podstawy-teoretyczne-prawa-zrodlo-prawa

advertisement
23
...1. Pojęcie prawa
Prawo jest to zespół norm regulujących stosunki społeczne ustanowionych lub uznanych przez
państwo i zabezpieczonych aparatem przymusu państwowego.
a ściślej prawo w ujęciu przedmiotowym – system norm prawnych, czyli ogólnych, abstrakcyjnych
i jednoznacznych dyrektyw postępowania, które powstały w związku z istnieniem i
funkcjonowaniem państwa lub innego uporządkowanego organizmu społecznego, ustanowione lub
uznane przez właściwe organy władzy odpowiednio publicznej lub społecznej i przez te
organy stosowane, w tym z użyciem przymusu.
Pojęcie prawa jest również używane na oznaczenie prawa w ujęciu podmiotowym (prawo
podmiotowe). Tak rozumiane, występuje, gdy mówimy, że mamy prawo (jesteśmy uprawnieni) do
czegoś...
...62. Warunkowe umorzenie postępowania
Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli występują następujące przesłanki:
a) wina sprawcy i społeczna szkodliwość popełnionego czynu przez niego nie są znaczne;
b) okoliczności przestępstwa nie budzą wątpliwości;
c) sprawca nie był dotąd karany za przestępstwo umyślne;
d) jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia pozwalają przypuszczać,
że mimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał prawa, a w szczególności nie popełni
przestępstwa;
e) za przestępstwo grozi kara nie przekraczjąca 3 lat pozbawienia wolności, a gdy sprawa pojednał
się z pokrzywdzonym, naprawił szkodę.
Okres próby przy warunkowym umorzeniu postępowania wynosi od 1 roku do 2 lat.
Umarzając warunkowo postępowanie sąd może oddać sprawcę pod nadzór kuratora. Sąd nakłada na
sprawcę obowiązek naprawienia szkody w całości lub części. Sąd może też nałożyć na sprawcę
takie obowiązki, jak przeproszenie pokrzywdzonego, powstrzymanie się od nadużywania alkoholu i
używania środków odurzających i itp., a także zobowiązać sprawcę do świadczenia pieniężnego na
określony cel społeczny i nakazać prowadzenia pojazdów. Sąd podejmuje postępowanie karne jeżeli
w okresie próby popełnił przestępstwo umyślne i został za nie prawomocnie skazany....
1. Pojęcie prawa
Prawo jest to zespół norm regulujących stosunki społeczne ustanowionych lub uznanych przez
państwo i zabezpieczonych aparatem przymusu państwowego.
a ściślej prawo w ujęciu przedmiotowym - system norm prawnych, czyli ogólnych, abstrakcyjnych i
jednoznacznych dyrektyw postępowania, które powstały w związku z istnieniem i
funkcjonowaniem państwa lub innego uporządkowanego organizmu społecznego, ustanowione lub
uznane przez właściwe organy władzy odpowiednio publicznej lub społecznej i przez te
organy stosowane, w tym z użyciem przymusu.
Pojęcie prawa jest również używane na oznaczenie prawa w ujęciu podmiotowym (prawo
podmiotowe). Tak rozumiane, występuje, gdy mówimy, że mamy prawo (jesteśmy uprawnieni) do
czegoś
1*. Norma prawna - to wynikająca z przepisów reguła postępowania, wydana lub usankcjowana
przez państwo, zagwarantowana przymusem państwowym. 2. Prawo a inne systemy normatywne
Normy prawne wydawane są przez poszczególne organy. Normy prawne obowiązują nas
wszystkich. Normy poza prawne powstają spontanicznie w społeczności gdy zostaje
upowszechniona (zwyczaj).
Rodzaje norm poza prawnych:
- normy etyczne ( dotyczą zawodu );
- normy religijne ( obowiązują wyznawców );
- normy moralne ( odróżniają dobro od zła );(np. wyrzuty sumienia);
Normy prawne są usankcjonowane przymusem państwowym.
3. Podział systemu prawa polskiego na gałęzie
- prawo kostytucyjne:
Reguluje ustrój państwa, władzę w pańs
(…)
…, jego poprawę. W pewnym stopniu kara jest odwetem społeczeństwa na sprawcy przestępstwa.
Środkami karnymi są:
1) pozbawienie praw publicznych;
2) zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu;
3) zakaz prowadzenia pojazdów;
4) przepadek przedmiotów;
5) obowiązek naprawienia szkody;
6) świadczenie pieniężne;
61. Warunkowe zawieszenie wykonania kary
Sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary:
a) pozbawienia wolności nie przekraczjącej 2 lat;
b) ograniczenia wolności;
c) grzywny orzeczonej jako kara samoistna;
Decydując się na warunkowe zawieszenie wykonania kary sąd bierze pod uwagę przed wszystkim
postawę sprawcy i jego własności i warunki osobiste, dotychczasowy sposób życia oraz zachowanie
się po popełnieniu przestępstwa. Warunkowego zawieszenia kary nie stosuje się wobec…
…. Adwokaci prowadzą działalność w formie indywidualnych kancelarii, bądź też łączą się w
spółki itp. Obok adwokatury wykształcił się inny zawód prawniczy - zawód radcy prawnego. Był on
związany od początku z dzałalnością gospodarczą prowadzoną przez przedsiębiorstwa państwowe i
inne tzw. jednostki gospodarki uspołecznionej, a później również spółki i inne podmioty
gospodarcze. Radca prawny jest często…
… wtedy, gdy sprawca chce popełnić czyn zabroniony. Ta forma winy występuje najczęściej.
Charakteryzuje się świadomym dążeniem sprawcy do popełnienia przestępstwa. Wina złodzieja,
który włamawszy siędo sklepu kradnie z niego towary, to właśnie zamiar bezpośredni. Zamiar
ewentualny ma miejsce wówczas, gdy sprawca przewiduje możliwość popełnienia przestępstwa i
godzi się na to. W przypadku zamiaru ewentualnego sprawca…
… i formalne lub inaczej na skutkowe i bezskutkowe. Przestępstwo materialne to takie, na które
składa się: a) działanie sprawcy, b) skutek tego działania. Przestępstwa materialne stanowią
zdecydowaną większość. Należy do nich kradzież, rozbój, zabójstwo, uszkodzenia ciała i in.
Natomiast przestępstwo formalne tym się odznacza, że do jego popełnienia dochodzi przez samo
działanie sprawcy, bez względu na skutek…
Pojęcie przestrzegania prawa
encyklopedia prawa (6 str)
Encyklopedia Prawa zagadnienia
Encyklopedia prawa - Prawo a inne systemy normatywne
podstawy teoretyczne prawa
Encyklopedia prawa - zagadnienia
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards