W1 Wybrana schorzenia ukladu moczowego

advertisement
2013-01-25
Wybrane schorzenia układu
moczowego u dzieci
Wrodzone choroby nerek
• ~ 10% dzieci rodzi się z potencjalnie istotnymi
wadami rozwojowymi układu moczowego, ale
wrodzone choroby nerek występują znacznie
rzadziej
1
2013-01-25
Klasyfikacja wad wrodzonych nerek
1. Anomalie liczbowe:
- agenezja nerek
- nerki nadliczbowe
2. Nieprawidłowa wielkość:
- hipoplazja nerek
3. Nieprawidłowości struktury nerek:
- nerki policystyczne
- gąbczastość rdzenia nerki
4. Anomalie pozycji:
- nerka ektopiczna miednicza
- nerka ektopiczna położona w klatce piersiowej
- skrzyżowanie nerek (z połączeniem lub bez)
Klasyfikacja wad wrodzonych nerek
5. Nieprawidłowości rozdzielenia:
- nerka podkowiasta
- nerki skrzyżowane zrośnięte
6. Anomalie struktury
- torbiel nerkowa
- zwężenie podmiedniczkowe moczowodu
7. Anomalie naczyń krwionośnych nerek:
2
2013-01-25
Torbielowatość nerek
• Torbiele proste
• Wielotorbielowatość nerek autosomalna
dominująca (ADPKD)
• Wielotorbielowatość nerek autosomalna
recesywna (ARPKD)
• Dysplazja wielotorbielowata nerki (MCKD)
Wielotorbielowatość nerek
autosomalna dominująca (ADPKD)
• charakteryzuje się torbielowatym rozszerzeniem
we wszystkich częściach nefronu, w tym w
przestrzeni Bowmana
• torbiele występują także w wątrobie, trzustce i
innych narządach
• Częstość występowania w chwili urodzenia
1:400-1000, ale rzadko są identyfikowane w
okresie prenatalnym
• nieprawidłowości w genie PKD1 odpowiadają za
90% ADPKD
3
2013-01-25
Wielotorbielowatość nerek
autosomalna dominująca (ADPKD)
• kliniczne objawy występują zwykle w czwartej
dekadzie życia, charakteryzują się przewlekłym
bólem w boku i przerywanym krwiomocz
• postać rodzinna często wykrywana w
dzieciństwie
• u dzieci dotkniętych ADPKD może pojawić się
nadciśnienie tętnicze, krwinkomocz lub
krwiomocz, zakażenia torbieli, niewydolność
nerek
4
2013-01-25
Wielotorbielowatość nerek
autosomalna recesywna (ARPKD)
• zwany także dziecięcą wielotorbielowatością
nerek
• poszerzenie lub rozdęcie kanalików zbiorczych
w rdzeniu nerek
• wynikiem poszerzenia są mikrotorbiele o śr 12 mm
• w wątrobie również tworzą się torbiele,
dochodzi do włóknienia i rozwoju nadciśnienia
wrotnego
Wielotorbielowatość nerek
autosomalna recesywna (ARPKD)
• częstość występowania 1:40,000-50,000
• pierwsze objawy zazwyczaj w dzieciństwie
• prowadzi do schyłkowej niewydolności nerek,
zwykle po 15 roku życia
5
2013-01-25
ARPKD
Dysplazja wielotorbielowata nerki
(MCKD)
• ciężka postać: nerka składa się z grupy torbieli
połączonych tkanką łączną, bez obecności
tkanki nerki (nefronów)
• w większości dotyczy tylko jednej nerki, często
lewej
• wyczuwalny guz u zdrowych niemowląt
• często współistnieje z różnymi zespołami
genetycznymi: Beckwith-Wiedemann, trisomia
18, asocjacja VACTERL
6
2013-01-25
Dysplazja wielotorbielowata nerki
(MCKD)
• rola nefrektomii kontrowersyjna:
zalecana do leczenia lub zapobiegania bólu,
zakażenia dróg moczowych, nadciśnienia
tętniczego lub choroby nowotworowej
• Należy obserwować pacjenta przez całe życie
w celu zapobiegnięcia rozwoju nadciśnienia
tętniczego, białkomoczu, zakażeń układu
moczowego, rozwoju choroby nowotworowej
MCKD
7
2013-01-25
Zespół Eagle-Barrett
(zespół suszonej śliwki)
• Charakteryzuje się:
- niedorozwojem mięśni brzucha
- poszerzonymi drogami moczowymi
- obustronnym wnętrostwem
- stopami końsko-szpotawymi i zwichnięciami
stawów biodrowych
• Zapadalność: 1/35-50000
> 95% występuje u mężczyzn
8
2013-01-25
9
2013-01-25
Zastawka cewki tylnej
• Wrodzone nieprawidłowe fałdów śluzówki, które
są cienkie błony utrudnia drenaż pęcherza
moczowego.
