Stowarzyszenie Powiatów, Miast i Gmin EGO Kraina Bociana

advertisement
Stowarzyszenie Powiatów, Miast i Gmin EGO Kraina Bociana
STOWARZYSZENIE POWIATÓW, MIAST I GMIN
EGO KRAINA BOCIANA
KONKURS GRANTOWY
DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Z SUBREGIONU EGO
EGO Inicjatywa
WNIOSEK nr ______________________
Stowarzyszenie Powiatów, Miast i Gmin EGO Kraina Bociana
Nazwa Organizacji Pozarządowej:
Osoba odpowiedzialna za realizację projektu (koordynator) wraz z kontaktowym numerem
telefonu:
Nazwa, adres i telefon organizacji
Cele i zadania organizacji pozarządowej
INFORMACJE O PROJEKCIE
Wybór obszaru (zaznaczyć X przy wybranym, jednym obszarze):
Zarządzenie
NGO
Fundraising
Finanse
i
rachunkowość
Kto wchodzi w skład grupy realizatorów projektu
L.p.
Imię i Nazwisko
Co w ramach projektu będzie robiła ta osoba (jaka jest jej rola
w projekcie)
1.
2.
3.
4.
Nazwa Waszego projektu:
___________________________________________________________________________
Stowarzyszenie Powiatów, Miast i Gmin EGO Kraina Bociana
Opiszcie w poniższej tabeli Wasz projekt
Dlaczego chcecie realizować ten
projekt? Skąd wziął się na niego
pomysł?
Na czym polega Wasz projekt/
opiszcie w kilku zdaniach Wasz
projekt/ Wasze działania
Jakie będą rezultaty Waszych
działań? Co wynika z waszego
projektu?
Kiedy zamierzacie rozpocząć realizację Swojego projektu i kiedy chcecie ją zakończyć:
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Jakie działania i w jakim terminie będziecie podejmować (wpiszcie do tabeli po lewej stronie
wszystkie działania, które składają się na Wasz projekt włącznie z np. spotkaniami
przygotowawczymi itp. i wstawcie X w miesiącu, w którym poszczególne działania będą miały
miejsce)
Działanie
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Stowarzyszenie Powiatów, Miast i Gmin EGO Kraina Bociana
Kto będzie odbiorcą waszego projektu
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Jakie będą rezultaty projektu
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
KOSZTY REALIZACJI WASZEGO PROJEKTU
(A)
Pozycja/ rodzaj wydatków
(B)
Jednostka
(C)
Liczba
jednostek
(D)
Koszt
jednostkowy
(E)
Suma
(F)
Źródło
finansowania
(F1)
(F2)
Własne
Z grantu
SUMA
Czy Wasza organizacja może liczyć na pomoc finansową lub rzeczową z innego źródła (jeżeli
tak to z jakiego źródła i jaka to będzie pomoc)
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
UWAGA!!:
Instrukcja do budżetu:
W budżecie projektu zawrzyjcie wydatki, czyli rzeczy, usługi itp., za które faktycznie będziecie musieli zapłacić.
Jeśli np. sale na wasze spotkanie ktoś użyczy Wam nieodpłatnie, to napiszcie o tym pod budżetem, Anie w tabeli.
W kolumnie (A) wpiszcie materiały/ rzeczy/ usługi, które potrzebne są do realizacji Waszego projektu np.
materiały plastyczne (papier, farby, pędzle), materiały fotograficzne, transport uczestników, druk przewodnika itd.
Nazwijcie wszystkie wydatki (grupy wydatków), które czekają Was przy realizacji Waszego projektu.
W kolumnie (B) wpiszcie jednostkę miary danej rzeczy (np. w przypadku materiałów plastycznych może to być
komplet), w przypadku materiałów fotograficznych – film/ klisza) lub usługi (np. wywołanie zdjęć).
W kolumnie (C) wyliczcie ile potrzebujecie np. sztuk danej rzeczy, ile razy potrzebny będzie Wam transport.
W kolumnie (D) wpiszcie cenę jednej sztuki, wykonania jednej usługi, czyli np. ile pieniędzy wydacie na komplet
materiałów plastycznych.
W kolumnie (E) należy wpisać całościową kwotę potrzebną na zakupy (jeśli przemnożycie liczbę potrzebnych
jednostek przez koszt jednostkowy wyjdzie Wam kwota (suma), jakiej potrzebujecie na zakup danej rzeczy,
usługi).
W kolumnie (F1) wpiszcie kwotę, którą już macie lub ktoś wam obiecał na zakup danej rzeczy/ usługi.
W kolumnie (F2) wpiszcie kwotę, której Wam brakuje, czyli kwotę, o którą wnioskujecie (jeśli od kwoty z kolumny
(E) odejmiecie kwotę z kolumny (F1) wyjdzie Wam prawidłowa wartość kolumny (F2).
_________________
miejscowość i data
______________________
Podpis koordynatora
______________________
pieczątka organizacji pozarządowej
Download