bliżej gwiazd - Astrobaza

advertisement
III OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY
DZIECI I MŁODZIEŻY
„ BLIŻEJ GWIAZD ”
ZŁAWIEŚ WIELKA 2015
ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZŁEJWSI WIELKIEJ
ul. Szkolna 6
87 – 134 Zławieś Wielka
Tel./ Fax 56 678 09 27
E-mail [email protected]
zszw.internetdsl.pl
Urszula Godkowska lat 15
ODKRYWAMY PLANETY
PATRONAT HONOROWY
REGULAMIN
III OGÓLNOPLSKI KONKURS PLASTYCZNY DZIECI I MŁODZIEŻY
„ BLIŻEJ GWIAZD”
ZŁAWIEŚ WIELKA 2015
TEMAT: „ODKRYWAMY PLANETY”
Planeta – dosł. „wędrowiec”, obiekt astronomiczny okrążający gwiazdę.
W Układzie Słonecznym znanych jest 8 planet (Merkury, Wenus, Ziemia,
Mars, Jowisz, Saturn, Uran i Neptun. Potwierdzono również istnienie
ponad 1000 planet poza słonecznych okrążających gwiazdy inne niż
Słooce.
ORGANIZATOR
TECHNIKA
Zespół Szkół w Złejwsi Wielkiej
Prace mogą byd wykonane w dowolnej technice malarskiej.
Konkurs objęty Honorowym Patronatem
FORMAT
Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego
Maksymalny do 70 x 100 cm
UCZESTNICY
CELE KONKURSU
- zainteresowanie dzieci i młodzieży astronomią, osiągnięciami
naukowymi w tej dziedzinie, badaniemkosmosu, zwłaszcza badaniem
planet poza słonecznych.
Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci i młodzież ze szkół oraz
placówek kulturalnych z terenu Polski w wieku od 7 do 19 lat. Prace będą
oceniane w następujących kategoriach 7 -10 lat, 11- 13 lat, 14 -16 lat, 17 19 lat.
-rozwijanie wrażliwości oraz wyobraźni uczestników konkursu poprzez
obcowanie z pięknem nocnego nieba
TERMINY
- popularyzacja astronomii poprzez sztukę
Termin nadsyłania prac do 30 maja 2015 r.(nie liczy się data stempla
pocztowego, ale termin dostarczenia prac!)
- zaprezentowanie podczas wystawy pokonkursowej najciekawszych prac
plastycznych, wymiana doświadczeo wśród nauczycieli i instruktorów
plastyki
Uroczyste podsumowanie konkursu, wręczenie nagród oraz otwarcie
wystawy odbędzie się w dniu 13 czerwca 2015 r. podczas
ASTROFESTIWALU w Kruszwicy.
OCENA PRAC
Jury powołane przez organizatora przyzna 3 nagrodyi 2 wyróżnienia
w każdej kategorii wiekowej.
Jury ma prawo do innego przydziału nagród i wyróżnieo.
Decyzje jury są ostateczne.
O wynikach konkursu zostaną powiadomione tylko te placówki, z których
będą nagrodzeni laureaci.
Prace
Każdy uczestnik może złożyd tylko jedną pracę. Prace zbiorowe nie będą
oceniane. Prace powinny byd zapakowane i zabezpieczone!!! Prac nie
oprawiamy i nie rolujemy!!! Organizator nie ponosi odpowiedzialności za
zniszczenie prac podczas transportu.
POSTANOWIENIA KOOCOWE
WSZYSTKIE PRACE PRZECHODZĄ NA WŁASNOŚĆ ZESPOŁU SZKÓŁ
W ZŁEJWSI WIELKIEJ I NIE PODLEGAJĄ ZWROTOWI.
Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji
i wykorzystania zdjęd prac nagrodzonych. Zespół Szkół w Złejwsi
Wielkiej oświadcza, że wszystkie dane osobowe będą
wykorzystane jedynie w celach informacyjnych dotyczących
konkursu. Jednocześnie uczestniczący w jakikolwiek sposób
w konkursie, (jako autor prac lub opiekun) zgadzają się na
przetwarzanie danych osobowych w celach informacyjnych
dotyczących konkursu.
Informacji i wyjaśnieo udziela opiekun konkursu Alicja Żelazek
e-mail: [email protected] Więcej również na stronie internetowej
Zespołu Szkół w Złejwsi Wielkiej zszw.internetdsl.pl .
Opis pracy
Na odwrocie pracy należy umieścid drukowanymi literami:




Imię i nazwisko
Wiek ( nie klasa)
Adres szkoły lub pracowni plastycznej, telefon, fax.
Imię i nazwisko nauczyciela / instruktora.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.
Dyrektor ZS w Złejwsi WielkiejKoordynator projektu ASTROBAZA
Robert SwiontekBrzezinski Wiesław Skórzyoski
Download