• Najczęstsza przyczyna niedrożności cewki
moczowej u noworodków płci męskiej
zlokalizowana w gruczołowej części cewki
moczowej.
• Zapadalność wynosi 1 na 8000 mężczyzn.
• 50% z nich ma odpływy pęcherzowomoczowodowe.
• Zawsze należy wykonać CUM.
Konsekwencje niedostatecznego wydalania
moczu w okresie prenatalnym
Aganezja nerek
Zwężenie dróg
moczowych
śmierć
Zmniejszenie
wydalania moczu
Hipoplazja płuc
małowodzie
Przewlekły wyciek płynu
owodniowego
Deformacje
bioder i stóp
Deformacje twarzy
10
2013-01-25
Radiograficzne objawy
odpływów:
-Poszerzenie początkowego
odcinka cewki moczowej
-Obecność płatka zastawki
(obecność fałdu skórnego))
-Przerost ściany pęcherza
moczowego i / szyi pęcherza
moczowego
-uchyłki
-wąski strumień moczu w
cewce moczowej
- niepełne opróżnianie
pęcherza
11
2013-01-25
Odpływy pęcherzowo-moczowodowe (OPM)
Definicja
Cofanie się moczu z pęcherza do moczowodu
nazywamy odpływem pęcherzowomoczowodowym. Bezpośrednią przyczyną OPM
jest niewydolność ujścia śródpęcherzowego
odcinka moczowodu do pęcherza
OPM rozpoznaje się na podstawie CUM,
określając jego nasilenie wg pięciostopniowej
skali Heikela-Perkulainena
12
2013-01-25
Podział OPM
1. Odpływ bierny (cofanie się moczu po
wypełnieniu pęcherza)
2. Odpływ czynny (cofanie się moczu w czasie
mikcji)
Odpływ pęcherzowo-moczowodowy
I stopnia
13
2013-01-25
Odpływ pęcherzowo-moczowodowy
II stopnia
Odpływ pęcherzowo-moczowodowy
III stopnia
14
2013-01-25
Odpływ pęcherzowo-moczowodowy
IV stopnia
Odpływ pęcherzowo-moczowodowy
V stopnia
15
2013-01-25
Zaburzenia mikcji
Moczenie nocne
• Definicja - jest to mimowolne oddanie
moczu w trakcie snu zdarzające się
częściej niż 2 razy w tygodniu u dziecka,
które skończyło 5 rok życia.
16
2013-01-25
Podział moczenia nocnego
1. Pierwotne moczenie nocne izolowane
(niepowikłane - PIMN) - jeśli poza
moczeniem łóżka w nocy nie ma innych
zaburzeń mikcji
2. Moczenie nocne wieloobjawowe
(powikłane) - jeśli moczeniu w nocy
towarzyszą inne zaburzenia mikcji, np.
moczenie w dzień
l
17
2013-01-25
Rodzinne występowanie PIMN
• jeżeli jedno z rodziców moczyło się w dzieciństwie, to
prawdopodobieństwo wystąpienia tego samego problemu
u dziecka wynosi 44%
• jeżeli obydwoje rodzice moczyli się w nocy, to
prawdopodobieństwo wzrasta do 77%.
• dzieci “obciążone” wywiadem rodzinnym znacznie lepiej
reagują na leczenie moczenia nocnego.
Od czego należy zacząć?
