okres trwania kredytu w dniach/ miesiącach 365

advertisement
BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM
- nauka przez praktykę
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Temat : Kredyt Bankowy
Zaciągamy kredyt
Na dzisiejszej lekcji poznamy:
- podstawowe pojęcia związane kredytowaniem
- warunki jakie należy spełnić aby otrzymać
kredyt,
- tryb przyznawania i realizacji kredytu,
nauczymy się:
-obliczyć odsetki od kredytu,
- wypełnić przykładowy wniosek kredytowy
Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Zakup mieszkania lub domu (kredyt
hipoteczny)
Kupno samochodu (kredyt samochodowy)
Najpopularniejsze
cele kredytów
Remont mieszkania lub domu (kredyt
modernizacyjny)
Spłata innych zobowiązań
kredytowych (kredyt konsolidacyjny )
Zakup sprzętu w systemie ratalnym
(kredyt ratalny )
Finansowanie bieżących potrzeb nakładów
związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej
Kredyty udzielane są jedynie
przez banki, dlatego
kredytodawcą jest tylko ja !
ja , idę zaciągnąć
kredyt – więc jestem
Kredytobiorcą !
• Odsetki to koszt pozyskania środków pieniężnych
w formie kredytu. Ich wysokość zależy od
oprocentowania ustalonego pomiędzy stronami
umowy kredytu.
• Wniosek kredytowy – jest to pisemna prośba o
udzielenie kredytu, złożona przez kredytobiorcę
(najczęściej na formularzu bankowym).
• Oprocentowanie - stopa procentowa podawana
w skali rocznej, określająca wysokość odsetek od
kredytu, które będzie płacić kredytobiorca.
• Umowa kredytu bankowego - Zgodnie z art.
69 ustawy - Prawo bankowe, przez umowę
kredytu bankowego bank zobowiązuje się
oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas
oznaczony w umowie określoną kwotę
środków pieniężnych z przeznaczeniem na
ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się
do korzystania z niej na warunkach
określonych w umowie, do zwrotu kwoty
wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w
umownym terminie spłaty oraz do zapłaty
prowizji od przyznanego kredytu.
Udzielona na
określony cel
Terminowa
Nawiązana w
momencie
podpisania przez
strony
(konsensualność)
Cechy
umowy
kredytowej
obustronna
Odpłatna
(odsetki)
Koszty kredytu
oprocentowanie
prowizja
Do kosztów prowizji zalicza
się prowizję za udzielanie
kredytu oraz często prowizję
za promesę kredytową.
dodatkowe
opłaty
-opłata za rozpatrzenie wniosku
kredytowego,
-opłata za wydłużenie lub skrócenie okresu
kredytowania,
-opłata za konwersję-jest to opłata
związana ze zmianą stopy procentowej
kredytu,
-opłata za przewalutowanie,
-opłata za wycenę nieruchomości,
-ubezpieczenie kredytu.
Zabezpieczenie kredytów (przykłady)
Prawne
•
•
•
•
•
Poręczenie weksale
Weksel in blanco
Poręczenie zwykłe
Gwarancja bankowa
Przelew wierzytelności
Rzeczowe
- Zastaw ogólny
- Kaucja
- Hipoteka
- blokada środków
na rachunkach
bankowych
•
Raty spłaty kredytu- stałe i
malejące
Kwota: 10000, oprocentowanie: 8%, okres spłaty 6 miesięcy
Raty
równe
Kapitał
raty
równe
1
1 705,77
1 639,10
66,67
1 733,33 1 666,67
66,67
2
1 705,77
1 650,03
55,74
1 722,22 1 666,67
55,56
3
1 705,77
1 661,03
44,74
1 711,11 1 666,67
44,44
4
1 705,77
1 672,10
33,67
1 700,00 1 666,67
33,33
5
1 705,77
1 683,25
22,52
1 688,89 1 666,67
22,22
6
1 705,77
1 694,47
11,30
1 677,78 1 666,67
11,11
234,64
10 233,33 10 000,00 233,33
Lp.
Suma
10 234,62 9 999,98
Odsetki
raty
równe
Raty
malejące
Kapitał
raty
malejące
Odsetki
raty
malejące
Każdy wniosek o kredyt powinien zawierać niezbędne dla
banku informacje, w oparciu o które będzie możliwe
dokonanie oceny zdolności kredytowej. Każdy wniosek
kredytowy zawiera takie elementy jak:
• charakterystykę kredytobiorcy,
• określenie rodzaju kredytu (obrotowy, inwestycyjny),
• wysokość kredytu, proponowane terminy i kwoty
wykorzystania,
• źródła i terminy spłaty kredytu,
• cel, na jaki ma być przeznaczony kredyt,
• propozycje prawnego zabezpieczenia spłaty,
• informacja o posiadanych rachunkach w innych
bankach,
Co się dzieje z wnioskiem kredytowym w banku ?
•
ocena możliwości i preferencji banku
Wniosek o kredyt
decyzja
tak
nie (odmowa udzielenia kredytu)
Wstępna ocena
kredytobiorcy
(informacje ogólne
decyzja
tak
nie (odrzucenie wniosku kredytowego)
Analiza działalności kredytobiorcy:
- sytuacja i struktura finansowa,
- zdolność kredytowa,
- efektywność kredytowanego
przedsięwzięcia
tak (umowa kredytowa)gotówka lub transze.
Zadanie
• porównaj oferty 2 banków dla kredytu
obrotowego w kwocie 10000 zł na okres
kredytowania 1 roku. Średnie dochody
kredytobiorcy to 3000 zł netto, jego
miesięczne opłaty wynoszą 1000 zł.
t
K – kwota kredytu
Odsetki od kredytu = K * R * ------ R- roczna stopa oprocentowania
365 kredytu
lub 12 miesięcy
t - okres trwania kredytu w
dniach/ miesiącach
365 - długość roku bankowego w
dniach/miesiącach
•
•
•
•
•
•
•
•
Przykładowe zachowania kredytobiorcy w
przypadku trudności ze spłatą kredytu.
Negocjacje z bankiem o zmianę umowy
kredytowej i obniżenie rat
Wakacje kredytowe ( zawieszenie spłaty
kredytu na kilka miesięcy )
Konsolidacja kredytów
Rozłożenie kredytu na dłuższy czas
Zamiana kredytów kartowych na ratalne
Zastaw hipoteczny
Upadłość konsumencka
Przewalutowanie kredytu
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards