Międzyszkolny Konkurs Recytacji Prozy Dziecięcej

advertisement
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19
im. STANISŁAWA STASZICA
w Poznaniu, os. Oświecenia 1
tel. (061) 8750-722, fax. (061) 8758-675
ZAPRASZAMY
DO UDZIAŁU
W KONKURSIE
RECYTACJI PROZY DZIECIĘCEJ
XIII Międzyszkolny Konkurs Recytacji Prozy dla Dzieci
organizowany przez Szkołę Podstawową nr 19
im. Stanisława Staszica w Poznaniu
Cele:




zapoznanie z twórczością Grzegorza Kasdepke
propagowanie czytelnictwa w najmłodszej grupie wiekowej (klasy I-III)
kształtowanie umiejętności recytacji prozy
rozwijanie umiejętności swobodnego wypowiadania treści słowem i gestem
Uczestnicy:
 uczniowie klas I-III szkół podstawowych
 w konkursie mogą brać udział trzy osoby reprezentujące jedną szkołę
 uczestnicy wyłaniani są w ramach eliminacji szkolnych zgodnie z wewnętrznym
regulaminem
Forma: prezentacja dowolnie wybranego przez każdego uczestnika fragmentu książki
Grzegorza Kasdepke pt.: „Bon czy ton. Savoir-vivre dla dzieci” składającego się
z 20 – 30 zdań.
Regulamin konkursu:
1. Konkurs ma charakter jednoetapowy.
2. O końcowym wyniku konkursu decyduje jury powołane przez organizatora.
3. Komisja przyzna trzy nagrody, odpowiednio za zajęcie I, II i III miejsca.
4. Komisja zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień.
5. Jury bierze pod uwagę:
- sposób prezentacji (dykcja, opanowanie tekstu);
- strój uczestnika;
- przygotowane rekwizyty.
Terminy: kartę zgłoszeniową, potwierdzającą udział w konkursie należy przesłać
do 4 kwietnia 2016 r. na adres: Szkoła Podstawowa nr 19 os. Oświecenia 1, 61-205 Poznań
e-mail: [email protected] lub fax 061 875 86 75
Konkurs odbędzie się 13.04.2016 r. o godz. 14.00
Miejsce: SP nr 19 os. Oświecenia 1, 61-205 Poznań, fax 061 875 86 75, tel. 061 875 07 22
Organizatorzy – Magdalena Olejniczak, Joanna Sławicz
Nagrody:

I, II, III miejsce – nagrody;
 wyróżnieni uczestnicy – dyplomy;
 wszyscy uczestnicy – drobne niespodzianki.
Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy!
Szkoła Podstawowa Nr 19 w Poznaniu
KARTA ZGŁOSZENIOWA
Szkoła Podstawowa Nr……………………………………………………………………
Adres………………………………………………………………………………………
Telefon…………………………………………………………………………………….
Imię
Nazwisko
Klasa
1……………………………………………………………………………………………
2……………………………………………………………………………………………
3……………………………………………………………………………………………
Proszę o podanie tytułów prezentowanych rozdziałów:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
……….………………………………….
Pieczęć szkoły i podpis osoby zgłaszającej
Download