• 3 dniowa kontrolka mikcji jest pomocna w
ocenie sposobu oddawania moczu u dziecka
moczącego się
• Nie muszą to być postępujące po sobie kolejno
dni
• Wolne dni dają możliwość dokładnego
poprowadzenia kontrolki mikcji
18
2013-01-25
Zaburzenia
mikcji
UTI
Stałe
Popuszczanie Niepełne opróżnianie
popuszczanie
w śmiechu
pęcherza
VCUG
Urografia
VUR
Moczowód
ektopowy
Ćwiczenie
Niepełne
opróżnienie
Podwójna
mikcja
Zaparcia
Badanie
urodynamiczne
Overactive
bladder
Ćwiczenie
pęcherz
Chemoprofilaktyka
Leniwy
pęcherz
Ćwiczenie
pęcherz
Chemoprofilaktyka
Leki antycholinergicznes
Oksybutynina 0,4/kg/d
19
2013-01-25
ZUM u dzieci z zaburzeniami mikcji
• Ryzyko nawrotów zakażeń
• Obserwuje się ZUM i OPM u 30-40% dzieci z
zaburzeniami mikcji
• Niestabilność pęcherza z wysokimi ciśnieniami
obserwowana u dzieci z OPM
20
2013-01-25
Stałe nietrzymanie moczu
• U małych dziewczynek może sugerować ektopię
moczowodu
• Wskazana urografia
Popuszczanie moczu w trakcie
śmiechu
• Jest częstsze u dziewczynek
• Ulega samoograniczeniu
• Pomocne leczenie antycholinergiczne
21
2013-01-25
Ocena niepełnego opróżniania pęcherza
moczowego
• usg:
– Podwójny UKM
– Poszerzenie UKM
– Wysoki OPM
• Usg pomaga ocenić:
– Ścianę pęcherza (zwykle pogrubiała i z
trabekulacją)
– Ocena zalegania moczu po mikcji (ponad 10%
stanowi patologię)
Uroflowmetria
Bez przeszkody
• Qmax = 19ml/s
Z przeszkodą
Qmax = 7 ml/s
Do rozważenia zaburzenia
kurczliwości pęcherza
22
2013-01-25
Nadczynny pęcherz moczowy
• Najczęściej pomiędzy 5-7 rokiem życia,
charakteryzuje się nadreaktywnością,
niestabilnością pęcherza oraz koniecznością
oddawania małych porcji moczu z
towarzyszącymi parciami naglącymi
23
2013-01-25
Leniwy pęcherz moczowy
• Niskociśnieniowy, wysoko-pojemnościowy pęcherz
moczowy z rzadką częstością oddawania moczu co 812 godz.
• Popuszczanie moczu między mikcjami
• Obniżone poczucie wypełnienia pęcherza
• Niepełne opróżnienie pęcherza
• Może być efektem ZCT w niemowlęctwie
24
2013-01-25
Leczenie
• Postępowanie z dzieckiem moczącym się
(leczenie zaparć, nauka prawidłowych zachowań w
czasie oddawania moczu)
• farmakologiczne
• Biofeedback
• Korekta wad anatomicznych (ZCT)
Zaparcia
25
2013-01-25
• Optymalna pozycja
• Nie!!!
Tak
26
2013-01-25
Prawidłowa diureza u dzieci
•
•
•
•
•
•
•
•
1-2 doba - 30-60 ml
3-10 doba - 100 - 300 ml
11-30 doba - 150 - 350 ml
niemowlę - 250-500 ml
1-3 rok życia - 500 - 600 ml
4-5 rok życia - 600 - 700 ml
6-8 rok życia 650 - 1000 ml
9-14 rok życia - 800 - 1400 ml
Czynniki wpływające na objętość
oddawanego moczu
• wypijane płyny
• utrata płynów ze stolcem, oddechem,
przez skórę
27
2013-01-25
Częstość oddawania moczu
•
•
•
•
noworodek - nawet do 40 razy na dobę
niemowlę - do 30 razy na dobę
dziecko w wieku przedszkolnym 6-8 razy
w wieku szkolnym 4-6 razy
55
Co wpływa na częstość oddawania
moczu:
• pojemność pęcherza moczowego
• unerwienie pęcherza moczowego
• czynniki emocjonalne
28
2013-01-25
Zaburzenia dotyczące ilości
oddawanego moczu
• Bezmocz - diureza poniżej 60 m/m2
powierzchni
• Skąpomocz- godzinowa diureza poniżej 0,5
ml/ kg masy ciała, u dzieci starszych poniżej
500 ml/m2 powierzchni ciała/dobę
• Wielomocz - zwiększenie objętości moczu
wydalanego w ciągu doby powyżej 2.5 litra.
Wielomocz występuje w:
– cukrzycy (diureza osmotyczna)
– ostrej lub przewlekłej niewydolności nerek
(upośledzenie zagęszczania moczu)
– moczówce prostej (przysadkowej - niedobór ADH)
– moczówce nerkowej (brak wrażliwości cewek
nerkowych na ADH)
– polidypsji psychogennej (moczówka rzekoma)
29
2013-01-25
Przyczyny skąpomoczu
Ostra niewydolność nerek
• Przednerkowa
– hypowolemia
• Nerkowa (kłębuszkowa, cewkowa, naczyniowa)
– zakrzep tętnic nerkowych
– HUS
– KZN
– ostra martwica cewek nerkowych
– śródmiąższowe zapalenie nerek
• Zanerkowa
– obstrukcja dróg moczowych
ONN
• Zespół chorobowy, wywołany nagłym
pogorszeniem czynności nerek, prowadzący do
niedostatecznego wydalania z ustroju
produktów przemiany materii oraz do
głębokich zaburzeń w gospodarce
elektrolitowej i wodnej.
30
2013-01-25
Kryteria rozpoznania
• Nagły wzrost stężenia kreatyniny o 0,5 mg%
(44,2 umol/l) lub o 50% wyjściowej wartości
• Spadek klirensu kreatyniny (GFR) o 50%
Podział ONN w zależności od
przyczyny
• Przednerkowa
• Nerkowa
• pozanerkowa (zaporowa)
31
2013-01-25
Ostra przednerkowa niewydolność
nerek (OPNN)
Zespół chorobowy spowodowany pogorszeniem
ukrwienia nerek z następowym spadkiem GFR
Przyczyny OPNN
• Organicznej: niedrożność tętnic nerkowych
(zakrzep , zator)
32
2013-01-25
Definicja Przewlekłej choroby (niewydolności) nerek:
PNN – jest to stan chorobowy rozwijający się w następstwie
postępującego niszczenia wszystkich struktur nerek przez
przewlekłą chorobę nerek (wrodzone lub nabyte schorzenia
układu moczowego), w wyniku którego dochodzi do
nieodwracalnego zmniejszenia liczby czynnych nefronów
charakteryzującego się trwałym upośledzeniem przesączania
kłębuszkowego w stopniu uniemożliwiającym utrzymanie
homeostazy ustrojowej.
Stopnie PChN
1. GFR>90 – uszkodzenie nerek z prawidłowym GFR; nie
daje objawów
2. 60-89 – uszkodzenie nerek z obniżonym GFR;
niedokrwistość
3. 30-59 umiarkowany spadek GFR; zmęczenie,
niedokrwistość, obrzęki
4. 15-29 – głęboki spadek GFR; przygotowywanie
pacjenta do dializoterapii / przeszczepu nerki
5. <15 – niewydolność nerek; rozpoczęcie dializoterapii
33
2013-01-25
Objawy „szkolne” mocznicy
...senność, bóle kości, świąd skóry, zadrapania, siniaki,
bladość, nudności, wymioty, zmęczenie, skrócenie oddechu,
hiperpigmentacja skóry
Wskazania do ciągłego leczenia
nerkozastępczego
•
•
•
•
•
Przewodnienie
Zaburzenia elektrolitowe
Mocznica
Zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej
Leki
34
2013-01-25
Dializoterapia
Hemodializa (Hemo)
Dializa otrzewnowa (PD)
Ogólne zasady: Przemieszczanie się płynu oraz
cząsteczek przez błonę półprzepuszczalną z
jednego przedziału do drugiego
Hemodializa – Przemieszczanie się substancji z
krwi przez syntetyczną błonę półprzepuszczalną
do roztworu dializacyjnego
Otrzewnowa – Błona otrzewnej jest błoną
