AKCEPTACJA ZGŁOSZENIA PRZEZ KLIENTA

advertisement
Zgłoszenie w kategorii
Telemarketing
Tytuł projektu:
Klient:
Nazwa kategorii:
Numer kategorii:
Warszawa 2009
Ogólne zasady zgłaszania
prac

Opis pracy powinien być zwięzły i napisany językiem zrozumiałym dla laików.

Po zgłoszeniu pracy (i po terminie zgłoszeń) zgłaszający ma prawo do konsultacji
z przedstawicielami firm call centers w jury w celu przekazania dodatkowych
wyjaśnień dotyczących zgłoszonego projektu.

Przed końcowymi obradami inni członkowie jury mają możliwość zasięgnięcia opinii
o ocenianych pracach u członka jury - reprezentanta firm branży telemarketingowej.

Przedstawiciel branży telemarketingowej występuje w obradach jury jako niezależny
przedstawiciel branży. Oznacza to, że nie ma on prawa głosu, ale ma obowiązek
możliwie niezależnego przedstawienia jury wszystkich zgłoszonych prac.

W zgłoszeniu oceniane są: realizacja (50 proc. punktów) i efekty (50 proc. punktów).

Nie wprowadza się ograniczeń dotyczących załączników: skanów graficznych, plików
dźwiękowych i innych.

WYMÓG KONIECZNY: AKCEPTACJA ZGŁOSZENIA PRZEZ KLIENTA dołączona
do zgłoszenia
Warszawa 2009
Opis zgłoszenia


Czas trwania projektu (według regulaminu zakres czasowy
projektu powinien być zawarty pomiędzy 01.01.2008 r.
31.05.2009 r.):
Cel projektu: ................................................................

(tu proszę wymienić cele stawiane przez klienta)
Warszawa 2009
a
Opis zgłoszenia/projektu,
charakterystyka
produktu/usługi klienta:

Czcionka minimum 14 pkt

Maksymalnie dwa slajdy

Przedstawienie:

charakterystyki produktu/usługi oferowanego przez klienta
i rynku, z którym jest związany (np. bardzo droga i niszowa
książka, dotarcie bezpośrednie niemożliwe i za drogie,
duża konkurencja),

grupy docelowej,

uzasadnienia, dlaczego wybrano telemarketing.
Warszawa 2009
Realizacja projektu
(ocena jury - maks. 50 proc. pkt)
Opis realizacji:

Czcionka minimum 14 pkt

Maksymalnie trzy slajdy

Przedstawienie opisu realizacji projektu od strony wykonawcy:

zastosowane narzędzia,

innowacyjność,

etapy realizacji,

bariery, pokonywanie problemów,

rozwiązania techniczne i proceduralne – opis wykorzystania.
Warszawa 2009
Efekty projektu (ocena jury
- maks. 50 proc. punktów)
Opis realizacji w punktach:

Czcionka minimum 14 pkt,

Maksymalnie trzy slajdy,

Uwaga - jeden ze slajdów powinien zawierać elementy edukacyjne
(definicje użytych pojęć, wyjaśnienie znaczenia zastosowanych
wskaźników) i być obroną zgłoszenia – uzasadnienie, dlaczego
uważa się, że cel został osiągnięty – lub jeśli nie, to dlaczego
ocenia się, że projekt zakończył się sukcesem.
Warszawa 2009
Efekty projektu cd.
- możliwości
przedstawienia wyników




Największą wartość mają wyniki w formie liczbowej
– przedstawione wskaźniki efektywności - KPI (Key Performance
Indicators) osiągnięte w stosunku do założeń.
Przy podawaniu wartości Response Rate koniecznie należy
zaznaczyć, czy wskaźnik ten liczony jest do całej bazy danych, czy
do poprawnych rekordów.
Jeśli klient nie zgadza się na podanie wyników w formie liczbowej,
to można je przedstawić procentowo, ale obniża to wartość oceny
projektu przez jury.
Ewentualnie można opisać, dlaczego ten projekt był efektywny
(klucz do sukcesu).
Warszawa 2009
Download
Random flashcards
66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards