajcarską oraz
zalecenia innych przeprowadzonych wcześniej kontroli.
5. Audyty finansowe muszą zostać przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Rewizji Finansowej (ISA) wydanymi przez Międzynarodową Radę Standardów Rewizji Finansowej
(International Auditing and Assurance Standards Board – IAASB) Międzynarodowej Federacji
Księgowych - IFAC) w celu osiągnięcia uzasadnionego zapewnienia, że sprawozdania finansowe
1
jako całość są wolne od znaczących błędnych oświadczeń, niezależnie czy wynikających
z oszustwa czy błędu (ISA 200, punkt 11a). Pod uwagę wzięte zostaną wyniki wszelkich
poprzednich audytów. Instytucja Audytująca weźmie pod uwagę dodatkowe wymagania
sugerowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego lub Szwajcarską Agencję ds. Rozwoju
i Współpracy
6. Raporty finansowe z audytów: okresowego i końcowego sporządzone zostaną w języku polskim,
natomiast wnioski i zalecenia pokontrolne w języku polskim oraz języku angielskim.
7. Poza raportem z każdego audytu sprawozdań finansowych Instytucja Audytująca dostarczy
Zamawiającemu informacje na temat wszelkich wykrytych znaczących wad rachunkowości
i wewnętrznych systemów kontroli.
8. Audyt zostanie przeprowadzony w siedzibie Zamawiającego (Rzeszów) oraz w razie konieczności
w siedzibie poszczególnych Partnerów:
- Bieszczadzki Park Narodowy: ul. Bełska 7, 38-700 Ustrzyki Dolne
- Magurski Park Narodowy: Krempna 59, 38-232 Krempna
- Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie: ul. Bieszczadzka 2, 38-400 Krosno
- Nadleśnictwo Baligród: ul Bieszczadzka 15, 38-606 Baligród
- Nadleśnictwo Bircza: Stara Bircza 99, 37-740 Bircza
- Nadleśnictwo Cisna: Cisna 87A, 38-607 Cisna
- Nadleśnictwo Dukla: ul. Bieszczadzka 2, 38-400 Krosno
- Nadleśnictwo Lesko: Łączki 8, 38-600 Lesko
- Nadleśnictwo Lutowiska: Lutowiska 4, 38-713 Lutowiska
- Nadleśnictwo Rymanów, ul. Dworska 38, 38-480 Rymanów
- Nadleśnictwo Stuposiany: Stuposiany 4, 38-713 Lutowiska
- Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne: ul. Rynek 6, 38-700 Ustrzyki Dolne
- Nadleśnictwo Kołaczyce: Nawsie Kołaczyckie 317, 38-213 Kołaczyce
Stowarzyszenie „Pro Carpathia” jako Instytucja Realizująca Projekt dysponuje kopiami dokumentacji
finansowej poszczególnych Partnerów w zakresie realizacji Projektu.
Podstawowe informacje o projekcie
Projekt „Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej – korytarze migracyjne” realizowany jest przez
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” wspólnie z 16 partnerami
w okresie od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2015 roku. Partnerami niniejszego projektu są:
- Bieszczadzki Park Narodowy, Magurski Park Narodowy, Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych,
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie oraz 11 Nadleśnictw: Baligród, Bircza, Cisna,
Dukla, Komańcza, Kołaczyce, Lesko, Lutowiska, Rymanów, Stuposiany oraz Ustrzyki Dolne.
Głównym celem projektu jest ochrona ostoi fauny puszczańskiej w Karpatach (teren województwa
podkarpackiego) poprzez wyznaczenie oraz ochronę istniejących korytarzy ekologicznych,
gwarantujących zachowanie spójności środowiska dla populacji tych zwierząt oraz podniesienie
poziomu wiedzy i świadomości władz, mieszkańców regionu na temat znaczenia korytarzy
ekologicznych ich roli oraz zagrożeń związanych z rozwojem cywilizacyjnym i niewłaściwą polityką
rozbudowy siedlisk ludzkich. Wartość projektu to 4 740 638 PLN.
Językiem Projektu jest język polski (umowa o dofinansowanie, raporty okresowe składane do WWPE,
wnioski o płatność sporządzane są w języku polskim oraz angielskim).