półprzepuszczalną
Dializa otrzewnowa
35
2013-01-25
Dializa otrzewnowa
Bowden & Greenberg
Hemodializa
• 3-4 razy w tygodniu
• Trwa 2-4 godziny
• Maszyna filtruje krew i wtłacza ją z powrotem
do krwioobiegu
36
2013-01-25
Typy dostępu naczyniowego
• Tymczasowy
• Przetoka tętniczo-żylna
– Wytwarzana chirurgicznie przez połączenie tętnicy i żyły
– Dojrzewa w czasie 3 – 6 miesięcy
• Graft tetniczo-żylny
– Syntetyczne naczynie wszczepiane przez chirurga i łączące
tętnicę i żyłę
– Dojrzewa w czasie 2 - 6 tygodni
Cewnik czasowy
37
2013-01-25
Przetoka & Graft
Hemodializa
AV Fistula Communication
AV Graph Access
38
2013-01-25
Hemodializa
Hemodialysis Circuit
Hemodialysis Machine
Hemodializa
39
2013-01-25
Dawca
• Żyjący spokrewniony dawca
• Żyjący niespokrewniony
dawca
• Zmarły dawca
– Z bijącym sercem (po śmierci
mózgu)
– Bez czynności serca
– Od starszego dla starszego
Grupy krwi
A,B,O-system
Dawca
Biorca
A
A
anti-B
B
B
anti-A
AB
AB
O
O
anti-A
anti-B
40
2013-01-25
Nefrektomia dawcy
41
2013-01-25
Zgodność immunologiczna dawcy i
biorcy
• Określana by zminimalizować odrzucenie
przeszczepionej nerki.
• HUMAN LEUKOCYTE ANTIGEN (HLA)
• Antygeny HLA dają „tożsamość” genetyczną (bliźnięta
jednojajowe mają identyczne antygeny HLA).
• Zgodność HLA minimalizuje rozpoznanie
przeszczepionej nerki jako obcej tkanki.
Analiza immunologiczna
• CROSS MATCH TEST - surowica biorcy jest
mieszana z limfocytami dawcy by wykryć
obecność p/ciał cytotoksycznych (anty-HLA)
skierowanych przeciwko potencjalnej tkance
przeszczepionej nerki.
• Pozytywny cross match wskazuje, że biorca ma
p/ciała cytotoksyczne skierowane przeciwko
tkankom dawcy. Jest to bezwzględne
przeciwskazanie do przeszczepu.
42
2013-01-25
Powikłania potransplantacyjne
• Infekcje
• Nadciśnienie tętnicze
• Choroby nowotworowe (usta,
układ chłonny)
• Nawrót choroby nerek
• Krwawienie zaotrzewnowe
• Zwężenie tętnicy
• Przeciek moczu
skóra,
43
2013-01-25
44
2013-01-25
CHOROBY ODOGNISKOWE
CHOROBY TKANKI ŁĄCZNEJ
45
2013-01-25
CHOROBY ODOGNISKOWE
Chorobę odogniskową stanowią objawy
kliniczne ogólnoustrojowe lub
miejscowe w różnych narządach i
tkankach, pojawiające się u osób
mających ognisko bakteryjne pierwotne,
w którym istnieje przewlekły stan
zapalny.
91
Ogniska zakażenia w jamie ustnej
–
–
–
–
–
–
zmienione zapalnie migdałki podniebienne
jamy oboczne nosa
zęby uprzednio leczone
zęby z zapaleniem miazgi
zęby ze zgorzelą miazgi
zęby zatrzymane w szczęce
zapalenie dziąseł
46
2013-01-25
WARUNKI ROZWINIĘCIA SIĘ
CHOROBY ODOGNISKOWEJ
1. Obecność ogniska pierwotnego
2. Wcześniejsze uszkodzenie narządu lub wrodzona
predyspozycja (locus minoris resistentie)
3. Zaburzenie odporności lub innych mechanizmów
regulacyjnych
W ognisku pierwotnym (np. w zębach) występują
antygeny bakteryjne, toksyny, hapteny oraz
antygeny uszkodzonej tkanki.
