I Edycja Konkursu Wiedzy z zakresu „Teorii i filozofii i prawa”

advertisement
I Edycja Konkursu Wiedzy
z zakresu „Teorii i filozofii i prawa”
REGULAMIN I EDYCJI KONKURSU WIEDZY
z ZAKRESU „TEORII I FILOZOFII PRAWA”,
organizowanego przez Katedrę Filozofii i Polityki Prawa
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady organizacji i przeprowadzenia konkursu wiedzy z zakresu
„Teorii i filozofii prawa”, organizowanego przez Katedrę Filozofii i Polityki Prawa
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
w roku akademickim 2015/2016.
2. Celem Konkursu jest propagowanie i pogłębienie wiedzy z zakresu teorii i filozofii
prawa.
3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
4. Uczestnikami Konkursu mogą być studenci stacjonarni i niestacjonarni Wydziału
Prawa i Administracji UWM, studiujący na IV roku, na kierunku „prawo”.
5. Harmonogram Konkursu ustala Jury Konkursu.
6. Student przystępuje do konkursu dobrowolnie.
7. Zakres materiału obowiązujący podczas Konkursu zawarty jest w załączniku nr 1 do
Regulaminu Konkursu. Zakres materiału podczas obydwu etapów Konkursu jest
tożsamy.
8. Podczas Konkursu uczestnicy nie mogą korzystać z żadnych
telekomunikacyjnych oraz materiałów dydaktycznych lub naukowych.
urządzeń
§ 2 Jury
1. Nad przebiegiem Konkursu czuwa Jury.
2. Przewodniczącym Jury jest pracownik Katedry Filozofii i Polityki Prawa, który jest
egzaminatorem z przedmiotu „Teoria i filozofia prawa”, wykładanym w bieżącym
roku akademickim na IV roku kierunku „prawo” (studia stacjonarne).
3. W skład Jury, oprócz Przewodniczącego, wchodzi co najmniej jeden pracownik
Katedry Filozofii i Polityki Prawa posiadający stopień doktora lub doktora
habilitowanego.
4. Decyzje Jury są ostateczne. Jury Konkursu ma wyłączne prawo do dokonywania
wiążącej wykładni przepisów Regulaminu Konkursu oraz rozstrzygania sporów
związanych z jego stosowaniem.
§ 3 Przebieg konkursu
1. Konkurs składa się z dwóch etapów.
2. Zgłoszenia do udziału w konkursie należy przesłać drogą mailową do dnia 18.12.2015
r. do godz. 23:59 na adres: [email protected] podając przy tym imię i
nazwisko, numer albumu oraz rok i kierunek studiów oraz tok studiów (stacjonarne
lub niestacjonarne). Zgłoszenia po terminie nie będą przyjmowane.
§ 4 Etap I - kwalifikacyjny
1. I etap Konkursu odbędzie się dnia 5 stycznia 2016 r. (wtorek) o godz. 18.30 w Auli
Kongresowej w Centrum Konferencyjnym.
2. I etap odbędzie się w formie pisemnej w postaci testu lub pytań otwartych.
Dopuszczalna jest forma mieszana (test i pytania otwarte).
3. Za każdą właściwą odpowiedź testową uczestnik otrzymuje 1 pkt, a za niewłaściwą 0
pkt. Za każdą odpowiedź na pytanie otwarte uczestnik otrzymuje od 0-3 pkt.
4. Wyniki I etapu konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej w dniu 11.01.2016 r.
(poniedziałek) o godz.14.00 w sali nr 106 (Inkubator) lub na stronie internetowej
Katedry Filozofii i Polityki Prawa (http://www.uwm.edu.pl/fipp/) podstrona
„aktualności”.
5. Do II etapu Konkursu zostaną zakwalifikowani uczestnicy, którzy otrzymali kolejno
dziesięć najwyższych wyników (punktów) w I etapie.
6. W wypadku równej ilości punktów Jury Konkursu kwalifikuje do II etapu konieczną
większą ilość osób.
7. Jury określa minimalną liczbę punktów od której uczestnik może zakwalifikować się
do finału.
§ 5 Etap II - Finał
1. Finał Konkursu ma formę ustnej wypowiedzi przed Jury.
2. Finał odbędzie się 13 stycznia 2016 r. (środa) o godz. 13.30 w sali nr 106 (Inkubator)
lub innej sali wskazanej na stronie internetowej Katedry Filozofii i Polityki Prawa
(http://www.uwm.edu.pl/fipp/) podstrona „aktualności”.
3. Finaliści w kolejności alfabetycznej udzielają odpowiedzi przed Jury w grupach 2-3
osobowych. Każdy finalista losuje zestaw (kopertę) zawierający 3 pytania otwarte.
4. Każdy z członków Jury przydziela za każdą wypowiedź od 0 do 5 pkt.
Przewodniczący Komisji podaje do wiadomości zsumowaną liczbę zdobytych
punktów dla każdego finalisty.
5. W sytuacji, gdy co najmniej trzech uczestników otrzyma jednakową liczbę punktów
przeprowadza się wśród nich tzw. dogrywkę, polegającą na wylosowaniu koperty z
jednym pytaniem. Każdy z członków Jury przydziela za wypowiedź od 0 do 3 pkt.
Przewodniczący Komisji podaje do wiadomości zsumowaną liczbę zdobytych
punktów.
6. Jury może przyznać miejsca ex aequo.
§ 6 Nagrody
1. Finaliści, którzy zajmą kolejno 1, 2 i 3 miejsce w Konkursie, otrzymują ocenę bardzo
dobrą z egzaminu z przedmiotu „Teoria i filozofia prawa”.
2. Uczestnicy zakwalifikowani do II etapu Konkursu, otrzymują ocenę dobrą plus z
egzaminu z przedmiotu „Teoria i filozofia prawa”.
3. Finaliści mogą otrzymać dodatkowo dyplom gratulacyjny oraz nagrody rzeczowe.
§ 7 Postanowienia końcowe
1. Regulamin Konkursu wraz z załącznikami wchodzi w życie z chwilą jego ogłoszenia
na stronie internetowej Wydziału.
2. Wysłanie zgłoszenia uczestnictwa oznacza akceptację postanowień Regulaminu.
3. Wysłanie zgłoszenia uczestnictwa jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody uczestnika
na przetwarzanie oraz wykorzystywanie danych osobowych do celów organizacji
konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. – o ochronie danych osobowych
(tekst jedn. Dz.U. 2014, poz. 1182 z późn. zm.).
Załącznik nr 1
do REGULAMINU I EDYCJI KONKURSU WIEDZY
ZAKRESU „TEORII I FILOZOFII PRAWA”,
organizowanego przez Katedrę Filozofii i Polityki Prawa
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Ramowy zakres materiału
obowiązujący podczas Konkursu Wiedzy z zakresu „Teorii i Filozofii Prawa”:
1. Teoria prawa a filozofia prawa – specyfika i zakres badań, wzajemne relacje.
2. Koncepcje pojmowania prawa. Funkcje prawa.
3. Wielopłaszczyznowość badań filozofii prawa. Zewnętrzna integracja teorii prawa.
4. Metody prawnicze (logika, analiza, hermeneutyka, argumentacja).
5. Modele argumentacji i związane z nimi idee racjonalności prawa i interakcji
społecznych.
6. Koncepcje pozytywizmu prawniczego. Normatywizm H.Kelsena.
7. Koncepcje prawno-naturalne.
8. Integralna filozofia prawa.
9. Postpozytywizm.
10. Prawo jako zjawisko językowe. Analityczna filozofia prawa.
prawniczy.
Konceptualizm
11. Koncepcje realizmu prawnego (w tym realizm amerykański, realizm skandynawski,
psychologiczna koncepcja prawa L.Petrażyckiego).
12. Teorie argumentacji prawniczej i retoryki prawniczej. Koncepcja prawa jako rozmowy
(dyskursu).
13. Koncepcja prawa jako techniki.
14. Hermeneutyka prawnicza.
15. Prawo w ujęciu postmodernistycznym (w tym krytyczna szkoła prawa, feminizm
prawniczy).
16. Ekonomiczna analiza prawa.
17. Tworzenie i obowiązywanie prawa – ujęcie teoretycznoprawne.
18. Wykładnia prawa – ujęcie teoretycznoprawne.
19. Stosowanie prawa - ujęcie teoretycznoprawne.
20. Koncepcje prawdy i sprawiedliwości.
21. Tryby opanowywania sporów: negocjacje, mediacje, arbitraż, sąd - ujęcie
teoretycznoprawne.
21. Naturalizm i antynaturalizm – dwie opcje nauk prawnych.
22. Praworządność.
Literatura:
1) M. Zirk–Sadowski: Wprowadzenie do filozofii prawa, Warszawa, 2011.
2) L. Morawski, Główne problemy współczesnej filozofii prawa. Prawo w toku przemian.
Warszawa, 2002.
3) R. Sarkowicz, J. Stelmach, Teoria Prawa, Kraków 2001,
4) J.Stelmach, B.Brożek, Metody prawnicze. Logika, Analiza, Argumentacja, Hermeneutyka,
Kraków 2004,
5) S.Wronkowska, Z.Ziembiński, Zarys teorii prawa, Poznań 2001.
6) L.Leszczyński, Zagadnienia teorii stosowania prawa. Doktryna i tezy orzecznictwa.
Kraków 2004,
7) M. Zieliński, Wykładnia prawa: Zasady, reguły, wskazówki, Warszawa 2008 r.
8) L.Morawski, Zasady wykładni prawa, Toruń 2010.
Download