2
Warunki jakie musi spełnić Zleceniobiorca
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się zewnętrzne certyfikowane Instytucje Audytujące
będące instytucją publiczną lub prywatną o uznanej renomie zawodowej oraz przestrzegające
Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej (ISA) wydane przez Międzynarodową Radę
Standardów Rewizji Finansowej (International Auditing and Assurance Standards Board – IAASB)
Międzynarodowej Federacji Księgowych - IFAC) Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).
2. Instytucja Audytująca musi posiadać doświadczenie w wykonywaniu podobnych zleceń i musi
wykazać, że w ciągu 3 ostatnich lat przeprowadziła co najmniej 2 audyty zewnętrzne dla różnych
projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych tj.: Szwajcarsko-Polskiego Programu
Współpracy, Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów
Wiejskich, Norweskiego Mechanizmu Finansowego lub innych zewnętrznych środków
europejskich.
Kryteria oceny ofert:
Najniższa cena – 100%.
Zamawiający, zastrzega sobie prawo prowadzenia negocjacji z Wykonawcą, który zaproponuje
najniższą cenę w celu ostatecznego ustalenia warunków umowy.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.
Prosimy o przesłanie oferty do dnia 11 października 2013 r. na adres mailowy (skan dokumentów):
[email protected]
Szczegółowe informacje:
Agnieszka Pieniążek – [email protected]
Tel.: 17 852 852 6, 661113018
Załącznik nr 1:
FORMULARZ OFERTOWY
Załącznik nr 2:
Oświadczenie o bezstronności i niezależności osób/podmiotów uczestniczących w przeprowadzaniu
audytu.
3
Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY
Imię i nazwisko/ nazwa firmy:
Adres:
Miejscowość i data:
OFERTA
Odpowiadając na zapytanie dotyczące wyboru dostawcy usługi przeprowadzenia audytu finansowego
projektu pn. „Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej – korytarze migracyjne” nr
URP/SPPW/2.2/KIK/53 realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach Szwajcarsko-Polskiego
Programu Współpracy, oświadczam, iż oferuję realizację zamówienia w zakresie:
Przedmiot zamówienia
Cena brutto usługi w PLN
Przeprowadzenie audytu finansowego
Projektu pn. „Ochrona ostoi karpackiej
fauny puszczańskiej – korytarze
migracyjne” nr KIK/53
1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Zapytania i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz
zdobyłem informacje niezbędne do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Oferuję realizację zamówienia w sposób, który został opisany w zapytaniu.
3. Oświadczam, że zgodnie z wymogami art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.):
a) jestem uprawniony/a do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami
ustawowymi,
b) posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia,
c) dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym
i technicznym pozwalającym na wykonanie przedmiotu zamówienia,
d) nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 22 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
………………………………………...
Data i miejsce
……………………………………………..
Podpis oferenta
4
Załącznik nr 3
Oświadczenie o bezstronności i niezależności osób/podmiotów uczestniczących
w przeprowadzaniu audytu
Imię i nazwisko/ nazwa firmy:
Adres :
Miejscowość i data:
Oświadczam, że:
1. nie posiadam udziałów, akcji lub innych tytułów własności w jednostce Zamawiającego lub
w jednostce z nią stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej,
2. nie jestem lub nie byłem w ciągu ostatnich 3 lat przedstawicielem prawnym (np. pełnomocnikiem),
członkiem organów nadzorczych, bądź zarządzających lub pracownikiem jednostki z nią
stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej,
3. w ostatnich 3 latach nie uczestniczyłem w sporządzaniu dokumentów stanowiących przedmiot
audytu,
4. nie osiągałem chociażby w jednym roku w ciągu ostatnich 5 lat co najmniej 50% przychodu
rocznego z tytułu świadczenia usług na rzecz jednostki Zamawiającego, jednostki wobec niej
dominującej lub jednostek z nią stowarzyszonych, jednostek od niej zależnych lub współzależnych
(nie dotyczy to pierwszego roku działalności podmiotu przeprowadzającego audyt),
5. nie jestem małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia lub nie
jestem związany z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będącą
w organach nadzorczych jednostki albo zatrudnia przy prowadzeniu audytu takie osoby,
6. nie jestem lub nie byłem zaangażowany w planowanie, realizację, zarządzanie projektem, który
następnie audytuję.
………………………………………...
Data i miejsce
……………………………………………..
Podpis oferenta
5
Download