Szczecin, ………………………. Imię i nazwisko studenta

advertisement
……………………………………………………..
Szczecin, ……………………….
Imię i nazwisko studenta
…………………………………..
nr albumu
studia niestacjonarne
DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTU HUMANISTYCZNEGO II
realizowanego
w roku akademickim 2011/2012
KIERUNEK TRANSPORT
Przedmioty do wyboru
1
2
3
4
Historia filozofii
Treści kształcenia: Podstawowe pojęcia z historii myśli filozoficznej. Miejsce filozofii w kulturze. Ogólny zarys
rozwoju filozofii europejskiej. Wybrane zagadnienia z historii filozofii od epoki starożytnej do współczesności.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: czytania i interpretacji tekstu filozoficznego; przygotowanie do
samodzielnego rozwijania zainteresowań w zakresie myśli filozoficznej.
Historia Polski
Treści kształcenia: Dzieje polityczne, przemiany gospodarcze, społeczne i kulturowe na ziemiach polskich od czasów
prehistorycznych po współczesność. Historia państwa polskiego i jego mieszkańców na tle dziejów Europy i świata.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: rozumienia dziejów gospodarczo-społecznych, ustrojowych i
kulturalnych Polski oraz ich przyczyn; rozumienia procesu dziejowego oraz jego wpływu na ewolucję życia
kulturalnego.
Historia Polski XX wieku
Treści kształcenia: Charakterystyka istotnych procesów i faktów związanych z historią narodu i państwa polskiego w
odniesieniu do najważniejszych wydarzeń światowych i europejskich w XX wieku. Wojna 1914-1918. Polityka,
społeczeństwo i gospodarka 1918-1939. Druga wojna światowa. Faszyzm i komunizm. Rywalizacja systemów
społeczno-politycznych. Opozycja polityczna po 1945 roku. Przemiany w Europie po 1989 roku. Podstawowe
zjawiska i procesy wpływające na rozwój kultury narodowej ze szczególnym uwzględnieniem kultury masowej.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: rozumienia procesów i wydarzeń historycznych; analizy historii
Polski na tle europejskich i światowych zjawisk historycznych; rozumienia współzależności między poszczególnymi
społeczeństwami i państwami, zwłaszcza z kręgu europejskiego; rozumienia najważniejszych faktów i wydarzeń
określających historię narodu i państwa polskiego.
Zagadnienia z psychologii i socjologii
Treści kształcenia: Główne kierunki współczesnej psychologii. Psychologia a zachowanie człowieka. Uwaga.
Spostrzeganie. Myślenie. Uczenie się i pamięć. Emocje. Sytuacja a stres. Motywacja. Osobowość i jej elementy
interakcje międzyludzkie. Empatia. Problematyka wartości a wychowanie. Elementy socjologii. Opis świata
społecznego w rysie historycznym. Struktura społeczna – klasyfikacja cech. Interakcja społeczna. Instytucje – formy
stabilizacji życia społecznego. Rozwój metod badań socjologicznych. Zagadnienia socjologii wsi i miasta.
Problematyka środowisk lokalnych. Osobliwości socjologiczne.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Ogólna orientacja, czym zajmuje się psychologia i socjologia.
Umiejętność rozróżniania pozytywnych i negatywnych wpływów na proces kształtowania się percepcji, uwagi i
pamięci. Uzmysłowienie sobie, czym jest inteligencja w życiu poszczególnego człowieka, jak można ja wykorzystać
dla pełniejszego rozwoju. Uświadomienie sobie roli stresu w życiu jednostki, poznanie mechanizmów radzenia sobie z
własnymi emocjami. Wgląd we własny obraz siebie, rozpoznanie mocnych stron swojej osobowości oraz tych cech,
które ją dezorganizują lub zaburzają. Poznanie jak kształtują się postawy i jaki jest wpływ zaspokojenia potrzeb na
formowanie całokształtu osobowości człowieka. Zwrócenie uwagi na aspekt zdrowia psychofizycznego i jego wpływu
na życie. Nabycie umiejętności komunikacyjnych w relacjach z innymi ludźmi. Zdobycie podstawowej wiedzy na
temat funkcjonowania społeczeństwa i roli jednostki w strukturach społecznych. Umiejętność racjonalnego spojrzenia
na rodzinę w kategorii najważniejszej komórki społecznej. Poznanie najnowszych badań demograficznych z
najważniejszych obszarów życia społecznego w Polsce.
Należy wybrać jeden przedmiot wykreślając pozostałe.
Termin złożenia deklaracji w rektoracie upływa 30 czerwca 2011 roku.
Deklarację należy złożyć osobiście, listownie, drogą elektroniczną.
e – mail [email protected]
………………………………………
Podpis studenta
Download