93
CHOROBY ROZWIJAJĄCE SIĘ
W NASTĘPSTWIE OGNISKA PIERWOTNEGO
1. Gorączka reumatyczna
2. Powikłanie gorączki reumatycznej w postaci zapalenia mięśnia
sercowego
3. Ostre popaciorkowcowe kłębuszkowe zapalenie nerek, nefropatia IgA
4. Reumatoidalne zapalenie stawów i inne choroby tkanki łącznej
5. Choroby narządu wzroku (zapalenie siatkówki i ciałka rzęstkowego)
6. Choroby skóry (czyraczność, rumień guzowaty, alergiczne zapalenie
skóry, pokrzywka)
7. Nawracające stany gorączkowe
8. Infekcyjne zapalenie wsierdzia
9. Zapalenie tęczówki i naczyniówki oka
10. Neuralgia i zapalenie nerwów
94
47
2013-01-25
ZAPOBIEGANIE TWORZENIU OGNISK
• higiena jamy ustnej i zębów (płukanie, mycie,
czyszczenie, szczotkowanie)
• stosowanie właściwej dla wieku urozmaiconej diety
• okresowa kontrola lekarska
Leczenie ognisk, to np.:
– leczenie zębów w przypadku zagrożenia wymienionymi
chorobami
– stosowanie osłony antybiotykowej
95
OSTRE POPACIORKOWCOWE KŁĘBUSZKOWE
ZAPALENIE NEREK (PKZN)
Definicja
Popaciorkowcowe PKZN objawia się
nagłym wystąpieniem krwiomoczu lub
krwinkomoczu, białkomoczu, obrzęków i
nadciśnienia w następstwie zapalenia dróg
oddechowych lub skóry, wywołanego przez
paciorkowce β-hemolizujące grupy A.
96
48
2013-01-25
EPIDEMIOLOGIA
•
•
•
•
częściej u dzieci niż dorosłych
częściej u chłopców niż dziewczynek (1,5:1 – 2:1)
najczęściej po 3 roku życia (szczyt 7-10 lat)
jest to choroba kompleksów immunologicznych
złożonych z:
– antygenu paciorkowca (różne antygeny)
– swoistego przeciwciała (Ig G)
– dopełniacza (C3)
• kompleksy tworzą się poza nerkami oraz w nerkach i
odkładają się w postaci garbów pod nabłonkiem na
zewnętrznej części błony podstawowej kłębuszków
nerkowych
97
OBJAWY KLINICZNE (2 POSTACI)
I Postać sporadyczna
II Postać epidemiczna
•
•
•
•
•
Postać sporadyczna (pełnoobjawowa)
obrzęki
nadciśnienie
kwrinkomocz/krwiomocz
białkomocz
skąpomocz a nawet ostra niewydolność nerek
•
•
Postać epidemiczna (skąpoobjawowa)
występuje w czasie epidemii paciorkowcowej
zwykle tylko krwinkomocz
98
49
2013-01-25
OBJAWY POSTACI SPORADYCZNEJ PKZN
Obrzęki (u 85 – 90%)
–
–
–
–
wokół oczu, w okolicy krzyżowo-lędźwiowej
rzadko uogólnione
trwają 3-5 dni
występują z powodu zatrzymania wody i sodu (hiperwolemia)
Nadciśnienie (u 80 – 90%)
– z powodu hiperwolemii
– utrzymuje się 1-21 dni, rzadko częściej
Krwiomocz (u 30%)
– do 2 tygodni
Krwinkomocz
– utrzymuje się 1-2 lat
Skąpomocz i bezmocz (50-72%)
– prowadzi do ONN
99
Badania dodatkowe
Mocz- (krwinkomocz, białkomocz, leukocyturia przy jałowym
posiewie moczu)
Badanie krwi
♦
♦
♦
♦
ASO (wzrost)
C3 (obniżenie)
anty DNA–za B (wzrost)
IgG (wzrost)
Leczenie
1. Odpoczynek
2. Eradykacja paciorkowca (antybiotyki, głównie penicylina)
3. Dietetyczne (ograniczenie: płynów i soli, przy ONN) również białka
4. Leczenie objawowe
•
•
nadciśnienia
hiperwolemii (moczopędne)
Rokowanie
• u 98 % dobre
100
50
2013-01-25
Dziękuję za uwagę
51
Download